нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 52 от дата 21.11.2013

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, проведено на 21.11.2013 г. от 10:00 ч.

1. Устно предложение за приемане на декларация от групите на ГЕРБ, "Синята коалиция" и НДСВ в Столичния общински съвет, както и общинските съветници Капка Георгиева и Борислав Иванов.
Решение № 613 по т. 1, обявено на 21.11.2013

2. Доклад вх. № СО-9300-399/12.11.2013 г. относно изграждане на обекти извън списъка от инвестиционни проекти на „Софийска вода” АД за периода на Бизнес план 2009 – 2013 г., съгласно чл. 2.3 от Анекс към Второ допълнително споразумение към Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода” АД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 614 по т. 2, обявено на 28.11.2013

3.
Доклад вх. № СО-9300-407/14.11.2013 г. относно промяна на организационно-щатните структури на някои от районните администрации при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 615 по т. 3, обявено на 28.11.2013
Приложения

4.
Доклад вх. № СО-9300-367/22.10.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
Докл. Анета Георгиева, Румен Георгиев
Решение № 616 по т. 4, обявено на 28.11.2013

5. Доклад вх. № СО-9300-392/05.11.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община, приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Зафир Зарков, Йордан Господинов
Решение № 617 по т. 5, обявено на 22.11.2013

6.
Доклад вх. № СО-9300-395/08.11.2013 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОП „Зоологическа градина София”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 618 по т. 6, обявено на 28.11.2013
Приложения

7.
Доклад вх. № СО-9300-373/24.10.2013 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІІІ-то тримесечие на 2013 г.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 619 по т. 7, обявено на 26.11.2013

8.
Доклад вх. № СО-9300-393/07.11.2013 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 620 по т. 8, обявено на 28.11.2013

9.
Доклад № СО-9300-401/13.11.2013 г. относно допълнение на Решене № 579 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичния общински съвет относно разкриване за периода 15.11.2013 г. – 31.03.2014 г. на две социални услуги Центрове за кризисно настаняване на бездомни лица като местна дейност с адрес: ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51 А, вх. А, ет.2 и ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 48 А, ет.3.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 621 по т. 9, обявено на 28.11.2013

10.
Доклад вх. № СО-2900-289(2)/30.10.2013 г. относно даване на съгласие на „Пета МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 1 (един) брой компютърен периметър и 2 (два) броя ехографи.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 622 по т. 10, обявено на 28.11.2013

11.
Доклад вх. № СО-2900-294(2)/30.10.2013 г. относно даване на съгласие на „Втора МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой рентгенова тръба за ангиографски апарат.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 623 по т. 11, обявено на 28.11.2013

12.
Доклад вх. № СО-2900-308(4)/31.10.2013 г. относно даване на съгласие на „Първа САГБАЛ – Света София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой ехографски апарат с конвексен трансдюсер.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 624 по т. 12, обявено на 28.11.2013

13.
Доклад вх. № ИТД-2900-207(1)/13.11.2013 г. относно даване на съгласие изпълнителният директор на „Пета МБАЛ – София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 625 по т. 13, обявено на 22.11.2013

14. Доклад вх. № СО-9300-112/21.03.2013 г. относно одобряване избора на застраховател по проведена обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 626 по т. 14, обявено на 28.11.2013
Приложение № 1

15.
Доклад вх. № СО-9300-387/31.10.2013 г. относно даване на съгласие на „Дентален център І – София” ЕООД – в ликвидация да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи и други вещи – движимо имущество, собственост на дружество.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 627 по т. 15, обявено на 28.11.2013
Приложение № 1 - част І
Приложение № 1 - част ІІ
Приложение № 2 - част І
Приложение № 2 - част ІІ

16. Доклад вх. № СО-9300-398/12.11.2013 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпътстващо лечение.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 628 по т. 16, обявено на 22.11.2013

17. Доклад вх. № СО-0824-379(5)/18.10.2013 г. относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за обект „Корекция на река Иванянска в границите на село Иваняне”, район „Банкя”, Столична община, по реда на Закона за водите.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 629 по т. 17, обявено на 28.11.2013
Приложение - част І
Приложение - част ІІ
Приложение - част ІІІ
Приложение - част ІV

18.
Доклад вх. №  СО-9300-388/31.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед  от кмета на Столична община без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване, обезпечаващ авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на фаза ІІ към Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, „BG161PO005/09/2.10/01/13 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (СО).”
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 630 по т. 18, обявено на 28.11.2013

19.
Доклад вх. № 1504-1(52)/13.11.2013 г. относно изменение на Решение № 608 от 24.10.2013 г. на Столичния общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Докл. Ирина Савина
Решение № 631 по т. 19, обявено на 28.11.2013

20. Доклад вх.  2600-5331(122)/05.11.2013 г. относно изменение на Решение № 542 от 26.09.2013 г. на Столичния общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 784 917,22 лв. (един милион седемстотин осемдесет и четири хиляди деветстотин и седемнадесет лв. и  22 ст.), обезпечаваща авансово плащане Договор BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР)
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 632 по т. 20, обявено на 28.11.2013
Приложение

21.
Доклад вх. № СО-9300-400/12.11.2013 г. относно приемане на мисията, целите, принципите, приоритетите и критериите за оценка на Календара на културните събития на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 633 по т. 21, обявено на 28.11.2013
Приложение - част І
Приложение - част ІІ
Приложение - част ІІІ
Приложение - част ІV
Приложение - част V
Приложение - част VІ

22. Доклад вх. № СО-9300-402/13.11.2013 г. относно договори за възлагане на обществен превоз на пътници с общинските транспортни оператори „Столичен електротранспорт” ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Любомир Христов
Решение № 634 по т. 22, обявено на 22.11.2013
Приложение № а - част І
Приложение № а - част ІІ
Приложение № а - част ІІІ
Приложение № а - част ІV
Приложение № а - част V
Приложение № а - част VІ
Приложение № а - част VІІ
Приложение № а - част VІІІ
Приложение № а - част ІХ
Приложение № b - част І
Приложение № b - част ІІ
Приложение № b - част ІІІ
Приложение № b - част ІV
Приложение № b - част V
Приложение № b - част VІ
Приложение № b - част VІІ
Приложение № c - част І
Приложение № c - част ІІ
Приложение № c - част ІІІ
Приложение № c - част ІV
Приложение № c - част V
Приложение № c - част VІ
Приложение № c - част VІІ
Приложение № c - част VІІІ

23. Доклад вх. № СО-9300-326/23.09.2013 г. относно проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 22 /част/, м. „Люлин – разширение – запад – част”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 635 по т. 23, обявено на 28.11.2013

24.
Доклад вх. № СО-9300-366/22.10.2013 г. относно одобряване на изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ І- за „малка ВЕЦ”, кв. 18а /нов/, в.з. „Малинова долина – І ч.”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 636 по т. 24, обявено на 28.11.2013

25.
Доклад вх. № СО-9300-369/23.10.2013 г. относно допълване на Решение № 408 по Протокол № 43 на Столичния общински съвет, с което се одобрява план за регулация и план за застрояване на м. „Надежда 1а” и м. „Надежда 1б”, район „Надежда”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 637 по т. 25, обявено на 28.11.2013

26.
Доклад вх. № СО-9300-377/25.10.2013 г. относно одобряване на изменение на подробния устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ І – „за малка ВЕЦ”, кв. 11 /нов/, в.з. „Американски колеж – 2б част”,  район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 638 по т. 26, обявено на 28.11.2013

27.
Доклад вх. № СО-9300-380/28.10.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „с. Мрамор”, кв. 33, УПИ VІІ-850, общ за създаване на нов УПИ VІІ-9076 за поземлен имот с идентификатор 49206.2633.9067; план за регулация и застрояване за кв. 33, УПИ Х-771, УПИ ХІ-771, УПИ ХІІ-771 за поземлен имот с идентификатор 49206.2627.771, кв. 33а, УПИ І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3 за поземлен имот с идентификатор 492062628.3; улици по о.т.152а-152б; по о.т. 152б-152в-152д; поо.т.152в-152г, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 639 по т. 27, обявено на 28.11.2013

28.
Доклад вх. №  СО-9300-385/30.10.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на м. „Кръстова вада”, кв. 42, УПИ ІХ-454, улица по о.т. 91 – 90а – 90б, район „Лозенец”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 640 по т. 28, обявено на 28.11.2013

29.
Доклад вх. № СО-9300-389/01.11.2013 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация съгласно чл. 110, ал.1, т.2 от ЗУТ в съответствие с актуализирания подробен транспортно-комуникационен план за участъка от местност „Люлин разширение запад” до ул. „Банско шосе”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 641 по т. 29, обявено на 28.11.2013
Приложение

30.
Доклад вх. № СО-9300-390/01.11.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 1, м. „Цариградско шосе – Караулката”, кв. 2 от м. „Къро”, район „Младост”, район „Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 642 по т. 30, обявено на 28.11.2013

31.
Доклад вх. № СО-6600-3675/05.11.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на имот с идентификатор 44063.6214.4, м. „Пилев азмак”, землище с. Долни Лозен, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 643 по т. 31, обявено на 28.11.2013

32.
Доклад вх. № СО-6600-3678/05.11.2013 г. относно одобряване на план за регулация и режим за застрояване на м. „ж.к. Толстой”, район „Надежда”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 644 по т. 32, обявено на 28.11.2013

33.
Доклад вх. № СО-6600-3700/06.11.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 500 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 645 по т. 33, обявено на 28.11.2013

34.
Доклад вх. № СО-6600-3733/07.11.2013 г. относно прекратяване на административното производство по одобряване на проект за план за регулация за ново трамвайно трасе от бул. „П.К.Яворов” до гара „Пионер” и изменение на улична регулация на м. „Борисова градина – Погребите” – І част от о.т. 247 до о.т. 19а и изпращане по компетентност на министъра на инвестиционното проектиране административната преписка.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 646 по т. 34, обявено на 28.11.2013

35.
Доклад вх. № СО-6600-3737/08.11.2013 г. относно разрешаване изработването на план-извадка – проект за изменение на действащ подробен устройствен план на м. „Квартали между м. „Република” и м. „Толева махала”, кв.4, УПИ ХІ-179-„за магазини, офиси и складове”, УПИ ХІІ-130,96,83-„за търговски комплекс” и УПИ ХХVІІІ-179-„за магазини, офиси и складове”, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 647 по т. 35, обявено на 28.11.2013

36.
Доклад вх. № СО-6600-3738/08.11.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІІ-192-„за оо” и VІІІ-189, 190, 191-„за оо”, за създаване на нови УПИ VІІ-192-„за оо и жс”, УПИ VІІІ-191-„за оо и жс”, ХІV-190-„за оо и жс” и ХV-189-„за оо и жс”, кв. 16; нов УПИ ІІ-„за техническа инфраструктура”, кв. 18 и нова улица от о.т. 57 до о.т. 53а, м. „Киноцентър – ІІІ част – разширение”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 648 по т. 36, обявено на 28.11.2013

37.
Доклад вх. № СО-9300-408/14.11.2013 г. относно изменение на Решение № 107 от 28.10.2013 г. и Решение № 470 от 19.07.2013 г. на Столичния общински съвет за придобиване право на собственост и право на преминаване върху недвижими имоти, попадащи в трасето на метрополитена в местност НПЗ „Искър-Север” – І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та част – бул. „Цариградско шосе” до Летище „София”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 649 по т. 37, обявено на 28.11.2013

38.
Доклад вх. № СО-7000-1390(2)/13.11.2013 г. относно даване на разрешение на „Топлофикация София“ ЕАД за започване на преговори с „Български енергиен холдинг“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 650 по т. 38, обявено на 28.11.2013

39.
Доклад вх. № СО-2900-338(1)/04.11.2013 г. относно избор на нов контрольор на „Диагностично-консултативен център ХХ – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 651 по т. 39, обявено на 28.11.2013

40.
Доклад вх. № СО-9300-111(4)/05.11.2013 г. относно изменение на Решение № 164 по Протокол № 37 от 28.03.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, проф. Вили Лилков
Решение № 652 по т. 40, обявено на 28.11.2013

41.
Доклад вх. №  СО-9401-299(1)/08.11.2013 г. относно изграждане на мемориал в памет на цивилните жертви от бомбардировките над България през Втората световна война.
Докл. проф. Вили Лилков, Владимир Кисьов
Решение № 653 по т. 41, обявено на 28.11.2013

42.
Доклад вх. № СО-0805-168(2)/12.11.2013 г. относно промяна предназначението на 2 (два) броя жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд „Резервен” на Столична община във връзка с писмо изх. № 02-901/15.07.2013 г. на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 654 по т. 42, обявено на 28.11.2013

43.
Доклад вх. № 0813-108(3)16.10.2013 г. относно отмяна на Решение № 342 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г. на Столичния общински съвет за конкурс за учредяване право на строеж върху УПИ V-149 и УПИ ІІІ-„за жс”, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров” и постановяване на ново решение.
Докл. Димитър Димов
Решение № 655 по т. 43, обявено на 28.11.2013

44.
Доклад вх. № 0817-233(4)23.09.2013 г. относно определяне на оценка за поземлен имот пл. № 914, к.л. 752, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2ч”, м. „Могилата”/Поповица/, частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 656 по т. 44, обявено на 28.11.2013

45.
Доклад вх. № 2600-5258(11)/12.11.2013 г . относно процедура по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ, по изменение на плана за регулация за квартал 1, местност „в.з. Малинова долина – Бункера – ІІІ етап” в частта му за УПИ ІІІ-910,919, 953, 696, 954, 957, 929, 987 – магазини, офиси, заведения за обществено хранене, шоуруми, жил. сгради и подземни гаражи, хотел и спорт.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 657 по т. 45, обявено на 28.11.2013

46. Доклад вх. № СО-0818-142(2)/17.10.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, помещение с площ 32.70 кв.м, намиращо се в административната сграда на район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” №136В, ет.1 – за кафе-бюфет, за срок от три години.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 658 по т. 46, обявено на 28.11.2013

47.
Доклад вх. № 0818-142(24)/17.10.2013 г. относно проект за изменение на план за регулация за кв. 17, УПИ VІІ и УПИ VІІІ, местност „ж.к. Овча купел-2”, на основание чл.15, ал.5 от ЗУТ,  по преписка вх. № 0818-142/2010 г.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 659 по т. 47, обявено на 28.11.2013

48.
Доклад вх.  № 0818-175(7)/01.11.2013 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ имот с идентификатор 68134.4334.365, кв.12, м. „Овча купел” с площ от 325 кв.м.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 660 по т. 48, обявено на 28.11.2013

49.
Доклад вх. № СО-0823-167(6)/16.10.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация на УПИ ІХ-за обществено хранене и УПИ ХХІ-36/нов, кв.32, с. Герман.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 661 по т. 49, обявено на 28.11.2013

50.
Доклад вх. № СО-0823-276(1)/12.11.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, намиращ се в с. Кокаляне, улица „Самоковско шосе”, местност „Кокалянско ханче”, върху който е предвидено поставянето на преместваем търговски обект по одобрена локална схема и индивидуален проект.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 662 по т. 50, обявено на 28.11.2013

51.
Питане вх. № СО-9300-354/14.10.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно събиране на обезщетения от застраховка „Гражданска отговорност” на лица виновно нанесли щети на общинска собственост при ПТП извършени в гр. София.
Отговор по т. 51

52.
Питане вх. № СО-9300-368/22.10.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник, относно възстановяване на детска площадка между бл. 10 и 15 на ул. „Бесарабия” в район „Подуяне”.
Отговор по т. 52

53. Питане вх. № СО-9300-384/29.10.2013 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник, относно поставени заграждения около Народното събрание.
Отговор по т. 53

54.
Питане вх. № СО-9300-386/30.10.2013 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно обучителен семинар на директори на детски заведения в „Интерхотел Сандански”, заплатен от бюджетите на детските заведения.
Отговор по т. 54

55. Доклад вх. № 9300-331(12)/19.11.2013 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл.  Дончо Барбалов
Решение № 663 по т. 55, обявено на 28.11.2013

56. Доклад вх. № СО-2900-291(5)/19.11.2013 г. относно даване на съгласие изпълнителния директор на „Първа МБАЛ - София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД /ФУРГС/ за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, 
Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 664 по т. 56, обявено на 22.11.2013

57. Доклад вх. № СО-9300-409/19.11.2013 г. относно избор на управител на „Чистота Искър” ЕООД и членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 665 по т. 57, обявено на 22.11.2013


58. Доклад вх. № СО-9300-415/19.11.2013 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 02.12.2013 г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 666 по т. 58, обявено на 28.11.2013                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре