нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 49 от дата 10.10.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието, проведено на 10.10.2013 г. от 10:00 ч.


1. Доклад вх. № СО-9300-333/03.10.2013 г. относно промяна в числеността на дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”, местна дейност, за осъществяването на аварийно-спасителни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 550 по точка 1, обявено на 17.10.2013

2.
Доклад вх. № СО-9300-341/03.10.2013 г.  относно избор на комисия по номинация на обществен посредник на Столична община съгласно чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на  Столична община.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 551 по точка 2, обявено на 17.10.2013

3. Доклад вх. № СО-9300-313/12.09.2013 г. относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столичната община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 552 по точка 3, обявено на 17.10.2013
Приложение

4. Доклад вх. №  СО-9300-340/03.10.2013 г. относно изпълнение на т.2.2 от Решение № 591 по Протокол № 30 от 22.11.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 553 по точка 4, обявено на 17.10.2013
Приложение № 1

5. Доклад вх.  № 0202-126(3)20.09.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от КРБ и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 554 по точка 5, обявено на 17.10.2013

6.
Доклад вх.  № 0202-113(4)23.09.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от КРБ и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 555 по точка 6, обявено на 17.10.2013

7. Доклад вх. № СО-9300-323/20.09.2013 г. относно даване на съгласие за кандидатстване и съвместно реализиране със сдружение „Български червен кръст” на проект „Улицата не е дом – Samusocial за София”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 556 по точка 7, обявено на 17.10.2013
Приложение

8.
Доклад вх. № СО-0500-1079(2)/20.09.2013 г. относно закриване на Дом за деца „Св. Иван Рилски” от 3 до 7 години, намиращ се в гр. София, ж.к. „Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ”№128; за изменение на Решение № 663 на Столичния общински съвет от 02.12.2010 г. и за разкриване на Център за настаняване от семеен тип „Вълшебство”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 557 по точка 8, обявено на 17.10.2013

9.
Доклад вх. № 1700-356(8)/23.09.2013 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІІ –София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 558 по точка 9, обявено на 17.10.2013
Приложение № 1

10.
Доклад вх. № 2900-245(2)/23.09.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечени и рехабилитация – Панчарево” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 559 по точка 10, обявено на 17.10.2013
Приложения № 1 и № 2

11.
Доклад вх. № СО-9301-82/16.09.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Д
окл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 560 по точка 11, обявено на 17.10.2013
Приложение № 1

12.
Доклад вх. № СО-0500-1742/25.09.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 561 по точка 12, обявено на 17.10.2013

13.
Доклад вх. № СО-0500-1776/02.10.2013 г. относно частична отмяна на Решение №1039 от 18.12.2006 г. и Решение №576 от 09.10.2008 г. на СОС, откриване на процедура за приватизация и възлагане откриването на процедура за провеждане на открит конкурс за избор на консултант за цялостно консултиране на приватизацията на акционерното участие на Столична община в капитала на „Общинска банка” ЕАД.
Докл. Валя Чилова
Решение № 562 по точка 13, обявено на 17.10.2013

14. Доклад вх. № СО-7000-1341(1)02.10. 2013г. относно даване на мандат на мандат на представителя на „ВиК“ ЕАД в извънредното общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 21.10.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 563 по точка 14, обявено на 17.10.2013

15. Доклад вх. № СО-9300-338/03.10.2013г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Егида – София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева
Решение № 564 по точка 15, обявено на 17.10.2013

16.
Доклад вх. № СО-9300-339/03.10.2013 г. относно създаване на работна група със задача: изготвяне на цялостен анализ на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и подготвяне на доклад за неговата актуализация.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 565 по точка 16, обявено на 17.10.2013

17.
Връщане за ново разглеждане на Решение № 508/12.09.2013г. на Столичен общински съвет по доклад вх.№ СО-0807-274/02.09.2013 г. от г-жа Антоанета Апостолова – кмет на район „Слатина”, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-189/26.09.2013 г. на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл.Антоанета Апостолова
Решение № 566 по точка 17, обявено на 17.10.2013

18.
Доклад вх. № СО-1800-143(3)/02.10.2013 г. относно отмяна на т.1 от Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на СОС и предоставяне на район „Възраждане” безвъзмездно за управление зала „Възраждане”, ул. „Овче поле” № 102.
Докл. Савина Савова
Решение № 567 по точка 18, обявено на 17.10.2013

19.
Доклад вх. № СО-0804-152(2)/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, по схеми за разполагане на преместваеми обекти, одобрени от главния архитект на София.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 568 по точка 19, обявено на 17.10.2013

20.
Доклад вх. № СО-0808-154/24.09.2013 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Изгрев” – в кв. 2в, м. „Дианабад – запад”.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 569 по точка 20, обявено на 17.10.2013

21. Доклад вх.№ СО-0813-220(1)01.10.2013 г. относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на конкурс.
Докл. Димитър Димов
Решение № 570 по точка 21, обявено на 17.10.2013

22.
Доклад вх. № СО-0815-267(1)/01.10.2013 г. относно промяна характера на собствеността на общински имот на територията на район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 571 по точка 22, обявено на 17.10.2013

23.
Доклад вх. № СО-0821-320/24.09.2013 г. относно именуване на безименни улици, намиращи се в с.Кътина, район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 572 по точка 23, обявено на 17.10.2013

24.
Доклад вх. № СО-0821-310(2)/27.09.2013 г. относно преобразуване на ЦДГ № 179 „Съюз 33”, район „Нови Искър” в ОДЗ № 121 „Щастливо детство” с административен адрес град Нови Искър, кв. Кумарица, ул. „Детска песен” № 2.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 573 по точка 24, обявено на 17.10.2013

25.
Доклад вх.  СО-0823-313(1)/02.10.20013 г. относно преобразуване на ЦДГ № 180 „Зайченцето бяло”, район „Панчарево” в ОДЗ №  180 „Зайченцето бяло”, с административен адрес, гр. София, район „Панчарево”, с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81А.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 574 по точка 25, обявено на 17.10.2013

26.
Питане вх. № СО-9300-219/19.06.2013 г. от арх. Борислав Борисов – общински съветник, относно липсата на едроразмерна растителност на различни места в центъра на столицата и действията на администрацията на Столична община за възстановяването й.
Отговор по т. 26

27. Питане СО-9300-305/05.09.2013 г.  от г-н Орлин Ваташки – общински съветник,  относно действията на Столична община по контрол и премахване на нерегламентирани разтоварища и сметища на земни маси и строителни отпадъци в землищата на кв. Бояна, Драгалевци, Симеоново, Дървеница и Горубляне.
Отговор по т. 27

28.
Питане вх. № СО-9300-335/03.10.2013 г. от г-н Николай Белалов и г-н Иван Таков – общински съветници, относно готовност за реакция при авария в метрото.
Отговор по т. 28

29. Доклад вх. № СО-9300-346/07.10.2013 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І – София” ЕООД – в ликвидация и „Дентален център ХХVІ – София ” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 575 по точка 29, обявено на 17.10.2013

30. Доклад вх. № СО-0809-212/09.10.2013 г. от г-н Любомир Дреков - кмет на район "Лозенец", относно отпускане на еднократна парична помощ на служител в район "лозенец".
Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, като водеща, подкрепя доклада с предложения проект за решение 
Докл. Любомир Дреков 
Решение № 576 по точка 30, обявено на 17.10.2013


                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре