нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 67 от дата 11.09.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 11.09.2014 г. от 10:00 ч.1. Доклад вх. № СО-9300-302/20.08.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столичната община.
Докл. Малина Едрева
Решение № 552 по т. 1, обявено на 18.09.2014

2.
Доклад вх.№ СО-9300-269/17.07.2014 г. относно приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2014 г. – 2018 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 553 по т. 2, обявено на 18.09.2014
Приложение № 1

3.
Доклад вх. № СО-9300-298/05.08.2014 г. относно разкриване на четири нови социални услуги в общността: Наблюдавано жилище за младежи, напускащи социални институции, Дневен център за хора с интелектуални затруднения, Център за социална рехабилитация  и интеграция за хора с психични разстройства и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с онкологични заболявания като държавно делегирани дейности след провеждане на конкурс за избор на доставчици, притежаващи управленски капацитет и предоставящи безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 554 по т. 3, обявено на 18.09.2014

4.
Доклад вх.№ СО-9300-282/18.07.2014 г. относно промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 555 по т. 4, обявено на 18.09.2014
Приложение № 1

5.
Доклад вх. № 2600-5331(180)/04.09.2014 г. относно изменение на Решение №632 по Протокол № от 21.11.2013 г. на Столичния общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие по проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР).
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 556 по т. 5, обявено на 18.09.2014

6.
Доклад вх.№ СО-0408-7(60)/03.09.2014 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/002 от 29.03.2013 г. за проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 557 по т. 6, обявено на 18.09.2014

7.
Доклад вх. № СО-1800-183(3)/29.07.2014 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” на основание чл.4, ал.7 и чл.9а от Закона за местните данъци и такси.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 558 по т. 7, обявено на 18.09.2014
Приложение

8. Доклад вх. № СО-7000-866(1)21.08.2014 г.   относно придобиване на материален актив на стойност над 10 000 лв. без ДДС от „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Любомир Христов
Решение № 559 по т. 8, обявено на 18.09.2014

9.
Доклад вх. № 1504-1(168)/03.09.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие (МРР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 560 по т. 9, обявено на 15.09.2014

10.
Доклад вх. № СО-7000-1095(2)/04.09.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на два обекта, представляващи реални части от административна сграда – публична общинска собственост, намираща се в гр. София, ул. „Московска” № 33 – 35.
Докл. Юлия Ненкова, Ралица Стоянова
Решение № 561 по т. 10, обявено на 18.09.2014

11.
Доклад вх. № СО-6600-2569/29.07.2014 г. относно подробен устройствен план – изменение на улична регулация от о.т.33 до о.т.34, м. ж.к. „Дружба 2”, район „Искър”; специализиран план за създаване на подземна пешеходна връзка по смисъла на чл. 189 във връзка с чл. 111 от ЗУТ през УПИ ІІ  и през имот с идентификатор 68134.1504.399 и надземна пешеходна връзка през имот с идентификатор 68134.1504.1182; план за регулация и застрояване на нов УПИ XXXI 1182-„за офиси и п.г.”; план за застрояване на УПИ II 534,539,541,544,545,554,559,561,562,586,699,700,701,702 -„за обществено строителство“, кв. 2, м. „Цариградско шосе – Караулката”, район „Младост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 562 по т. 11, обявено на 18.09.2014

12.
Доклад вх. № СО-6600-2631/31.07.2014 относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ Х-436, кв. 40, м. „Люлин – 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин – 3 мр” в граници: бул. „Царица Йоана ”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, район “Люлин”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21 от 10.07.2012г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 563 по т. 12, обявено на 18.09.2014
 
13.
Доклад вх. СО-6600-2632/31.07.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ Х-3345,3346,3347,3153,3154 кв. 173, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, одобрен с решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 564 по т. 13, обявено на 18.09.2014

14.
Доклад вх. СО-6600-2633/31.07.2014 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 2 и кв. 2г на местност „Младост 3”, район „Младост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 565 по т. 14, обявено на 18.09.2014

15.
Доклад вх. № СО-6600-2885/21.08.2014 г. относно проект за ПУП – парцеларен план /ПП/ за обект: изграждане на локално пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ – с. Волуяк, м. "Волуешки път", землище с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 566 по т. 15, обявено на 18.09.2014

16.
Доклад вх. СО-6600-2886/21.08.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I 1756, 1986 - "за офиси и складове", ІІ 1756, 1986 - "за офиси и складове" и ІІІ 1756 - "за офиси и складове", кв. 4а /нов/ и създаване на улица от о.т. 154 до о.т. 154г /между нови квартали 4 и 4а/, м. "Баба Парашкева", район "Люлин".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 567 по т. 16, обявено на 18.09.2014

17.
Доклад вх. № СО-6600-2889/21.08.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VI-6273, кв. 7, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, район „Младост”, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 568 по т. 17, обявено на 18.09.2014

18.
Доклад вх. № СО-0500-1272/22.07.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 569 по т. 18, обявено на 18.09.2014

19.
Доклад вх. № СО-0500-1274/22.07.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 570 по т. 19, обявено на 18.09.2014

20.
Доклад вх. № СО-0500-1275/22.07.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 571 по т. 20, обявено на 18.09.2014

21.
Доклад вх. № СО-0500-1276/22.07.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 572 по т. 21, обявено на 18.09.2014

22.
Доклад вх. № СО-0500-712(4)/08.08.2014  г. относно поправка на очевидна фактическа грешка  в Решение № 252 по Протокол № 61 от 28.04.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 573 по т. 22, обявено на 18.09.2014

23.
Доклад вх. №СО-7000-1428(1)/04.09.2014 г. относно преобразуване на „Галатея 2002”ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Силвия Христова, Анатоли Илиев
Решение № 574 по т. 23, обявено на 17.09.2014
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІI част

24.
Доклад вх. № СО-7000-1385(1)/04.09.2014 г. относно преобразуване на „Озеленяване”ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева
Решение № 575 по т. 24, обявено на 17.09.2014
Приложения № 1 и № 2
Приложения № 3 и № 4

25.
Доклад вх. №СО-2600-4187(11)/04.09.2014 г. относно одобряване на проект на договор между „Егида София” ЕАД и Столична община за продажба на 80 броя обикновени поименни акции с право на глас, собственост на „Егида София” ЕАД от капитала на „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД, гр. София.
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева
Решение № 576 по т. 25, обявено на 18.09.2014
Приложение № 1

26.
Доклад вх. № СО-7000-1279(5)/04.09.2014 г. относно определяне изискванията, реда за избор, броя и функциите на лица, които да извършват дейността на обществени посредници в „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Зафир Зарков, Иван Илиев
Решение № 577 по т. 26, обявено на 18.09.2014
Приложение № 1

27. Доклад вх. № СО-1100-1947(1)/01.09.2014 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 578 по т. 27, обявено на 18.09.2014
Приложение № 1
 
28.
Доклад вх. № СО-6200-500(5)/18.08.2014 г. относно поставяне на паметна плоча по повод вековния юбилей на СК „Левски”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 579 по т. 28, обявено на 18.09.2014

29.
Доклад вх. № СО-6200-804(1)/04.09.2014 г. относно поставяне на паметник на цар Самуил.
Докл. Роберт Янакиев, Теодора Делисивкова, Владимир Кисьов
Решение № 580 по т. 29, обявено на 18.09.2014

30.
Доклад вх. № СО-94-Б-35(6)/04.09.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на д-р Георги Калинков на фасадата на ул. „11 август” №4, гр. София.
Докл. Вили Лилков, Димитър Антов
Решение № 581 по т. 30, обявено на 18.09.2014

31.
Доклад вх. № СО-9300-312/04.09.2014 г. относно учредяване право на ползване върху недвижим имот, намиращ се в гр. София, Предгаров площад „Ротонда”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 582 по т. 31, обявено на 18.09.2014

32.
Доклад вх. № СО- 94-Р-28(7)/17.07.2014 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, по повод допуснато изменение на план за регулация и застрояване за УПИ V-7,8, УПИ VІІ-6, УПИ VІІІ-5, УПИ ІХ-4 и УПИ Х-3, кв. 226, м. „Западно направление”, район „Възраждане” и образуване на нов урегулиран поземлен имот, както и сключване на предварителен и окончателен договор за определяне на квоти на съсобственост между Столична община и частни лица.
Докл. Савина Савова
Решение № 583 по т. 32, обявено на 18.09.2014

33.
Доклад вх. № СО-0802-182(2)/22.08.2014 г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост (тротоари), чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 години
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 584 по т. 33, обявено на 18.09.2014

34. Доклад вх. № СО-0804-205(8)/17.06.2014 г. относно предоставяне под наем за срок от 5 години на помещение – частна общинска собственост, намиращо се на ул. „Сердика” № 21 на синдикална организация – сдружение „Асоциация на демократичните синдикати”.
Д
окл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 585 по т. 34, обявено на 18.09.2014

35.
Доклад вх. № СО-0804-205(9)/14.07.2014 г. и становище вх. № СО-6200-666(4)/21.07.2014 г. относно предоставяне под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Здраве за всички” на части  от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сграда на бул. „Ген. Данаил Николаев” № 26.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 586 по т. 35, обявено на 18.09.2014

36.
Доклад вх. № СО-0804-58(3)/18.08.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищни помещения – частна общинска собственост, намиращи се в сграда на бул. „Данаил Николаев” № 26, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 587 по т. 36, обявено на 18.09.2014

37.
Доклад вх. № СО-0804-164(2)/30.07.2014г.  относно преобразуване на ЦДГ № 151, район „Оборище” в ОДЗ № 151 „Леда Милева”, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 588 по т. 37, обявено на 18.09.2014

38.
Доклад вх. № 94-К-201(14)/16.07.2014 г. относно изменение на Решение № 922 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 589 по т. 38, обявено на 18.09.2014

39.
Доклад вх. № СО-9300-281(3)/19.08.2014 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Иван Божилов
Решение № 590 по т. 39, обявено на 18.09.2014

40. Доклад вх. № СО-0814-180(2)/17.07.2014 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 591 по т. 40, обявено на 18.09.2014

41.
Доклад вх. № СО-0815-335(4)/24.04.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост с предназначение за спортни площадки на територията на район „Младост” за срок от 5 години.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 592 по т. 41, обявено на 18.09.2014

42.
Доклад вх. № СО-0815-13(7)/10.07.2014 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници между УПИ І-„за парк”, УПИ ІІ-350 „за коо  и подземни гаражи” и УПИ V-365, 335 „за коо и подземни гаражи”, кв. 2, м. „Младост – център” и образуване на нови УПИ І – 350, 364 „за парк”, УПИ ІІ-335, 351, 364 „за коо и подземни гаражи” и УПИ ІІІ-350, 335, 351, 364 „за коо и подземни гаражи”, кв. 2, м. „Младост - център”, район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 593 по т. 42, обявено на 18.09.2014

43. Доклад вх. СО-0815-89(1)/16.07.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се в УПИ ІІ-„за обществено обслужване и трафопост”, кв.10, по действащия ПУП – ПРЗ на м. „Младост 1”, район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 594 по т. 43, обявено на 18.09.2014

44.
Доклад вх. № 2600-5126(21)/17.07.2014 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ за урегулиране на съседни поземлени имоти чрез проект за подробен устройствен план и прилагане на влязъл в сила план за улична регулация, м. „Малинова долина – Бункера – 3-ти етап”, район „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 595 по т. 44, обявено на 18.09.2014

45.
Доклад вх. № СО-0817-63(3)/21.07.2014 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски”, район „Витоша”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 596 по т. 45, обявено на 18.09.2014

46.
Доклад вх. № СО-0818-37(14)/05.06.2014 г. относно отмяна на Решение № 601 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС, обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост и сключване на предварителен договор съгласно ПРЗ за кв. 1, 2, 3, 4 и 5 м. „Дъбо”, м. „Мало Бучино”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 597 по т. 46, обявено на 18.09.2014

47.
Доклад вх. № 2600-6194(30)/27.06.2014 г. относно  процедура по реда на §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗОС и чл.80, ал.4 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 598 по т. 47, обявено на 18.09.2014

48.
Доклад вх. № СО-0823-332(8)/16.07.2014 г. относно  процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за ПИ І-780, 944, 945 от кв. 37, с. Железница, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 599 по т. 48, обявено на 18.09.2014

49.
Доклад вх. № СО-0823-351(9)/17.07.2014 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 37914.6846.201, в.з. „Китката”, м. „VІІ-128”, с. Кокаляне, чрез изкупуване на общинските 302/902 ид.ч. от съсобственика Васил Стефанов Гьошев.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 600 по т. 49, обявено на 18.09.2014

50.
Доклад вх. № СО-0824-359/03.09.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C034 от 08.08.2012 г. за проект № DIR-51011116-77-161 с предмет „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им” между Столична община (СО) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Рангел Марков
Решение № 601 по т. 50, обявено на 18.09.2014

51.
Питане вх.№ СО-9300-266/17.07.2014 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно отпускани средства на общински лечебни заведения.
Отговор по т. 51

52
Питане вх.№ СО-9300-267/17.07.2014 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно ремонтни работи на помещения на ОП „Социален патронаж” на територията на район „Младост”.
Отговор по т. 52

53 Питане вх.№ СО-9300-294/25.07.2014 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно премахване на незаконни постройки на територията на кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Отговор по т. 53

54.
Питане вх.№ СО-9300-295/25.07.2014 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно дейността на депо за строителни отпадъци „Враждебна”.
Отговор по т. 54

55.
Питане вх.№ СО-9300-293/25.07.2014 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник, относно отмяна на отчуждаване на части от имоти, през които е реализирана улица „Хитър Петър”, район „Панчарево”.
Отговор по т. 55

56.
Доклад вх.№СО-9300-311/04.09.2014 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 602 по т. 56, обявено на 18.09.2014

57.
Доклад вх.№ СО-9301-49/08.09.2014 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2014г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 603 по т. 57, обявено на 18.09.2014

58.
Доклад вх. № СО-6600-2063(4)/05.09.2014 г. относно изменение на Решение № 475 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на СОС за предоставяне за стопанисване и управление на 23 Клуба на инвалида и пенсионера от дирекция „Социални дейности” на районните администрации.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 604 по т. 58, обявено на 18.09.2014

59.
Доклад вх. № СО-6600-2982(3)/05.09.2014г. относно прехвърляне на 2/3 идеални части от поземлен имот с площ 526 кв.м и сграда, намираща се на ул. „Любен Каравелов” № 15 от държавата на Столична община.
Докл. Владимир Кисьов, Малина Едрева, Милка Христова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 605 по т. 59, обявено на 18.09.2014

60.
Доклад вх. № СО-9300-316/09.09.2014 г. относно даване на съгласие за разработване на концепция и извършване на предпроектни проучвания във връзка с провеждането на конкурс за избор на изпълнител на архитектурния проект „Реконструкция и модернизация на пазар „Иван Вазов” и околното пространство”.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Милка Христова, Владимир Кисьов
Решение № 606 по т. 60, обявено на 18.09.2014

61.
Доклад вх. № СО-9300-315/08.09.2014 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. Прошко Прошков
Решение № 607 по т.61, обявено на 15.09.2014

62.
Доклад вх. № СО-9300-151(4)/09.09.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Желязко Христов между бул. „Черни връх” и алея „проф. д-р Желязко Христов”.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 608 по т. 62, обявено на 18.09.2014

63.
Доклад вх. СО-0813-247/09.09.2014 г. относно даване на съгласие за приемане на дарение от Сдружение с нестопанска цел „Български футболен съюз” в полза на Столична община – район „Надежда”, на изкуствена тревна настилка, предназначена за спортното игрище в кв. Требич.
Докл. Димитър Димов
Решение № 609 по т. 63, обявено на 18.09.2014

64.
Доклад вх. № СО-6200-597(7)/11.08.2014 г. относно удостояване на г-н Александър Томов Лазаров, г-н Валентин Райчев Рангелов, г-н Янко Русев Янков, г-н Константин Любомиров Баждеков със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 610 по т. 64, обявено на 18.09.2014

65.
Доклад вх. № СО-6200-597(6)/11.08.2014 г. относно награждаване на спортисти, треньори и деятели на Спортен клуб „Левски” – София с Почетен знак на Столична община за значими постижения в областта на спорта.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 611 по т. 65, обявено на 18.09.2014

66.
Доклад вх. № СО-6200-528(3)/14.08.2014 г. относно удостояване на г-н Виктор Костадинов Топузлийски със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 612 по т. 66, обявено на 18.09.2014

67.
Доклад вх. № СО-6200-793(4)/28.08.2014 г. относно удостояване на проф. Ангел Станков и проф. Йосиф Радионов със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 613 по т. 67, обявено на 18.09.2014

68.
Доклад вх.№СО-5400-128(1)/04.09.2014 г. относно удостояване на Н.Пр. г-н Герхард Райвегер със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 614 по т. 68, обявено на 18.09.2014

69.
Доклад вх.№СО-5400-135(2)/04.09.2014 г. относно удостояване на Н.Пр. г-н Матиас Хьопфнер със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 615 по т. 69, обявено на 18.09.2014

70.
Доклад вх.№ДК-6600-199(3)/04.09.2014 г. относно удостояване на г-н Давид Вейзман със званието „Почетен гражданин на град София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, 
Ралица Стоянова
Решение № 616 по т. 70, обявено на 18.09.2014

71. Доклад вх. № СО-9401-248(1)/09.09.2014 г. относно присъждане на почетния знак на Столичната община на Кръстан Цветанов Александров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, 
Ралица Стоянова
Решение № 617 по т. 71, обявено на 18.09.2014

72.
Доклад вх. № СО-9401-309(1)/09.09.2014 г. относно удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град София” Георги Рангелов Аспарухов и Никола Тодоров Котков .
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, 
Ралица Стоянова
Решение № 618 по т. 72, обявено на 18.09.2014


ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (п.)

                                /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 

   


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре