нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 58 от дата 13.03.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 13 март 2014 г. от 10:00 ч.


1. Доклад вх. № СО-9300-78/27.02.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев
Решение № 121 по т. 1, обявено на 20.03.2014

2. Доклад вх. № СО-0500-387/24.02.2014 г. относно промени в Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Валя Чилова
Решение № 122 по т. 2, обявено на 20.03.2014
Приложение

3. Доклад вх. № СО-9300-72/19.02.014 г. относно предложение  за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 123 по т. 3, обявено на 20.03.2014

4.
Доклад вх. № СО-9300-79/28.02.2014 г. относно искане за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Параскева” – гр. София, ул. „Порой” № 16 и за разкриване на четири нови социални услуги.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 124 по т. 4, обявено на 20.03.2014

5.
Доклад вх. № СО-9300-89/05.03.2014 г. относно авансово заемообразно финансиране в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от бюджета на ОП „Социален патронаж” за успешно реализиране на дейностите по проект „Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 125 по т. 5, обявено на 20.03.2014

6.
Доклад вх. № 9300-86/05.03.2014г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІV-то тримесечие на 2013г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 126 по т. 6, обявено на 20.03.2014

7.
Доклад вх. № СО-2600-958(2)/06.03.2014 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД за продажба на дълготрайни материални активи чрез търг с явно наддаване, утвърждаване на тръжна документация и даване на съгласие за закупуване на нови активи – моторни превозни средства и специализирана техника, необходими за осъществяване на дейността на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 127 по т. 7, обявено на 17.03.2014
Приложение № 1

Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 3

8.
Доклад вх. №СО-9300-95/06.03.2014 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на търговски обекти изградени в изпълнение на „Първи етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 128 по т. 8, обявено на 20.03.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

9.
Доклад вх. № ДЗ-0806-11(4)/06.03.2014 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХVІІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 129 по т. 9, обявено на 20.03.2014
Приложение № 1

10.
Доклад вх.№СО-2900-8(2)/06.03.2014 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 1 брой кръвно-газов анализатор за клинична лаборатория и 1 брой микропроцесорна система за обработка на материали за микробиологични изследвания за нуждите на „Пета МБАЛ - София” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 130 по т. 10, обявено на 20.03.2014

11.
Доклад вх. № СО-9300-71/19.02.2014 г. относно участие в международен проект „Международна балканска мрежа на местни власти по околната среда”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 131 по т. 11, обявено на 20.03.2014

12.
Доклад вх. № СО-0500-851/9/25.02.2014 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти и промяна на предназначението на земи, общинска собственост, необходими за изграждане на обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път (СОП) – западна дъга”, участък от км 0+780 до км 6+308.17 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 132 по т. 12, обявено на 20.03.2014

13.
Доклад вх. № СО-9300-109(8)25.02.2014 г. относно предоставяне на съоръжения и активи, придобити от Столична община, за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка от Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците” във връзка с осъществяване на дейността му.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 133 по т. 13, обявено на 20.03.2014

14. Доклад вх. № СО-9300-90/06.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС №7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013г. между СО и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 134 по т. 14, обявено на 20.03.2014

15.
Доклад вх. № ДК-1800-36(5)/28.02.2014 г. относно увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на Камерен ансамбъл „Софийски солисти” и Струнен квартет „Димов” към ОКИ Дом на културата „Красно село”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 135 по т. 15, обявено на 20.03.2014

16.
Доклад вх. № 2600-5331(154)/06.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС №7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 136 по т. 16, обявено на 20.03.2014

17.
Доклад вх. № СО-7000-695(7)/04.03.2014 г. относно статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии №№ 44, 44Б и 47 на масовия градски транспорт.
Докл. Любомир Христов
Решение № 137 по т. 17, обявено на 20.03.2014

18.
Доклад вх. № СО-9300-92/06.03.2014 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – ДКЦ.
Докл. проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 138 по т. 18, обявено на 20.03.2014

19.
Доклад вх. № СО-9300-93/06.03.2014 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 139 по т. 19, обявено на 20.03.2014

20.
Доклад вх. № СО-9300-7/09.01.2014 г. относно проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Бели брези” и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него при граници: бул. „България”, ул. „Кюстендил” и бул. „Гоце Делчев”, район „Красно село”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 140 по т. 20, обявено на 20.03.2014

21. Доклад вх. №СО-6600-589/13.02.2014г. относно одобряване на проект за изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива бул.”България”, и бул..”Акад. Иван Гешов” в обхват: м.”Хиподрума”, м.”Бул. България”, кв.”Иван Вазов”; улица по о.т.130-о.т.130а-о.т.156-о.т.157-о.т.213-о.т.35а-о.т.35-о.т.36; улица по о.т.501г-о.т.70-о.т.502-о.т.38-о.т.36-о.т.37-о.т.37в/нова/; улица по о.т.562-о.т.277-о.т.92-о.т.67-о.т.70-о.т.56в; улица по о.т.568-о.т.213-о.т.502-о.т.43-о.т.44; улица по о.т.90-о.т.538б-о.т.157, Район „Триадица” и Район „Красно село.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 141 по т. 21, обявено на 20.03.2014

22.
Доклад вх. № СО-6600-600/14.02.2014 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на ул. „Христо Ботев” и прилежащите й квартали, м. „кв. Гниляне”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 142 по т. 22, обявено на 20.03.2014

23.
Доклад вх. № 2600-8368(10)/14.02.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за Локална пречиствателна станция за отпадни води, улица, проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, кв. „Гниляне”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 143 по т. 23, обявено на 20.03.2014
Приложение

24.
 Доклад вх. № СО-6600-689/24.02.2014 г. относно  допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имот с идентификатор 49206.2633.692 по КККР, землище „Мрамор”, район „Връбница”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 144 по т. 24, обявено на 20.03.2014

25. Доклад вх. № СО-6600-690/24.02.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за външно ел. захранване на нов КТП в ПИ с идентификатор 21662.4855.24, преминаващо по полски път до нов ж.р. в ПИ с идентификатор 21662.2602.314 от КК на с. Доброславци, гр. Нови Искър.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 145 по т. 25, обявено на 20.03.2014

26.
Доклад вх. № СО-6600-708/25.02.2014г. относно привеждане работните заплати на ОП „Софпроект – ОГП” в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2013 г. по длъжности и икономически дейности, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., разпоредбите на ПМС № 46 от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Правилата за работна заплата на Столична община и ОП „Софпроект – ОГП”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 146 по т. 26, обявено на 20.03.2014

27.
Доклад вх. № СО-9300-88/05.03.2014 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2013 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2014 г.
Докл. Ирина Йорданова, Панайот Бончев
Решение № 147 по т. 27, обявено на 20.03.2014
Приложения № 1 и № 2

28. Доклад вх. № СО-7000-305(1)/06.03.2014 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на обявеното за 17.03.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, 
Иван Илиев
Решение № 148 по т. 28, обявено на 14.03.2014

29. Доклад вх. № СО-0817-80/18.02.2014г. относно преобразуване на Международен фолклорен фестивал „Балканско надиграване в полите на Витоша” в Международен фолклорен фестивал „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 149 по т. 29, обявено на 20.03.2014
Приложение № 1

30.
 
Доклад вх. № 2600-2720(8)/06.03.2014 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на енергиен трафопост – тип МКТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ от 6 кв.м с идентификатор 68134.1937.335.1 изграден в общински недвижим имот, намиращ се в УПИ V-335, кв. 339, м. „ж.к. Гърдова глава”, означен с идентификатор 68134.1937.335, район „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 150 по т. 30, обявено на 20.03.2014

31.
Доклад вх.№ СО-9300-91/06.03.2014 г. относно определяне на статута и категорията на общински спортен имот на територията на район „Люлин”, съставляващ част от УПИ VІ-„за озел. с режим на ТГО”, кв. 24, местност „Люлин – 2 м.р.”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 151 по т. 31, обявено на 20.03.2014

32.
Доклад вх. № СО-0819-300/5/06.03.2014 г. относно определяне на статута и категорията на общински спортен имот на територията на район „Люлин”, намиращ се в УПИ ІІ-„за спортен терен” от кв. 42, местност „Люлин – 3 м.р.”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 152 по т. 32, обявено на 20.03.2014

33.
Доклад вх.№ СО-0820-48/1/04.03.2014 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на член на семейство на общински служител.
Докл. Младен Младенов
Решение № 153 по т. 33, обявено на 17.03.2014

34.
Доклад вх. № СО -0821-74(4)/06.03.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи: помещение с площ от 65 кв.м, СЗС с. Доброславци, район „Нови Искър” за осъществяване на търговска дейност; помещения с площ 19.80 кв.м, 20.70 кв.м и 11.50 кв.м, намиращи се в здравна служба с. Чепинци – за стоматологичен и лекарски кабинети, за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 154 по т. 34, обявено на 20.03.2014

35.
Питане вх. № СО-9300-68/14.02.2014г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за създаване на УПИ І „за Национален спортен комплекс“, кв.269а, местност „Артерия Трайко Китанчев“ по плана на град София.
Отговор по т. 35

36. Питане вх. № СО-94-В-276(5)/28.02.2014г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно изграждане на канализация в столичен квартал „Модерно предградие“, столичен район „Връбница”.
Отговор по т. 36

37.
Питане вх. № СО-9300-83/28.02.2014г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно сигурността на учениците в Класическата гимназия на територията на бившето 13-то училище „Св.Св.Кирил и Методий”.
Отговоp по т. 37

38.
Доклад вх. № ДК-6600-19/1/04.03.2014г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София” на проф. Георги Чапкънов (Чапа).
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 155 по т. 38, обявено на 20.03.2014

39.
Доклад вх.№СО-9300-77/27.02.2014г. относно приемане на „Стратегия за приложение на модел за социално включване на младежи с леки интелектуални увреждания в Столична община”, преструктуриране на социалната услуга Социален учебно-професионален център „Княз Борис І” за периода 2014 – 2017 г. и разкриване на нови социални услуги.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 156 по т. 39, обявено на 20.03.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

40.
Доклад вх.№СО-6600-763/28.02.2014г. относно одобряване на изменение на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на ул. „Филиповско шосе” от ул. „3-ти март” до бул. „Добринова скала” и изменение на плана за регулация на контактните територии, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, м. „Люлин – разширение – запад” и кв. „Филиповци”, район „Люлин”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 157 по т. 40, обявено на 20.03.2014

41.
Доклад вх.№СО-9300-98/07.03.2014г. относно утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари и Програми за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 158 по т. 41, обявено на 20.03.2014
Приложение № 1
Приложение № 2


                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)
                                                                          /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре