нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 24 от дата 22.07.2004

 

1. Питане № 93-00-286/14.07.2004 от Стефан Иванов – общински съветник, относно унищожаването на зелени площи.

2. Питане № 93-00-294/02.07.2004 от групата общински съветници от ДСБ относно изпълнението на Решение № 2 по Протокол № 24 от 18.03.1993 г. на СОС.

3. Отчет на Кмета на Столичната община относно изпълнението на приетите от СОС решения, съгласно т. 2 на Решение № 151 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на СОС.
Решение № 221 по точка 3

4. Доклад № 93-00-298/05.07.2004 относно довършване на процедурата по прехвърляне на дялове и акции на търговски дружества от Столична община в капитала на “Столичен медицински холдинг” ЕАД, създаден с Решение № 32 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на СОС.
Докл.: д-р Лилия Радева, доц. Стоян Чакъров
Решение № 222 по точка 4

5. Доклад № 93-00-311/15.07.2004 относно структурни и персонални промени в Надзорния и Управителния съвети на “Столичен медицински холдинг” ЕАД и определяне на нови представители на Столичната община в тях.
Докл.: доц. Стоян Чакъров
Решение № 223 по точка 5

6. Доклад № 93-00-288/01.07.2004 относно приемане на Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 224 по точка 6

7. Доклад № 93-00-265/16.06.2004 относно определяне на представители в Общите събрания на смесените дружества, в които Столичната община има акционерно участие.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 225 по точка 7

8. Доклад № 93-00-322/19.07.2004 относно преструктуриране на търговски дружества, стопанисващи общински пазари на територията на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 226 по точка 8

9. Доклад № 93-00-324/20.07.2004 относно промени в съставите на органите за управление на общински търговски дружества.
Докл.: Пламен Илиев
Решение № 227 по точка 9

10. Доклад № 93-00-278/24.06.2004 относно преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с тристайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 228 по точка 10

11. Доклад № 93-00-279/24.06.2004 относно преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с тристайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 229 по точка 11

12. Доклад № 02-02-19/02.07.2004 относно продължаване с една година срока за настаняване в жилище от фонд “Резервен” семейството на Янка Аврамова Червенкова-Монова.
Докл.: Мичо Райковски
Решение № 230 по точка 12

13. Доклад № 93-00-229/25.05.2004 относно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост - под наем на Фондация “Инициатива за здраве”.
Докл.: Любен Дилов
Решение № 231 по точка 13

14. Доклад № 08-01-58/28.06.2004 относно настаняване на Първи териториален център към Столичната община на БЧК в помещение на ул. “Христо Белчев” № 36.
Докл.: инж. Иван Сотиров
Решение № 232 по точка 14

15. Доклад № 08-08-34/26.04.2004 относно отмяна на Решения № 103 и № 209 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: Павлин Колев
Решение № 233 по точка 15

16. Доклад № 66-00-734/18.06.2004 относно изменение на Решение № 13 по Протокол № 10/26.02.2004 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 234 по точка 16

17. Доклад № 93-00-297/05.07.2004 относно отмяна на Решение № 50 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на СОС и уведомяване за резултати от окончателно проведени преговори със собственика на поземлен имот № 970, кв. 8, м. Гробищен парк “Малашевци”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 235 по точка 17

18. Доклад № 93-00-285/01.07.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот № 522, част от УПИ V- за озеленяване, гаражи и магазини, кв. 21, м. “Овча купел – 2” срещу поземлен имот № 937, кв. 21, м. “Овча купел -2” – частна собственост.
Докл.
: Росен Желязков
Решение № 236 по точка 18

19. Доклад № 66-02-152/15.07.2004 относно промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план и сключване на предварителен договор.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 237 по точка 19

20. Доклад № 08-14-103/13.07.2004 относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 238 по точка 20

21. Доклад № 94-З-47/15.07.2004 относно отмяна на Решение № 29 по Протокол № 15/22.04.2004 г. и приемане на решение за ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 239 по точка 21

22. Доклад № 66-02-212/29.06.2004 относно искане за устройствена процедура за обект метан-газстанция и обслужваща сграда в УПИ ХІ-528, кв. 1, м. “Централни гробища”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 240 по точка 22

23. Доклад № 93-00-217/30.06.2004 относно средната брутна заплата на представителните софийски оркестри.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 241 по точка 23

24. Доклад № 12-00-301/08.07.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 242 по точка 24 - спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.

25. Доклад № 26-00-1575/07.07.2004 относно  заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Портфолио”,в размер на 100 000 (сто хиляди) лева на “Галатея 2002” ЕАД.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 243 по точка 25

26. Доклад № 08-04-25/07.07.2004 относно финансиране изграждането на приемна на район “Оборище” със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 244 по точка 26

27. Доклад № 26-00-2323/07.07.2004 относно заемообразно финансиране със средства от СОПФ, направление “Портфолио”, в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева на “Егида – София” ЕАД.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 245 по точка 27

28. Доклад № 93-01-233/07.07.2004 относно съфинансиране участието на Столичната община в проект “Красива България” през 2004 г., със средства от СОПФ - направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 443 000 (четиристотин четиридесет и три хиляди) лева.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 246 по точка 28

29. Доклад № 26-00-2362/07.07.2004 относно безвъзмездно финансиране бюджета на Столична община за 2004 г. със средства от СОПФ - направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лева за закупуването на 2 (два) броя тролейбуси.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 247 по точка 29

30. Доклад № 93-01-220/19.07.2004 относно безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, за изграждането на инженерната инфраструктура в кв. 11-стар на ЖК “Малинова долина”.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 248 по точка 30

31. Доклад № 93-00-296/02.07.2004 относно определяне на състава на Централната местна комисия при СО по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 249 по точка 31

32. Доклад № 93-00-304/12.07.2004 относно рамков договор между Общинския гаранционен фонд и Прокредитбанк.
Докл.: Христо Попов
Решение № 250 по точка 32

33. Доклад № 08-01-52/08.06.2004 относно изградени преместваеми съоръжения по утвърдени схеми от Главния архитект на София на името на определен изпълнител, на когото договорът за наем е изтекъл.
Докл.: инж. Иван Сотиров
Решение № 251 по точка 33

34. Доклад № 93-00-293/01.07.2004 относно  изменение и допълнение на Раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Глава втора “Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 252 по точка 34

35. Доклад № 93-00-193/03.05.2004 относно приемане на Етичен кодекс.
Докл.: Цветанка Георгиева
Решение № 253 по точка 35

36. Доклад № 93-01-264/01.07.2004 относно изменения на Наредба за обществен ред и опазването на общинските имоти на територията на столична община.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 254 по точка 36

37. Доклад № 93-01-265/01.07.2004 относно изменения в Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на столична община.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 255 по точка 37

38. Доклад № 93-00-291/01.07.2004 относно  изменения в наредбата за опазване и стопанисване на зелената система на територията на Столична община.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 256 по точка 38

39. Доклад № 93-00-299/06.07.2004 относно продължаване на договор за наем.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 257 по точка 39

40. Доклад № 93-00-312/15.07.2004 относно договор за изменение на Договора за заем от 29.04.2002 г. между Столичната община и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 258 по точка 40

41. Доклад № 93-00-313/15.07.2004 относно обявяване на процедура на договаряне за изработка и доставка на 2 броя експериментални единични тролейбуси с частично нисък под.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 259 по точка 41

42. Доклад № 93-00-316/15.07.2004 относно обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за модернизация на 33 броя български трамваи.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 260 по точка 42

43. Доклад № 26-00-2651/26.05.2004 относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Витоша”, кв. Драгалевци, УПИ ХVІ-496, кв. 3.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 261 по точка 43

44. Доклад № 66-02-153/11.05.2004 относно проект за  ИПР за УПИ  VІ-за офиси и ресторант, кв. 39, м. “Трета извънградска част”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 262 по точка 44

45. Доклад № 93-00-314/15.07.2004 на Временната комисия за погребално обслужване, проверка и анализ на “София Крематориум” АД.
Решение № 263 по точка 45

46. Докладна записка № 66-02-155/13.05.2004 относно искане за градоустройствена процедура от собствениците на имот пл. № 514, УПИ ХІV-за озеленяване и спорт и УПИ ХХ-514, м. "Лозенец-ІІ част".
Докл.
: арх. Стоян Янев
Решение № 264 по точка 46

47. Доклад № 08-00-27/07.07.2004 относно приемане на годишен план за ползване от горите на Столичната община.
Докл.
: Милор Михайлов
Решение № 265 по точка 47

48. Доклад № 08-04-51/19.07.2004 относно ликвидиране на съсобственост в УПИ І-24, кв. 24, м. “ГГЦ Зона Г-14” между столична община и “Софтакси” АД.
Докл.
: Росен Желязков
Решение № 266 по точка 48

49. Доклад № 93-00-320/16.07.2004 относно прилагане на Постановление № 48/01.03.2004 г. на МС, изменено с ПМС № 154 от 05.07.2004 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 267 по точка 49

50.
Доклад № 93-00-325/20.07.2004 относно удължаване на срока за преговори по точки 3,5,6 и 7 на решение № 31 по протокол № 15 от 22.04.2004г. на СОС.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 268 по точка 50

51. Доклад № 93-00-326/20.07.2004 относно извършената проверка в Общинска банка АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 269 по точка 51

52. Даване съгласие за ползване на редовен годишен отпуск на Председателя на СОС.
Решение № 270 по точка 52


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре