нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 22 от дата 08.07.2004

1. Питане № 93-00-196/04.05.2004  от Цветанка Георгиева – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 6 по Протокол № 60/13.10.2003 г.

2. Питане № 93-00-241/02.06.2004 от Антон Кутев – общински съветник, относно съществуващите проблеми с канализацията и отводняването на кв. “Бенковски”.

3. Питане № 93-00-262/15.06.2004 от Христофор Христов – общински съветник, относно разпореждане с общински имоти – частна общинска собственост, и нарушаване правата на други граждани.

4. Доклад № 08-15-83/08.06.2004 относно промяна в структурата на районната администрация на район “Младост”.
Докл.: Иван Карайончев
Решение № 153 по точка 4

5. Доклад № 93-01-180/23.04.2004 относно отмяна на Решение № 10 по Протокол № 26 от 23.05.2001 на СОС и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столичната община.
Докл.: Милена Стефанова, Радомир Чолаков
Решение № 154 по точка 5

6. Доклад № 93-00-247/04.06.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 155 по точка 6

7. Доклад № 93-00-231/07.06.2004 относно предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 156 по точка 7

8. Доклад № 26-00-896/02.06.2004 относно наименуване на улици.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 157 по точка 8

9. Доклад № 08-01-48/11.06.2004 относно поставяне на паметна плоча на писателя Атанас Далчев.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 158 по точка 9

10. Доклад № 39-00-29/08.06.2004 относно  поставяне на паметна плоча на проф. Любен Божков.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 159 по точка 10

11. Докладна записка № 93-00-160/07.04.2004 относно преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 160 по точка 11

12. Доклад № 08-19-44/26.05.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ ХІV-650, кв. 4, м. “Люлин-център”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 161 по точка 12

13. Доклад № 08-17-72/01.06.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП за УПИ ХІІ-362, кв. 25, м. с. Владая.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 162 по точка 13

14. Доклад № 94-С-411/01.06.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на ПУП за УПИ І-909, кв. 14, м. “Цариградско шосе 7-ми – 11-ти километър”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 163 по точка 14

15. Доклад № 08-17-229/16.06.2004 относно процедура по § 6 и § 7, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХІІ-391 Б, кв. 166, м. “Гърдова глава”, район “Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 164 по точка 15

16. Доклад № 94-В-263/01.06.2004 относно процедура за изменение на ПУП и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 165 по точка 16

17. Доклад № 26-00-272/04.05.2004 относно процедура за изменение на ПУП и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 166 по точка 17

18. Доклад № 08-04-96/02.06.2004 относно делба на недвижими имоти, находящи се в сградата на бул. “Данаил Николаев” № 8, блок 3, между Столична община и Васил, Георги и Иван Горанови.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 167 по точка 18

19. Доклад № 66-02-191/04.06.2004 относно изменение на ПРЗ за кв. 2, м. “бул.”Александър Малинов – Младост ІІ”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 168 по точка 19

20. Доклад № 12-00-237/03.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 169 по точка 20

21. Доклад № 12-00-249/10.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 170 по точка 21 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - магазин № 4, жк "Банишора", бл.5А, вх. Б; магазин на бул. "Стефан Стамболов" - обусобени части от "Софиски имоти "ЕАД.

22. Доклад № 12-00-250/10.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 171 по точка 22

23. Доклад № 12-00-255/10.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 172 по точка 23 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение, жк "Зона Б -18", бл. 1-2, вх. А и ателие № 4 жк "Зона Б -19", бл. 11-12, вх. Б - обусобени части от "Софиски имоти "ЕАД.

24. Доклад № 12-00-256/10.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 173 по точка 24 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение (магазин № 2), жк "Света Троица", бл. 145 Б, вх. А; помещение (магазин № 4), жк "Света Троица", бл. 145 Б, вх. Б; търговско помещение - хомеопатичен кабинет, жк "Света Троица", бл. 309, вх Г.

25. Доклад № 12-00-248/10.06.2004 относно възлагане на изпълнителния директор на “СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД изготвянето на оценка на терен към обект – База “Илиянци”, находяща се на ул. “Джерман” № 7.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 174 по точка 25

26. Доклад № 26-00-1703/02.06.2004 относно намаляване на капитала на “Озеленяване” ЕАД.
Докл.: Минко Герджиков|
Решение № 175 по точка 26

27. Доклад № 93-00-255/10.06.2004 относно одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2003 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителните съвети и съветите на директорите.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 176 по точка 27

28. Доклад № 93-00-256/10.06.2004 относно разпределяне на печалбата от търговските дружества с общинско имущество след данъчното облагане за финансовата 2003 г. и отчисляване на дивидент за Столичната община.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 177 по точка 28

29. Доклад № 93-00-239/01.06.2004 относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост - за продажба.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 178 по точка 29

30. Доклад № 21-00-7/03.06.2004 относно  предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, представляващ сграда – корпус № 3 от ОДЗ № 70 на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация “Хелиос – 2000”.
Докл.: Иван Нейков, Вили Лилков, Мичо Райковски
Решение № 179 по точка 30

31. Доклад № 39-00-16/19.05.2004 относно предоставяне на Детско-юношеската школа по футбол към ФК “Мировяне – 2001” сградата на закритото училище в с. Мировяне.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 180 по точка 31 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

32. Доклад № 62-00-118/31.03.2004 относно възмездно учредяване право на строеж за изграждане на църква в УПИ І, кв. 19, м. “Факултета”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 181 по точка 32

33. Доклад № 08-07-103/01.06.2004 относно обявяване на търг за продажба на общински недвижими имоти № 200, № 201, № 202 и № 203, част от УПИ І, кв. 247, м. “Христо Смирненски”, район “Слатина” с обща площ от 1503 кв. м.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 182 по точка 33 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

34. Доклад № 08-13-65/04.06.2004 относно предоставяне под наем на едноетажна сграда и двор, частна общинска собственост, находящи се в район “Надежда”, ул. “Жабокрек” № 11 за нуждите на Международна организация по миграцията.
Докл.: Милена Стефанова
Решение № 183 по точка 34

35. Доклад № 94-02-17/17.06.2004 относно прехвърляне на право на собственост върху УПИ на ЖСК “Амелия” чрез покупко-продажба на терена, върху който е построена сградата на ЖСК “Амелия”.
Докл.: Радомир Чолаков
Решение № 184 по точка 35

36. Доклад № 26-00-1951/16.06.2004 относно прекратяване на процедури за провеждане на преговори за избор на партньори на Столичната община за създаване на съвместни дружества за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по водопровода от яз. Искър до гр. София, открити с Решение № 5 по Протокол № 47/06.02.2003 г. на СОС.
Докл.: проф. Атанас Тасев, Данаил Кирилов
Решение № 185 по точка 36

37. Доклад № 93-00-232/26.05.2004 относно определяне на представители в Обществения съвет по дейности на социалното подпомагане.
Докл.: д-р Лилия Радева

38. Доклад № 66-000-755/18.06.2004 относно отпускане на средства за финансова подкрепа на Националната гвардейска част.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 187 по точка 38

39. Доклад № 93-00-253/09.06.2004 относно отпускане на средства за провеждане на ХІІІ Международен конкурс за млади оперни певци “Борис Христов”, София 2004 г., организиран от Фондация “Международен конкурс за млади оперни певци “Борис Христов”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 188 по точка 39

40. Доклад № 93-00-238/01.06.2004 относно определяне на жилища и ателиета – общинска собственост - за продажба.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 189 по точка 40

41. Доклад № 08-05-5/01.06.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял от недвижим имот, находящ се в район “Сердика”, бул. “Сливница” № 95-97, представляващ имот пл. № 19, част от бивш имот № 21.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 190 по точка 41

42. Доклад № 12-00-238/03.06.2004 относно допълване на Приложение № 2 от Годишния общински план за работа по приватизация за 2004 г.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 191 по точка 42


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре