нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 23 от дата 15.07.2004

1.  Доклад № 93-00-275/23.06.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 192 по точка 1

2. Доклад № 93-00-220/06.07.2004 относно промяна в Приложение № 1 към Решение № 146 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на СОС.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 193 по точка 2

3. Доклад № 08-05-31/09.06.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 194 по точка 3

4. Доклад № 08-06-16/16.06.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 195 по точка 4

5. Доклад № 08-17-70/16.06.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 196 по точка 5

6. Доклад № 94-Н-165/16.06.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 197 по точка 6

7. Доклад № 94-И-298/10.06.2004 сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 198 по точка 7

8. Доклад № 08-06-98/16.06.2004 относно прекратяване на съсобственост за УПИ VІІІ-301,302, кв. 21 нов, м. “Левски – В” и процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 199 по точка 8
Договор за прекратяване на съсобственост

9. Доклад № 62-00-27/01.06.2004 относно изменение на Решение № 44 по Протокол № 14 от 24.07.2000 г. на СОС за делба на недвижими имоти, находящи се в район “Триадица”, м. “Красно село - Плавателен канал”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 200 по точка 9 

10. Доклад № 94-К-302/09.06.2004 относно делба на недвижим имот между Столичната община и Маргарита Недева-Каймаканска и Красимир Недев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 201 по точка 10

11. Доклад № 70-00-342/09.06.2004 относно отказ от предложение за замяна на недвижим имот имот, частна общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 202 по точка 11

12. Доклад № 21-00-7/03.06.2004 относно  предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, представляващ сграда – корпус № 3 от ОДЗ № 70 на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация “Хелиос – 2000”.
Докл.: Иван Нейков, Вили Лилков, Мичо Райковски
Решение № 203 по точка 12

13. Доклад № 12-00-264/24.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 204 по точка 13

14. Доклад № 12-00-273/30.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 205 по точка 14

15. Доклад № 12-00-274/30.06.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 206 по точка 15

16. Доклад № 66-00-131/22.06.2004 относно откриване на производство по глава ІІІ от ЗОС – отчуждаване на частни поземлени имоти.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 207 по точка 16

17. Доклад № 08-09-35/22.06.2004 относно откриване на производство по глава ІІІ от ЗОС – отчуждаване на частни поземлени имоти.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 208 по точка 17

18. Доклад № 93-00-424/22.06.2004 относно уведомяване за резултата от проведени преговори със собствениците на поземлен имот, отреден за мероприятието Гробищен парк “Малашевци”.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 209 по точка 18

19. Доклад № 66-00-547/15.06.2004 относно провеждане на конкурс - на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с Наредбата за реда за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки с общинска собственост - за учредяване право на строеж за жилищен бл. 173, ЖК “Надежда” и жилищен бл. 209 Б, ЖК “Сухата река” – за изграждане при условията на съвместно финансиране.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 210 по точка 19

20. Доклад № 93-00-266/16.06.2004 относно проведени преговори за избор на инвеститор за изграждане на Завод за оползотворяване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на територията на “Кремиковци” АД.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 211 по точка 20

21. Доклад № 08-14-96/16.06.2004 относно решение за сключване на договор за наем със Сдружение “Централен рибарски съюз” за парк с езеро в ЖК “Дружба”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 212 по точка 21 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

22. Доклад № 70-00-168/22.06.2004 относно откриване на производство по отчуждаване на частни поземлени имоти, засегнати от обект Гробищен парк “Бакърена фабрика – разширение” по реда на глава ІІІ от ЗОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 213 по точка 22

23. Доклад № 08-17-120/23.06.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на СО – ½ ид. част от УПИ ХІ-170Б, кв. 31, м. “Бояна”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 214 по точка 23

24. Доклад № 70-00-168/01.06.2004 относно  изменение на Решение № 122 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС за замяна на общински имот.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 215 по точка 24

25. Доклад № 93-00-177/29.06.2004 относно предприемане на спешни действия за запазване на сграда – паметник на културата, находяща се на бул. “Цар Освободител” № 18, бивша жилищна сграда на Димитър Яблански.
Докл.: Борислав Бориславов
Решение № 216 по точка 25

26. Доклад № 93-00-295/02.07.2004 относно съгласие на СОС за начална спирка в гр. София при обслужване на международни автобусни линии.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 217 по точка 26

27. Доклад № 94-Ф-20/25.05.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 218 по точка 27

28. Доклад № 66-00-443/25.05.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 219 по точка 28

29. Доклад № 18-00-35/02.06.2004 относно изменение на Решение № 16 по Протокол № 34/14.02.2002 г. на СОС.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 220 по точка 29


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре