нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 70 от дата 23.10.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 23.10.2014 г. от 10:00 ч.

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2.
Доклад вх. № СО-9300-235(2)/09.07.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.
 
Докл.
д-р Тодор Чобанов, Мита Георгиева, Иван Мечков, Христо Ангеличин
Решение № 663 по т. 2, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1

3. Доклад вх. № СО-9300-341/15.10.2014 г. относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза на Столична община за периода 2015 – 2017 г., в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 664 по т. 3, обявено на 30.10.2014
Приложения № 6а - № 6в
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част
Приложение № 8 - ІІІ част

4. Доклад вх. № 6602-168(23)/16.10.2014 г. относно отмяна на Решение № 365 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. и 19.07.2013 г., Приложение 1, на Столичния общински съвет в частта му относно общинска жилищна сграда, намираща се в с. Яна, район „Кремиковци”.
Докл.
Йорданка Фандъкова
Решение № 665 по т. 4, обявено на 30.10.2014

5.
Доклад вх. № СО-6200-983(2)/16.10.2014 г. относно проект № СО-6200-983/03.09.2014 г. на Фондация „Психея Октавия”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 666 по т. 5, обявено на 30.10.2014

6.
Доклад вх.№ СО-0202-8/3/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 667 по т. 6, обявено на 30.10.2014

7.
Доклад вх.№ 0202-44/6/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 668 по т. 7, обявено на 30.10.2014

8.
Доклад вх.№ СО-0202-51/3/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 669 по т. 8, обявено на 30.10.2014

9.
Доклад вх.№ СО-0202-52/6/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 670 по т. 9, обявено на 30.10.2014

10.
Доклад вх.№ 0202-101/3/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 671 по т. 10, обявено на 30.10.2014

11.
Доклад вх.№ СО-0202-107/5/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 672 по т. 11, обявено на 30.10.2014

12.
Доклад вх.№ 0202-108/5/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 673 по т. 12, обявено на 30.10.2014

13.
Доклад вх.№ СО-0202-108/2/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 674 по т. 13, обявено на 30.10.2014

14.
Доклад вх.№ СО-0202-60/5/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 675 по т. 14, обявено на 30.10.2014

15.
Доклад вх.№ СО-0202-114/4/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 676 по т. 15, обявено на 30.10.2014

16.
Доклад вх.№ СО-94-Х-109/6/06.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 677 по т. 16, обявено на 30.10.2014

17.
Доклад вх.№ СО-0202-50/2/14.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 678 по т. 17, обявено на 30.10.2014

18.
Доклад вх.№ 0202-110/6/14.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 679 по т. 18, обявено на 30.10.2014

19.
Доклад вх.№ СО-0202-37/4/14.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 680 по т. 19, обявено на 30.10.2014

20.
Доклад вх.№ СО-0202-106/3/14.10.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 681 по т. 20, обявено на 30.10.2014

21.
Доклад вх. № СО-2900-210/1/14.10.2014  относно увеличаване на капитала на „СБДПЛР – Панчарево“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 682 по т. 21, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1
Приложение № 2

22. Доклад вх. № СО-2900-247/2/14.10.2014 относно даване на съгласие на „ДКЦ ХIV – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 /един/ брой дигитална портативна ултразвукова система с цветен доплер.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 683 по т. 22, обявено на 30.10.2014

23.
Доклад вх. № ДЗ-0806-11/5/14.10.2014 относно увеличаване капитала на „ДКЦ ХVIII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 684 по т. 23, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

24.
Доклад вх. № СО-2900-159(11)/16.10.2014 г.   относно отпускане на заем от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на СО.
Докл. Дончо Барбалов, Ирина Йорданова, доц. Лилянда Еленкова
Решение № 685 по т. 24, обявено на 30.10.2014

25.
Доклад вх. № СО-6600-3505/07.10.2014 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация (ПР) на УПИ VІІ, кв. 17, м. „ж.к. Овча купел-2”, район „Овча купел”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „.ж.к. Овча купел-2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38 от 16.04.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 686 по т. 25, обявено на 30.10.2014

26.
Доклад вх. №  СО-6600-3506/07.10.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. "с. Мрамор", кв. 10, УПИ XVI-501, XVII-501 и задънена улица по о.т. 22а-22б за поземлен имот с идентификатор 49206.2628.501, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 687 по т. 26, обявено на 30.10.2014

27. Доклад вх. №СО-6600-3507/07.10.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „с.Кътина”, район „Нови Искър”, кв.10, УПИ І-182, УПИ ІІ-189, УПИ ІІІ-188, УПИ V-186 и УПИ VІІ-“за озеленяване”; кв.11, УПИ І-“за кметство, управление клон на АПК, търговия, услуги и обществено хранене” и УПИ ІІ-“за озеленяване”; кв.26, УПИ ХІІІ-387, УПИ ХІV-395,396 и УПИ ХV-394; улица по о.т.88 – о.т.89 – о.т.90 – о.т.91; улица по о.т.101 – о.т.102 – о.т.103 – о.т.104 – о.т.104а; улица по о.т.23а – о.т.22 – о. т.88 за създаване на нови кв.10, УПИ І-182-“за обществено обслужване”, УПИ ІІ-189, УПИ ІІІ-188, УПИ V-186, УПИ VІІ-“за озеленяване, УПИ VІІІ-188-“за обществено обслужване”, УПИ ІХ-180-“за обществено обслужване”, УПИ Х-178-“за обществено обслужване”, УПИ ХІ-179-“за обществено обслужване”, УПИ ХІІ-189-“за обществено обслужване”, УПИ ХІІІ-900; кв.11, УПИ І-“за озеленяване”; кв.26, УПИ ХІІІ-397, УПИ ХІV-395,396 и УПИ ХV-394; нови улици по о.т.23а – о.т.22а – о.т.88а; о.т.88б – о.т.88в – о.т.88г – о.т.88д; по о.т.91а – о.т.91б – о.т.91в – о.т.91г – о.т.91д - о.т.9191е; по о.т.101а – о.т.102а – о.т.102б – о.т.102в – о.т.102г – о.т.102д – о.т.104а; по о.т.102г – о.т.103а – о.т.103б; изменение на плана за застрояване м.“кв. Кътина”, кв. 10, УПИ І-182-„общ. обсл.”, ІІ-189, ІІІ-188, VІІІ-181-„общ. обсл.”, ІХ-180-„общ. обсл.”, Х-178-„общ. обсл.”, ХІ179-„общ. обсл.” и УПИ ХІІ-189-„за общ. обсл.”
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 688 по т. 27, обявено на 30.10.2014

28.
Доклад вх. № СО-6600-3508/07.10.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ V-534 и VІ-584,445-„за ресторант, хотел и жилища“ за създаване на нови УПИ-534, VІ-445-„за ресторант, хотел и жилища“ и ІХ-584-„за ресторант, хотел и жилища“ и прокарване на задънена улица от о.т.27а до о.т.27б, кв. 1, в.з. ”Симеоново – изток”, район “Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 689 по т. 28, обявено на 30.10.2014

29.
Доклад вх. СО-6600-3625/15.10.2014 г. относно изпращане по компетентност за приемане проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община – част "Комуникационно-транспортно система – масов градски релсов транспорт" за "Трети метродиаметър" на Софийски метрополитен на Министерски съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 690 по т. 29, обявено на 30.10.2014

30.
Доклад вх. № СО-0500-1829/15.10.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 691 по т. 30, обявено на 30.10.2014

31.
Доклад вх. № СО-9300-342/16.10.2014 г. относно промени в правилника за работа на Фонд за иновации в културата.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Милка Христова, Владимир Кисьов, Любомир Дацов
Решение № 692 по т. 31, обявено на 30.10.2014

32.
Доклад вх. №СО-9300-339(96)/16.10.2014 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Група общински съветници
Решение № 693 по т. 32, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2
Приложение № 3 - І част
Приложение № 3 - ІІ част
Приложение № 3 - ІІІ част
Приложение № 3 - ІV част
Приложение № 3 - V част
Приложение № 3 - VІ част

33.
Доклад вх. № СО-7000-1077(4)/15.09.2014 г. относно именуване на безименна улица в м. „Гърдова глава”, район „Витоша” с името „Свети Никола”.
Докл. Теодора Делисивкова
Решение № 694 по т. 33, обявено на 30.10.2014

34.
Доклад вх. № СО-0802-107(14)/26.06.2014 г. относно допуснато ИПРЗ на УПИ ІІ за ОЖС, КОО, детски площадки и спорт и УПИ І за ОЖС, подз. гаражи и хидрофор, кв. 294, м. „Красно село – Плавателен канал” и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти, както и за процедура по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл. 199, ал.1 от ЗУТ.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 695 по т. 34, обявено на 30.10.2014

35.
Доклад вх. № СО-0804-180(4)/15.10.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Академик Андрей Стоянов – 2003” върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София,  ул. „Искър” № 62 за срок от 10 години.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 696 по т. 35, обявено на 30.10.2014

36.
Доклад вх. № СО-0816-260(1)/02.10.2014 г. относно именуване на ОДЗ № 72, район „Студентски” с името „Приказка без край”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 697 по т. 36, обявено на 30.10.2014

37.
Доклад вх.№ СО-0817-435/14.10.2014 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служители от администрацията на район „Витоша” за провеждане на скъпоструващи оперативни интервенции и съпътстващо лечение.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 698 по т. 37, обявено на 30.10.2014

38.
Доклад вх. № СО-0820-174(1)/14.10.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за задоволяване на здравни нужди на населението на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение (кабинет № 119), намиращ се на първи етаж, блок В, западно крило в сградата на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД, ж.к. „Обеля 2”, район „Връбница”, нанесен в кадастралната карта и регистри като имот с идентификатор 68134.2816.2384.1 – частна общинска собственост (АОС № 2745/01.08.2012 г. на СО, район „Връбница”).
Докл. Младен Младенов
Решение № 699 по т. 38, обявено на 30.10.2014

39.
Доклад вх. № СО-0820-312/29.11.2013 г. г. относно именуване на улици на територията на с. Волуяк, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 700 по т. 39, обявено на 30.10.2014

40.
Доклад вх. № СО-0821-323(1)/14.10.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се в с. Мировяне, район „Нови Искър”, за срок от 5 години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 701 по т. 40, обявено на 30.10.2014

41.
Доклад вх. № СО-0821-373(2)/16.10.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по договор №12-22-36/02.01.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Даниела Райчева
Решение № 702 по т. 41, обявено на 30.10.2014

42.
Питане вх. №  9300-496(13)/08.10.2014 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изграждане на нова сграда, филиал на 160 ОДЗ „Здравец”.
Отговор по т. 42

43 Питане вх. № СО-9300-333/07.10.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно експлоатация на имоти в спортен комплекс „Спартак“.
Отговор по т. 43

44. Доклад вх.№ДК-6600-276(1)06.10.2014 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София” на акад. Стефан Борисов Воденичаров.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Елен Герджиков, Малина Едрева,
Ралица Стоянова
Решение № 703 по т. 44, обявено на 30.10.2014

45. Доклад вх.№СО-9300-347/20.10. 2014 г. относно изменение на Решение № 124 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г. на Столичния общински съвет за  Дом за медико-социални грижи за деца „Света Параскева”, гр. София, ул. „Порой” 16 и разкриването на четири нови социални услуги.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 704 по т. 45, обявено на 30.10.2014
Приложение

46.
Доклад вх. №СО-9300-348/20.10.2014 г. относно ежегодно разкриване разкриване като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година до 15 април на следващата година на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци с адрес ж.к. „Захарна фабрика” бл.51-А, вх.А, ет.2 и с филиал в ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 48А, ет. 3. до вземане на друго решение съобразно местните потребности.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 705 по т. 46, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1

47.
Доклад вх. № СО-6600-1683(2)/20.10.2014 г. относно авансово заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община чрез дирекция „Социални дейности” за разплащане на дейностите по проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 706 по т. 47, обявено на 30.10.2014

48.
Доклад вх.№ СО-9300-350/21.10.2014 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, гр. София, чрез непарична вноска, във връзка с отчитане на изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР) за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД,  гр. София”.
Докл. проф. д-р Стоян Тонев, Дончо Барбалов
Решение № 707 по т. 48, обявено на 30.10.2014

49.
Доклад вх. № СО-94-А-223(21)/20.10.2014 г. относно даване на разрешение на „Столичен автотранспорт” ЕАД за сключване на извънсъдебно споразумение за опрощаване на задължение.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 708 по т. 49, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1

50.
Доклад вх. № СО-7000-1572(3)/20.10.2014 г. относно даване на съгласие „Чистота – Искър” ЕООД да кандидатства пред „Общинска банка” АД за издаване на банкова гаранция в полза на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), за участие в проект за техническа осъществимост „Производство на инсталации за оползотворяване на сметищен биогаз от депата  за битови отпадъци в Република България”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 709 по т. 50, обявено на 30.10.2014

51.
Доклад вх. № ИТД-2600-597(1)/17.10.2014 г. относно даване на съгласие „Метрострой” ЕАД (в ликвидация) да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 710 по т. 51, обявено на 30.10.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част

52.
Доклад вх. № ИТД-2900-56(1)/20.10.2014 г. относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център VІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой ехокардиограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 711 по т. 52, обявено на 30.10.2014

53.
Доклад вх. № СО-2900-277(2)/17.10.2014 г. относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център VІІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой автоматичен анализатор за измерване на глюкоза и лактат.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 712 по т. 53, обявено на 30.10.2014

54.
Доклад вх. СО-9300-215(3)/20.10.2014 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества по Решение № 400 от 26.06.2014 г. на СОС.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 713 по т. 54, обявено на 30.10.2014

55. Доклад вх. СО-7000-1664(1)/21.10.2014 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на ограда и реконструкция на ул. „Княз Борис І” в участъка между ул. „Лозенград ” и ул. „Св. св. Кирил и Методий”.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 714 по т. 55, обявено на 30.10.2014

56. Доклад вх. СО-9300-351/21.10.2014 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. проф. д-р Стоян Тонев
Решение № 715 по т. 56, обявено на 30.10.2014


 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/






< < обратно към страница "Заседания"
нагоре