нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 55 от дата 23.01.2014

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СОС, проведено на 23 януари 2014 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. №    СО-9300-443/11.12.2013 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2016 година.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 1 по т. 1, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1

2.
Доклад вх. № СО-9300-372/24.10.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов, Атанас Атанасов
Решение № 2 по т. 2, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1

3.
Доклад вх. № СО-9300-461/19.12.2003 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Милка Христова, Орлин Иванов
Решение № 3 по т. 3, обявено на 30.01.2014

4.
Доклад вх. № СО-9300-17/16.01.2014 г. относно кандидатстване на Столична община в международния конкурс „Mayor’s challenge” на фондация Bloomberg Philanthropies с конкурсно предложение „Мобилна работилница за граждански инициативи”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 4 по т. 4, обявено на 30.01.2014

5.
Доклад вх. № СО-0816-77(5)/15.01.2014 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2013 г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Орлин Иванов, Ралица Стоянова
Решение № 5 по т. 5, обявено на 30.01.2014

6.
Доклад вх. № СО-9301-2/13.01.2014 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 6 по т. 6, обявено на 30.01.2014

7.
Доклад вх. № СО-6200-1434(1)/16.01.2014 г. относно финансова подкрепа за дейността на театър „Мим – Арт” при Сдружение „Тишина” за 2014 г. чрез реализиране на проект „Развитие и устойчивост на театър „Мим – Арт” и група „Жестим””.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 7 по т. 7, обявено на 30.01.2014

8.
Доклад вх. № СО-2900-366(2)06.01.2014 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ ХХІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 1 брой мамографски апарат и един брой ехографски апарат.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 8 по т. 8, обявено на 30.01.2014

9.
Доклад вх. № СО-9300-435/04.12.2013 г. относно сключване на споразумения за заплащане на финансови обезщетения за рекламни и информационни елементи.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 9 по т. 9, обявено на 30.01.2014

10.
Доклад вх. № 94-А-251/9/12.12.2013 г. относно възлагане на изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД  да проведе преговори с правоимащи лица по силата на Решение № 5519 от 14.06.2005 г. на ВАС и решение от 12.08.2010 г. на СГС, ІІІ-Д състав по АД № 60/2000г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 10 по т. 10, обявено на 30.01.2014

11.
Доклад вх. № 9300-331(15)/16.01.2014 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 11 по т. 11, обявено на 30.01.2014
Приложения № 1 и № 2
Приложение № 3

12.
Доклад вх. № 9300-331(16)/16.01.2014 г. относно даване на разрешение на „Пазари Север” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”” и учредяване на обезпечения по него.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 12 по т. 12, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

13. Доклад вх. № СО-1000-35(1)/05.12.2013 г. относно членство на град София в асоциация „Атриум”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 13 по т. 13, обявено на 30.01.2014
Приложение

14.
Доклад вх. № СО-9300-6/08.01.2014 г. относно отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2013 година и Едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2014 година.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 14 по т. 14, обявено на 30.01.2014
Приложение № А
Приложение № Б

15.
Доклад вх. № СО-9300-463/20.12.2013 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община за 2013 г. и годишен отчет за изпълнение на Програма за реновиране на спортна инфраструктура за 2013 г.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 15 по т. 15, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2

16.
Доклад вх. № СО-9300-462/20.12.2013 г. относно приемане на годишен отчет на Програмата за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – обявени сесии за програмното финансиране през м. февруари и м. септември 2013 г.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 16 по т. 16, обявено на 30.01.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

17.
Доклад вх. № 9300-8(1)/15.01.2014 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2014 г. в изпълнение на Общинската Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 17 по т. 17, обявено на 30.01.2014
Приложение

18.
Доклад вх. № СО-6600-4211/11.12.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 16 и кв.17, м. „с. Кривина”, заличаване на улица от о.т. 45 до о.т. 49 и откриване на задънена улича от о.т. 49 до о.т. 49а и план за застрояване на нови УПИ Х-198, ХІ-198, кв. 16, местност „с. Кривина”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 18 по т. 18, обявено на 30.01.2014

19.
Доклад вх. № СО-6600-4212/11.12.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ХІІ-6501.9, ХІІІ-6501.106, ХІV-6501.9, за КОО, ХV-6501.1002, ХVІ-6501.991, кв. 46, откриване на задънена улица от о.т. 136а – о.т. 135б – о.т. 136в – о.т. 136 г. – о.т. 136д, местност „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 19 по т. 19, обявено на 30.01.2014

20.
Доклад вх. № СО-9300-454/13.12.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кв. 1а, м. „Национален киноцентър” и кв.1, в.з. „Бояна”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 20 по т. 20, обявено на 30.01.2014

21.
Доклад вх. № СО-6600-4250/13.12.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Зоопарк”, и изменение на план за регулация на м. „Борисова градина - Погребите” – ІІ част, кв. 6, УПИ І, район „Лозенец”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 21 по т. 21, обявено на 30.01.2014

22.
Доклад вх. № СО-6600-1672(3)/19.12.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 273 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 22 по т. 22, обявено на 30.01.2014

23.
Доклад вх. № СО-6600-4374/20.12.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ ХLVІ-580 и ХLVІ-1132, кв. 23б, в.з. „Беловодски път”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 23 по т. 23, обявено на 30.01.2014

24.
Доклад вх. № СО-6600-4375/20.12.2013 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация на м. НПЗ „Искър – север – ІІІ част”, кв. 2а, УПИ І 44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост”, УПИ ІІІ 33 – „за офис, шоурум и подземен гараж” и УПИ ІV 30 – „за офиси, хотел, магазин, КО, подземен гараж и трафопост”; изменение на план за регулация на м. НПЗ „Искър – север ІІІ част” – промяна на профила на улица по о.т. 297 – о.т. 261; промяна на профила на улица по о.т. 264 – о.т. 263 о.т. 262; план за застрояване на м. НПЗ „Искър – север – ІІІ част”, кв. 2а, УПИ І 44, 57, 64, 65 – „за офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост”, УПИ ІІІ 33 – „за офис, шоурум и подземен гараж” и УПИ ІV 30 – „за офиси, хотел, магазин, КО, подземен гараж и трафопост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 24 по т. 24, обявено на 30.01.2014

25. Доклад вх. № СО-6600-142/13.01.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица при о.т.11а, между о.т.11 и о.т.12, между квартали 2 и 14, в.з. „Калфин дол”, план за регулация на в.з. „Калфин дол” – откриване на задънена улица от о.т. 11а до о.т.70 и създаване на нов кв.15. Отреждане на УПИ І-3300 и план за застрояване на УПИ І-3300, кв. 15-нов, в.з. „Калфин дол”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 25 по т. 25, обявено на 30.01.2014

26.  Доклад  вх. №  СО -66-00-206/17.01.2014г.  относно разрешение  за изработване на подробен  устройствен  план  - парцеларен за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около 17 км  от отклонението  на магистрала  Калотина - София  със  софийски  околовръстен път до възела при  бул.  „Ботевградско шосе”  ( от  км  0 + 000 до  км 16 + 400 ) – реконструкция  на ел.  преносна мрежа при км  1 + 031 ВЛ  20  kV,  „Поликлиниката”   и одобряване  на  задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 26 по т. 26, обявено на 30.01.2014
Приложение

27. Доклад вх. № СО-6600-207/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуващ ел. провод 20кV „Държавен архив” при км 8+840 и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 27 по т. 27, обявено на 30.01.2014
Приложение

28. Доклад вх.№ СО-6600-208/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул. ”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на ел.преносна мрежа при км 9+180 CPH 20kV, „Чепинско шосе” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 28 по т. 28, обявено на 30.01.2014
Приложение

29. Доклад вх.№ СО-6600-209/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на водопровод, обхождащ п.в. бул.”Илиенско шосе” до бул.”Лазар Михайлов”, район „Сердика” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 29 по т. 29, обявено на 30.01.2014
Приложение

30. Доклад вх.№ СО-6600-210/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 0+718 ВЛ kV „Българка” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 30 по т. 30, обявено на 30.01.2014
Приложение

31. Доклад вх.№ СО-6600-211/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 10+300 (Вл 20 kV „Локорско”) и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 31 по т. 31, обявено на 30.01.2014
Приложение

32. Доклад вх.№ СО-6600-212/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 1+785 (ВЛ 110 kV „Требич”) и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 32 по т. 32, обявено на 30.01.2014
Приложение

33. Доклад вх.№ СО-6600-213/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа (ВЛ 220 kV “Малашевци - Струма”) при ул. ”Илиенско шосе” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 33 по т. 33, обявено на 30.01.2014
Приложение

34. Доклад вх.№ СО-6600-214/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на ел.преносна мрежа при км 10+400( вл 110 kV, „Кривина-Негован”- отклонение за п/с „Враждебна”) и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 34 по т. 34, обявено на 30.01.2014
Приложение

35. Доклад вх.№ СО-6600-215/17.01.14г. относно изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина - София със софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” ( от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 6+487 ( ВЛ 110 kV „Кубратово”) и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 35 по т. 35, обявено на 30.01.2014
Приложение

36.
Доклад вх. № СО-9300-4/07.01.2014 относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителни градски автобусни линии от транспортната схема на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 36 по т. 36, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2

37.
Доклад вх. № СО-9300-5/07.01.2014 относно провеждане на процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 37 по т. 37, обявено на 30.01.2014
Приложения № 1 и № 2

38.
Доклад вх. № СО-9300-9/13.01.2014 г. относно кандидатура на град София за Европейска столица на спорта за 2017 г.
Докл. Анатоли Илиев
Решение № 38 по т. 38, обявено на 30.01.2014

39.
Доклад вх.№ 9300-15/15.01.2014 г. относно избор на контрольор в общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 39 по т. 39, обявено на 30.01.2014

40.
Доклад вх. № СО-94-В-785(1)/09.01.2014 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Кракра” № 26 в памет на Маргарита Лилова.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 40 по т. 40, обявено на 30.01.2014

41.
Доклад вх. № СО-2100-802(3)/11.12.2013 г. относно именуване на безименна улица в м. „ж.к. Младост 1”, район „Студентски”.
Докл. Анна Славова
Решение № 41 по т. 41, обявено на 30.01.2014

42.
Доклад вх. № СО-0802-279(1)/08.01.2014 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от апартамент 96, намиращ се в блок 9, вх. Е, ж.к. „Борово”, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 42 по т. 42, обявено на 30.01.2014

43.
Доклад вх. № 0817-196(16)/08.01.2014 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.142 във в.з. „Малинова долина”, чрез изкупуване на общинския дял.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 43 по т. 43, обявено на 30.01.2014

44. Доклад вх. № СО-0817-199(3)/10.01.2014 г. относно определяне на оценка на поземлен имот с идентификатор 68134.2047.451 по КККР, в.з. „Малинова долина – Бункера – 2 етап”, частна общинска собственост, с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 44 по т. 44, обявено на 30.01.2014

45. Доклад вх. № СО-0821-272(1)/10.01.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения в сгради – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 45 по т. 45, обявено на 30.01.2014

46. Доклад вх. № СО-0822-217(1)/08.01.2014 г. относно промяна на характера на собствеността на две сгради от публична в частна общинска собственост, намиращи се на територията на район „Кремиковци”, представляващи сграда с идентификатор 22304.7891.313.5, със застроена площ 53,00 кв.м, и сграда с идентификатор 22304.7891.313.6, със застроена площ 43,00 кв.м, построени в поземлен имот с идентификатор 22304.7891.313., с. Долни Богров, ул „1”, № 31.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 46 по т. 46, обявено на 30.01.2014

47 
Доклад вх. № СО-0414-42(7)/10.01.2014 г. относно промяна на статута и финансирането на Основно училище с Професионално техническо училище при Затворническо общежитие „Казичане”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 47 по т. 47, обявено на 30.01.2014

48.
Питане вх. № СО-9300-460/18.12.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник, относно преустроени гаражи на жилища и други помещения в блокове 60А и 60Б, кв. „Манастирски ливади”.
Отговор по т. 48

49.
Питане вх. № СО-9300-465/27.12.2013 г. от г-жа Гергана Алексова и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно недостатъци в таксуването на престоя в Синя и Зелена зона.
Отговор по т. 49

50.
Питане вх. № СО-9300-466/27.12.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно конфликт на интереси и използване безвъзмездно и не по предназначение на общински жилищни имоти в район „Слатина”.
Отговор по т. 50

51. Доклад вх.  № СО-29-00-315/1/20.01.2014 г. относно изменение на т. 1и т.2 от  Решение  № 555 по протокол № 74 от 07.10.2010г.  на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 48 по т. 51, обявено на 30.01.2014
Приложение № 1

52. Доклад вх.  № СО-08-09-289/14.11.2013 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на общински служител.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 49 по т. 52, обявено на 30.01.2014


                                       
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                          
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре