нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 56 от дата 06.02.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС, проведено на 6 февруари 2014 г. от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СО-9300-38/28.01.2014 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2014 г.
Доклад. Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Альоша Даков, Анна Славова, Борислав Борисов, Владимир Данев, Гергана Алексова, Иван Мечков, Иван Таков, Коста Иванов, Николай Белалов, Орлин Ваташки, Панайот Бончев, Теодора Делисивкова
Решение № 50 по т. 1, обявено на 13.02.2014

Доклад вх. № СО-9300-27/22.01.2014 г. относно  съставяне и приемане на  Сборен бюджет на Столична община за 2014 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 51 по т. 1, обявено на 13.02.2014
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложения № 4 - № 9
Приложение № 10 - І част
Приложение № 10 - ІІ част
Приложение № 10 - ІІІ част

2. Доклад вх. № СО-93-00-28/22.01.2014 г. относно одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 52 по т. 2, обявено на 07.02.2014

3. Доклад вх. № СО-93-00-33/27.01.2014 г. относно определяне на заместник-кмет, който да замества кмет на район.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 53 по т. 3, обявено на 07.02.2014

4. Доклад вх. № СО-93-00-34/27.01.2014г. относно приемане на Програма на Столична община за управление и разпореждане с имотите -  общинска собственост за 2014 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 54 по т. 4, обявено на 13.02.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

5. Доклад вх. № СО-2600-7841/10/17.01.2014 г. относно подписан меморандум № РД-56-834/20.09.2012 г. между Столична община и немската фирма  WALD+CORBE  за разработване на информационна система  за ранно предупреждаване и прогнозиране при наводнения за територията на столицата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 55 по т. 5, обявено на 13.02.2014
Приложение

6. Доклад вх. № СО-70-00-1857/2/30.01.2014 г. относно даване на съгласие за закупуване на дълготраен материален актив – микробус за нуждите на „Лозана“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 56 по т. 6, обявено на 13.02.2014

7. Доклад вх. № СО-93-00-46/30.01.2014 г. относно промяна на Устава на „Галатея 2002“ ЕАД, свързана с изменение на адреса на управление на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 57 по т. 7, обявено на 13.02.2014
Приложение № 1

8. Доклад вх. № СО-0813-381/1/16.01.2014 г.  относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землище  Илиянци, район „Надежда” на основание  чл. 87, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредба за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 58 по т. 8, обявено на 13.02.2014
Приложение

9. Доклад вх. № СО-1800-288/3/22.01.2014 г.  относно промяна в структурата и наименованието на Оркестър  „Симфониета  „София”  със Столична оперна сцена в Оркестър „Симфониета  „София”   и  преструктуриране на щатното  разписание на Общински културен институт  „Надежда” и намаляването му с 4 артистични  щатни бройки, които да преминат в щатното разписание на ОКИ  Дом на културата  „Искър”  за увеличаване с 4 щатни артистични бройки  на Софийски духов оркестър.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 59 по т. 9, обявено на 13.02.2014

10. Доклад вх. № СО-93-00-36/28.01.2014 г. относно изменение на решение № 400 от 18.07.2013 г., допълнено с решение № 581 от 24.10.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 60 по т. 10, обявено на 13.02.2014

11. Доклад вх. № СО-93-00-43/30.01.2014 г. относно съгласие за кандидатстване на Столична община с проект „Шанс за децата – разкриване на тринадесет Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи и три Защитени жилища в Столична община“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 61 по т. 11, обявено на 13.02.2014

12. Доклад вх. № СО-6600-182/15.01.2014 г.  относно одобряване на проект  за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване  (ПРЗ)  на м. „Бухово”, кв. 68, УПИ I – 8128.378, II – 8128.378, III – 8128.378, IV – 8128 .378, задънена улица  по о.т. 247 а -247 б, район   “Кремиковци” .
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 62 по т. 12, обявено на 13.02.2014

13. Доклад вх. № СО-6600-204/17.01.2014 г.  относно  проект за подробен устройствен план на: м. НПЗ „Хладилника” – Витоша” – част север, кв. 1 (част); м. НПЗ „Хладилника – Витоша” – част юг, кв. 16 (част); улица по о.т. 21а -21б до о.т. 180 а; м. „Борисова градина – Погребите” – част I, кв. 5, УПИ  IV; м. „Борисова градина –Погребите”  - част II, кв. 6 , УПИ I  и терен отреден   за „жп ареал”, район „Лозенец”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 63 по т. 13, обявено на 13.02.2014

14. Доклад вх . № СО-9300-24/20.01.2014 г. относно план за регулация на УПИ VII -6246- “за  жилищно  строителство”,  кв. 7, м. „Младост 1”, район  „Младост”,  представляващ  неразделна част от плана за регулация на  м. „Младост 1”, одобрен  с Решение  № 551 по протокол  № 45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 64 по т. 14, обявено на 13.02.2014

15. Доклад вх. № СО-05-00-202/30.01.2014 г. относно приемане и утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизацията за 2014 г. и отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2013 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 65 по т. 15, обявено на 13.02.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложения № 1А - 3А 
Приложения № 1Б - 5Б

16. Доклад вх. № СО-0500-109/17.01.2014 г.  относно  откриване на  процедура за приватизация  и определяне  на метод  за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 66 по т. 16, обявено на 13.02.2014

17. Доклад  вх.  № СО-0500-110/17.01.2014 г.  относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 67 по т. 17, обявено на 13.02.2014

18. Доклад  вх.  № СО-0500-203/1/30.01.2014 г.  относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 68 по т. 18, обявено на 13.02.2014

19. Доклад  вх.  № СО-0500-203/30.01.2014 г.  относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 69 по т. 19, обявено на 13.02.2014

20. Доклад  вх.  № СО-9300-5(1)/29.01.2014 г.  относно  изменение и допълнение на Решение № 37 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 70 по т. 20, обявено на 13.02.2014
Приложение В

21. Доклад вх.  № СО-26-00-4958/30.01.2014 г. относно даване на съгласие за провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, включени в капитала на „Галатея 2002“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 71 по т. 21, обявено на 13.02.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

22. Доклад вх. № СО-9300-29/23.01.2014 г.  относно решения, приети  от Творческия съвет на Столична програма  „Култура”  за приоритети, направления, програми, максимална сума за финансиране на един проект в дадена програма и сесия за кандидатстване по Програма  „Култура”  през 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Христо  Ангеличин, Теодора Делисивкова
Решение № 72 по т. 22, обявено на 13.02.2014
Приложение № 1

23. Доклад вх. № СО-6200-427/3/16.01.2014 г.  относно  поставяне на бюст – паметници  на  Майор Георги Векилски  и  Ернест Солвей.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 73 по т. 23, обявено на 13.02.2014

24. Доклад вх. № СО-9300-26/22.01.2014г.  относно  поставяне на паметна плоча върху  фасадата  на сградата  на бул. „Христо Ботев”  №26 в памет на Митко Димитров.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 74 по т. 24, обявено на 13.02.2014

25. Доклад вх. № СО-62-00-1406/3/29.01.2014 г. относно поставяне на паметна плоча в памет на Драган Цанков.
Докл. Румен Георгиев, Панайот Бончев
Решение № 75 по т. 25, обявено на 13.02.2014

26. Доклад № СО-66-02-234/16/01.07.2013 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 76 по т. 26, обявено на 13.02.2014

27. Доклад № СО-2600-6672/8/28.01.2014 г. относно учредяване възмездно право на строеж на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД за изграждане на трансформаторен пост за присъединяване на обект Адаптация на сградата на Централна баня за музей на  София.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 77 по т. 27, обявено на 13.02.2014

28. Доклад вх. № СО-0817-199/3/10.01.2014 г.  относно  определяне на оценка за поземлен имот идентификатор  68134.2047.451 по КККР, в.з. „Малинова долина – Бункера-2 етап”, м. „Боровец”,  представляващ  частна общинска  собственост  с предоставено право на ползване  по реда на §4  от ПРЗ на Закона  за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ .
Докл.  Валери Йорданов
Решение № 78 по т. 28, обявено на 13.02.2014

29. Доклад вх. № ДФ-6600-105/46/17.01.2014 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем без търг и конкурс на помещения – частна общинска собственост  на територията на  район „Илинден”  в полза на „Български  пощи” ЕАД.
Докл. Иван Божилов
Решение № 79 по т. 29, обявено на 13.02.2014

30. Доклад вх. № СО-2600-719/5/16.01.2014 г.  относно  прогласяване на погасено по давност право на строеж при  условията  на чл. 9, ал. 1 от Наредба  за общинската собственост  във връзка  с чл. 67, ал. 1 от  Закона за собствеността /преписка  вх. № 2600 – 719/3/16.10.2013 г./
Докл. Иван Чакъров
Решение № 80 по т. 30, обявено на 13.02.2014

31. Доклад вх. № СО-0821-202/7/22.01.2014 г.  относно  конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – помещения  публична общинска собственост  в СЗС с. Световрачене, с. Войняговци,  с. Подгумер, с. Кубратово и с. Локорско.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 81 по т. 31, обявено на 13.02.2014

32. Доклад вх. № СО-0821-290/5/17.01.2014г.  относно  конкурс за отдаване под наем на помещения в сграда  публична общинска собственост – 170 СОУ  „Васил Левски”  - гр. Нови Искър
Докл. Даниела Райчева
Решение № 82 по т. 32, обявено на 13.02.2014

33. Доклад вх. № 08-20-279/4/22.01.2014 г. относно преименуване на безименни улици в район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 83 по т. 33, обявено на 13.02.2014

34. Питане  вх.  № СО-9300-12/14.01.2014 г.  от  г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно допуснати нарушения  в дейността  на  „Топлофикация   София” ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община.
Отговор по т. 34

35. Питане  вх.  № СО-9300-30/23.01.2014 г. от   г-н   Панайот Бончев – общински съветник, относно реалните приходи от рекламна дейност за 2013 г. и защо  не се изпълнява  Решение № 428/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет.
Отговор по т. 35

36. Доклад вх. № СО-2600-8667/3/03.02.2014 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2014 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 84 по т. 36, обявено на 13.02.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

37.
Доклад вх. № СО-9300-50/03.02.2014 г. относно изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-51011116-С028/08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за проект „Изграждане на дубльор на Ляв владайски колектор”, финансиран от Оперативна  програма „Околна среда 207 – 2013 г.”. (ОПОС)
Докл. Ирина Савина
Решение № 85 по т. 37, обявено на 07.02.2014

38. Доклад вх. ДК-6600-38/1/04.02.2014 г. относно приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 86 по т. 38, обявено на 25.02.2014

39.
Доклад вх. СО-9300-31/24.01.2014 г. относно предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2014 г.”
Докл. Николай Белалов, Теодора Делисивкова
Решение № 87 по т. 39, обявено на 13.02.2014


 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(П)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре