нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 63 от дата 12.06.2014

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, проведено на 12 юни 2014 г. от 10:00 ч.


1. Доклад вх. № СО-9300-183/03.06.2014 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столичната община за 2015 г., съгласно изискванията на чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане за закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 329 по т. 1, обявено на 19.06.2014
Приложение 1 I-ва част
Приложение 1 II-ра част

2. Доклад вх. № СО-9300-165/23.04.2014 г. относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 330 по т. 2, обявено на 19.06.2014

3.
Доклад вх. № СО-9300-177/21.05.2014г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 331 по т. 3, обявено на 19.06.2014

4.
Доклад вх. № СО-0202-102(4)/02.06.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 332 по т. 4, обявено на 19.06.2014

5.
Доклад вх. № СО-0814-150/21.05.2014 г. относно отдаване под наем на свободни помещения в сградата на ОКИ Дом на културата „Искър”, ул. „Кръстю Пастухов” № 23, район „Искър”.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Ивайло Цеков
Решение № 333 по т. 5, обявено на 19.06.2014

6. Доклад вх.№СО-6600-1327/16.04.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Батарея”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 334 по т. 6, обявено на 19.06.2014
Приложение

7. Доклад вх.№СО-6600-1328/16.04.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Долни Богров – север”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 335 по т. 7, обявено на 19.06.2014
Приложение

8.
Доклад вх.№СО-6600-1329/16.04.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Япаджа”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 336 по т. 8, обявено на 19.06.2014

Приложение

9. Доклад вх. № СО-9300-191/05.06.2014 г. относно определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на райони, кметства и кметските наместници на територията на Столичната община.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Панайот Бончев, Вили Лилков, Малина Едрева, Милка Христова, Владимир Кисьов
Решение № 337 по т. 9, обявено на 19.06.2014

10. Доклад вх. № СО-9300-192/05.06.2014 г. относно определяне на основна месечна работна заплата на кмета на Столична община и председателя на Столичния общински съвет, както и общото месечно възнаграждение на общински съветник.
Докл. Николай Стойнев, Панайот Бончев, Вили Лилков, Малина Едрева, Милка Христова,
Владимир Кисьов
Решение № 338 по т. 10, обявено на 19.06.2014

11. Доклад вх. № СО-2900-151(1)/04.06.2014 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 13.06.2014 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 339 по т. 11, обявено на 13.06.2014

12. Доклад вх. №. СО-7000-803(2)/05.06.2014 г. относно даване съгласие на „Егида – София“ ЕАД да извърши продажба на притежавани от дружеството поименни акции от капитала на „Интер Експо и Конгресен център“ АД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 340 по т. 12, обявено на 16.06.2014

13. Доклад вх. № СО-2600-3563(1)/05.06.2014 г. относно даване на мандат на представителя на „ВиК” ЕАД в общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на насроченото за 16.06.2014 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, 
Иван Илиев
Решение № 341 по т. 13, обявено на 13.06.2014

14. Доклад вх. №  СО-3900-43(4)/07.03.2014 г. относно поставяне на паметник на генерал Владимир Стойчев.
Докл. Мария Димитрова, 
Мита Георгиева
Решение № 342 по т. 14, обявено на 19.06.2014

15. Доклад вх. № СО-7000-193(4)/13.03.2014 г. относно именуване на безименна улица  в м. „Студентски град”, район „Студентски” с името „Акад. Боян Петканчин”.
Докл. Мита Георгиева, проф. Вили Лилков
Решение № 343 по т. 15, обявено на 19.06.2014

16. Доклад вх. № СО-9300-136/03.04.2014 г. относно изменение на Решение № 513 по Протокол № 95 от 28.07.2011 на Столичен общински съвет, изменени с Решение № 335 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. на Столичния общински съвет.
Д
окл. Орлин Иванов, Прошко Прошков, Любомир Дреков
Решение № 344 по т. 16, обявено на 19.06.2014

17.
Доклад вх. № СО-9300-196/05.06.2014 г. относно участие на Столична община в трета процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Докл. Ралица  Стоянова, Малина Едрева
Решение № 345 по т. 17, обявено на 19.06.2014

18.
Доклад вх. №СО-0810-104(1)/16.04.2014 г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 346 по т. 18, обявено на 19.06.2014

19.
Доклад вх. № СО-9300-193/05.06.2014 г. относно промяна предназначението на 3 общински жилища от фонд „Оборотен” и от фонд „Настаняване под наем” във фонд „Резервен” на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 347 по т. 19, обявено на 19.06.2014

20.
Доклад вх. № СО-0810-116(2)/05.06.2014 г. относно за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 3 години.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 348 по т. 20, обявено на 19.06.2014

21.
Доклад вх. № СО-0811-13/16.01.2014 г. относно именуване на безименна улица в район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 349 по т. 21, обявено на 19.06.2014

22.
Доклад вх. №СО-2600-3829(4)/20.05.2014 г. относно безвъзмездно учредяване на право на пристрояване към сграда за изграждане на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе”, район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 350 по т. 22, обявено на 19.06.2014

 23.
Доклад вх. № СО-2600-3872(5)/06.02.2014 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Младост” с името „Проф. Константин Илиев”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 351 по т. 23, обявено на 19.06.2014
Приложение

 24.
Доклад вх. № 0817-232(9)/03.06.2014г. относно определяне на оценка за общински имот  с №910, к.л.752, 769, в.з. „Симеоново – Драгалевци – 2ч”, м. „Могилата” (Поповица), землище „Драгалевци”, район „Витоша”, с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 352 по т. 24, обявено на 19.06.2014

25.
Доклад вх. № СО-0817-46/28.01.2014 г. относно именуване на безименна улица в район „Витоша” с името „Червен дъб”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 353 по т. 25, обявено на 19.06.2014

26.
Доклад вх. № СО-9401-325(4)/12.03.2014 г. относно преименуване на улица на територията на район „Витоша” с името „Света Петка Българска”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 354 по т. 26, обявено на 19.06.2014

27.
Доклад вх. № СО-0817-137/27.03.2014 г. относно именуване на безименни улици в район „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 355 по т. 27, обявено на 19.06.2014

28.
Доклад вх. № СО-0823-20/27.01.2014 г. относно именуване на безименна улица в с. Лозен, район „Панчарево” с името „Райовец”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 356 по т. 28, обявено на 19.06.2014

29.
Доклад вх.№СО-0821-24/21.01.2014 г. относно именуване на безименна улица, намираща се в кв. Курило, район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 357 по т. 29, обявено на 19.06.2014

30. Доклад вх. № СО-9300-185/04.06.2014 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 358 по т. 30, обявено на 19.06.2014
 
31.
Доклад вх.№СО-2900-157(1)/09.06.2014 г. относно закупуване на ДМА за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 359 по т. 31, обявено на 19.06.2014

 32. Доклад вх.№СО-2900-67(2)/09.06.2014 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 1 брой високоскоростна центрофуга с ротор и с адаптор и 1 брой водна станция, дейонизатор за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 360 по т. 32, обявено на 19.06.2014

33.
Доклад вх.№ДФ-2600-98(2)/09.06.2014 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Дентален център VІ – София” ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 361 по т. 33, обявено на 19.06.2014
Приложение

34. Доклад вх. № ИТД-7000-110(2)/06.06.2014 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап от проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” – гр. София”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 362 по т. 34, обявено на 16.06.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

35.
Доклад вх. № СО-0412-41(1)/09.06.2014 г. относно възстановяване в патримониума на Столична община на имот, обект на т.1 и т.2 от Решение № 2 по Протокол № 6 от 12.01.2004 г. на СОС, допълнени с т. 1 и т.2 от Решение № 20 по Протокол № 11 от 11.03.2004 г. на СОС и приемане от Министерство на културата на фактическото владение на недвижимия имот, предоставен за нуждите на Националната гимназия за древни езици и култура.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 363 по т. 35, обявено на 19.06.2014


ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре