нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 72 от дата 04.12.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 4 декември 2014 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-326/30.09.2014 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 746 по т. 1, обявено на 11.12.2014

2. Доклад вх. № СО-2600-4379(6)/10.11.2014 г. относно изграждане на обекти извън списъка от инвестиционни проекти на „Софийска вода” АД за периода на Бизнес план 2009 – 2015 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 747 по т. 2, обявено на 11.12.2014

3.
Доклад вх. № СО-94-Ю-48(1)/11.11.2014 г. относно приемане на дарение от юридическо лице.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 748 по т. 3, обявено на 11.12.2014

4.
Доклад вх. № СО-9300-383(1)/24.11.2014 г. относно съгласуване на анекс към Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. и Годишен план за 2015 г.  на дирекция „Вътрешен одит” – Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 749 по т. 4, обявено на 11.12.2014
Приложение А
Приложение Б - І част
Приложение Б - ІІ част
Приложение Б - ІІІ част
Приложение Б - ІV част
Приложение Б - V част
Приложение Б - VІ част
Приложение Б - № 5 - № 7
Приложение Б - № 8
Приложение Б - № 9
Приложение Б - № 10 - І част
Приложение Б - № 10 - ІІ част
Приложение Б - № 11 - І част
Приложение Б - № 11 - ІІ част
Приложение Б - № 13

5. Доклад вх.№СО-9300-379/20.11.2014г. относно определяне предназначението на общински жилища и гаражи за продажба и на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и за настаняване в свободни общински гаражи, паркоместа и ателие.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 750 по т. 5, обявено на 11.12.2014
Приложения № 1 - № 4

6.
Доклад вх. №СО-9300-365(2)26.11.2014 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2014 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Орлин Иванов, 
Ралица Стоянова
Решение № 751 по т. 6, обявено на 11.12.2014

7.
Доклад вх.№СО-1100-1947(5)/27.11.2014г. относно приемане предложението на Общото събрание на съдиите от Софийския градски съд за избор на съдебни заседатели към Софийски районен съд.
Докл. Искра Ангелова, Живко Дервенов, Силвия Христова, Панайот Бончев, Милка Христова, Владимир Кисьов, Марта Георгиева, Димитър Антов, Борислав Иванов
Решение № 752 по т. 7, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1

8.
Доклад вх. № СО-9300-372/13.11.2014 г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІІІ-то тримесечие на 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 753 по т. 8, обявено на 11.12.2014

9.
Доклад вх. № СО-9300-368/06.11.2014 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 754 по т. 9, обявено на 11.12.2014

10.
Доклад вх. № СД-9300-1/06.11.2014 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания „Дъга” като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 755 по т. 10, обявено на 11.12.2014

11.
Доклад вх. № СО-9300-373/13.11.2014 г. относно изменение на Решение № 156/13.03.2014 г. на СОС, касаещо Социално учебно-професионален център „Княз Борис І” и други социални услуги в гр. София, жк „Хаджи Димитър”, ул. „Баба Вида” № 1, бл. 168.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 756 по т. 11, обявено на 11.12.2014

12.
Доклад вх. № СО-9300-381/21.11.2014 г. относно предложение за преразпределяне на бюджетни средства делегираните от държавата дейности за 2014 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 757 по т. 12, обявено на 11.12.2014

13.
Доклад вх. №  СО-9300-396/27.11.2014 относно прехвърляне на вземания от „Оборище” ЕООД (в ликвидация) на Столична община и продължаване срока на ликвидацията на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 758 по т. 13, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1

14.
Доклад вх. №СО-9300-400/27.11.2014 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център І – София” ЕООД – ликвидация и определяне на втори ликвидатор на „Метрострой” ЕАД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов, доц. Лилянда Еленкова
Решение № 759 по т. 14, обявено на 11.12.2014

15.
Доклад вх. № 0815-144(6)/10.11.2014 г. относно отказ за намаляване на капитала на „Софинвест” ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 760 по т. 15, обявено на 11.12.2014

16.
Доклад вх. №СО-0202-4(3)/18.11.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 761 по т. 16, обявено на 11.12.2014

17.
Доклад вх. №СО-0202-5(2)/18.11.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 762 по т. 17, обявено на 11.12.2014

18.
Доклад вх. №СО-0202-34(2)/18.11.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 763 по т. 18, обявено на 11.12.2014

19.
Д
оклад вх. №СО-0202-59(4)/18.11.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 764 по т. 19, обявено на 11.12.2014

20.
Доклад вх. №СО-0202-122(4)/27.11.2014 г. относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 765 по т. 20, обявено на 11.12.2014

21.
Доклад вх. №CO-6000-4019(1)/17.11.2014 г. относно приемане на годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд.
Докл. Орлин Алексиев, Докл. Дончо Барбалов
Решение № 766 по т. 21, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1

22.
Доклад вх. № СО-2900-153(3)/17.11.2014 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и рехабилитация на В и К системата в сградата на  „Диагностично-консултативен център ХХІХ – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Докл. Дончо Барбалов
Решение № 767 по т. 22, обявено на 11.12.2014

23.
Доклад вх. №СО-2900-251(9)/17.11.2014 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на апаратура за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Докл. Дончо Барбалов
Решение № 768 по т. 23, обявено на 11.12.2014

24.
Доклад вх. №СО-9300-332(1)817.11.2014 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на две спортни игрища на територията на кв. Требич, район „Надежда”.
Докл. Орлин Алексиев, Докл. Дончо Барбалов
Решение № 769 по т. 24, обявено на 11.12.2014

25.
Доклад вх. № СО-0811-138(1)/17.11.2014 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд рехабилитацията на футболно игрище в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Орлин Алексиев, Докл. Дончо Барбалов
Решение № 770 по т. 25, обявено на 11.12.2014


26. Доклад вх. № СО-6600-3848/03.11.2014 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на подробен устройствен план на поземлени имот от м. „Бели камък” и м. „Зад ливаде” по кадастралната карта на територията, район „Връбница”, като част от тях попадат в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 771 по т. 26, обявено на 11.12.2014

27.
Доклад вх. №СО-6600-4193/26.11.2014 г. относно одобряване на план за регулация на улици: от о.т. 357=о.т. 164-о.т. 361= о.т. 171 до о.т. 370; от о.т. 370 до о.т. 318; от 318 до о.т. 332; от о.т. 332 до о.т. 338; от о.т. 338 до о.т. 357=о.т. 164, план за регулация и застрояване на УПИ в квартали 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и схема за вертикално планиране с надлъжни профили на новопроектираната улична мрежа в.з ,,Клисура – Лаловец”, район ,,Банкя” .
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 772 по т. 27, обявено на 11.12.2014

28. Доклад вх. № СО-0500-1622/11.09.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 773 по т. 28, обявено на 11.12.2014

29.
Доклад вх. № СО-0500-2027/14.11.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост с предоставени права на управление от общински дружество „Галатея 2002” ЕАД.
Докл. Валя Чилова
Решение № 774 по т. 29, обявено на 11.12.2014

30.
Доклад вх. № СО-0500-2028/14.11.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 775 по т. 30, обявено на 11.12.2014

31.
Доклад вх. №СО-0500-2099/25.11.2014 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 776 по т. 31, обявено на 11.12.2014

32.
Доклад вх.№9300-375/14.11.2014 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Егида София” ЕАД.
Докл. Татяна Георгиева, Николай Стойнев
Решение № 777 по т. 32, обявено на 11.12.2014

33.
Доклад вх.№СО-9300-272(10)/18.11.2014 г. относно избор на член на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 778 по т. 33, обявено на 11.12.2014

34.
Доклад вх. № СО-9300-398/27.11.2014 г. относно публичен подбор за избор на 3 (три) физически лица, които да извършват за период от 2 (две) години дейността "Обществени посредници (омбудсмани) на "Топлофикация - София" ЕАД".
Докл. Зафир Зарков, 
Иван Илиев
Решение № 779 по т. 34, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1

35.
Доклад вх.
№ СО-9300-399/27.11.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение "Асоциация Европа Спорт" върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Анатоли Илиев
Решение № 780 по т. 35, обявено на 11.12.2014

36.
Доклад вх. № СО-9300-376/19.11.2014 г. относно избор на контрольори в общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 781 по т. 36, обявено на 11.12.2014

37.
Доклад вх. №СО-9300-394/26.11.2014 г. относно определяне състава на работна група за изготвяне на актуализация на „Наредба за общинските лечебни заведения“.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 782 по т. 37, обявено на 11.12.2014

38.
Доклад вх. № СО-2600-1023(11)/18.11.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ клуб-ресторант към Театър „София”, разположен в сградата на Театър „София” на бул. „Янко Сакъзов”, № 23А, за срок от 5 години.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 783 по т. 38, обявено на 11.12.2014

39.
Доклад вх.№ СО-6200-538(6)/20.11.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, намиращо се в гр. София, жк „Зона Б-5”, бл. 14, вх.Б, ет.1, за срок от 5 години на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Човек, екология, природа”.
Докл. Савина Савова
Решение № 784 по т. 39, обявено на 11.12.2014

40.
Доклад вх. № СО-0802-106(5)/18.11.2014 г. относно отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, на нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, бул. „Цар Борис” ІІІ № 124.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 785 по т. 40, обявено на 11.12.2014

41.
Доклад вх. №СО-0813-278(1)/11.11.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване ниви, намиращи се в землище Илиянци.
Докл. Димитър Димов
Решение № 786 по т. 41, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1

42.
Доклад вх. № 0816-195(17)/18.11.2014 г. относно доброволна делба на съсобствени поземлени имоти с идентификатори 68134.1602.94 и 68134.1602.2759 чрез образуване на два реални дяла.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 787 по т. 42, обявено на 11.12.2014

43.
Доклад вх. №СО-0817-496(1)/20.03.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за наем на реални части от общински имоти за разполагане на преместваеми обекти съгласно схеми одобрени от главния архитект на Столична община.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 788 по т. 43, обявено на 11.12.2014

44.
Доклад вх. № СО-0818-232(7)/18.11.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ІІІ-снс (имот с идентификатор 46721.3851.1031), кв.18, м. „с. Мало Бучино” с площ от 917 кв.м
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 789 по т. 44, обявено на 11.12.2014

45.
Доклад вх. № 6602-958(30)/19.11.2014 г. относно изменение на Решение № 597/07.11.2014 г. на СОС, във връзка с процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,  въз основа на приет с решение на ОЕСУТ преработен проект за изменение на план за регулация и застрояване на общински и частни поземлени имоти от квартали №№ 3 и 25 в местност „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика” по плана на град София и обявяване от публична в частна общинска собственост на имоти, предмет на настоящата процедура.
Докл. Младен Младенов
Решение № 790 по т. 45, обявено на 11.12.2014

46.
Доклад вх.№ СО-0821-409/06.11.2014 т. относно именуване на безименна улица в с. Кубратово, район „Нови Искър” с името „Малка Боневица”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 791 по т. 46, обявено на 11.12.2014

47.
Доклад вх.№ СО-0821-410/06.11.2014 т. относно именуване на безименна улица в с. Войняговци, район „Нови Искър” с името „Щастлив дом”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 792 по т. 47, обявено на 11.12.2014

48.
Доклад вх. № СО-0823-218(4)/13.11.2014 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево” с имената „Сопохска бара”, „Бели рид”, „Вега”, „Пенов рид”, „Правец” и „Клено”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 793 по т. 48, обявено на 11.12.2014

49.
Питане вх. № СО-9300-364/03.11.2014 г. от господин Николай Белалов – общински съветник, относно провеждане на масови мероприятия около храм „Св. Александър Невски“ и други подобни.
Отговор по т. 49

50. П
итане вх. № СО-9300-367/05.11.2014 г. от господин Николай Белалов – общински съветник, относно  състоянието на езерото в ж.к. „Дружба“, район „Искър“.
Отговор по т. 50

51.
Питане вх. № СО-9300-378/20.11.2014 г. от господин Орлин Ваташки – общински съветник, относно  дейността на 20-то ОУ „Тодор Минков”.
Отговор по т. 51

52.
Питане вх. № СО-9300-388/25.11.2014 г. от господин Орлин Ваташки – общински съветник, относно изграждане на предавател на телекомуникационна компания Теленор (Глобул) с височина 18 м. на ул. „Мащерка” № 40, кв. „Драгалевци”, район „Витоша”.
Отговор по т. 52

53.
Питане вх. № СО-9300-384/24.11.2014 г. от господин Димитър Антов – общински съветник, относно  поддръжка и експлоатацията на парк „Света Троица”, район „Илинден”.
Отговор по т. 53

54. Доклад вх. № СО-9300-404/01.12.2014 г. относно изменение на Решение № 125 от 13.03.2008 г., Решение № 717 от 27.11.2008 г., Решение № 369 от 11.06.2009 г., Решение № 664 от 02.12.2010 г., Решение № 37 от 27.01.2011, Решение № 46 от 14.02.2013 г., Решение № 557 от 10.10.2013 г. и Решение № 290 от 29.05.2014 г. на Столичен общински съвет относно социални услуги.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 794 по т. 54, обявено на 11.12.2014

55.
Доклад вх. №СО-9300-405/02.12.2014 г. относно изменение на Решение № 61 по Протокол № 56 от 06.02.2014 г. на СОС за кандидатстване на Столична община с проект „Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип” за деца и младежи и три „Защитени жилища” в Столична община”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 795 по т. 55, обявено на 11.12.2014

56.
Доклад вх. №СО-94-Н-287(1)/02.12.2014 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 796 по т. 56, обявено на 11.12.2014

57.
Доклад вх. №ИТД-7000-237(1)/01.12.2014 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 797 по т. 57, обявено на 11.12.2014

58.
Доклад вх.№СО-9300-247(6)/01.12.2014 г. относно даване на разрешение на „Пазари Север” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Изграждане на Пазар на цветята” гр. София и учредяване на обезпечения по него.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 798 по т. 58, обявено на 11.12.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

59. Доклад вх. №СО-9300-406/02.02.2014 г. относно увеличаване броя на членовете на Творческия съвет на Столична програма „Култура” и разширяване на функциите и задачите на съвета.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Любомир Дацов, Теодора Делисивкова, Христо Ангеличин, 
Роберт Янакиев, Тодор Чобанов
Решение № 799 по т. 59, обявено на 08.12.2014

60.
Доклад вх.№0806-350(3)/01.12.2014 г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Ева Митова
Решение № 800 по т. 60, обявено на 11.12.2014


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре