нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 71 от дата 06.11.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 6 ноември 2014 г. от 10:00 ч.

1. Избор на заместник-председател на Столичен общински съвет.
Решение № 716 по т. 1, обявено на 13.11.2014

2.
Доклад вх.№СО-6600-1796(24)/18.06.2014 г. относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 717 по т. 2, обявено на 05.12.2014 - Част І
Решение № 717 по т. 2, обявено на 05.12.2014 - Част ІІ
Решение № 717 по т. 2, обявено на 05.12.2014 - Част ІІІ

3.
Доклад вх. № СО-9300-359/30.10.2014 г. относно промени в поименния състав и ръководството на постоянните комисии на Столичния общински съвет и  Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 718 по т. 3, обявено на 13.11.2014

4.
Доклад вх. № СО-9300-327/01.10.2014 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетение по реда на чл.10б., ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на Столична община.
Д
окл. Юлия Ненкова
Решение № 719 по т. 4, обявено на 13.11.2014
Приложения № 1 - № 3

5.
Доклад вх. № СО-2900-282/2/24.10.2014 г. относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център ХХV   – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив –  (един) брой ехограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 720 по т. 5, обявено на 13.11.2014

6.
Доклад вх. №СО-2100-378(1)/30.10.2014 г. относно даване на съгласие за закупуване на апаратура за специализирана лаборатория по инженерна химия. 
Докл. Лорита Радева, Дончо Барбалов
Решение № 721 по т. 6, обявено на 13.11.2014

7.
Доклад вх. № СО-6600-3807/29.10.2014 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ VІІІ-291 за създаване на нови УПИ VІІІ-291 и ХХVІІІ-291 и прокарване на задънена улица от о.т. 271в до о.т. 270г, кв. 24, м. "в.з. Киноцентър-1ч.", район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 722 по т. 7, обявено на 13.11.2014

8.
Доклад вх. № СО-6600-3808/29.10.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, м. „Автомагистрала Тракия – м. „Прогоно”, район „Панчарево“. До
кл. арх. Петър Диков
Решение № 723 по т. 8, обявено на 13.11.2014

9.
Доклад вх. № СО-6600-3816/29.10.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІV-5373 (ІV-3318) за КОО кв. 33, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 724 по т. 9, обявено на 13.11.2014


10.
Доклад вх. № СО-94-С-431(2)/30.10.2014 г. относно избор на контрольори на общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 725 по т. 10, обявено на 13.11.2014

11.
Д
оклад вх. № СО-94-А-365(1)/30.10.2014 г. относно промени в състава на съвета на директорите на V МБАЛ – София.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 726 по т. 11, обявено на 13.11.2014

12. Доклад вх. № СО-1800-109/8/17.10.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на големия български сценограф Стефан Савов.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 727 по т. 12, обявено на 13.11.2014

13.
Доклад вх. № СО-6200-756(1)/29.10.2014 г. относно поставяне на Паметник на загиналите полицаи.
Докл. Михаил Владов
Решение № 728 по т. 13, обявено на 13.11.2014

14.
Доклад вх. № СО-5400-65(3)/14.10.2014 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на религиозна институция с наименование „Еврейски център Хабад – Любавич” на обособена част от нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Драговица № 15, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 729 по т. 14, обявено на 13.11.2014

15.
Доклад вх. №СО-0812-179/04.09.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – зъболекарски кабинет в 3 СОУ „Марин Дринов”, район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 730 по т. 15, обявено на 13.11.2014

16. Доклад вх. № СО-94-Г-46/2/30.10.2014 г. относно именуване на безименна улица на територията на с. Владая, район  „Витоша”, с името „Букова гора”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 731 по т. 16, обявено на 13.11.2014

17.
Доклад вх. № СО-6600-2095/9/17.10.2014 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ,  във връзка с изменение на ПУП – ИПР в обхвана на  поземлени имоти  с идентификатори 6813.8566.56 и 68134.8566.283 по КККР на гр. София, квартал 2б, УПИ ІІ-56, местност, „Летищен комплекс”, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 732 по т. 17, обявено на 13.11.2014

18.
Доклад вх. № СО-0823-250(1)/05.08.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи лекарски и стоматологични кабинети, намиращи се в сградите на здравните служби на с. Казичене, с. Герман и с. Бистрица, район „Панчарево” за здравно обслужване на населението.
Д
окл. Димитър Сичанов
Решение № 733 по т. 18, обявено на 13.11.2014

19.
Доклад вх. № СО-0823-339/13/14.10.2014 г. относно приемане на доброволно прилагане на регулационен план в поземлен имот с идентификатор 04234.6917.344, в.з. „Косанин дол”, находящ се в с.Бистрица, район „Панчарево”, чрез продажба на общинската част на Никола Георгиев Генчев, на основание: § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от Предходните разпоредби на Закона за устройството на територията, във връзка с чл.80, ал.4 от Наредбата за общинска собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 734 по т. 19, обявено на 13.11.2014

20.
Питане вх. № СО-9300-349/21.10.2014 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно разширение на сградата на ОДЗ № 37 „Вълшебство”, кв. Павлово. 
Отговор по т. 20

21.
Доклад вх. №СО-9300-358/30.102014 г. относно награждаване на директора на ОДЗ № 2 „Звънче” със Значка на София във връзка с 45-годишнината от създаването на детското заведение.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 735 по т. 21, обявено на 13.11.2014

22.
Доклад вх. № СО-9300-362/03.11.2014 г. относно приемане на „Мисия, цели, принципи, приоритети и критерии за оценка на Календара на културните събития на Столична община”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 736 по т. 22, обявено на 13.11.2014
Приложение № 1
Приложения № 2 - № 3
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІІ част
Приложение № 4 - ІІІ част
Приложение № 4 - ІV част
Приложение № 5
Приложение

23.
Доклад вх.№СО-2600-2491(14)/03.11.2014 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” – гр. София”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 737 по т. 23, обявено на 13.11.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

24.
Доклад вх. № СО-0819-312(2)/04.11.2014 г. относно заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнение на Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., бюджетна линия отпускане на средства BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, финансиран със Заповед № РД-52/08.10.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ на Ръководителя на Договарящия орган и сключени междуинституционални рамкови споразумения между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” и районните администрации към Столична община, като партньори.
Докл. Албена Атанасова, 
Милко Младенов 
Решение № 738 по т. 24, обявено на 13.11.2014

25.
Доклад
вх. № 1504-2(29)/04.11.2014 г. относно изменение на Решение № 277 от 28.04.2014 г. на СОС за  издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие издател СО, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.12.2012г. за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София“ ЕООД, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 739 по т. 25, обявено на 13.11.2014

26. Доклад вх. № СО-0500-1917/31.10.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 740 по т. 26, обявено на 13.11.2014

27.
Доклад вх. № СО-9300-215(4)/04.11.2014 г. относно допълнение на Решение № 713 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 741 по т. 27, обявено на 13.11.2014

28. Доклад вх. №СО-1100-1947(3)/05.11.2014 г. относно изменение на т.3 от Решение № 578 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Искра Ангелова
Решение № 742 по т. 28, обявено на 13.11.2014
Приложение

29. Устно предложение, направено в зала, относно даване на разрешение в качеството им на вложители в Корпоративна търговска банка АД да продадат изцяло или на части вземанията си към същата банка на "Топлофикация София" ЕАД, на "Пазари Юг" ЕАД и на "Софийски имоти" ЕАД.
По устно предложение, направено в зала
Решение № 743 по т. 29, обявено на 06.11.2014
Решение № 744 по т. 29, обявено на 06.11.2014
Решение № 745 по т. 29, обявено на 06.11.2014                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре