нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 64 от дата 26.06.2014

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, проведено на 26.06.2014 г. от 10:00 ч.


1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Доклад вх. № СО-0810-67(4)/17.06.2014 г. относно изменение на Решение № 184 по Протокол № 15 от 26.04.2014 г. на Столичния общински съвет, за промяна на структурата на общинските администрации на район „Триадица” и район „Красна поляна”, Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 364 по т. 2, обявено на 03.07.2014
Приложения № 1 и № 2

3.
Доклад вх. № СО-9300-212/17.06.2014 г. относно определяне предназначението на общински жилища и гаражи за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 365 по т. 3, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3

4. Доклад вх. № СО-6600-1988/16.06.2014 г. относно преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2014 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 366 по т. 4, обявено на 03.07.2014

5.
Доклад вх.№9300-184/03.06.2014 г. относно приемане на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 367 по т. 5, обявено на 03.07.2014
Приложение

6.
Доклад вх. № СО-6600-1828/04.06.2014 г. относно изменение в раздел ІІ на Правилника за организацията на дейността и структурата на Общински културен институт „Музей за история на София”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 368 по т. 6, обявено на 03.07.2014
Приложения № 1 и № 2

7.
Доклад вх. № ДК-6600-184(1)/17.06.2014 г. относно членство на Столичната община в Съвета на дунавските градове и региони.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 369 по т. 7, обявено на 03.07.2014

8.
Доклад вх.№ СО-0500-241(2)/11.06.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ № 22/122/00023/14.12.2013 г., сключен между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 370 по т. 8, обявено на 03.07.2014

9.
Доклад вх.№ СО-0824-164(1)/16.06.2014 г. относно определяне на имоти от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на район „Банкя” в съответствие с разпоредбата на чл. 24а, ал.5, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 371 по т. 9, обявено на 03.07.2014
Приложения № 1 и № 2

10.
Доклад вх.№ СО-0500-806(3)/16.06.2014 г. относно предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти, общинска собственост в землища на гр. София и с. Мало Бучино за реализиране на обект „Теренно осигуряване с цел прилагане на мероприятия за подобряване на нарушени територии по трасето на автомагистрала „Люлин” от км 0+000 до км 19+135.21”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 372 по т. 10, обявено на 03.07.2014

11. Доклад вх. № СО-0202-62(3)/17.06.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ №2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 373 по т. 11, обявено на 03.07.2014

12. Доклад вх. № СО-9300-219/19.06.2014 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2013 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съвета на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 374 по т. 12, обявено на 27.06.2014

13.
Доклад вх. № СО-9300-220/19.06.2014 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2013 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 375 по т. 13, обявено на 27.06.2014

14. Доклад вх. № СО-9300-221/19.06.2014 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2013 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 376 по т. 14, обявено на 03.07.2014

15. Доклад вх. № СО-6600-1421(1)/17.06.2014 г. относно приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2013 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 377 по т. 15, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

15.
Доклад вх.№ СО-9300-214/18.06.2014 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 378 по т. 15, обявено на 03.07.2014
Приложения № 1, № 2 и № 3

17.
Доклад вх. № СО-2900-137(3)/18.06.2014 г. относно даване на разрешение на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Подобряване качеството на медицинските услуги и осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура в „Първа МБАЛ – София” ЕАД чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура”.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 379 по т. 17, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част

18.
Доклад вх.№ СО-2900-120(2)/18.06.2014 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ ХХV – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой ехограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 380 по т. 18, обявено на 03.07.2014

19.
Доклад вх.№ СО-2900-154(2)/18.06.2014 г. относно даване на съгласие на „Първа САГБАЛ – Св. София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой обемен абдоминален трансдюсер за ехограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 381 по т. 19, обявено на 03.07.2014

20.
Доклад вх. № СО-2900-164(3)/19.06.2014 г. относно даване на разрешение на „Първа САГБАЛ – Св. София” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на медицинските услуги в „Първа САГБАЛ – Св. София” ЕАД чрез извършване на ремонтни дейности в сектор „Операционни зали” и закупуване на нова медицинска апаратура”.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 382 по т. 20, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 2 - V част

21.
Доклад вх. № СО-2900-166(3)/19.06.2014 г. относно даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, 
Дончо Барбалов, 
проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 383 по т. 21, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част

22.
Докла
д вх. № СО-6600-765/28.03.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Подлозище” – Горна баня – разширение и план-схеми за техническата инфраструктура, район „Овча купел”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 384 по т. 22, обявено на 03.07.2014

23.
Доклад вх. № СО-9300-186/05.06.2014 г. относно одобряване на план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ за м.”Дърньов камък”, кв. „Горна баня”, район „Овча купел”, план схеми на техническата инфраструктура, изменение на план за улична регулация по о.т. 22а – 604 и парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 385 по т. 23, обявено на 03.07.2014

24.
Доклад вх. № СО-9300-187/05.06.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 181=8г и о.т 183, изменение на границите на УПИ ХІІ-453, 712, кв. 1а, м. „Младост2”, район „Младост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 386 по т. 24, обявено на 03.07.2014

25.
Доклад вх. № СО-9300-188/05.06.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Ново външно ел. захранване на ТП за складова база – с. Яна и ел. захранване на СКЗ – с. Яна”, м. с. Яна и м. с. Желява, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 387 по т. 25, обявено на 03.07.2014

26. Доклад вх. № СО-9300-190/05.06.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване заедно с план-схеми на техническата инфраструктура на м.”Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 388 по т. 26, обявено на 03.07.2014

27.
Доклад вх. № СО-6600-1837/05.06.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ: І-1379, ІІ-1327, ІІІ-969 и ІІІ-968 от кв. 18а, м „в.з.Бункера – разширение” и приобщаването им към кв.15, м. „в.з. Малинова долина – Герена”. Преотреждане на УПИ: І-1379 в УПИ ХХІІ-1379, ІІ-1327 в УПИ ХХІІІ-1327, ІІІ-969 в УПИ ХХІV-969 и ІІІ-968 в УПИ ХХV-968, кв.15, м. „в.з. Малинова долина – Герена”. Откриване на задънена улица от о.т. 46а до о.т.46в. Създаване на нови УПИ: ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12,38, кв.15, м. „в.з. Малинова долина – Герена”. План за застрояване за ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12,38, кв.15, м. „в.з. Малинова долина – Герена”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 389 по т. 27, обявено на 03.07.2014

28.
Доклад вх. № СО-6600-1838/05.06.2014 г. относно одобряване на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV от кв. 59, УПИ – от кв. 59а, м. „бул. Ломско шосе”, м. „Равнище” и м. „Килказ” от землищата на с. Волуяк и с. Мрамор; ИПР на улица от о.т.220а до о.т.220в; от о.т.100б до о.т.231 на м. „Волуяк” и план за регулация за улици : от  о.т.231 до о.т.243; от о.т.220в до о.т.259; по о.т.235-236-237-238-240-241; задънена улица по о.т.238-260; план-схеми на техническата инфраструктура за поземлени имоти с идентификатори 12084.2750.8, 12084.2750.9, 12084.2750.10, 12084.2750.14, 2084.2750.15, 12084.2750.16, 12084.2671.1, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 390 по т. 28, обявено на 03.07.2014

29.
Доклад вх. № СО-6600-1840/05.06.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация: откриване на задънена улица от о.т. 284в до о.т.284г; изменение на границите на УПИ VІІІ-347 и създаване на нови УПИ VІІІ-347 и ХLІ-347, кв. 5А, м. „кв. Иваняне”, района „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 391 по т. 29, обявено на 03.07.2014

30.
Доклад вх. № СО-6600-1852/06.06.2014 г. относно одобряване на Столична схема за поставяне на празнична украса – централната градска част.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 392 по т. 30, обявено на 03.07.2014

31.
Доклад вх. № СО-6600-1853/05.06.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІІ-706 „за жс, магазини, обществено обслужване и тп”, кв. 33б, м. „Люлин – 2 м.р”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин – 2 м.р”, одобрен с Решение № 413 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 393 по т. 31, обявено на 03.07.2014

32.
Доклад вх. № СО-6600-1869/09.06.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. „с. Кътина”, ПИ 013001, 013002, 013003, 013004, 013005 и 013008 за създаване на УПИ І „за озел. и тп” кв. 2а (нов) и УПИ І-1,2,3,8 и УПИ ІІ-4,5 кв. 3 (нов) с предвидено застрояване и нова задънена улица по о.т. 267 г – о.т. 5а.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 394 по т. 32, обявено на 03.07.2014

33.
Доклад вх. № СО-6600-1882/10.06.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ: ІІІ-1258, 2936, ІV-2936, 2964, 2794, ХVІІ-3161, отреждане на УПИ: ХІХ-3254, ХХ-3254, ХХІ-2936, ХХІІ-2936, ХХІІІ-4814, ХХІV-4814, ХХV-3161, 3254, за ЖС и траф, кв. 118а, откриване на задънена улица от о.т. 100а-100б-100в-100г до о.т.100д и план за застрояване на новосъздадени УПИ: ХІХ-3254, ХХ-3254, ХХІ-2936, ХХІІ-2936, ХХІІІ-4814, ХХІV-4814, ХХV-3161, 3254, за ЖС и траф, кв. 118а, местност „с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. арх.  Петър Диков
Решение № 395 по т. 33, обявено на 03.07.2014

34.
Доклад вх. № СО-6600-1972/16.06.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, заедно с план-схеми на техническата инфраструктура на м. „бул. „Сливница” – Люлин 10 мр”, район „Люлин”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 396 по т. 34, обявено на 03.07.2014

35.
Доклад вх. №СО-9300-92(15)/04.06.2014 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества по Решение № 138 от 13.03.2014г. на СОС.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 397 по т. 35, обявено на 03.07.2014

36.
Доклад вх. №СО-2900-31(4)/11.06.2014 г. относно ползване на част от преходния остатък на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – София” ЕООД, от икономии на средства за финансиране на делегирани от държавата дейности.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 398 по т. 36, обявено на 03.07.2014

37.
Доклад вх. №СО-9300-93(4)/12.06.2014 г. относно проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД по Решение № 139 от 13.03.2014 г. на СОС.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 399 по т. 37, обявено на 03.07.2014

38.
Доклад вх.№ СО-9300-215/19.06.2014 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 400 по т. 38, обявено на 03.07.2014

39.
Доклад вх. № СО-7000-766(2)/19.06.2014 г. относно даване на съгласие на Пазари „Изток” ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на инвестиционен проект за цялостна реконструкция и обособяване на търговско средище за био и еко продукция.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 401 по т. 39, обявено на 03.07.2014

40. Доклад вх. № СО-9300-211/13.06.2014 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. Ивелина Джартова
Решение № 402 по т. 40, обявено на 03.07.2014

41.
Доклад вх. № СО-9300-202/09.06.2014 г. относно именуване на безименни улици в район „Студентски” на имената на Петър Увалиев, проф. Константин Кацаров и Васко Абаджиев.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 403 по т. 41, обявено на 03.07.2014

42.
Доклад вх. № СО-6200-479(2)12.06.2014 г. относно поставяне на бюст-паметник на акад. Дмитрий Лихачов в кв. „Обеля”, район „Връбница”.
Докл. Панайот Бончев, Румен Георгиев
Решение № 404 по т. 42, обявено на 03.07.2014

43.
Доклад вх. № СО-0804-89(1)/17.06.2014 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, ведомствен бюфет в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, ет.1 надпартерен с площ от 73.70 кв. м.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 405 по т. 43, обявено на 03.07.2014

44.
Доклад вх. № СО-0805-88(2)/17.06.2014 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите, за нуждите на ТД на НАП – София – Офис за обслужване „Сердика”, част от имот – публична общинска собственост в административна сграда, намираща се в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88 за срок от 10 години.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 406 по т. 44, обявено на 03.07.2014

45. Доклад вх. № СО-0811-212(3)/17.06.2014 г. относно отмяна на Решение № 19 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. и Решение № 66 по Протокол № 17 от 13.05.2004г. на СОС и учредяване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР безвъзмездно право на ползване върху сградите, намиращи се на ул. „Сирма Войвода” № 7 за срок от 10 години.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 407 по т. 45, обявено на 03.07.2014

46.
Доклад вх. № СО-0812-77(1)/17.06.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за наем на реална част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на банкомат в административната сграда на район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 408 по т. 46, обявено на 03.07.2014

47.
Доклад вх. № СО-0812-80(2)/17.06.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за наем на реални части от  имот – публична общинска собственост, за разполагане на два автомата за топли напитки в административната сграда на район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 409 по т. 47, обявено на 03.07.2014

48.
Доклад вх. № СО-0812-122(5)/17.06.2014 г. относно продажба на таванско помещение принадлежащо към апартамент – общинска собственост на етажен собственик.
Докл. Иван Божилов
Решение № 410 по т. 48, обявено на 03.07.2014

49.
Доклад вх. № СО-0821-124(2)/17.06.2014 г. относно определяне статута на спортни терени на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 411 по т. 49, обявено на 03.07.2014

50. Доклад вх. № СО-0823-391(1)/17.06.2014 г. относно определяне статута и категорията на спортен терен на територията на район „Панчарево”, с. Железница.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 412 по т. 50, обявено на 03.07.2014

51. Доклад вх. № СО-9300-225/24.06.2014г. относно предоставяне на хуманитарна помощ на жителите на Община Варна, Община град Добрич и Община Велико Търново, пострадали при природно бедствие – наводнение.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 413 по т. 51, обявено на 03.07.2014

52.
Доклад вх. № СО-9300-203/10.06.2014г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец септември 2014 година в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. д-р Тодор Чобанов, 
Роберт Янакиев
Решение № 414 по т. 52, обявено на 03.07.2014

53.
Доклад вх.№.СО-0500-1067/24.06.2014 г. относно изпълнение на Решение № 562 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 415 по т. 53, обявено на 03.07.2014
Приложение № 1

54.
Доклад вх. № СО-94-И-199(1)/24.06.2014 г.  относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Силвия Христова
Решение № 416 по т. 54, обявено на 03.07.2014

55.
Доклад вх.№ СО-7000-968(1)/24.06.2014 г. относно даване на съгласие за сключване на договор за отдаване под наем между „Озеленяване” ЕАД и „Пазари Юг” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Лорита Радева
Решение № 417 по т. 55, обявено на 03.07.2014

56.
Доклад вх.№ СО-6600-2108/24.06.2014 г. относно придобиване на недвижими имоти от Столична община на основание чл. 34 от ЗОС, чл. 6, ал.1 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 418 по т. 56, обявено на 03.07.2014

57.
Питане вх. № СО-9300-206/10.06.2014 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи.
Отговор по т. 57                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре