нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 59 от дата 27.03.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 27 март 2014г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. СО-9300-52(1)06.02.2014 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 159 по т. 1, обявено на 03.04.2014

2.
Доклад вх. № СО-6600-791/04.03.2014 г. относно разрешаване изработването на проект и одобряване на задание за изменение на Общия устройствен план на Столичната община (ОУП на СО) – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт” за „Трети метродиаметър” на Софийски метрополитен.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 160 по т. 2, обявено на 03.04.2014
Приложение

3.
Доклад вх. № СО-9300-103/14.03.2014 г. относно приемане на бюджетна прогноза на Столична община за периода 2015 – 2017 г., в частта за местните приходи и разходи за местни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 161 по т. 3, обявено на 03.04.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложения № 6б и № 6в
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част

4. Доклад вх. № СО-9300-110(1)/20.03.2014 г. относно одобряване на годишен финансов отчет на Програма „Зелена София“ за 2013 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 162 по т. 4, обявено на 03.04.2014
Приложение № А
Приложение № Б

5.
Доклад вх. № СО-9300-101/13.03.2014 г. относно предложение  за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 163 по т. 5, обявено на 03.04.2014

6.
Ново обсъждане на Решение № 96 по Протокол № 57/20.02.2014 г. на СОС, прието по доклад вх. № СО-9300-61/13.02.2014г. от г-жа Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-036/05.03.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА; и доклад вх. № СО-0900-616(2)/19.03.2014 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 164 по т. 6, обявено на 03.04.2014

7.
Доклад вх. № СО-9300-115/20.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/00034 от 20.05.2013 г. между Столичната община и Министерството на регионалното развитие.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 165 по т. 7, обявено на 03.04.2014

8.
Доклад вх. №СО-9300-102/14.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-17 от 07.01.2013 г. между Столична община и Министерство на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 166 по т. 8, обявено на 03.04.2014

9.
Доклад вх. №СО-0408-7(37)/20.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/002 от 29.03.2013 г. между Столична община и МРР.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 167 по т. 9, обявено на 03.04.2014

10. Доклад вх. №СО-9300-97/07.03.2014 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ ІІІ-129-„за търговия”, кв.12, м.”Младост 2”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.”Младост 2” в граници: улица от о.т.190 – о.т.188 – о.т.187 – о.т.178 – о.т.177 – о.т.175 до о.т.53; улица от о.т. 53 до о.т.53б; южна регулационна граница на кв.17; южна, западна и северна регулационна граница на кв.18; южна и западна регулационна граница на кв.1е; улица от о.т.172 – о.т.173 до о.т.180; южна, западна и северна регулация на кв.1д; задънена улица от о.т.182 до о.т.190; южна и западна регулационна граница на УПИ V от кв.1а, южна, западна и северна регулационна граница на УПИ ХІІІ от кв.1а; задънена улица от о.т.10 до о.т.6; улица от о.т.6 до о.т.53а; северна регулационна граница на кв. 13б, 13г, 13, 13а, Район „Младост”, одобрен с Решение №549 по Протокол №45 от 29.07.2009г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 168 по т. 10, обявено на 03.04.2014

11.
Доклад вх. №СО-6600-891/12.03.2014г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нов кв.5а, УПИ І-88, ІІ-88, ІІІ-42, ІV-42, V-42, VІ-42; създаване на задънена улица от о.т. 71 – о.т. 72 – о.т. 73 – о.т. 74 до о.т. 75 и изменение на улична регулация на улица от о.т. 70 до о.т. 71 и свързаното с това изменение на регулацията на УПИ ХХІV – 113, кв. 5, в.з. „Манилов дол”, район „Люлин”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 169 по т. 11, обявено на 03.04.2014

12.
Доклад вх. №СО-6600-2458(3)/14.03.2014г . относно одобряване на ПУП на м. кв. „Суходол”, кв. 41; изменение на улична регулация – промяна на профила на улица от о.т. 122а – о.т. 131; заличаване на улица от о.т. 122 – о.т. 152 – о.т. 152а и откриване на улица от о.т. 122б – 122г – о.т.122д – о.т.122е; план за регулация и застрояване на нов УПИ ХLV-689.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 170 по т. 12, обявено на 03.04.2014

13.
Доклад вх. № СО-6600-590/13.02.2014 г. относно програма за провеждане на конкурс: „Паметник „1300 години България” в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл. България”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 171 по т. 13, обявено на 03.04.2014

14.
Доклад вх. № СО-9300-107/19.03.2014 г. относно даване на съгласие за осъществяване на проект „Арт Витошка 2014” на Съюза на артистите в България.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 172 по т. 14, обявено на 03.04.2014

15.
Доклад вх. № СО-9300-108/19.03.2014 г. относно изменение на Решение №594 по Протокол № 51 от 24.10.2013г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 173 по т. 15, обявено на 03.04.2014
Приложение

16. Доклад вх. № СО-7000-243(1)/20.03.2014 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 174 по т. 16, обявено на 03.04.2014
Приложение № 1

17.
Доклад вх. №СО-7000-456/20.03.2014 г. относно избор на консултант за изготвяне на анализ и предложение на вариант за управление с оглед подобряване управлението на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл.Николай Стойнев, Иван Илиев, Дончо Барбалов
Решение № 175 по т. 17, обявено на 03.04.2014

18.
Доклад вх.№СО-2600-864(3)20.03.2014 г. относно приемане на становище по проект за допълнение на одобрения Бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2009 – 2013г., удължен с две години до 31.12.2015г., представен в СО с вх. № СО-2600-864/1/04.03.2014г.
Докл.Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 176 по т. 18, обявено на 03.04.2014
Приложение № 1

19.
Доклад вх. № СО-9300-117/20.03.2014 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на „ЦГМ” ЕАД.
Докл. Радослав Тошев, Николай  Стойнев
Решение № 177 по т. 19, обявено на 03.04.2014

20.
Доклад вх. №СО-94-Е-59(1)/20.03.2014г. относно поставяне на паметна плоча на Петър Гюзелев.
Докл.Малина Едрева, Николай Стойнев, Роберт Янакиев
Решение № 178 по т. 20, обявено на 03.04.2014

21. Доклад вх. №СО-0804-268(3)/14.03.2014 г. относно промяна в характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на административни помещения в сграда, намираща се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 16, предоставени безвъзмездно за управление на ОКИ „Музей за история на София”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 179 по т. 21, обявено на 03.04.2014

22.
Доклад вх. № СО-0807-240(3)/18.03.2014 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за паркинг.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 180 по т. 22, обявено на 03.04.2014

23. Доклад вх. № 0810-274(5)/18.03.2014 г. относно възмездно прехвърляне в собственост на изграден стоманобетонов фундамент за монтаж на енергиен обект МТП (мачтов трансформаторен пост), с площ от 9.00 кв.м, изграден в УПИ ІІ – за „ПАРК”, кв. 187а, м. „Южен парк – ІІІ-та част”, район „Триадица”.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 181 по т. 23, обявено на 03.04.2014

24.
Доклад вх.№ 0815-224/9/11.02.2014г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ във връзка с чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 182 по т. 24, обявено на 03.04.2014

25.
Доклад вх.№СО-0820-321(5)/06.03.2014г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Връбница”, представляваща помещение със застроена площ 15.40 кв.м за стоматологичен кабинет, намиращо се в сграда на 140-то СОУ „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, със срок от 5 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 183 по т. 25, обявено на 03.04.2014

26.
Доклад вх.  № СО-0820-144(10)/06.03.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за задоволяване на здравни нужди на населението на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи: помещения /кабинети/ в две сгради на „ДКЦ ХХХ-София" ЕООД, намиращи се в ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, нанесени в кадастралната карта и регистри като имоти с идентификатори 68134.2816.2384.1 и 68134.2816.2384.2, за срок от 7 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 184 по т. 26, обявено на 03.04.2014

27.
Доклад вх.№СО-0823-297(3)/06.03.2014 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, намиращо се на първи етаж в административната сграда на кметство с. Пасарел, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 185 по т. 27, обявено на 03.04.2014

28.
Доклад вх. № СО-0824-14(1)/18.03.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на реални части от общински имоти за разполагане на преместваем обект, съгласно схема, одобрена от главния архитект на София.
Докл. Рангел Марков
Решение № 186 по т. 28, обявено на 03.04.2014

29.
Питане вх. № СО-9300-69/17.02.2014г. от г-н Иван Мечков – общински съветник, относно нарушаване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването.
Отговор по т. 29

30.
Питане вх.№ СО-9300-99/11.03.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно мерки за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, площади, жилищни квартали, блокове, паметници на културата и други значими обекти общинска и частна собственост на територията на Столичната община.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх. № СО-9300-109/19.03.2014 г. от г-н Николай Белалов, - общински съветник, относно констатации на ДНСК за общински училища и детски градини, които се нуждаят от спешен ремонт.
Отговор по т. 31

32.
Доклад вх. № СО-9300-111/20.03.2014 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София” на Силви Вартан.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков,
Малина Едрева,
Ралица Стоянова
Решение № 187 по т. 32, обявено на 03.04.2014

33. Доклад вх. №СО-9300-123/24.03.2014 г. относно изменение на Решение № 198 по Протокол № 86 от 31.03.2011 г. на Столичния общински съвет относно защитено жилище за хора с психични разстройства.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 188 по т. 33, обявено на 02.04.2014

34.
Доклад вх. № 0804-178(20)/24.03.2014 г. относно промяна на Решение № 536 по Протокол № 95 от 28.11.2011 г. на Столичния общински съвет, предоставяне на две помещения в сградата на ОКИ – ДК „Средец” – ул. „Кракра” №2а за работа по мероприятие от Календара на културните събития на Столична община – Международен конгрес за съвременни изпълнителски изкуства „IETM Sofia 2014” за времето от 01.04.2014 г. до 15.12.2014 г. и одобряване на проект за споразумение за сътрудничество между Столична община и Сдружение „Асоциация за свободен театър”.
Докл. Малина Едрева, Йорданка Фикирлийска
Решение № 189 по т. 34, обявено на 03.04.2014
Приложение № 1

35.
Доклад вх.№СО-94-А-67(1)/25.03.2014 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на СОС.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 190 по т. 35, обявено на 03.04.2014                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре