нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 69 от дата 09.10.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичиния общински съвет,
проведено на 9.10.2014 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № ДК-6600-255(1)/12.09.2014 г. относно приемане на Правилници за организацията и дейността на общински културни институти Дом на културата „Средец”, Дом на културата „Красно село”, Дом на културата „Искър” и „Надежда”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 619 по т. 1, обявено на 14.10.2014
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

2.
Доклад вх. № СО-9300-329/01.10.2014 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 620 по т. 2, обявено на 14.10.2014

3.
Доклад вх. № СО-6200-713(3)/16.09.2014 г. относно учредяване на ежегодна награда „София” на Столична община в рамките на годишните награди „Кристална лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци за върхови постижения в областта на музикално-изпълнителското и танцовото изкуство реализирано на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 621 по т. 3, обявено на 14.10.2014
Приложение № 1

4.
Доклад вх. № СО-6600-3193(2)/23.09.2014 г. относно утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец септември и Програми за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 622 по т. 4, обявено на 14.10.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

5.
Доклад вх. № СО-6200-1067(2)/25.09.2014 г. относно прехвърляне на неусвоени средства от програмно финансиране, обявено с Решение № 414 / 26.06.2014 г. на СОС за проекти за спортни, детски и младежки дейности и завишаване на бюджет на Програма за ремонт на спортна инфраструктура и Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронаж на Кмета на София.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 623 по т. 5, обявено на 14.10.2014

6.
Доклад вх. № СО-9300-325/30.09.2014 г. относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2014/2015 година в общинските училища на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 624 по т. 6, обявено на 14.10.2014

7.
Доклад вх. № СО-9300-328/01.10.2014 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 625 по т. 7, обявено на 14.10.2014

8. Доклад вх.№ СО-94-Е-346(8)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 626 по т. 8, обявено на 14.10.2014

9.
Доклад вх.№ СО-0202-14(7)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 627 по т. 9, обявено на 14.10.2014

10.
Доклад вх.№ СО-0202-43(5)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 628 по т. 10, обявено на 14.10.2014

11.
Доклад вх.№ СО-0202-82(5)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 629 по т. 11, обявено на 14.10.2014


12.
Доклад вх.№ СО-0202-98(5)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 630 по т. 12, обявено на 14.10.2014

13.
Доклад вх.№ СО-0202-103(4)/05.09.2014 т. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основания чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 631 по т. 13, обявено на 14.10.2014

14.
Доклад вх. № ИТД-7000-140(3)/26.09.2014  г. относно даване на разрешение на „Егида – София” ЕАД за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на тръжна документация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 632 по т. 14, обявено на 14.10.2014
Приложения № 1 и № 2

15.
Доклад вх. № ДФ-6600-182(1)/10.09.2014 г. относно продължаване на членството на град София в организацията на Европейските градове срещу наркотиците (ECAD).
Докл. проф. д-р Стоян Тонев, Дончо Барбалов
Решение № 633 по т. 15, обявено на 14.10.2014

16.
Доклад вх. № 1504-1(180)/02.10.2014 г. относно изменение на Решение № 245 по Протокол № от 28.04.2014 г. на СОС за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г., за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Докл. Ирина Савина
Решение № 634 по т. 16, обявено на 14.10.2014

17.
Доклад вх.№ СО-0400-39(15)/02.10.2014 г. относно кандидатстване на СО по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР) с проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, Операция 1.2: „Жилищна политика”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 635 по т. 17, обявено на 14.10.2014

18.
Доклад вх. № СО-7000-100(7)/09.09.2014 г. относно учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на помещения за продажба и зареждане на превозни документи за обществен градски транспорт.
Докл. Любомир Христов
Решение № 636 по т. 18, обявено на 14.10.2014

19.
Доклад вх. № СО-6600-3079/05.09.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ І-339, 136, 269, кв. 35б, м. „Люлин-8 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-8 мр” в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоана”, ул. „ген. Асен Николов” и ул. „Крим”, одобрен с Решение № 408 по Протокол  №21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 637 по т. 19, обявено на 14.10.2014


20.
Доклад вх. № СО-6600-3108/09.09.2014 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за поземлени имоти с идентификатори 16448.7764.32 и 16448.7764.835 на м.с. „Горни Богров”, кв. 33, УПИ VІ-28, кв. 39, УПИ І-42 и ІІ-42 за създаване на нови УПИ І-835 и XIII-32 от кв. 39 и продължение на задънена улица по о.т. 86а-86б, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 638 по т. 20, обявено на 14.10.2014

21.
Доклад вх. СО-9300-318/10.09.2014 г. относно план за регулация на УПИ Х-6083, 6084-„за обществено обслужване", кв. 17, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 639 по т. 21, обявено на 14.10.2014

22.
Доклад вх. СО-6600-3204/16.09.2014 г. относно одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „кв. Курило”, гр. Нови Искър, кв. 48, УПИ І и УПИ ХVІІ; кв.65, УПИ І, УПИ VІ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ ХХVІІ, УПИ ХХVІІІ; улица по о.т.70 - о.т.69 - о.т.67 - о.т.84 - о.т.133 - о.т.134; улица по о.т.69 - о.т.74 - о.т.68 - о.т.75 - о.т.76 - о.т.77 за създаване на нови УПИ І и УПИ ХVІІ от кв.48; нови УПИ І, УПИ VІ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХV, УПИ ХХVІІ, УПИ ХХVІІІ, УПИ ХХІХ, УПИ ХХХ, УПИ ХХХІ, УПИ ХХХІІ, УПИ ХХХІІІ, УПИ ХХХІV, УПИ ХХХV, УПИ ХХХVІ, УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІІІ от кв.65; нова улица по о.т.67 - о.т.67а - о.т.67б - о.т.67в - о.т.67г - о.т.67д - о.т.67е; нова улица по о.т.75 - о.т.68а - о.т.68б - о.т.68в - о.т.134; нова улица по о.т.84а - о.т.84б.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 640 по т. 22, обявено на 14.10.2014

23.
Доклад вх. № СО-6600-3203/16.09.2014 г. относно подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ IX-79, кв. 43, в.з. „Бистрица –разширение” до поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица и план за застрояване на БКТП в поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица, м. Богдана, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 641 по т. 23, обявено на 14.10.2014

24.
Д
оклад вх. СО-6600-3224/17.09.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Горна Баня – гробищен парк” и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 642 по т. 24, обявено на 14.10.2014

25.
Доклад вх. № СО-6600-3339/26.09.2014 г. относно одобряване на проект за м. „кв. Славовци” – гр. Нови Искър –  ИПР на улица между о.т.1153а-о.т.1153, откриване на задънена улица между о.т. 153б - о.т.153в и ПРЗ за гр. Нови Искър - кв. „Славовци”, кв. 273, УПИ: XXI-758 – „за общ. Обслужване –складове и магазини”, XXII-3 – „за общ. Обслужване – складове и магазини”, XXIII-3 – „за общ. обслужване –автосервиз".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 643 по т. 25, обявено на 14.10.2014

26.
Доклад вх. № СО-0500-1622/11.09.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 644 по т. 26, обявено на 14.10.2014

27.
Доклад вх. № СО-0500-1703/26.09.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 645 по т. 27, обявено на 14.10.2014

28.
Доклад вх. № СО-94-И-287(2)/25.09.2014 г. относно освобождаване на контрольора на „Медицински център ІХ – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 646 по т. 28, обявено на 14.10.2014

29.
Доклад вх. № СО-94-И-295(1)/25.09.2014 г. относно отпускане на парична помощ на общински служител  за операция в Германия.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 647 по т. 29, обявено на 14.10.2014


30.
Доклад вх. № СО-9300-323/26.09.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на Апостола на свободата Васил Левски в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Кръстина Галова, Румен Георгиев
Решение № 648 по т. 30, обявено на 14.10.2014

31.
Доклад вх.№ СО-0819-250(1)/02.10.2014 г. относно поставяне на паметна плоча в памет на алпиниста Христо Проданов.
Докл. Малина Едрева
Решение № 649 по т. 31, обявено на 14.10.2014

32.
Доклад вх.№ СО-0802-282(3)/17.06.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бачо Киро – 1945” върху нежилищен имот – частна общинска собственост в подблоковото пространство на жилищна сграда, намираща се в гр. София, бул. „Македония” № 16 (ул. „Ивайло”№ 25).
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 650 по т. 32, обявено на 14.10.2014

33.
Доклад вх. № СО-0802-57(1)/23.09.2014 г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост (тротоари), чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 651 по т. 33, обявено на 14.10.2014

34.
Доклад вх. № 2600-7695(9)/23.09.2014 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, намиращ се на ул. „Богдан” № 25 – УПИ VІІІ 40, кв. 120а, м. „Подуяне – Центъра”, поземлен имот с идентификатор 68134.409.80.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 652 по т. 34, обявено на 14.10.2014

35.
Доклад вх. № СО-1800-245(9)/17.06.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Светлина 1940” върху сграда – публична общинска собственост, намираща се на ул. „Тулча” № 20, жк „Стрелбище”, за срок от 10 години.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 653 по т. 35, обявено на 14.10.2014

36.
Доклад вх. № СО-0817-224(4)/03.09.2014 г. относно определяне на оценка за имот с идентификатор 68134.2050.15 по КККР, местност „Боровец”, землище Симеоново, район „Витоша”, с предоставено право на ползване по смисъла на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Валери Йорданов
Решение № 654 по т. 36, обявено на 14.10.2014

37. Доклад вх. № СО-9300-314(1)/23.09.2014 г. относно определяне на оценка за имот с идентификатор 68134.2051.7 по КККР, в.з. „Малинова долина”, местност „Босилковица”, землище Симеоново, район „Витоша”, с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Валери Йорданов
Решение № 655 по т. 37, обявено на 14.10.2014

38.
Доклад вх. № 0823-132(9)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с пл.№ 428, к.л. № Г-10-12-В, м Чоланица – Чикеро, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 656 по т. 38, обявено на 14.10.2014


39.
Доклад вх. № 0823-132(10)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 44063.6212.128, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 657 по т. 39, обявено на 14.10.2014

40.
Доклад вх. № 0823-132(11)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с пл.№ 394, к.л. № Г-11-12-А, м Чоланица – Чикеро, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 658 по т. 40, обявено на 14.10.2014

41.
Доклад вх. № 0823-132(13)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 44063.6235.2313, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 659 по т. 41, обявено на 14.10.2014

42.
Доклад вх. № 0823-132(14)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 44063.6235.2095, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 660 по т. 42, обявено на 14.10.2014

43.
Доклад вх. № 0823-132(15)/27.02.2014 г. и становище вх. № 0823-132(21)/01.09.2014 г. относно определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 44063.6235.2098, землището на с. Лозен, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 661 по т. 43, обявено на 14.10.2014

44.
Питане вх.№ СО-9300-293/25.07.2014 г. от г-н Атанас Атанасов – общински съветник, относно отмяна на отчуждаване на части от имоти, през които е реализирана улица „Хитър Петър”, район „Панчарево”.
Отговор по т. 44

45.
Питане вх. № СО-9300-305/22.08.2014 г. от Николай Белалов – общински съветник, относно състоянието и експлоатацията на училищни сгради.
Отговор по т. 45

46. Питане вх. № СО-9300-307/02.09.2014 г. от проф. Вили Лилков – общински съветник, относно получените приходи от Столична община по споразумения №№ РД-56-793/23.08.2012г., РД-56-794/23.08.2012г., РД-56-846/27.09.2012г. между Столичната община и мобилните оператори във връзка с ползването на стълбовете за улично осветление.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх. СО-9300-320/23.09.2014 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно управлението и ползването на стадиона в с. Герман, район „Панчарево”.
Отговор по т. 47

48.
Питане вх. СО-9300-321/23.09.2014 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно ремонт на ул. „Ралица” в с. Кокаляне, район „Панчарево”.
Отговор по т. 48

49.
Питане вх. № СО-9300-324/29.09.2014 г. от г-н Николай Белалов и г-жа Теодора Делисивкова – общински съветници, относно засаждане на дървета по софийски улици.
Отговор по т. 49

50.
Доклад вх.№СО-7000-1637(7)/07.10.2014 г. относно даване на съгласие за учредяване на гаранционни обезпечения в полза на трети лица, във връзка с прилагане на нормативната уредба за участие на пазара на електрическа енергия от страна на „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 662 по т. 50, обявено на 14.10.2014


 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре