нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 61 от дата 28.04.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 28 април 2014 г. (понеделник) от 10:00 ч.


1. Доклад вх. № СО-9300-141/04.04.2014 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2013 г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 233 по т. 1, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1
Приложения № 2 - № 4
Приложение № 5
Приложения № 5.1 - 7
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част

2.
Доклад вх. СО-9300-153/15.04.2014 г. относно промяна на бюджета на Столична община за І-то тримесечие на 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 234 по т. 2, обявено на 30.04.2014

3.
Доклад вх. № СО-0803-28(1)/17.04.2014 г. относно предоставяне на имот – публична общинска собственост от Столична община, район „Възраждане” за нуждите на дирекция „Социални дейности” с цел разкриване на комплекс от социални услуги.
Докл. Албена Атанасова, Савина Савова
Решение № 235 по т. 3, обявено на 30.04.2014

4.
Доклад вх.№ СО-7000-330/8/17.04.2014 г. относно разсрочване за срок по- голям от една година на местни данъци и такси на „Лозана“ ЕАД на основание на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а от Закона за местните данъци и такси.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 236 по т. 4, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1

5.
Доклад вх. № СО-9300-158/17.04.2014 г. относно даване на съгласие „Метрострой” ЕАД /в ликвидация/ да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 237 по т. 5, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част

6.
Доклад вх. № СО-9300-157/17.04.2014 г. относно даване на съгласие за подписване на извънсъдебно споразумение между „Софийски имоти” ЕАД и Мая Христова Петкова и Ангелина Цоньова Пеева.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 238 по т. 6, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1

7.
Доклад вх. № СО-9300-160/17.04.2014 г. относно допълнение на Решение № 12 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС за даване на разрешение на „Пазари Север” ЕАД за учредяване на допълнително обезпечение по издадена банкова гаранция.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 239 по т. 7, обявено на 30.04.2014

8.
Доклад вх. № ИДТ-2900-12(1)/17.04.2014 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І – София”ЕООД /в ликвидация/ и даване на съгласие на дружеството да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи и други вещи – движимо имущество, негова собственост.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 240 по т. 8, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

9.
Доклад вх. №СО-9300-156/16.04.2014 г. относно завишаване средства в §0101 – „възнаграждения за персонал по трудови правоотношения” на бюджетно мероприятие „Столичен дом за радостни обреди”, за сметка на разчетени кредити по § 10 – издръжка.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 241 по т. 9, обявено на 30.04.2014

10.
Доклад вх. №СО-9300-150/14.04.2014 г. относно преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Св. София” и 45 ОУ „Константин Величков”, район „Илинден” за учебната 2014/2015 година.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 242 по т. 10, обявено на 30.04.2014

11.
Доклад вх. № СО-6600-1338/16.04.2014 г. относно кандидатстване на Столичната община (СО) по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014 г.) за финансиране по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, Мярка 2 „Документиране на културната история”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 243 по т. 11, обявено на 30.04.2014

12.
Ново обсъждане на Решение № 134 по Протокол № 58/13.03.2014 г. на СОС  за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС №7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013г. между СО и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, прието по доклад вх. № СО-9300-90/06.03.2014 г. от г-жа Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-067/27.03.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА; и доклад вх. № СО-9300-90(1)/14.04.2014 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 244 по т. 12, обявено на 30.04.2014

13.
Доклад вх. № 1504-1(132)/17.04.2014 г. относно изменение на Решение № 631 от 21.11.2014 г. на Столичния общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Докл. Ирина Савина
Решение № 245 по т. 13, обявено на 30.04.2014

14.
Доклад вх. №1200-456(5)/17.04.2014 г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация, във връзка с влязло в сила съдебно решение на Софийски градски съд.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 246 по т. 14, обявено на 30.04.2014

15.
Доклад вх. СО-6600-1182(1)/17.04.2014 г. относно изменение на Решение № 318 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС за финансиране със средства от СОПФ обект „Приют за безстопанствени кучета от отворен тип” в с. Горни Богров, район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 247 по т. 15, обявено на 30.04.2014

16. Доклад вх. № СО-0500-665/08.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 248 по т. 16, обявено на 30.04.2014

17.
Доклад вх. № СО-0500-666/08.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 249 по т. 17, обявено на 30.04.2014

18.
Доклад вх. № СО-0500-713/16.04.2014 г. относно утвърждаване на Проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2014 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 250 по т. 18, обявено на 30.04.2014

19.
Доклад вх. № СО-0500-711/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 251 по т. 19, обявено на 30.04.2014

20.
Доклад вх. № СО-0500-712/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 252 по т. 20, обявено на 30.04.2014

21.
Доклад вх. № СО-0500-714/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 253 по т. 21, обявено на 30.04.2014

22.
Доклад вх.№СО-6600-1184/03.04.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ПИ №02659.2293.228 по КККР и образуване на УПИ ХХ-228, изменение на улична регулация между о.т. 11б – 11д, м. „сп. Иваняне – в.з. Бели брег”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 254 по т. 22, обявено на 30.04.2014

23.
Доклад вх.№СО-9300-142/07.04.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-1821 и улица от о.т.421б до о.т. 421д, кв. 6А, с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 255 по т. 23, обявено на 30.04.2014

24.
Доклад вх.№ СО-9300-143/07.04.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИV-6023, 6024-„за обществено обслужване”, кв. 3ж, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение №551 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 256 по т. 24, обявено на 30.04.2014

25. Доклад вх.№СО-6600-700(3)/07.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-156/27.11.2013г. за проект „Създаване на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при подготовката и изпълнението на Плана за развитие на Столичната община 2014 – 2020 година” между Столичната община (СО) и Министерството на финансите (МФ) по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 257 по т. 25, обявено на 30.04.2014

26.
Ново обсъждане на Решение № 172 по Протокол № 59/27.03.2014 г. на СОС за даване на съгласие за осъществяване на проект „Арт Витошка 2014” на Съюза на артистите в България, прието по доклад вх. № СО-9300-107/19.03.2014 г. от г-н Петър Диков, главен архитект на Столичната община, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-082/09.04.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 258 по т. 26, обявено на 30.04.2014

27.
Доклад вх. № СО-7000-1761(5)/16.04.2014 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД с внасяне на непарична вноска на обща стойност 4 042 400 (четири милиона четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева.
Докл.Зафир Зарков
Решение № 259 по т. 27, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

28.
Доклад вх. № СО-0803-91(1)/17.04.2014 г. относно учредяване на „Пазари Възраждане” ЕАД на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост за срок от 10 /десет/ години.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 260 по т. 28, обявено на 30.04.2014

29.
Доклад вх. №СО-9300-5(5)/17.04.2014 г. относно изменение на приложение № 1 към Решение № 37 по Протокол №55 от 23.01.2014 г., изменено с Решение № 70 по Протокол № 56 от 06.02.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 261 по т. 29, обявено на 30.04.2014

30.
Доклад вх. №СО-0802-36(3)/04.04.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляваш УПИ ІІІ-256, кв. 36, м. „Хиподрума”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 56.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 262 по т. 30, обявено на 30.04.2014

31.
Доклад вх. №СО-0802-87/16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства  от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор №13-22-81/23.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 263 по т. 31, обявено на 30.04.2014

32.
Доклад вх. № СО-0803-76(1)16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, „Повишаване на административния капацитет на район „Възраждане” чрез подобряване на квалификацията  мотивацията на служителите” по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-7/29.01.2014 г.
Докл. Савина Савова
Решение № 264 по т. 32, обявено на 30.04.2014

33.
Доклад вх. № СО-0819-124/16.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор № 13-22-47/06.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) с бенефициент Столична община – район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 265 по т. 33, обявено на 30.04.2014

34.
Доклад вх.№СО-0820-90/04.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-92/28.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Младен Младенов
Решение № 266 по т. 34, обявено на 30.04.2014

35.
Доклад вх.№СО-0821-136/04.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-36/02.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Даниела Райчева
Решение № 267 по т. 35, обявено на 30.04.2014

36.
Доклад вх.№ СО-9300-159/17.04.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № 13-22-72/23.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 268 по т. 36, обявено на 30.04.2014

37.
Доклад вх.№СО-0813-379(5)/07.04.2014г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІ-за жс (имот с идентификатор 68134.1383.2105), кв. 217, м. „Надежда ІІ част”, ул. „Вардар” № 8, с площ 272 кв.м.
Докл. Димитър Димов
Решение № 269 по т. 37, обявено на 30.04.2014

38.
Доклад вх.№СО-0810-49(1)/07.04.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Димитър Динев - 1937” върху имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Химитлийски проход” №3, жк „Гоце Делчев”, за читалищни нужди.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 270 по т. 38, обявено на 30.04.2014

39. Доклад вх. №СО-0812-217(5)/04.04.2014 г. относно откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Илинден”, представляващи помещения със застроена площ 16 кв.м (зъболекарски кабинет) в сградата на 45-то ОУ „Константин Величков” и със застроена площ 16 кв.м (зъболекарски кабинет) в сградата на 113 СОУ „Сава Филаретов”, за срок от 10 (десет) години.
Докл. Иван Божилов
Решение № 271 по т. 39, обявено на 30.04.2014

40.
Доклад вх. № СО-1800-260(5)/16.04.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Епископ Йосип Щросмайер - 2009”, за срок до прекратяване на читалището, но не повече от 10 години, върху имот – частна общинска собственост.
Докл. Иван Божилов
Решение № 272 по т. 40, обявено на 30.04.2014

41.
Доклад вх. №СО-0814-148(3)/04.04.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на бившата сграда на 65-то ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, заедно с прилежащия терен – УПИ ІІ, кв.18 по плана на с. Бусманци, за срок от 5 години.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 273 по т. 41, обявено на 30.04.2014

42.
Доклад вх. № СО-94-С-430(9)/16.04.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Овча купел.”
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 274 по т. 42, обявено на 30.04.2014

43.
Питане вх.№ СО-9300-155/16.04.2014 г. от г-н Иван Таков – общински съветник, относно неизпълнени решения на ПК район „Кремиковци” – СО, за обезщетение със земеделска земя при условията на ЗСПЗЗ.
Отговор по т. 43


44. Доклад вх.№СО-0403-187(18)/22.04.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 275 по т. 44, обявено на 30.04.2014

45.
Доклад вх. №СО-9300-162/17.04.2014г. относно разкриване на социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност – Наблюдавано жилище за лица, напускащи Домове за деца, лишени от родителски грижи, намиращо се в район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 276 по т. 45, обявено на 30.04.2014

46.
Доклад вх. №1504-2(23)/23.04.2014 г. относно изменение на Решение №670 от 05.12.2013 г. на СОС за  издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие издател СО, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.12.2012г. за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София“ ЕООД, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 277 по т. 46, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1

47.
До
клад вх.№СО-9300-164/22.04.2014 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения – 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, 
Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Любомир Дацов, 
Христо Ангеличин
Решение № 278 по т. 47, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1

48. 
Доклад вх.№СО-2900-92(2)/22.04.2014 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси на „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД на основание чл.4, ал. 7 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 279 по т. 48, обявено на 30.04.2014
Приложение № 1

49.
Доклад вх.№СО-6600-1362/23.04.2014 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на общински служител.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 280 по т. 49, обявено на 30.04.2014

50. Ново обсъждане на Решение № 230 по Протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС, прието по доклад вх.№СО-0816-93/07.04.2014 г. за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор №13-22-89/27.01.2014 по Оперативна програма „Административен капацитет” от г-н Димитър Дилчев – кмет на район „Студентски”, върнато със Заповед № РД-15-088/24.04.2014 г. на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
Докл. 
Димитър Дилчев
Решение № 281 по т. 50, обявено на 30.04.2014                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре