нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 65 от дата 10.07.2014

ДНЕВЕН РЕД 
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 10.07.2014 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-226/25.06.2014 г. относно приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 година.
Докл. Татяна Георгиева, Иван Мечков, Йордан Господинов,   Стоян Маджаров, Борислав Борисов, Коста Иванов, Живка Новкова
Решение № 419 по т. 1, обявено на 17.07.2014

2.
Доклад вх. № 0900-3089(51)/26.06.2014 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху жилища по чл.5, ал.1 от ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС (редакция на текста – ДВ, бр. 15/21.03.1992 г. до изменението – ДВ, бр. 96/05.11.1999 г.) – частна държавна собственост, находящи се гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 420 по т. 2, обявено на 17.07.2014

3.
Доклад вх. № СО-9300-234/02.07.2014 г . относно кандидатстване на Столична община пред ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за залесяване на неземеделски земи общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 421 по т. 3, обявено на 17.07.2014

4.
Доклад вх. № СО-1800-172(2)/01.07.2014 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в сградата на ОКИ „Надежда”, бул. „Ломско шосе” №2.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 422 по т. 4, обявено на 17.07.2014

5.
Доклад вх. № СО-6600-2072/23.06.2014 г. относно проект за ПУП – ИПРЗ, м. „Бул. Сливница – Люлин 9 м. р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Сливница“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „Крим“ и ул. „Асен Николов“.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 423 по т. 5, обявено на 17.07.2014

6.
Доклад вх. № СО-6600-2073/23.06.2014 г. относно проект за ПУП – ИПР на УПИ І-„за ел. подстанция” от кв. 31 и УПИ ІХ-„за бизнес център и търговия” от кв. 30, създаване на нов УПИ ХІV-2184 от кв. 31 с ПЗ и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 96 до о.т. 1020 между кв. кв. 30, 31 и 11, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 424 по т. 6, обявено на 17.07.2014

7.
Доклад вх. № СО-6600-2074/23.06.2014 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 23 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 425 по т. 7, обявено на 17.07.2014

8.
Доклад вх. № СО-6600-2153/30.06.2014 г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПР – план-извадка за УПИ ІІІ-за ЦИХП, кв. 7, м. „Дианабад“, изменение на улица при о. т. 69, откриване на задънена улица от о. т. 243 до о. т. 245, създаване на нови УПИ ІV-1805„за офиси, обществено обслужване, жил.строителство, подземен етажен гараж и тп” и V-1804 за офиси, обществено обслужване, жил.строителство, подземен етажен гараж и тп и ИПЗ – план-извадка за новосъздадени УПИ ІV-1805 за офиси, обществено обслужване, жил.строителство, подземен етажен гараж и тп и V-1804 за офиси, обществено обслужване, жил.строителство, подземен етажен гараж и тп, кв. 7, м. „Дианабад“, район „Изгрев“.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 426 по т. 8, обявено на 17.07.2014

9.
Доклад вх. № СО-6600-2164/30.06.2014 г. относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – 20 кv на нов БКТП в имот с идентификатор 04234.6962.202, землище Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 427 по т. 9, обявено на 17.07.2014

10.
Доклад вх. № СО-6600-2205/02.07.2014 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, без протест и без разноски  в размер на 874 160.00 лв /осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/, обезпечаваща авансово плащане по ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/002, сключен между УО на ОПРР и Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 428 по т. 10, обявено на 17.07.2014

11.
Доклад вх. № СО-9300-9(4)/02.07.2014 г. относно изпълнение на Решение № 38 по Протокол № 55/23.01.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Анатоли Илиев
Решение № 429 по т. 11, обявено на 17.07.2014
Приложение № 1

12.
Доклад вх. № СО-9300-231/02.07.2014г. относно искане на СОАП за възстановяване на сума от ОГФМСП по развалена приватизационна сделка.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 430 по т. 12, обявено на 17.07.2014

13.
Доклад вх. № СО-2900-95(3)/03.07.2014  г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 431 по т. 13, обявено на 17.07.2014
Приложения № 1, № 2 и № 3
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІІ част

14.
Доклад вх.  №СО-2600-4237(2)/03.07.2014 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 18.07.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 432 по т. 14, обявено на 17.07.2014

15.
Доклад вх. № СО-9300-236/03.07.2014 г. относно промяна в състава на одитния комитет на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 433 по т. 15, обявено на 17.07.2014

16.
Доклад вх. № СО-7000-144(2)/05.06.2014 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба на притежавани от дружеството дялове в недвижими имоти в режим на съсобственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 434 по т. 16, обявено на 17.07.2014
Приложениe № 1
Приложениe № 2

17.
Доклад вх. №СО-2600-4187(2)/03.07.2014 г. относно даване съгласие Столична община да придобие поименни акции от капитала на „Интер Експо и конгресен център” АД.
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева
Решение № 435 по т. 17, обявено на 17.07.2014

18.
Доклад вх. СО-7000-844(1)/03.07.2014 г. относно преобразуване на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева
Решение № 436 по т. 18, обявено на 17.07.2014

19.
Доклад вх. № СО-9300-223/23.06.2014 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Кърниградска” № 1 в памет на Петър Увалиев.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 437 по т. 19, обявено на 17.07.2014

20.
Доклад вх. № СО-94-Р-108(1)/25.06.2014 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на жилищната сграда на ул. „Тодор Джебаров” № 46, бл. № 140, кв. „Манастирски ливади”, в памет на Тодор Джебаров.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 438 по т. 20, обявено на 17.07.2014

21.
Доклад вх. № СО-9300-227/25.06.2014 г. относно използване на приходите от обезщетения на Столична община получени по застраховки гражданска отговорност от трети лица.
Докл. Николай Белалов, Панайот Бончев
Решение № 439 по т. 21, обявено на 17.07.2014

22. Доклад вх. № СО-0805-77(2)/17.06.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на две помещения, обособени търговски обекти, в имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 440 по т. 22, обявено на 17.07.2014

23. 
Доклад вх. № СО-0812-22(3)/30.06.2014 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за срок от десет години, на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Иван Божилов
Решение № 441 по т. 23, обявено на 17.07.2014

24.
Доклад вх. № СО-0815-143(3)/27.06.2014 г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 442 по т. 24, обявено на 17.07.2014

25.
Доклад вх. № 94-М-148(12)/10.01.2014 г. относно приемане безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 36 с идентификатор 68134.1932.1452.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, намиращ се в гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх. В, ет. 2.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 443 по т. 25, обявено на 17.07.2014

26.
Доклад вх. № СО-0818-89(3)/30.06.2014 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 444 по т. 26, обявено на 17.07.2014

27. Питане вх. № СО-9300-206/10.06.2014 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи.
Отговор по т. 27

28.
Питане вх. № СО-9300-224/24.06.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно кмета на район „Слатина”.
Отговор по т. 28

29. Доклад вх.№ СО-9300-241/07.07.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства по Проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA), финансиран от Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 445 по т. 29, обявено на 17.07.2014

30.
 Доклад вх. № СО-9300-240/07.07.2014г. относно изпълнение на Решение № 158 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г. на СОС – представяне на обобщена информация – отчет за финансирани проекти по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на ФВС – сесия м. февруари 2014 г.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 446 по т. 30, обявено на 17.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

31.
 Доклад вх. № СО-0814-245(9)/07.07.2014 г. относно изменение на точка 1 на Решение № 448 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС за инженеринг по проектиране, изграждане  и въвеждане в експлоатация на общодостъпна среда в 19-то СОУ „Елин Пелин“, район „Красно село” и отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на общодостъпна архитектурна среда в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – район „Искър”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 447 по т. 31, обявено на 17.07.2014


32. Доклад вх.№ СО-9300-242/08.07.2014 г. относно вземане на решения във връзка с управлението на проекта „София Европейска столица на културата 2019” и гарантиране изпълнението на бюджета на проекта.
Докл. Николай Стойнев, Владимир Кисьов
Решение № 448 по т. 32, обявено на 17.07.2014

33. Доклад вх. № СО-7000-572(2)/08.07.2014 г. относно промяна на Устава на „Софийски имоти” ЕАД, свързана с изменение на адреса на управление на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова
Решение № 449 по т. 33, обявено на 17.07.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

34.
 Доклад вх. № СО-6200-420(6)/08.07.2014г. относно оказване на подкрепа от Столична община за провеждане на 43-тия Конгрес на Международната транспортна федерация (МТФ) – 7-17 август 2014 г., гр. София.
Докл. Екатерина Йорданова, Венета Серафимова
Решение № 450 по т. 34, обявено на 17.07.2014

35.
 Доклад вх. № СО-6600-2108(1)/04.07.2014г. относно изменение на Решение № 418 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 451 по т. 35, обявено на 17.07.2014

36. Доклад вх. № СО-0818-153/03.07.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-19/13.05.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 452 по т. 36, обявено на 17.07.2014

37.
Устно предложение относно отпускане на еднократна парична помощ на наследниците на Александър Христов Алексиев
Докл. Владимир Кисьов
Решение № 453 по т. 37, обявено на 17.07.2014                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                          /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре