нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 66 от дата 24.07.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 24.07.2014 г. от 8:30 ч.

1. Доклад вх. № СО-2600-7156(29)/02.07.2014 г. относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 454 по т. 1, обявено на 31.07.2014

2.
Доклад вх. № СО-9300-245/09.07.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 455 по т. 2, обявено на 31.07.2014

3.
Доклад вх. № СО-9300-226/25.06.2014 г. относно приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 година.
Докл. Татяна Георгиева, Иван Мечков, Йордан Господинов, Стоян Маджаров, Борислав Борисов, Коста Иванов, Живка Новкова
Решение № 456 по т. 3, обявено на 31.07.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част
 
4.
Доклад вх. № СО-9300-257/16.07.2014 г. относно изменение на Решение № 52 по Протокол № 56 от 06.02.2014 г. на СОС и Приложение № 1 към него за промяна на числеността и структурата на общинската администрация на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 457 по т. 4, обявено на 31.07.2014
Приложения № 1 и № 2

5.
Доклад вх. № СО-9300-254/16.07.2014 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 458 по т. 5, обявено на 31.07.2014
Приложение

6.
Доклад вх. № СО-9300-116(6)/15.07.2014 г. относно мотивирано предложение за предоставяне на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс – реконструкция, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 459 по т. 6, обявено на 31.07.2014

7.
Доклад вх. № СО-0500-1245(1)/17.07.2014 г. относно избор на заместник на обществения посредник на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 460 по т. 7, обявено на 31.07.2014

8.
Доклад вх. № СО-9300-274/17.07.2014 г. относно изменение на Решение № 15 по Протокол № 3 от 24.11.2011 г. на СОС изменено с Решение № 289 по Протокол № 41 от 13.06.2013 г. на СОС.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 461 по т. 8, обявено на 31.07.2014

9.
Доклад вх. № СО-9300-275/17.07.2014 г. относно промени в поименния състав на постоянни комисии  на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 462 по т. 9, обявено на 31.07.2014

10.
Доклад вх. № СО-9300-255/16.07.2014 г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІІ-ро тримесечие на 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 463 по т. 10, обявено на 31.07.2014

11.
Доклад вх. № СО-9300-213/18.06.2014 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2014 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 464 по т. 11, обявено на 31.07.2014
Приложение

12.
Доклад вх. № СО-9300-277/17.07.2014 г. относно промяна в одитните комитети на общински търговски дружества.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 465 по т. 12, обявено на 31.07.2014

13.
Доклад вх. № СО-9300-268/17.07.2014 г.   относно проект за обновяване на транспортните средства в гр. София.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 466 по т. 13, обявено на 31.07.2014

14.
Доклад вх. № СО-7000-1082(2)/17.07.2014 г.  относно даване на разрешение на „Спортна София - 2000” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Изграждане на Многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4”, част от изграждането на парк „Възраждане”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 467 по т. 14, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1 - І час
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

15.
Доклад вх. № СО-9300-265/17.07.2014 г. относно намаляване на собствения капитал на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 468 по т. 15, обявено на 31.07.2014

16.
Доклад вх. № СО-2600-4170(2)/17.07.2014 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване на канализация” ЕАД за продажба на дълготрайни материални активи чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на тръжната документация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 469 по т. 16, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 3

17. Доклад вх. №ИТД-7000-372(1)/17.07.2014 г. относно намаляване на ликвидационния капитал на „Метрострой” ЕАД (в ликвидация).
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 470 по т. 17, обявено на 31.07.2014
Приложения № 1 - № 8

18. Доклад вх. № СО-9300-229/30.06.2014 г. относно утвърждаване от Столичния общински съвет на ценоразпис на услугите в ОКИ „Столична библиотека” съгласно чл. 52, ал. 3 и чл.63, ал.2, т.1 от Закона за обществените библиотеки.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 471 по т. 18, обявено на 31.07.2014
Приложение

19.
Доклад вх. № СО-6600-2223/04.07.2014 г. относно промяна на управленската структура на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 472 по т. 19, обявено на 31.07.2014
Приложение № А

20.
Доклад вх. № СО-9300-248/11.07.2014 г. относно увеличаване на средната брутна работна заплата в ОП „Гробищни паркове”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 473 по т. 20, обявено на 31.07.2014

21.
Доклад вх. № 0410-32(35)/07.07.2014 г. относно частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на детски ясли и детски градини децата, записани в градинските групи към Общностни центрове за деца и семейства в район „Слатина” и район „Овча купел”.
Докл. Албена Атанасова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 474 по т. 21, обявено на 31.07.2014

22.
Доклад вх. № СО-6600-2063(2)/17.07.2014 г. относно предоставяне за стопанисване и управление на 23 Клуба на инвалида и пенсионера от дирекция „Социални дейности” при Столична община на районните администрации.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 475 по т. 22, обявено на 31.07.2014

23.
Доклад вх. № СД-94-М-574(1)/16.07.2014 г.  относно отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 476 по т. 23, обявено на 31.07.2014

24.
Доклад вх. № СО-0500-808(1)/14.07.2014 г. относно споразумение между Столична община и Военна академия „Г. С. Раковски” за сътрудничество и  предоставяне на парковото пространство на академията за посещение от гражданите и гостите на Столицата.
Докл. Мария Бояджийска, д-р Тодор Чобанов
Решение № 477 по т. 24, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1

25.
Доклад вх. № СО-6600-2190/02.07.2014 г. относно предложение за изменение на Правилника да организацията и дейността на ОП „Екоравновесие”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 478 по т. 25, обявено на 31.07.2014
Приложения А и Б

26.
Доклад вх. № СО-9300-251/14.07.2014 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издатели Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/034 от 20.05.2013 г., за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 479 по т. 26, обявено на 31.07.2014
Приложение

27. Доклад вх.№ СО-2100-505(4)/16.07.2014 г.относно почистване на просека на товарна въжена линия „Железница – Купена” обслужваща учебно-спортна база на НСА „Проф. Ив. Стайков” в Природен парк „Витоша”, в частта преминаваща през горски територии собственост на Столичната община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 480 по т. 27, обявено на 31.07.2014

28.
Доклад вх. № СО-6600-1913(3)/17.07.2014 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти и мобилни търговски съоръжения на територията на Столичен Зоопарк, съгласно одобрени план-схеми.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 481 по т. 28, обявено на 31.07.2014

29.
Доклад вх. № 0408-32/122/17.07.2014 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд собствения принос на Столична община по проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД - гр. София".
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 482 по т. 29, обявено на 31.07.2014

30.
Доклад вх.№ СО-2900-347(6)/17.07.2014 г  относно изменение в точка 1 на Решение № 750 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г. на СОС за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинско оборудване за нови родилни зали във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 483 по т. 30, обявено на 31.07.2014

31.
Доклад вх.№ 2900-382(5)/17.07.2014г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд авариен ремонт на топлофикационната система в сградата на „Отделение късна рехабилитация“ на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕАД
Докл. Дончо Барбалов, 
Орлин Алексиев
Решение № 484 по т. 31, обявено на 31.07.2014

32. Доклад вх. № ИДТ -2900-2(3)/17.04.2014 г. относно даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център VІІІ – София” ЕООД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение от 500.95 кв.м, намиращо се в сградата на лечебното заведение, гр. София, ул. „Хр. Силянов” №77, бл.С, първи етаж, за хоспис.
Докл. доц. д-р Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 485 по т. 32, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част

33.
Доклад вх. № СО-9300-259/16.07.2014 г. относно увеличаване на капитала на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. доц. д-р Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, 
проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 486 по т. 33, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

34.
Доклад вх. №СО-9300-258/16.07.2014 г. относно даване мандат на представителите на Столична община в общо събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 26.08.2014 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 487 по т. 34, обявено на 31.07.2014

35.
Доклад вх. СО-СО-9300-273/17.07.2014 г. относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от „Столичен автотранспорт” ЕАД с предмет „Закупуване на нови единични дизелови автобуси”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 488 по т. 35, обявено на 31.07.2014

36.
Доклад вх. № СО-9300-278/17.07.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София”.
Докл. проф. Стоян Тонев
Решение № 489 по т. 36, обявено на 31.07.2014

37.
Доклад вх. № СО-6600-359/29.01.2014 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. ж.к. „Красно село – Стрелбище урбанистичен блок 32”, район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 490 по т. 37, обявено на 31.07.2014

38.
Доклад вх. № СО-9300-49/31.01.2014 относно одобряване на проект на план за регулация на ново трамвайно трасе от бул. „П.К.Яворов” до гара „Пионер” и изменение на улична регулация на м. „Борисова градина – Погребите” – І част от о.т. 247 до о.т.19а.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 491 по т. 38, обявено на 31.07.2014

39.
Доклад вх. СО-6600-2165/30.06.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на улична регулация от о.т. 103 до о.т.102 между кв. 52 и кв. 53; изменение на план за регулация за кв.53, УПИ ІІІ-69, 70, 71, 72, 73, 1016, 1618, 1619 и отреждане на нови: УПИ III-9381 „за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ", УПИ IV-69, УПИ V-1016, VI-1618 „за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ", VII-1619 „за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ"; изменение на плана за регулация за кв. 52, УПИ „I-за училище" и УПИ П-„за училище"; изменение на плана за регулация за кв. 54, преотреждане на УПИ IV-630 в УПИ IV-1619 „за обществено обслужване, офиси, ЖС и ПГ"; изменение на плана за застрояване за кв.53, УПИ III, IV, V, VI VII; кв. 54, УПИ IV, м. „кв. Овча купел".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 492 по т. 39, обявено на 31.07.2014

40. Доклад вх. СО-6600-2315/10.07.2014 г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Манастирски ливади – изток", кв. 6, УПИ 1-„за обществено жилищно строителство" и ІІ-„за озеленяване", кв. 59, УПИ 1-„за парк", П-724-„за офис сграда, търговски комплекс и трафопост", ІV-983-„за офиси, магазини, трафопост и жс", V-723-„за офиси, магазини и трафопост", ПИ № 649, кв. 60, УПИ ІV-„за жилищно строителство и трафопост”, V-„за жс”, VI-443, 444, 445, кв. 61а, УПИ І-517, 628-„за ОО" и П-443, 444, 445-„за ОО”, кв. 117, УПИ І-513, П-516-„за обществено и жилищно строителство", III-463, IV-462, V-483, VІ-общ., ПИ № 570, ПИ № 641, ПИ № 659, улица по о.т.97 - о.т.97а - о.т.97б - о.т.71а - о.т.80 - о.т.79, улица по о.т.71 - о.т.80, улица по о.т. 2646 - о.т. 93а, нова улица по о.т.7 - о.т.6 - о.т.5 - о.т.4 - о.т.За - о.т.З - о.т.2 - о.т 1; нова улица по о.т.4 - о.т.8 - о.т.9; нова улица по о.т.12 - о.т 1З - о.т. 14, район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 493 по т. 40, обявено на 31.07.2014

41.
Доклад вх. № СО-9300-253/15.07.2014 г. относно изработване на проект на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на м. „Бенковски – разширение запад” в граници: от север – северната граница на ПИ с идентификатор 68134.523.96, ул. „Напредък”; от изток – регулационната линия по действащ регулационен план на кв.89, м. „Бенковски”; от юг – ул. „Горна махала”; от запад – полски път с идентификатор 68134.523.386, район „Сердика” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 494 по т. 41, обявено на 31.07.2014
Приложение

42.
Доклад вх. № СО-9300-256/16.07.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) и схеми по смисъла на чл. 108, ал.2 от ЗУТ за бул. „Черни връх” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до Софийски околовръстен път (СОП), м. „Кръстова вада” (район „Лозенец” и район „Триадица”).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 495 по т. 42, обявено на 31.07.2014

43. Доклад вх. № СО-9300-344(21)/16.07.2014 г.  относно изпълнение на Решение № 591 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.
Докл. Лорита Радева, Гергана Алексова, Любомир Дацов, Валя Чилова, Радослав Тошев, Радослав Абрашев, Дончо Барбалов
Решение № 496 по т. 43, обявено на 31.07.2014
Приложение

44. Доклад вх. № СО-9300-247/10.07.2014  г. относно организиране на постоянен пазар на цветята на територията на пазар „Оряхово”, район „Надежда”.
Докл. Вили Лилков, Орлин Иванов, Владимир Кисьов
Решение № 497 по т. 44, обявено на 31.07.2014

45.
Доклад вх. № 9300-237(12)/17.07.2014 г. относно изпълнение на Решение № 534 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 498 по т. 45, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

46.
Доклад вх. № СО-6200-834(1)/17.07.2014 г. относно даване на съгласие Столична община да подкрепи кандидатурата БФС пред УЕФА за домакинство на Европейското първенство по футбол за мъже, което ще се проведе през 2020 година (ЕURO 2020).
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 499 по т. 46, обявено на 31.07.2014

47.
Доклад вх. № СО-7000-1761(9)/17.07.2014 г. относно даване на съгласие на „Столичен електротранспорт” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 500 по т. 47, обявено на 31.07.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

48.
Доклад вх. № СО-9300-272/17.07.2014 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на член на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 501 по т. 48, обявено на 31.07.2014

49.
Доклад вх. № СО-9300-271/17.07.2014 г.  относно преобразуване на „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Анатоли Илиев
Решение № 502 по т. 49, обявено на 31.07.2014

50. Доклад вх. № 94-А-167(50)/17.07.2014 г. относно включване в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г. поземлен имот № 2922, кв. 140 и 141, местност „Студентски град” частна собственост, и придобиване право на собственост, чрез отчуждавае на реални части от имота, попадащи в УПИ с отреждане за озеленяване, кв. 140 и 141, м. „Студентски град”.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 503 по т. 50, обявено на 31.07.2014

51.
Доклад вх. № СО-94-Г-165(1)/15.07.2014 г. относно прекратяване на договора за възлагане на контрол в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 504 по т. 51, обявено на 31.07.2014

52.
Доклад вх. № СО-0900-682(7)/10.07.2014 г. относно поставяне на паметник на загиналите във войните жители на район „Люлин”.
Докл. Венета Серафимова
Решение № 505 по т. 52, обявено на 31.07.2014

53.
Доклад вх. № СО-7000-169(3)/25.06.2014 г. относно преименуване на улици с цифрови имена и именуване на безименни улици в м. „в.з. Малинова долина”, район „Витоша” с имената на видни архитекти – българи, родени през ХІХ век, работили по изграждането и благоустрояването на  София.
Докл. проф. Вили Лилков
Решение № 506 по т. 53, обявено на 31.07.2014

54.
Доклад вх. № СО-0801-41(1)/16.07.2014 г. относно отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост (тротоар), чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 507 по т. 54, обявено на 31.07.2014

55.
Доклад вх. № СО-0801-80(1)/16.07.2014 г. относно отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост (тротоар), чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 508 по т. 55, обявено на 31.07.2014

56. Доклад вх. № СО-0804-114(2)/16.07.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ІІ-4 (имот с идентификатор 68134.403.216), кв. 521, м. „ГГЦ-Зона-Г-14”, ул. „Екзарх Йосиф” № 70, с площ от 253 кв.м, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 509 по т. 56, обявено на 31.07.2014

57.
Доклад вх. № 0805-128(1)/17.07.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Княз Борис І” № 206, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 510 по т. 57, обявено на 31.07.2014

58.
Доклад вх. № СО-0806-141(5)/16.07.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 511 по т. 58, обявено на 31.07.2014

59.
Доклад вх. № СО-0809-70(3)/11.07.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Социални практики в общността” върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се на ул. „Кричим” № 47, ет.1, за срок от 10 години за разкриване на социална услуга „Социален клуб за възрастни”.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 512 по т. 59, обявено на 31.07.2014

60.
Доклад вх. № МДТ-6600-609(5)16.07.2014 г. относно приемане от Столична община безвъзмездно за управление на имот – публична държавна собственост, представляващ помещенията на шести етаж в административна сграда, намираща се в гр. София, бул. „Васил Левски” № 2, за осъществяване дейността на отдел „Местни данъци и такси – Лозенец” към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” на Столична община.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 513 по т. 60, обявено на 31.07.2014

61.
Доклад вх. № СО-0810-175(3)/11.07.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за частно училище на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещения, намиращи се на четвърти етаж, голям корпус – блок А в сградата на 121-во СОУ „Георги Измирлиев”, ул. „Георги Измирлиев” № 24, район „Триадица”.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 514 по т. 61, обявено на 31.07.2014

62.
Доклад вх. № СО-0810-176(4)/17.07.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1854, кв.15, м. „Кръстова вада”.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 515 по т. 62, обявено на 31.07.2014

63.
Доклад вх. № СО-0813-68(1)/09.07.2014 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, през провеждане на публично оповестени конкурси.
Докл. Димитър Димов
Решение № 516 по т. 63, обявено на 31.07.2014

64.
Доклад вх. № СО-2600-1224(6)/10.07.2014 г. относно допълнително учредяване право на строеж от 136.38 кв.м на „Д и К Инженеринг” ЕООД върху УПИ ІІІ-„за жс” (имот с идентификатор 68134.1385.2024), кв. 58, м. бул. „Ломско шосе”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 517 по т. 64, обявено на 31.07.2014

65.
Доклад вх. № СО-0813-172(4)/16.07.2014 г. относно изкупване на недвижим имот, представляващ трети етаж от административна сграда на три етажа, със застроена площ от 386 кв.м, с административен адрес: гр. София, район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, собственост на „БКС-Надежда” АД.
Докл. Димитър Димов
Решение № 518 по т. 65, обявено на 31.07.2014

66.
Доклад вх. № СО-0814-95(1)/16.07.2014 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в административната сграда на район „Искър”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 519 по т. 66, обявено на 31.07.2014

67.
Доклад вх. № СО-0817-375(10)/15.07.2014 г. относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се в двора на 5-то ОУ „Иван Вазов”, район „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 520 по т. 67, обявено на 31.07.2014

68.
Доклад вх. № СО-9300-263/17.07.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ І-общ (имот с идентификатор 68134.2816.4331.724), кв. 7 „а”, м. „Горна баня”, с площ от 281 кв.м.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 521 по т. 68, обявено на 31.07.2014

69.
Доклад вх. № СО-94-Н-25(10)/17.07.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ІV-общ (имот с идентификатор 68134.2816.4331.726), кв. 7 „а”, м. „Горна баня”, с площ от 289 кв.м.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 522 по т. 69, обявено на 31.07.2014

70.
Доклад вх. № СО-0819-320(12)/17.07.2014 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 523 по т. 70, обявено на 31.07.2014

71.
Доклад вх. № СО-0820-252(6)/08.01.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за здравни дейности  на части от недвижим имот – частна общинска собственост – две помещения на трети етаж, блок В, западно крило в сграда нанесена в кадастралните регистри с идентификатор 68134.2816.2384.1, в която се намира „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД, район „Връбница”, ж.к. „Обеля-2”, за срок от 5 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 524 по т. 71, обявено на 31.07.2014

72.
Доклад вх. № СО-0820-140(2)/17.07.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за задоволяване на здравни нужди на населението на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение (кабинет № 123), намиращ се на първи етаж, блок А в сградата на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД, намиращи се в ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, нанесен в кадастралната карта и регистри като имот с идентификатор 68134.2816.2384.1, частна общинска собственост (АОС № 2745/01.08.2012 г. на СО, район „Връбница”) за срок от 7 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 525 по т. 72, обявено на 31.07.2014

73.
Доклад вх. № СО-0822-65(2)/11.07.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Кремиковци” за срок от 7 години.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 526 по т. 73, обявено на 31.07.2014

74.
Доклад вх. № СО-94-М-881(4)/19.06.2014 г. относно именуване на безименни улици намиращи се в с. Локорско, район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 527 по т. 74, обявено на 31.07.2014

75.
Доклад вх. № СО-0821-234/08.07.2014 г. относно преименуване на улица намираща се в с. Мировяне.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 528 по т. 75, обявено на 31.07.2014

76.
Доклад вх. № СО-0823-364(5)/15.07.2014 г. относно отстъпване възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на гаражи на Васил Борисов Василев и Стоян Василев Борисов – собственици на жилищна сграда със съответното право на строеж, изградена в общински УПИ VІІ-СНС, кв. 44, местност с. Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 529 по т. 76, обявено на 31.07.2014

77.
Питане вх. № СО-9300-239/04.07.2014 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно Наредба за организация на движението на територията на Столичната община и въвеждането на режим на паркиране „Зелена зона” на територията на район „Лозенец” и район „Красно село”.
Отговор по т. 77

78.
Питане вх. № СО-94-Л-165(4)/10.07.2014 г. от г-н Румен Георгиев  – общински съветник, относно състоянието на мостовете на територията на Столична община.
Отговор по т. 78

79.
Питане вх. № СО-9300-250/14.07.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно стопанисването на бившето Гарнизонно стрелбище.
Отговор по т. 79

80.
Питане вх. № СО-9300-252/14.07.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно състоянието и ремонта на градина „Докторски паметник”.
Отговор по т. 80

81.
Доклад вх. № СО-9300-276/17.06.2014 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 530 по т. 81, обявено на 31.07.2014

82.
Доклад вх. № СО-9401-17(2)/14.02.2014 г. относно удостояване на г-н Вежди Рашидов със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, 
Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 531 по т. 82, обявено на 31.07.2014

83.
Доклад вх. № СО-9300-243/08.07.2014 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 532 по т. 3, обявено на 31.07.2014

84.
Доклад вх. № СО-9300-283(1)/18.07.2014 г. относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга по управление и поддържане на Западен парк – представителна част, публична общинска собственост, гр. София, открита  с Решение № 217 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 533 по т. 84, обявено на 31.07.2014

85.
Доклад вх.№ СО-6200-1434(14)/21.07.2014 г. относно финансова подкрепа за дейността на театър „Мим – Арт” при сдружение „Тишина” за 2014 г. чрез реализиране на проект „Развитие и устойчивост на театър „Мим – Арт” и група „Жестим”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 534 по т. 85, обявено на 31.07.2014
Приложение

86.
Доклад вх. № СО-9300-284/21.07.2014г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно ДДС № 7 от 04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013 от 17.01.2014 г. и допълнително споразумение № 1 от 09.05.2014 г. към него.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 535 по т. 86, обявено на 31.07.2014

87.
Доклад вх. № СО-9300-285/21.07.2014 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари „Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап от реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” – гр. София”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 536 по т. 87, обявено на 29.07.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

88.
Доклад вх.№ СО-9300-286/21.07.2014 г. относно приключване ликвидацията на „Дентален център ХХVІ – София” ЕООД  - в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенцията по вписванията; продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І – София” ЕООД – в ликвидация; продължаване срока на ликвидация на „Дентален център ХV – София” ЕООД – в ликвидация;
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 537 по т. 88, обявено на 31.07.2014
Приложения № 1 - № 4

89.
Доклад вх. № СО-9300-289/22.07.2014 г. относно изменение на Решение № 457 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. за повишаване на средната работна заплата на работещите в столичните общински театри.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 538 по т. 89, обявено на 31.07.2014

90.
Доклад вх. № СО-9300-288/22.07.2014 г. относно обособяване на Предгаров площад – Ротонда, в зона „Арт център” като част от кампанията София – Европейска столица на културата 2019 г.
Докл. Малина Едрева
Решение № 539 по т. 90, обявено на 31.07.2014

91. Доклад вх. № СО-9300-290/22.07.2014 г. относно промяна в Съвета на директорите на „Топлофикация – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев, Ив
ан Илиев
Решение № 540 по т. 91, обявено на 25.07.2014

92. Доклад вх. №СО-9300-117(46)/22.07.2014 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 541 по т. 92, обявено на 31.07.2014

93.
Доклад вх. № СО-0500-1257/21.07.2014 г. относно утвърждаване на Проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2014 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 542 по т. 93, обявено на 31.07.2014

94.
Доклад вх. № СО-0500-1258/21.07.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 543 по т. 94, обявено на 31.07.2014

95.
Доклад вх. № СО-0811-99(2)/18.07.2014г. относно кандидатстване с проект по Компонент 2 на програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Д
окл. Иван Чакъров
Решение № 544 по т. 95, обявено на 31.07.2014

96.
Доклад вх. №СО-9300-244(1)/17.07.2014г. относно откриване на процедура за провеждане на отделни конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на различни места  на територията на район „Триадица”, върху които е предвидено разполагането на 17 групи преместваеми обекти за търговски и обслужващ дейности, съответно по унифицирани, индивидуални и типови проекти и одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 545 по т. 96, обявено на 31.07.2014

97.
Доклад вх. № СО-08-05-152(1)/22.07.2014 г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години. 
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 546 по т. 97, обявено на 31.07.2014

98.
Доклад вх. № СО-0801-23(1)/22.07.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, намиращи се в ПИ и в сградата на ОКИ „Столична библиотека”, пл. „Славейков” № 4, район „Средец” за срок от 5 години.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 547 по т. 98, обявено на 31.07.2014

99.
Доклад вх. № СО-0821-195/05.06.2014 г. относно допълнение на Решение № 54 по Протокол № 56, т.4 от 06.02.2014 г. на СОС и изкупуване на ПИ с проектен № 11884.5604.195 за задънена улица (част от ПИ стар идентификатор 11884.5604.3), с. Войняговци, м. Реката, собственост на физически лица.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 548 по т. 99, обявено на 31.07.2014

100.
Доклад вх. №СО-9410-238(1)/22.07.2014 г. относно преименуване на улица „Семафорска”, започваща от о.т. 25 – о.т. 391 – о.т. 214 по плана на местност „Надежда 2а и 2б”, район „Надежда”.
Докл. Калоян Паргов, 
Димитър Димов
Решение № 549 по т. 100, обявено на 31.07.2014

101.
Доклад вх. № СО-9300-130(1)/22.07.2014 г. относно присъждане на почетния знак на Столичната община на проф. Иван Никифоров и проф. Атанас Ковачев.
Докл. Йорданка Фандъкова, 
Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 550 по т. 101, обявено на 31.07.2014

102.
Доклад вх. № СО-94-С-146(2)/23.07.2014 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 551 по т. 102, обявено на 25.07.2014                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре