нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 54 от дата 19.12.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 19.12.2013 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-426/29.11.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 700 по т. 1, обявено на 21.12.2013

2. Доклад вх. № СО-9300-427/29.11.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с  Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.011.2006 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 701 по т. 2, обявено на 21.12.2013

3.
Доклад вх. № СО-9300-413/18.11.2013 г. относно приемане и одобряване за 2014 г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 702 по т. 3, обявено на 21.12.2013
Приложения А и Б

4.
Доклад вх. № ИО-94-Р-7/3/09.12.2013 г. относно обезщетяване на граждани с жилище от оборотния фонд на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 703 по т. 4, обявено на 21.12.2013

5. Доклад вх. № СО-9300-420/27.11.2013 г. относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Албена Атанасова
Решение № 704 по т. 5, обявено на 21.12.2013

6.
Доклад вх. № СО-9300-425/29.11.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 705 по т. 6, обявено на 21.12.2013

7.
Доклад вх. № СО-9300-428/29.11.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 706 по т. 7, обявено на 21.12.2013

8.
Доклад вх. № СО-6200-1267(1)04.12.2013 г. относно даване на съгласие за реализиране на проект „Образование за знание и промяна” на Сдружение „Деца и юноши” в Център за работа с деца на улицата – гр. София, ул. „Свободна” №э 30.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 707 по т. 8, обявено на 21.12.2013
Приложениe

9.
Доклад вх. № СО-2900-300(1)/03.12.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център Св. Лука – диабетен център” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализира учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 708 по т. 9, обявено на 21.12.2013
Приложения № 1, № 2 и № 3

10. Доклад вх. № СО-9300-430/02.12.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 709 по т. 10, обявено на 21.12.2013
Приложения № 1, № 2 и № 3

11. Доклад вх. № СО-2900-316(61)/04.12.2013 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консулатативен център ХІV – София” ЕООД да получи банкова гаранция в полза на Агенцията по заетостта, за участие в проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „ДКЦ ХІV - София” ЕООД.”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 02.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 710 по т. 11, обявено на 21.12.2013

12.
Доклад вх. № СО-2900-389(1)/12.12.2013 г. относно даване на съгласие на изпълнителния директор на „Втора МБАЛ  - София“ ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, 
Дончо Барбалов
Решение № 711 по т. 12, обявено на 21.12.2013

13.
Доклад вх. № СО-0202-19(3)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 712 по т. 13, обявено на 21.12.2013

14.
Доклад вх. № СО-0202-23(3)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 713 по т. 14, обявено на 21.12.2013

15.
Доклад вх. № 0202-56(6)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 714 по т. 15, обявено на 21.12.2013

16.
Доклад вх. № 0202-83(6)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 715 по т. 16, обявено на 21.12.2013

17.
Доклад вх. № 0202-88(5)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 716 по т. 17, обявено на 21.12.2013

18.
Доклад вх. № 0202-162(6)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 717 по т. 18, обявено на 21.12.2013

19.
Доклад вх. № 0202-89(4)/02.12.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл.9 от Указ 2773/23.12.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 718 по т. 19, обявено на 21.12.2013

20.
Доклад вх. № СО-9300-441/09.12.2013 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служители на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпъстващо лечение.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 719 по т. 20, обявено на 21.12.2013

21.
Доклад вх. № СО-9300-378/25.10.2013 г. относно даване на съгласие „ЦГМ” ЕАД да сключи договор за заем.
Докл. Любомир Христов
Решение № 720 по т. 21, обявено на 21.12.2013

22.
Доклад вх. № СО-6600-4108/04.12.2013 г. относно подробен устройствен план за кв. 13 /част/, 13а, и 14, м. „Територии, прилежащи към пътен възел Околовръстен път – бул. „Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Петър Диков
Решение № 721 по т. 22, обявено на 21.12.2013

23.
Доклад вх. № СО-0408-160/1/09.12.2013 г. относно проект на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София“.
Докл. Петър Диков
Решение № 722 по т. 23, обявено на 21.12.2013
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11

Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23
Приложение 24
Приложение 25
Приложение 26
Приложение 27
Приложение 28
Приложение 29
Приложение 30
Приложение 31
Приложение 32
Приложение 33
Приложение 34
Приложение 35
Приложение 36
Приложение 37
Приложение 38
Приложение 39
Приложение 40

24. Доклад вх. № СО-9300-449/12.12.2013 г. относно прекратяване на административното производство по одобряване на проект за изменение на плана за регулация на трасето на Трети метродиаметър и изпращане по компетентност административната преписка на министъра на инвестиционното проектиране.
Докл. Петър Диков
Решение № 723 по т. 24, обявено на 21.12.2013

25.
Доклад вх. № СО-1700-74/12/12.12.2013г. относно принципно съгласие за интерес към имот УПИ VI-528, кв.1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“ и даване на мандат на кмета на Столична община за подписване на договор за покупка на имота.
Докл. Орлин Алексиев, Любомир Дацов, Иван Таков, Прошко Прошков
Решение № 724 по т. 25, обявено на 21.12.2013

26.
Доклад вх. № СО-9300-445/12.12.2013 г. относно допълнение на решение № 253 по протокол № 88 от 28.04.2011г. на СОС за създаване на нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Валя Чилова, Прошко Прошков, Калоян Паргов
Решение № 725 по т. 26, обявено на 21.12.2013

27.
Доклад вх. № СО-9300-417/20.11.2013 г. относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителни градски автобусни линии от транспортната схема на Столична община и провеждане на процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столичната община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 726 по т. 27, обявено на 21.12.2013

28.
Доклад вх. № СО- 9300-448/12.12.2013 г. относно Прилагане на чл.9, ал.1 от договор № РД-56-373/11.04.2003 г. между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД; Договор № РД-56-1209/07.12.2007 г.; Договор № РД-56-1210/07.12.2007 г;  и чл.8, ал.3 от Договор № РД-56-376/11.04.2003 г.
Докл. Радослав Тошев, Любомир Христов
Решение № 727 по т. 28, обявено на 21.12.2013

29.
Доклад вх. № СО-9300-432/03.12.2013 г. относно искане за възстановяване на сума от ОГФМСП по развалена приватизационна сделка.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 728 по т. 29, обявено на 21.12.2013

30.
Доклад вх. № СО-7000-1761(1)/12.12.2013г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД чрез извършване на апортна вноска.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 729 по т. 30, обявено на 21.12.2013

31.
Доклад вх. № СО-9300-344(14)/12.12.2013г. относно изменение на Решение  № 591 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лорита Радева, Гергана Алексова
Решение № 730 по т. 31, обявено на 21.12.2013

32.
Доклад вх. № СО-1800-249(1)/06.12.2013 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение към абонатна на 69-то СОУ, район „Искър” за нуждите на НМЧ „Георги Минчев-2001”.
Докл. Нина Чанева
Решение № 731 по т. 32, обявено на 21.12.2013

33.
Доклад вх. № СО-9300-433/03.12.2013 г. относно обявяване на жълтите павета в София за културно наследство.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 732 по т. 33, обявено на 21.12.2013

34.
Доклад вх. № СО-7000-1597(2)/05.12.2013 г. относно преименуване на ул. „400” в район „Люлин” с името „Генерал Казимир Ернрот”.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 733 по т. 34, обявено на 21.12.2013

35.
Ново обсъждане на Решение № 652 от 21.11.2013 г. на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО-9300-111(4)/05.11.2013 г. от Лилянда Еленкова и Вили Лилков за изменение на Решение № 164 по Протокол № 37 от 28.03.2013 г. на СОС, върнато със заповед № РД-15-260/05.12.2013 г.  на областния управител на област София на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, проф. Вили Лилков
Решение № 734 по т. 35, обявено на 21.12.2013

36.
Доклад вх. № СО-6600-763(15)/03.12.2013 г. относно изменение на Решение № 36 по Протокол № 59 от 21.06. 1999 г. на Столичния общински съвет в частта му относно цените на заменяемите имот и в изпълнение на Решение № 1090/29.02.2012 на Административен съд – София град, Второ отделение, 27 състав, постановено по адм. дело № 8943 по описа за 2011 г, влязло в сила на 07.02.2013 г.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 735 по т. 36, обявено на 21.12.2013 - обявено за нищожно с Решение на АССГ по административно дело № 3429/2014 г., потвърдено с Решение на ВАС № 10816/16.10.2015 г. по административно дело № 11160/2014 г. 

37.
Доклад вх. № 1800-145(16)06.12.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Константин Величков – 1979 г.” върху общински имоти.
Докл. Милко Младенов
Решение № 736 по т. 37, обявено на 21.12.2013

38.
Доклад вх. № 94-Н-308(15)/19.11.2013 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 131, кад. лист № Г-11-13-А, м. „Четарлъка” чрез продажба на общинската идеална част на съсобственика Надя Векилова – Савова.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 737 по т. 38, обявено на 21.12.2013

39.
Доклад вх. № СО-0815-90(9)02.12.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 738 по т. 39, обявено на 21.12.2013

40.
Доклад вх. № СО-0815-353(2)27.11.2013 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост” с името „Видин Даскалов”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 739 по т. 40, обявено на 21.12.2013
Приложениe

41.
Доклад вх. № СО-0815-408(1)/10.12.2013 г. относно преобразуване на ЦДГ № 23 „Шарл Перо”, район „Младост” в ОДЗ № 123 „Шарл Перо”, с административен адрес гр. София, район „Младост”, кв. Горубляне, ул. „Хан Аспарух” № 1.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 740 по т. 41, обявено на 21.12.2013

42.
Доклад вх. № СО-0823-309/24.09.2013 г. относно именуване на безименна улица в район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 741 по т. 42, обявено на 21.12.2013

43.
Доклад вх. № 94-С-517(9)/06.12.2013 г. относно публично оповестен търг за продажба на имот, УПИ ІІІсо, кв. 10, м. „Детски град”, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 742 по т. 43, обявено на 21.12.2013

44.
Питане вх. № СО-9300-440/2/12.12.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно сигнал на собствениците на вили в землището на кв. Курило, за възпрепятстване на преминаването им до манастира „Св. Иван Рилски“ и вилна зона „Бранишка лоза“ и достъпа до собствеността им.
Отговор по т. 44

45. Доклад вх.№ ДК-6600-171/8/14.12.2013 г. относно утвърждаване на изработените пет изображения на герба на София – цветно, черно-бяло, контурно, пластично и хералдичен код.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 743 по т. 45, обявено на 21.12.2013

46.
Доклад вх. № СО-9300-459/17.12.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателие, гаражи и паркоместа.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 744 по т. 46, обявено на 21.12.2013
Приложениe № 1

47.
Доклад вх. № СО-9300-456/14.12.2013 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І - София” ЕООД, „Дентален център ХХVІ – София” ЕООД – в ликвидация, „Дентален център ХV – София” ЕООД – в ликвидация, „Оборище” ЕООД – в ликвидация и „Метрострой” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 745 по т. 47, обявено на 21.12.2013

48.
Доклад вх. № 9300-451/12.12.2013 г. относно искане от „Чистота –  Искър” ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) – специализирана техника, със собствени средства или с право на лизинг от дружеството през 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов, 
Мария Бояджийска
Решение № 746 по т. 48, обявено на 21.12.2013

49.
Доклад вх. № 9300-457/16.12.2013 г. относно искане от „Чистота –  Искър” ЕООД за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост.
Докл. Дончо Барбалов, 
Мария Бояджийска
Решение № 747 по т. 49, обявено на 21.12.2013

50.
Доклад вх. № СО-0813-338/1/13.12.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и изграждане на 10 броя детски площадки и спортни съоръжения в район „Надежда”.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 748 по т. 50, обявено на 21.12.2013

51.
Доклад вх. № СО-6600-278/11/13.12.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доизграждане и развитие на системата за видеонаблюдение в столицата.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 749 по т. 51, обявено на 21.12.2013

52.
Доклад вх. № СО-2900-347/2/13.12.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинско оборудване за нови родилни зали във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД
.
Докл. Орлин Алексиев,
Дончо Барбалов
Решение № 750 по т. 52, обявено на 21.12.2013

53.
Доклад вх. № СО-7000-1636(1)/29.11.2013 г. относно утвърждаване на бизнес план на „Топлофикация – София” ЕАД за 2014 г.
Докл. Николай Стойнев, 
Иван Илиев
Решение № 751 по т. 53, обявено на 21.12.2013

54. Доклад вх. № СО-6200-1257/4/10.12.2013 г. относно удостояване на Трифон Златков Павлов – председател на гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“ със Значка на София по повод 55-та му годишнина.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Елен Герджиков
Решение № 752 по т. 54, обявено на 21.12.2013

55.
Доклад вх. № СО-9300-447/12.12.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на капитан Николай Джамбазов.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 753 по т. 55, обявено на 21.12.2013

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре