нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 53 от дата 05.12.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 5 декември 2013 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-2600-5521(8)/21.11.2013 г. относно бракуване на публични активи.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 667 по т. 1, обявено на 11.12.2013
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

2.Доклад вх. № СО-9300-419(1)/25.11.2013 г. относно съгласуване на Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” – Столична община за периода 2014 г. – 2016 г. и Годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” за 2014 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 668 по т. 2, обявено на 11.12.2013
Приложение № а
Приложение № 1-3
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІІ част
Приложение № 4 - ІІІ част
Приложение № 5 - № 6 - І част
Приложение № 5 - № 6 - ІІ част
Приложение № 5 - № 6 - ІІІ част
Приложение № 5 - № 6 - ІV част
Приложение № 5 - № 6 - V част
Приложение № 5 - № 6 - VІ част
Приложение № 5 - № 6 - VІІ част

Приложение № 7
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част

Приложение № 9
Приложение № 10 - І част
Приложение № 10 - ІІ част
Приложение № 11
Приложение № 12

Приложение № 13
Приложение № b - І част
Приложение № b - ІІ част
Приложение № b - ІІІ част
Приложение № b - ІV част
Приложение № b - V част

3. Доклад вх.№  СО-9300-421/28.11.2013 г. относно промени в състава на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 669 по т. 3, обявено на 11.12.2013

4. Доклад вх. № 1504-2(20)/28.11.2013 г. относно изменение и допълнение на Решение № 385/18.07.2013 г. за издаване на запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното развитие подписана от кмета на Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 670 по т. 4, обявено на 11.12.2013
Приложение

5. Доклад вх. № СО-0202-164(7)/25.11.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 671 по т. 5, обявено на 11.12.2013

6. Доклад вх. № СО-0405-27(1)/17.10.2013 г. относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетяване на собственици по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 672 по т. 6, обявено на 11.12.2013

7. Доклад вх. № СО-0405-21(7)/08.11.2013 г. относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетяване на собственици по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Д
окл. Мария Бояджийска
Решение № 673 по т. 7, обявено на 11.12.2013

8. Доклад вх. № СО-6600-3973/25.11.2013 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на ново обединено детско заведение в район „Лозенец”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 674 по т. 8, обявено на 11.12.2013

9. Доклад вх. № СО-9300-412/18.11.2013 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „с. Доброславци”, район „Нови Искър”, кв. 46, УПИ ХІ-47-за жс и УПИ ХІІІ-47-за жс, задънена улица по о.т. 168а – о.т. 168б – о.т. 168в; изменение на плана за регулация на УПИ VІІІ-842; изменение профила на улица между о.т. 183 – о.т. 184.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 675 по т. 9, обявено на 11.12.2013

10. Доклад вх. № СО-6600-2797(3)/21.11.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на кв. 8мб, местност „вилна зона Бистрица – манастира“.
Докл. Петър Диков
Решение № 676 по т. 10, обявено на 11.12.2013

11. Доклад вх. № 2900-361(6)/13.11.2013 г. относно даване на съгласие изпълнителният директор на „Първа САГБАЛ – Света София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура и извършване на ремонтни дейности.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 677 по т. 11, обявено на 11.12.2013

12. Доклад вх. № 2900-364(6)/28.11.2013 г. относно даване на съгласие изпълнителният директор на „Четвърта МБАЛ - София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, 
Дончо Барбалов
Решение № 678 по т. 12, обявено на 11.12.2013


13. Доклад вх. № СО-9300-416/19.11.2013 г. относно проведен конкурс за избор на управител на общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество по Решение № 281 от 30.05.2013 г. на СОС, изменено с Решение № 503 от 12.09.2013 г. и допълнено с Решение № 548 от 26.09.2013 г.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 679 по т. 13, обявено на 11.12.2013


14.
Доклад вх. № СО-2900-380(1)/28.11.2013 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на „ДКЦ 23 - София” ООД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 05.12.2013 г.  общо събрание.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 680 по т. 14, обявено на 05.12.2013


15. Доклад вх. № СО-9300-422/28.11.2013 г. относно избор на контрольор на „Чистота Искър” ЕООД.
Докл. Лорита Радева, Николай Стойнев
Решение № 681 по т. 15, обявено на 11.12.2013

16.
Доклад вх.№ СО-2600-5699(3)/28.11.2013 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Лорита Радева,
Николай Стойнев
Решение № 682 по т. 16, обявено на 11.12.2013

17.
Доклад вх. № СО-6200-1114(3)/28.11.2013 г. относно отмяна на Решение № 591 по Протокол № 98 от 06.10.2011 г. на Столичния общински съвет и учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Българска федерация по баскетбол” върху универсална спортна зала „Триадица”.
Докл. Роберт Янакиев, Николай Стойнев, проф. Вили Лилков, А
натоли Илиев
Решение № 683 по т. 17, обявено на 11.12.2013

18.
Доклад вх. № СО-6200-515/3/27.11.2013 г. относно възстановяване на паметна плоча с барелеф на Иван Попов – актьор и историограф.
Докл. Малина Едрева
Решение № 684 по т. 18, обявено на 11.12.2013

19. Доклад вх. № СО-0802-170(3)/18.11.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се в партерния етаж на бл. 134, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Нишава” № 25, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 685 по т. 19, обявено на 11.12.2013

20.
Доклад вх. № СО-0809-91(3)/18.11.2013 г. относно определяне предназначението на общински апартамент № 1, намиращ се в триетажна жилищна сграда на ул. „Криволак” № 30, първи етаж, за продажба чрез публичен търг.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 686 по т. 20, обявено на 11.12.2013

21.
Доклад вх. № 0813-206(2)18.11.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХІХ-249, кв. 848, м. „Триъгълника”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 687 по т. 21, обявено на 11.12.2013

22.
Доклад вх. № СО-0821-310(2)/27.09.2013 г. и писмо вх. № СО-0821-310(5)/15.11.2013 г.  относно преобразуване на ЦДГ № 179 „Съюз 33”, район „Нови Искър” в ОДЗ № 121 „Щастливо детство” с административен адрес град Нови Искър, кв. Кумарица, ул. „Детска песен” № 2.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 688 по т. 22, обявено на 11.12.2013

23.
Доклад вх. № 94-Н-14(16)/16.10.2013 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване на новопроектиран УПИ ХХХV-1140, 1141, кв. 64, м. „Курило”, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 689 по т. 23, обявено на 11.12.2013

24.
Доклад вх. № СО-0821-214(5)/26.11.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – помещения, публична общинска собственост в СЗС с. Балша и в административни сгради в с. Мировяне, с. Житен и с. Доброславци.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 690 по т. 24, обявено на 11.12.2013

25.
Доклад вх. № 0817-180(3)21.11.2013 г. относно предложение за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, съставляващ УПИ ХІ-сонс, кв. 68, с. Владая.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 691 по т. 25, обявено на 11.12.2013

26.
Доклад вх. № 94-Ю-61(10)/12.11.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ и ИПРЗ и промяна на граници между поземлени имоти и образуване на нови урегулирани поземлени имоти ХVІІ-8617, 8638, и УПИ ІХ-8637, кв. 86, м. „кв. Горна баня”, район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 692 по т. 26, обявено на 11.12.2013


27.
Доклад вх. № 0819-3063(12)/12.11.2013 г. относно процедура по § 8 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на действащ ПУП за кв.13, УПИ І-1278,  УПИ ІІ-1278 и УПИ ІІІ-„за спортна зала”, местност „Люлин” – VІ-ти микрорайон, район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 693 по т. 27, обявено на 11.12.2013

28.
Доклад вх. СО-0819-82(4)/12.07.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 694 по т. 28, обявено на 11.12.2013

29.
Доклад вх. № 0820-279(1)/22.11.2012 г. относно предложение именуване на безименни улици в район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 695 по т. 29, обявено на 11.12.2013

30.
Доклад вх. № СО-0823-371/12.11.2013 г. относно отстраняване на допуснати технически грешки.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 696 по т. 30, обявено на 11.12.2013

31. Питане вх. № СО-9300-368/22.10.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник, относно възстановяване на детска площадка между бл. 10 и 15 на ул. „Бесарабия” в район „Подуяне”.
Отговор по т. 31

32. Питане вх. № СО-9300-381/28.10.2013 г. от проф. Вили Лилков – общински съветник, относно интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София.
Отговор по т. 32

33. Питане вх. № СО-93-00-403/13.11.2013 г. от проф. Вили Лилков – общински съветник, относно незаконно пристрояване и надстрояване на едноетажна къща въз основа на разрешение за строеж за „възстановяване на незаконно изграден покрив в параметрите на одобрени проекти”.
Отговоp по т. 33

34. Питане вх. № СО-93-00-396/08.11.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно изпълнението на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в Столична община и кога администрацията на СО ще осигури места в общински детски ясли и градини за всички кандидатствали деца.
Отговор по т. 34

35. Питане вх. № СО-93-00-397/08.11.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно незаконен строеж в район „Слатина”.
Отговоp по т. 35

36.
Питане вх. № СО-93-00-414/19.11.2013 г. от г-н Николай Белалов и г-н Иван Таков – общински съветници, относно подготовката за зимния сезон.
Отговор по т. 36

37.
Доклад вх. № СО-94-А-619(3)/20.11.2013 г. относно удостояване на британския диригент Оливър Гилмур със Значка на София по повод неговата 60-годишнина.
Докл. Йорданка Фандъкова, 
Елен Герджиков
Решение № 697 по т. 37, обявено на 11.12.2013

38. Доклад вх. № СО-9300-434/03.12.2013 г. относно промяна в състава на комисия определена с Решение № 286/30.05.2013 г., видоизменена с Решение № 504/12.09.2013 г. и допълнена с Решение № 547/26.09.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Орлин Иванов,
Искра Ангелова, Анета Георгиева, д-р Стоян Маджаров, Албена Атанасова
Решение № 698 по т. 38, обявено на 11.12.2013

39.
Доклад вх. № СО-0821-377(1)/29.11.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.13-0015-С0001, сключен между СО – район „Нови Искър” и Агенция за социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Даниела Райчева
Решение 699 № по т. 39, обявено на 11.12.2013

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре