нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 48 от дата 26.09.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието, проведено на 26 септември 2013 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-317/18.09.2013 г. относно избор на кмет на район „Илинден”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 519 по точка 1, обявено на 03. 10. 2013г.

2. Доклад вх. № СО-9300-307/05.09.2013 г. относно приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 520 по точка 2, обявено на 03. 10. 2013г.
Приложение

Приложение-I част
Приложение-II част
Приложение-III част
Приложение-VI част
Приложение-V част
Приложение-VI част

3. Доклад вх. № СО-9300-309/05.09.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община (приета с Решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005 г. на Столичния общински съвет).
Докл. Радослав Тошев
Решение № 521 по точка 3, обявено на 03.10. 2013 - спряно изпълнението му със заповед на областния управител.
Приложение
Приложение-схема

4. Доклад вх. № СО-6600-3129/18.09.2013 г. относно подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на заемно съфинансиране за проект „Рехабилитация на общински улици в Столична община”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 522 по точка 4, обявено на 03.10.2013
Приложение -I част
Приложение -II част

5. Доклад вх. № СО-0202-86/6/16.09.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от КРБ и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 523 по точка 5, обявено на 03.10.2013

6.
Доклад вх.№СО-9300-310/09.09.2013 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Транспортер”, 5+1 места, регистрационен номер CA 9859 AP за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – София, ул. „Боян Магесник” № 2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 524 по точка 6, обявено на 03.10.2013

7.
Доклад вх. №СО-9300-311/09.09.2013 г. относно одобряване на споразумение за партньорство на Столична община с Фондация „За нашите деца” в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 525 по точка 7, обявено на 03.10.2013
Приложение

8. Доклад вх. №СО-7000-846(1)/02.09.2013 г. относно придобиване от „Център за градска мобилност” ЕАД на дълготрайни материални активи на стойност над 10 000 лв. без ДДС.
Докл. Любомир Христов
Решение № 526 по точка 8, обявено на 03.10.2013

9. Доклад вх. № СО-6200-808(4)/19.09.2013 г. относно приемане на декларация за достъп на младите хора до култура в Столична община.
Д
окл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 527 по точка 9, обявено на 03.10.2013
Приложение


10. Доклад вх. № СО-9300-319/19.09.2013 г. относно финансиране на проектни предложения по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на ФВС.
Докл. Роберт Янакиев, д-р
Тодор Чобанов
Решение № 528 по точка 10, обявено на 03.10.2013
Приложение -I част
Приложение-II част

11.
Доклад вх. № СО-0500-1668/13.09.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 529 по точка 11, обявено на 03.10.2013

12. Доклад вх. № СО-0500-1669/13.09.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на общинско дружество.
Докл. Валя Чилова
Решение № 530 по точка 12, обявено на 03.10.2013

13. Доклад вх. № СО-0500-1670/13.09.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на общинското участие в капитала на „Спортно-развлекателен комплекс Корали“ АД.
Докл. Валя Чилова
Решение № 531 по точка 13, обявено на 03.10.2013

14. Доклад вх. № СО-0500-1696/18.09.2013 г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 г.
Д
окл. Валя Чилова
Решение № 532 по точка 14, обявено на 03.10.2013

15.
Доклад вх. № СО-0500-1697/18.09.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти –общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 533 по точка 15, обявено на 03.10.2013

16. Доклад вх. № СО-6600-2396/15.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на м. „Голямата локва – Търговски парк” ІІ за поземлени имоти в м. „Доло” и м. „Османска могила” от КККР и парцеларен план (ПП) за поземлени имоти с идентификатори 68134.6001.40, 68134.6001.46 и 68134.6001.128 (участък между о.т. 385 и о.т.326а).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 534 по точка 16, обявено на 03.10.2013

17. Доклад вх. №СО-6600-2602/31.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план  (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ І – „за водни площи”, УПИ „за отводнителен канал” от кв. 7 (6а); промяна профила на улична регулация между о.т. 13а – о.т. 15 и между о.т. 529 – о.т. 376; отпадане № на кв. 6а за създаване на нов УПИ І-134 „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост” от кв. 7, м. „Кръстова вада”; ПЗ за УПИ І-134 „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост” и ИПЗ за УПИ ІІ-2202, 2204-„за магазин „Билла” с паркинг и подземен гараж” от кв.7, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 535 по точка 17, обявено на 03.10.2013

18. Доклад вх. № СО-9300-301/03.09.2013 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улиц от о.т. 192с до о.т.192т и изменение на план за регулация за УПИ ХХ-23 и УПИ ХХІ-СО, кв. 3а, м. „Национален киноцентър”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 536 по точка 18, обявено на 03.10.2013

19. Доклад вх. № СО-9300-303/03.09.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кв. 23а, създаване на нов УПИ ІІІ-582, изменение на границите на УПИ І-за обществени нужди и озеленяване, кв. 22, изменение на улица от о.т. 94 до о.т. 96 и от о.т. 22 до о.т. 94, заличаване на улица от о.т. 22 до о.т. 96 и план за застрояване на новосъздаден УПИ ІІІ-582, кв. 23а, местност „в.з. Градището”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 537 по точка 19, обявено на 03.10.2013

20. Доклад вх. № СО-9300-304/03.09.2013 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на м. „Волуяк”, кв. 22, УПИ ІV-563, V-566 и VІ-568 за създаване на нови УПИ ІV-563, V-566, ХХ-566 иVІ-568 и задънени улици по о.т. 123б – о.т. 123в и по о.т. 123г – о.т. 123д, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 538 по точка 20, обявено на 03.10.2013

21. Доклад вх. № 2600-2756(5)/11.07.2013 г. относно обявяване за частна общинска собственост на помощно помещение към хидрфор, загубил предназначението си на имот – публична общинска собственост.
Докл. Галя Минчева
Решение № 539 по точка 21, обявено на 03.10.2013

22.
Доклад вх. № СО-0814-164(1)/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част от сградата – четиринадесет класни стаи на четвърти и пети етаж на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи” с площ 1224,50 кв.м, намиращо се в гр. София, район  „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 540 по точка 22, обявено на 03.10.2013

23. Доклад вх.  № СО-0820-144(2)/11.07.2013 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за задоволяване на здравни нужди на населението на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи: помещения /кабинети/ в две сгради на „ДКЦ ХХХ-София" ЕООД, намиращи се в ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница” за срок от 7 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 541 по точка 23, обявено на 03.10.2013 

24.
Питане вх. № СО-9300-219/19.06.2013 г. от арх. Борислав Борисов – общински съветник, относно липсата на едроразмерна растителност на различни места в центъра на столицата и действията на администрацията на Столична община за възстановяването й.
Отговор на т. 24

25. Питане вх. № СО-9300-276/12.07.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно нарушаване на обществения ред  и нощната тишина, както и наличието на незаконни постройки в кв. „Факултета”, район „Овча купел”.
Отговор на т. 25

26. Питане вх. № СО-9300-289/16.08.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно застрояване на детска площадка в столичен район „Слатина”.
Отговор на т. 26

27. Питане вх. № СО-9300-293/23.08.2013 г. от проф. Вили Лилков – общински съветник, относно таксиметровата дейност на територията на Столична община.
Отговор на т. 27

28. Доклад вх. № 2600-5331(103)/16.09.2013 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 838 959, 36 лв. (един милион осемстотин тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и девет и 36 ст.), обезпечаваща авансово плащане в размер на 35 % по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 542 по точка 28, обявено на 03.10.2013
Приложение

29.
Доклад вх. № СО-9300-324/20.09.2013 г. относно обособяване на зона с контролиран достъп пред посолството на Великобритания в София, ул. „Московска” № 9.
Докл. Любомир Христов
Решение № 543 по точка 29, обявено на 03.10.2013
Приложение

30. Доклад вх. № СО-9300-325/20.09.2013 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране по Компонент 2 – „Деца в риск”, програма BG06 „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014 г.), с проектно предложение: „Да изразим себе си”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 544 по точка 30, обявено на 03.10.2013
Приложение

31. Доклад вх. № СО-94-Ю-79(1)/23.09.2013 г. относно отпускане на парична помощ на общински служител за диагностика и лечение във Франция.
Д
окл. Юлия Ненкова
Решение № 545 по точка 31, обявено на 27.09.2013

32. Доклад вх. № СО-9300-327/24.09.2013 г. относно прекратяване управлението на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се на бул. „Арсеналски” № 4 /плувен комплекс „Спартак/, предоставен на Столична община с Решение № 588 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет и предаването му на държавата.
Докл. Николай Стойнев, Анатоли Илиев
Решение № 546 по точка 32, обявено на 03.10.2013

33. 
Доклад вх. № СО-9300-328/24.09.2013 г. относно допълнение на текста на т. ІХ от Решение № 286 по Протокол №40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 547 по точка 33, обявено на 03.10.2013

34.
Доклад вх. № СО-9300-329/24.09.2013 г. относно допълнение на текста на т. VІІІ от Решение № 281 по Протокол №40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 548 по точка 34, обявено на 03.10.2013

35.
Доклад вх. № 9300-288(6)/24.09.2013 г. относно предприемане на фактически и правни действия по управление на недвижим имот, във връзка с план-схема за поставяне на преместваеми обекти.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 549 по точка 35, обявено на 03.10.2013


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/< < обратно към страница "Заседания"
нагоре