нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 57 от дата 20.02.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 20.02.2014 г. от 10.00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-64/13.02.2014 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2013 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2014 г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 88 по т. 1, обявено на 27.02.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

2. Доклад вх. № СД-2500-1489(1)/29.01.2014 г. относно допълване на Решение № 39 от 27.11.2011 г. на Столичния общински съвет – предоставяне на допълнителни помещения – общинска собственост на социалната услуга в общността Център за обществена подкрепа „Бъдеще” в гр. София, кв. „Горна баня”, ул. „Христо Стефчов”№ 2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 89 по т. 2, обявено на 27.02.2014


3.
Доклад вх. № 0202-5(6)/30.01.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 90 по т. 3, обявено на 27.02.2014


4.
Доклад вх. № 0202-11(3)/30.01.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773 от 23.12.1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 91 по т. 4, обявено на 27.02.2014


5.
Доклад вх. № 0202-72(6)/30.01.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 92 по т. 5, обявено на 27.02.2014


6.
Доклад вх. № 0202-73(4)/30.01.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 93 по т. 6, обявено на 27.02.2014


7.
Доклад вх. № СО-0500-1989(1)/06.02.2014 г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столична общинска агенция за приватизация, във връзка с влязло в сила съдебно решение на Софийски районен съд.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 94 по т. 7, обявено на 27.02.2014


8.
Доклад вх. № СО-9300-8(5)/13.02.2014 г. относно утвърждаване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2014 г. и Програма за реновиране на спортна инфраструктура за 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев
Решение № 95 по т. 8, обявено на 27.02.2014
Приложения № 1 и № 2


9.
Доклад вх. № СО-9300-61/13.02.2014 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии – общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 96 по т. 9, обявено на 27.02.2014
Приложения № 1, № 2 и № 3


10.
Доклад вх. № СО-9300-65/13.02.2014 г. относно реализация на проект „Алея на Европа”.
Докл. Мария Бояджийска, Малина Едрева
Решение № 97 по т. 10, обявено на 27.02.2014


11.
Доклад вх. № СО-6600-202/17.01.2014 г. относно одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация и план за регулация и застрояване за УПИ V-1825.101, кв.1а, м. „в.з. Приплат”, землище на с. Владая, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 98 по т. 11, обявено на 27.02.2014


12.
Доклад вх. № СО-6600-203/17.01.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за местност „в.з. Врана - Герман”, кв.1а. Откриване на задънена улица от о.т. 15а до о.т.15е; откриване на задънена улица от о.т. 14а до о.т. 15б и отреждане на нови УПИ ІІ-47 за складове, офиси, магазини и жс, ІІІ-66 за складове, офиси, магазини и жс, ІV-73 за складове, офиси, магазини и жс,. План за застрояване на новосъздадени УПИ ІІ-47, ІІІ-66, ІV-73, кв. 1а, местност „в.з. Врана - Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 99 по т. 12, обявено на 27.02.2014


13.
Доклад вх. № СО-6600-205/1/20.01.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, застрояване и работен устройствен план на м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”, кв. 14 и 14б, район „Студентски”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 100 по т. 13, обявено на 27.02.2014


14.
Доклад вх. № СО-6600-255/21.01.2014 г. относно  одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ V-456 и УПИ VІІІ-457, за създаване на нови УПИ V-456, УПИ VІІІ-1978.457 и УПИ ХХІV-1978.457 и изменение на улична регулация на задънена улица в кв. 25, в.з. „Киноцентър – 2 ч. – разширение”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 101 по т. 14, обявено на 27.02.2014


15.
Доклад вх. № СО-6600-280/23.01.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ І-3030, отреждане на УПИ І-3988 и ІХ-3988, кв. 151а, откриване на задънена улица от о.т. 991 до о.т. 992 и изменение на план за застрояване на новосъздадени УПИ І-3988 и ІХ-3988, кв. 151а, местност „с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 102 по т. 15, обявено на 27.02.2014


16.
Доклад вх. № СО-9300-42/30.01.2014 относно одобряване  на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Манастирски ливади - изток”, кв. 108, УПИ VІІІ-1153, 1164, 1165 за създаване на нови УПИ VІІІ-1153 и УПИ ІХ-1164 с предвидено в тях застрояване и нова задънена улица по о.т. 473а – о.т. 473б.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 103 по т. 16, обявено на 27.02.2014


17.
Доклад вх. № СО-6600-465/08.02.2014 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6991.13, 04234.6991.12, 04234.6991.8 по КК и КР на с. Бистрица, местност „Богдана”, попадащи в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г., за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 104 по т. 17, обявено на 27.02.2014


18.
Доклад вх. № СО-0500-294/11.02.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 105 по т. 18, обявено на 27.02.2014


19.
Доклад вх. № СО-0500-295/11.02.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 106 по т. 19, обявено на 27.02.2014


20.
Доклад вх. № СО-2600-174/2/13.02.2014 г. относно определяне на представителите на Столичен общински съвет, Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД в работна група, която да води разговори във връзка с подготовката на проект на споразумение за погасяване на дължимите от „Топлофикация София“ ЕАД към БЕХ ЕАД задължения.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 107 по т. 20, обявено на 27.02.2014

21.
Доклад вх. № СО-9300-63/13.02.2014 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма Европа за 2013 г. и Приоритетни области и финансиране по програма Европа за 2014 г.
Докл. Ирина Йорданова, Анна Славова, Петър Москов
Решение № 108 по т. 21, обявено на 27.02.2014
Приложения № 1 и № 2

22.
Доклад вх. № СО-2600-2654(7)/11.02.2014 г. относно одобряване на Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 109 по т. 22, обявено на 27.02.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

23.
Доклад вх. № СО-9300-60/13.02.2014 г. относно икономическа рамка за 2014 г. за транспортното обслужване на Столична община с обществен градски пътнически транспорт.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 110 по т. 23, обявено на 27.02.2014
Приложение

24.
Доклад вх. № СО-93-00-339/28/13.02.2014 г. относно удължаване срока на дейност на Работна група, създадена с решение № 565 по протокол №49/10.10.2013г. на Столичен общински съвет.
Докл. Силвия Христова
Решение № 111 по т. 24, обявено на 27.02.2014

25. Доклад вх. № 9300-51/4/13.02.2014 г. относно промяна в състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура“.
Докл. Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов
Решение № 112 по т. 25, обявено на 27.02.2014

26.
Доклад вх. № 2600-11671(12)/24.01.2014 г. относно именуване и преименуване на улици на територията на районите „Овча купел” и „Витоша”.
Докл. Мария Димитрова, Теодора Делисивкова
Решение № 113 по т. 26, обявено на 27.02.2014

27.
Доклад вх. № СО-9300-13/14.01.2014 г. относно разкриване на постоянна автобусна линия от площад „Възраждане” – местност „Златни мостове”.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 114 по т. 27, обявено на 27.02.2014

28.
Доклад вх. № СО-0500-1854(3)/13.02.2014 г. относно поставяне на паметник на писателя Георги Марков.
Докл. Малина Едрева, Орлин Иванов
Решение № 115 по т. 28, обявено на 27.02.2014

29.
Доклад вх. № 0806-189(18)/16.01.2014 г. относно изменение на Решение № 231 по Протокол № 87 / 14.04.2011 на Столичния общински съвет в частта му относно определените цени на реални части, включени в урегулиран поземлен имот ХХV-1140 „за офиси и магазини” и в улица-тупик, кв.5, м. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 116 по т. 29, обявено на 27.02.2014

30.
Доклад вх. № СО-0818-213/6/12.02.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов“ – публична общинска собственост.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 117 по т. 30, обявено на 27.02.2014

31.
Доклад вх. № СО-0821-273/3/12.02.2014 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 7,36 кв.м върху общински имот с идентификатор 48393.4979.9, м. „Гнилата“, с. Мировяне, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 118 по т. 31, обявено на 27.02.2014

32.
Доклад вх. № СО-9300-2/1/12.02.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Иван Николаевич Денкоглу – 1967““, район „Триадица“, върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Асен“ № 80.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 119 по т. 32, обявено на 27.02.2014

33. Питане  вх. № СО-9300-12/14.01.2014 г.  от  г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно допуснати нарушения  в дейността  на  „Топлофикация   София” ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община.
Отговор по т. 33

34.
Питане вх. № СО-9300-62/13.02.2014 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно статута на т.нар. „палатков лагер” намиращ се в пространството около паметника на Цар Освободител и предприетите мерки за опазване на обществения ред и безопасността на движението в района.
Отговор по т. 34

35. Доклад вх. №СО-7000-122/2/17.02.2014 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Спортна София – 2000” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 120 по т. 35, обявено на 27.02.2014
Приложение № 1

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(П)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре