нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 51 от дата 24.10.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС, проведено на 24.10.2013 от 10:00

1. Доклад вх. № СО-9300-360/17.10.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища и гаражи за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 577 по точка 1, обявено на 31.10.2013
Приложения

2. Доклад вх. № СО-9300-351/09.10.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
Докл. Елен Герджиков, проф. Вили Лилков, 
Панайот Бончев
Решение № 578 по точка 2, обявено на 31.10.2013

3. Доклад вх. № СО-9300-358/15.10.2013 г. относно разкриване на Център за кризисно настаняване на бездомни лица за периода 15.11.2013 г. – 31.03.2014 г. като местна дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 579 по точка 3, обявено на 31.10.2013
Приложения № 1 и № 2

4. Доклад вх. № СО-0401-28(3)/11.10.2013 г. относно предварително съгласие за изработване на  подробен устройствен план на обект  „Междусистемна газова връзка България – Сърбия”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 580 по точка 4, обявено на 31.10.2013

5. Доклад вх. № СО-6600-3323/07.10.2013 г. относно допълнение на Решение  № 400 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет за предоставяне безвъзмездно на Министерството на културата за срок от 10 години общински нежилищен имот – публична общинска собственост, район „Възраждане”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 581 по точка 5, обявено на 31.10.2013

6. Доклад вх. № СО-9300-353/11.10.2013 г. относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2013/2014 година в общинските училища на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 582 по точка 6, обявено на 31.10.2013

7. Доклад вх. № ДФ-6600-165(3)/11.10.2013 г. относно членство на Столичната община в Асоциацията за култура на европейските градове и региони.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 583 по точка 7, обявено на 31.10.2013

8. Доклад вх. № СО-6600-2357/11.07.2013 г. относно обявяване на конкурс за учредяване право на строеж за обект „Подземен паркинг под бул. „Цар Борис ІІІ”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 584 по точка 8, обявено на 31.10.2013

9. Доклад вх. № СО-6600-3307/04.10.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 408 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС, с което е одобрен план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Люлин – 8 мр” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоана”, ул. „ген. Асен Николов” и ул. „Крим”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 585 по точка 9, обявено на 31.10.2013

10. Доклад вх. № СО-6600-3336/08.10.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на улица при о.т. 642г, план за регулация за създаване на нов кв. 13б, УПИ І-6964.19,  УПИ ІІ-6964.19, откриване на нова задънена улица от о.т. 642д – о.т. 642и до о.т. 642м и план за застрояване за УПИ І-6964.19,  УПИ ІІ-6964.19, кв. 13б-нов, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 586 по точка 10, обявено на 31.10.2013

11.
Доклад вх. № СО-9300-356/15.10.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „ж.к. Свобода”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 587 по точка 11, обявено на 31.10.2013

12.
Доклад вх. № СО-9300-357/15.10.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация: откриване на задънена улица от о.т. 148г до о.т.148д и план за регулация и застрояване  за УПИ ХХІ-3, ХХІІ-3, ХХІІІ-3, ХХІV-3, ХХV-3 и ХХVІ-3, кв. „Изгрев – Девети септември”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 588 по точка 12, обявено на 31.10.2013

13.
Доклад вх. № СО-0500-1828/11.10.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 589 по точка 13, обявено на 31.10.2013

14.
Доклад вх. № СО-9300-334/03.10.2013 г. относно одобряване на Споразумение за сътрудничество на Столична община с Фондация „Радост” по „Програма за милосърдни и духовно-просветни занимания за деца лишени от родителски грижи”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 590 по точка 14, обявено на 31.10.2013
Приложение

15.
Доклад вх. № 9300-344/07.10.2013 г. относно трайно уреждане на проблема, възникнал с изтичане на договор № РД-56-1546/19.10.2005 г. и разположените бали с твърди битови отпадъци на територията на „ЗСК Кремиковци”.
Докл. Гергана Алексова
Решение № 591 по точка 15, обявено на 31.10.2013

16.
Доклад вх. № 6200-1011(2)/10.10.2013 г. относно учредяване право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост – помещение № 24, намиращо се в северния вестибюл на метростанция № 11 – „Джеймс Баучер”, с площ от 624,10 кв.м, район „Лозенец” на сдружение „Съюз на артистите в България”.
Д
окл. Малина Едрева, Калоян Паргов, проф. Вили Лилков
Решение № 592 по точка 16, обявено на 31.10.2013

17.
Доклад вх. № СО-6200-973(1)/10.10.2013 г. относно изработване на градска скулптурна композиция „Алеко Константинов”.
Докл. Малина Едрева, Калоян Паргов, проф. Вили Лилков, Любомир Дацов
Решение № 593 по точка 17, обявено на 31.10.2013
Приложение № 1

18.
Доклад вх. № СО-6200-475(6)/11.10.2013 г. относно поставяне на паметник посветен на 120-та годишнина от основаването на националноосвободителната организация на българите в Македония, Беломорска Тракия и Одринско.
Докл. Нина Чанева, Ангел Джамбазки
Решение № 594 по точка 18, обявено на 31.10.2013

19.
Доклад вх. № СО-7000-1237(2)07.10.2013 г. относно именуване на безименни улици в район „Триадица”, кв. Манастирски ливади с имената на художниците Иван Кирков и Цанко Лавренов.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 595 по точка 19, обявено на 31.10.2013

20.
Доклад вх. № СО-7000-435(2)24.04.2013 г.и писмо вх. №СО-7000-435(6)/07.10.2013 г. относно преименуване на улица.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 596 по точка 20, обявено на 31.10.2013

21.
Доклад вх. № 94-С-170(20)/07.10.2013 г. относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от страна на Столична община на 13,5% идеални части от 9 /девет/ броя апартаменти намиращи се в град София, район „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”, в жилищен блок № 90, от съсобствениците Васил Стоянов Петров, Иван Стоянов Петров, Силвия Цветанова Петрова и Илиана Цветанова Петрова.
Докл. Ева Митова
Решение № 597 по точка 21, обявено на 31.10.2013

22.
Доклад вх. СО-0806-226(2)/11.10.2013 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Продажба” във фонд „Резервен” на Столична община за настаняване на домакинството на Петранка Цветкова Шишкова.
Докл. Ева Митова
Решение № 598 по точка 22, обявено на 31.10.2013

23.
Доклад вх. № СО-0809-209(5)/11.10.2013 г. относно откриване на новопостроено обединено детско заведение № 175, с административен адрес ул. „Тодор Чипев” № 1, район „Лозенец”.
Д
окл. Любомир Дреков
Решение № 599 по точка 23, обявено на 31.10.2013

24.
Доклад вх. № 94-Т-220(33)/11.10.2013 г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост на реална част с площ 26 кв.м от незастроен поземлен имот от квартал № 01 в местност „Ботаническа градина” по плана на град София, поради отпадане на предназначението, което имота е имал по чл. 3, ал.2 от ЗОС.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 600 по точка 24, обявено на 31.10.2013

25.
Доклад вх. № СО-0818-37(9)/11.10.2013 г. относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост и процедура за сключване на предварителен договор съгласно ПРЗ за кв.1, 2, 3, 4 и 5, м. „Дъбо”, м. „Мало Бучино”, район „Овча купел” приет с Решение по т.5 от Протокол № ЕС-Г-57/23.07.2013 г. на ОЕСУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 601 по точка 25, обявено на 31.10.2013

26.
Доклад вх. № 94-А-489(17)/23.05.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване.
Докл. Милко Младенов
Решение № 602 по точка 26, обявено на 31.10.2013

27.  Доклад вх.№ СО-0823-327/10.10.2013 г. относно именуване на безименни улици в район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 603 по точка 27, обявено на 31.10.2013

28.
Питане вх. № СО-9300-315/13.09.2013 г.  от г-н Николай Белалов – общински съветник,  относно депониране на нетретирани отпадъци в депото за неопасни отпадъци „Садината” изградено за обслужване на бъдещия завод.
Отговор по т. 28

29. Питане вх. № СО-9300-347/08.10.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно системно нарушаване на обществения ред при функционирането на хотел „Вени” на улица „Самуил”, район „Възраждане”.
Отговор по т. 29

30. Питане вх. № СО-9300-352/10.10.2013 г. от господата Иван Мечков и Николай Белалов – общински съветници, относно участие на служител на Столична община в управлението на частни търговски фирми.
Отговор по т. 30

31. Доклад вх. № СО-0500-1660(5)/15.10.2013 г. относно удостояване на проф. Людмила Горина (дългогодишна изследователка на делото на видния български учен и общественик проф. Марин Дринов) с Почетния знак на Столичната община по повод нейната 80-годишнина.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 604 по точка 31, обявено на 31.10.2013

32. Ново обсъждане на Решение № 521 по Протокол № 48/26.09.2013 г. на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО-9300-309/05.09.2013 г. от г-н Радослав Тошев – общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-209/10.10.2013 г. на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 605 по точка 32, обявено на 31.10.2013 - спряно изпълнението му със заповед на областния управител.

33. Ново обсъждане на Решение № 543 по Протокол № 48/26.09.2013 г. на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО-9300-324/205.09.2013 г. от г-н Любомир Христов – заместник-кмет на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-208/10.10.2013 г. на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Любомир Христов
Решение № 606 по точка 33, обявено на 31.10.2013 - спряно изпълнението му със заповед на областния управител.

34. Доклад вх. № СО-9300-109(6)/17.10.2013 г. относно промяна на седалището и адреса на управление на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 607 по точка 34, обявено на 31.10.2013


35.
Доклад вх. № 1504-1(74)/21.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 2 993 684,98 (два милиона деветстотин деветдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 98 ст.) лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 608 по точка 35, обявено на 31.10.2013

36.
Доклад вх. № СО-9300-363/18.10.2013 г. относно отриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № по 609 точка 36, обявено на 31.10.2013

37.
Доклад вх. № СО-7000-1401(1)/21.10.2013 г. относно отмяна на т. ІІІ.1 от Решение № 33 по Протокол № 45 от 28.11.2002 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 610 по точка 37, обявено на 31.10.2013

38.
Доклад вх. № СО-2600-4958(3)/21.10.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, включени в капитала на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 611 по точка 38, обявено на 31.10.2013
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

39.
Доклад вх. № СО-9300-321/19.09.2013г. относно избор на член на съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Зафир Зарков
Решение № 612 по точка 39, обявено на 31.10.2013                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре