нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 60 от дата 10.04.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС , проведено на 10 април от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СО-9300-135/03.04.2014 г. относно приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2013 г., основни насоки и програма за дейността на Асоциацията  за 2014 г., бюджет  за 2014 г. и промени в управителните органи на фондацията.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 191 по т. 1, обявено на 17.04.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложения № 2 и № 3

2. Доклад вх. №СО-9300-127/26.03.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община, съгласно т.20 от ДДС 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-119 от 21.01.2014 г., сключен между Столичен инспекторат и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 192 по т. 2, обявено на 17.04.2014

3. Доклад  вх. № СО-0202-15/4/01.04.2014 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т. 12 от  Конституцията  на Република България и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 193 по т. 3, обявено на 17.04.2014

4. Доклад вх. № СО-0202-9/3/01.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания  на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 194 по т. 4, обявено на 17.04.2014

5. Доклад  вх. № СО-0202-41/3/01.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания  на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 195 по т. 5, обявено на 17.04.2014

6. Доклад  вх. № СО-0202-42/4/01.04.2014 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания  на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 196 по т. 6, обявено на 17.04.2014

7. Доклад вх. № СО-0202-61/3/01.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания  на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 197 по т. 7, обявено на 17.04.2014

8. Доклад вх. №СО-0202-1/8/03.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 198 по т. 8, обявено на 17.04.2014

9. Доклад вх. № СО-0202-38/3/03.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 199 по т. 9, обявено на 17.04.2014

10. Доклад вх. № СО-94-С-309/3/03.04.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България  и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 200 по т. 10, обявено на 17.04.2014

11. Доклад вх. № СО-7000-81/4/ 01.04.2014 г.  относно даване на съгласие на „Център за градска мобилност” ЕАД за закупуване на дълготраен материален актив -1 (един) брой товарен бордови автомобил – втора употреба.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 201 по т. 11, обявено на 17.04.2014

12.
Доклад вх. №СО-7000-329/2/03.04.2014 г. относно даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 202 по т. 12, обявено на 17.04.2014

13.
Доклад вх. № 0408-57/507/03.04.2014 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 23.10.2015 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) в размер на 34 227 025.00 лв.(тридесет и четири милиона двеста двадесет и седем хиляди и двадесет и пет лева), обезпеачаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 203 по т. 13, обявено на 17.04.2014
Приложение

14.
Доклад вх. № СО-9300-128/26.03.2014 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 204 по т. 14, обявено на 17.04.2014

15.
Доклад вх. №СО-6600-978/20.03.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация – заличаване на пешеходна връзка между кв. 114 и кв.111; откриване на улица от о.т. 548а до о.т. 597а; изменение границите на УПИ І-„за лесопарк” от кв. 114; изменение границите на УПИ І-„за лесопарк” от кв. 111; създаване на УПИ ІХ-2800 и Х-2801 и план за застрояване за УПИ ІХ-2800 и Х-2810, кв. 111, гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 205 по т. 15, обявено на 17.04.2014

16.
Доклад вх. №СО-6600-992/21.03.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 59, 60, 61, 62, 63, 64,  м. „Орлова круша” и план за улична регулация от о.т. 165д до о.т. 212, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 206 по т. 16, обявено на 17.04.2014

17. Доклад вх. № СО-9300-121/24.03.2014 г. относно подробен устройствен план – изменение на улица между о.т.128-о.т.129, план за регулация за създаване на нови УПИ ІV-6908.1519, V-6908.1521, откриван на нова задънена улица от о.т. 128а-о.т.128б-128в до о.т. 128г и план за застрояване за нови УПИ ІV-6908.1519, V-6908.1521, кв. 18а, местност „в.з.Бункера – разширение”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 207 по т. 17, обявено на 17.04.2014

18. Доклад вх. № СО-9300-124/24.03.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 8, нов УПИ V-1243,1340-„за безвредно производство, складове и офиси” и улица по о.т. 72122в-72а-73, район „Подуяне”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 208 по т. 18, обявено на 17.04.2014

19. Доклад  вх. № СО-9300-126/25.03.2014 г. относно  одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ  XXV-6004-„за обществено обслужване”,  кв. 3Е,  м. „Младост 1”, район  „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м.  „Младост  1”, одобрен с Решение № 551 по протокол  № 45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. 
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 209 по т. 19, обявено на 17.04.2014

20.
Доклад вх. № СО-6600-1124/31.03.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Враждебна”, кв.92, УПИ XXII-458, УПИ XXXIII-458,  задънена улица по  о.т. 1б - о.т.1в за поземлен имот с идентификатор 68134.8550.458, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 210 по т. 20, обявено на 17.04.2014

21.
Доклад вх. № СО-6600-1165/02.04.2014 г. относно  одобряване на изменение на подробен устройствен план –изменение на план за улична регулация между о.т. 285 и о.т. 284, изменение  регулацията на задънена улица от о.т. 284 до о.т.283, изменение границите на УПИ XVII-1428, XVIII-1425, XIX-1425, XX-1424,  XXI-1424, кв.10, в.з.”Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 211 по т. 21, обявено на 17.04.2014

22.
Доклад вх. № СО-9300-122/24.03.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ I-2036 и УПИ V-2340 от кв. 5г на м. „Бул. Александър Малинов” и изменение на улична регулация на бул. „Александър Малинов” от о.т. 190 до о.т 497;  от о.т. 49а до о.т. 493; от о.т. 505 до о.т. 10б, район „Младост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 212 по т. 22, обявено на 17.04.2014

23.
Доклад вх. № 6600-1123/31.03.2014 г. относно проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация и застрояване на м. „Овча купел”, кв.23, район „Овча купел”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 213 по т. 23, обявено на 17.04.2014

24.
Доклад вх. № СО-0500-568/25.03.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 214 по т. 24, обявено на 17.04.2014

25.
Доклад вх. № СО-0500-569/25.03.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 215 по т. 25, обявено на 17.04.2014

26.
Доклад вх. № СО-7000-99/7/03.04.2014 г. относно утвърждаване на бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 216 по т. 26, обявено на 17.04.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложения към Приложение № 1 - І част
Приложения към Приложение № 1 - ІІ част
Приложения към Приложение № 1 - ІІІ част
Приложения към Приложение № 1 - ІV част
Приложения към Приложение № 1 - V част
Приложения към Приложение № 1 - VІ част

27.
Доклад вх. № СО-9300-131/31.03.2014 г. относно избор на изпълнителен директор на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД, лечебно заведение - еднолично общинско търговско дружество по Решение №286 от 30.05.2013 г. на СОС,  изменено с Решение  № 504 от 12.09.2013 г. на СОС, допълнено с Решение № 547/26.09.2013 г. на СОС и изменено с Решение № 698 от 05.12.2013 г. на СОС.
Докл. Милка Христова
Решение № 217 по т. 27, обявено на 17.04.2014

28.
Доклад вх. № СО-930
0-133/03.04.2014 г. относно определяне на член на съвета на директорите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД.
Докл. проф. Стоян Тонев
Решение № 218 по т. 28, обявено на 17.04.2014

29. Доклад вх.№ СО-0801-28(1)/18.03.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, съгласно схеми, одобрени от главния архитект на София.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 219 по т. 29, обявено на 17.04.2014

30. Доклад вх.№ СО-0815-46/1/28.03.2014 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 64 в Обединено детско заведение № 188.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 220 по т. 30, обявено на 17.04.2014

31.
Доклад вх. № СО-9300-2/3/25.03.2014г. относно поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № 119 по протокол № 57 от 20.02.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 221 по т. 31, обявено на 17.04.2014

32. Питане вх. № СО-9300-129/27.03.2014г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно състоянието и ползването на недвижим имот за жилищни нужди – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Кочо Честименски“ № 76, ап.706.
Отговор по т. 32

33.
Доклад вх.№ДФ-2600-99(5)/07.04.2014 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 222 по т. 33, обявено на 17.04.2014
Приложение № 1

34.
Доклад вх.№СО-9300-139/04.04.2014 г. относно прекратяване дейността на „Медицински център VІІ – София” ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „ДКЦ VІІ – София” ЕООД – търговски дружества с едноличен собственик на капитала – Столична община.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 223 по т. 34, обявено на 17.04.2014
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложения № 3, № 4 и № 5

35.
Доклад вх.№СО-2900-38(3)/04.04.2014 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 брой биохимичен анализатор за клинична лаборатория за нуждите на „ДКЦ VІІІ – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 224 по т. 35, обявено на 17.04.2014

36.
Доклад вх.№СО-2900-42(2)/04.04.2014 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 1 брой дигитален дентален рентгенов апарат за панорамни изследвания с лицензиран софтуер и 1 брой графичен принтер за нуждите на „ДЦ ІІ – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 225 по т. 36, обявено на 17.04.2014

37.
Доклад вх.№СО-2900-60(2)/07.04.2014 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХ – София” ЕООД да разходва собствени средства за доставка и монтаж на дограма.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 226 по т. 37, обявено на 17.04.2014

38.
Доклад вх. № СО-0403-187(15)/04.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Оперативна програма „Околна среда” 20007 – 2013 година с проекти „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”, „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метровлакове”, „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси” по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градски транспорт”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 227 по т. 38, обявено на 17.04.2014

39.
Доклад вх. № СО-6600-590/13.02.2014 г. относно програма за провеждане на конкурс: „Паметник „1300 години България” в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл. България”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 228 по т. 39, обявено на 17.04.2014
Приложение

40.
Доклад вх. № СО-0418-3(1)/08.04.2014 г. относно съгласие за извършване ремонт на стадион с. Войняговци, район „Нови Искър”.
Докл. Татяна Георгиева, Роберт Янакиев
Решение № 229 по т. 40, обявено на 14.04.2014

41.
Доклад вх.№СО-0816-93/04.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор №13-22-89/27.01.2014 по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 230 по т. 41, обявено на 17.04.2014

42.
Доклад вх.№0818-45(11)04.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR51011119-C025 от 17.02.2012 г. между Столична община (СО) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 231 по т. 42, обявено на 17.04.2014

43.
Доклад вх. № СО-0820-144(12)/08.04.2014 г. относно поправка на Решение № 184 по Протокол №59 от 27.03.2014 г. на СОС.
Докл. Младен Младенов
Решение № 232 по т. 43, обявено на 17.04.2014

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре