нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 73 от дата 18.12.2014

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 18 декември 2014 от 10:00 ч.


1. Доклад вх. № СО-9300-377/20.11.2014 г. относно изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Албена Атанасова
Решение № 801 по т. 1, обявено на 23.12.2014

2.
Доклад вх. № СО-9300-403/28.11.2014 г. относно продажба на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 802 по т. 2, обявено на 23.12.2014
Приложения № 1 и № 2

3.
Доклад вх.№СО-0202-25(3)01.12.2014 г.  относно опрощаване на несъбираеми вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 803 по т. 3, обявено на 23.12.2014

4.
Доклад вх. № СО-9300-414/10.12.2014 г. относно одобрение за подписване на финансов договор за заем с ЕИБ по проект за обновяване на транспортните средства в град София.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 804 по т. 4, обявено на 23.12.2014

5.
Доклад вх. № СО-9300-416/10.12.2014 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 805 по т. 5, обявено на 23.12.2014

6.
Доклад вх. № СО-9300-419/11.12.2014 г. относно споразумения между Столична община, „Център за градска мобилност” ЕАД и „Столичен електротранспорт” ЕАД и между Столична община, „Център за градска мобилност” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 806 по т. 6, обявено на 19.12.2014

7.
Доклад вх. № СО-9300-420/11.12.2014 г. относно допълнение на Решение № 85 от 06.02.2014 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 807 по т. 7, обявено на 23.12.2014

8.
Доклад вх. № СО-7000-1881(3)11.12.2014 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Парк Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1а, УПИ-1 и УПИ-3” – І етап и учредяване на обезпечение по него.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 808 по т. 8, обявено на 23.12.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

9.
Доклад вх. №94-Й-97(21)/11.12.2014 г. относно освобождаване от отговорност на съветите на директорите на общинските еднолични акционерни дружества.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 809 по т. 9, обявено на 23.12.2014

10.
Доклад вх. № ИТД-7000-312(1)/11.12.2014 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2012 г. и 2013 г. на „Пазари Възраждане” ЕАД и освобождаване на дружеството от внасяне на дивидент за Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 810 по т. 10, обявено на 23.12.2014

11.
Доклад вх. № СО-2900-342(3)/01.12.2014 г. относно даване на съгласие на „Първа САГБАЛ – Св. София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – един брой наркозен апарат.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 811 по т. 11, обявено на 23.12.2014

12.
Доклад вх. № СО-2900-348(2)/11.12.2014 г. относно отпускане на заем от Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) на Столична община.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 812 по т. 12, обявено на 23.12.2014

13.
Доклад вх. СО-2900-264(5)/11.12.2014 г. относно даване на съгласие „ДКЦ Св. Лука – диабетен център” ЕООД да проведе конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 813 по т. 13, обявено на 23.12.2014
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

14.
Доклад вх. № СО-2900-301(4)/11.12.2014 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 814 по т. 14, обявено на 23.12.2014
Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4 - І част
Приложение № 4 - ІІ част

15.
Доклад вх. № СО-9300-407/02.12.2014 г. относно планови теренни археологически проучвания в зоната на градина-сквер „Рила” и площад „Св. Неделя”, гр. София.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 815 по т. 15, обявено на 23.12.2014

16.
Доклад вх. № СО-1800-274(2)/02.12.2014 г. относно прехвърляне от набирателна сметка № BG76SOMB91303326477801 в бюджетната сметка на ОКИ „Столична библиотека”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 816 по т. 16, обявено на 23.12.2014

17.
Доклад вх. № СО-9300-411/08.12.2014 г. относно отпускане на финансови средства на Българската православна църква за доизграждане и поддръжка на храмове и манастири в гр. София.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 817 по т. 17, обявено на 23.12.2014

18.
Доклад вх. СО-7000-1553(4)/01.12.2014 г. относно провеждане търг за отдаване под наем на част от имот – изключителна държавна собственост, представляващ изкуствен водоем – езеро „Ариана”, разположено на територията на Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз-Борисова градина”, предоставен за стопанисване на Столична община с договор за управление на имот – изключителна държавна собственост № РД-56-831/15.09.2011 г., за културно-развлекателна дейност.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 818 по т. 18, обявено на 23.12.2014

19.
Доклад вх. №СО-9300-408/03.12.2014 г. относно кандидатстване на Столична община по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 819 по т. 19, обявено на 23.12.2014

20.
Доклад вх. СО-9300-255(5)/17.07.2014 г. относно изменение на Решение № 417 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС и приемане на конкурсна документация – програма и техническо задание с приложения за провеждане на конкурс за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”, гр. София.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 820 по т. 20, обявено на 23.12.2014
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част
Приложение - ІV част

21.
Доклад вх. №СО-9300-397/27.11.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура на м. „Зони Г – центъра” (част), район „Средец” в обхват: бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Фритьоф Нансен”, бул. „Евлоги Георгиев”, ул. „Шести септември”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Княз Александър І-ви”, ул. „Алабин”, бул. „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 821 по т. 21, обявено на 23.12.2014

22.
Доклад вх. № СО-9300-395/27.11.2014 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IV-555 за създаване на УПИ IV-1438 и XV-1439 и нова задънена улица от о.т. 528а до о.т. 528 б, кв. 208, м. „Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 822 по т. 22, обявено на 23.12.2014

23.
Д
оклад вх. № СО-6600-4226/28.11.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 00357.5176.21 и 00357.5176.38 от КККР на кв. „Кумарица” за създаване на нов УПИ І-38-„за обществено обслужване” и нова задънена улица по о.т.622в – о.т.622г, кв.231а (нов), м. „кв. Кумарица”, гр. Нови Искър”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 823 по т. 23, обявено на 23.12.2014

24.
Доклад вх. № СО-6600-4227/28.11.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „Бул. Станке Димитров”, кв. 36, УПИ I-за ожс, административен център, ОДЗ, магазини, трамвайно ухо и озеленяване“ и изменение на план за регулация и застрояване на м. „Бул. Ломско шосе”, кв. 59, УПИ II-„за офиси, търговски обекти и жс“ и улица от о.т. 224 през о.т. 227 до о.т. 226, район „Надежда”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 824 по т. 24, обявено на 23.12.2014

25.
Доклад вх. № СО-6600-4228/28.11.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VIII-"за жил. сгр.", като се образуват нови УПИ VIII-"за жил. сгр." и УПИ IX-6, 7, 8, 78 и план за застрояване на УПИ VIII-"за жил. сгр." и УПИ IX-6, 7, 8, 78, м. „Левски зона Г", район „Подуяне”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 825 по т. 25, обявено на 23.12.2014

26.
Доклад вх. № СО-6600-4230/28.11.2014 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за нова въздушна линия (ВЛ) от подстанция „Курило” до подстанция „Металургична”, район „Нови Искър” и район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 826 по т. 26, обявено на 23.12.2014
Прилжение

27.
Доклад вх. № СО-6600-4276/02.12.2014 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.1 от м. "Бели камък" по кадастрална карта, район "Връбница", попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 827 по т. 27, обявено на 23.12.2014

28.
Доклад вх. СО-9300-189(3)02.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за м. „Волуяк”, район „Връбница”, кв 70-а, УПИ IV-2746.6, V-2746.5, VI-2746,1, VII-2746.2, VIII-2746.4, IX-2746.3, план-схеми на техническата инфраструктура.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 828 по т. 28, обявено на 23.12.2014

29.
Доклад вх. № СО-6600-4368/05.12.2014 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ: IV-1413, 1414, XII-1432, създаване на УПИ: XVI-284, XVII-574, 140, XVIII-140,574, кв. 11, изменение на улица от о.т. 12 до о.т. 22а и от о.т. 21 до о.т. 21а, местност "в.з. Китката" и план за застрояване за новосъздадени УПИ: XVI-284, XVII-574, 140, XVIII-140, 574, кв. 11, местност "в.з. Китката", район "Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 829 по т. 29, обявено на 23.12.2014

30.
Доклад вх. № СО-6600-4400/08.12.2014 г. относно подготовка за изменение на Общия устройствен план на Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 830 по т. 30, обявено на 23.12.2014

31.
Доклад вх. № СО-6600-4424/09.12.2014 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III-12, за автосервиз, кв. 49б и план за регулация за нова улица от о.т. 331-о.т. 332-о.т. 333, местност "с.Герман", район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 831 по т. 31, обявено на 23.12.2014

32.
Доклад вх. № СО-6600-4425/09.12.2014 г. относно одобряване на изменение на план за регулация на м. „ж.к. Овча купел 1”, кв. 104г, УПИ I-за жс и коо, кв. 104б, УПИ IV-9751 и изменение на улична регулация от о.т. 77а до о.т. 76 и о.т. 75 до о.т. 108, район „Овча купел”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 832 по т. 32, обявено на 23.12.2014

33.
Доклад вх. № СО-6600-4469/10.12.2014 г. относно одобряване на проект на специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен” и свързаните с него изменения на план за регулация и одобряване на план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 833 по т. 33, обявено на 23.12.2014

34.
Доклад вх. № СО-6600-3055(7)/10.12.2014 г. относно даване на съгласие за поставяне на преместваем обект – общински информационен център.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 834 по т. 34, обявено на 23.12.2014
Прилжение

35.
Доклад вх. № СО-7000-1789(1)/10.12.2014 г. относно промяна на Устава на „Пазари Възраждане” ЕАД, свързана с изменение на седалището и адреса на управление на дружеството.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 835 по т. 35, обявено на 23.12.2014
Прилжение № 1

36.
Доклад вх. № СО-7000-1898(1)/11.12.2014 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Юг” чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 836 по т. 36, обявено на 23.12.2014

37.
Доклад вх. №СО-7000-1956(1)/11.12.2014 г. относно даване на съгласие на „Пазари Юг” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на два тръбни кладенеца.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 837 по т. 37, обявено на 23.12.2014

38.
Доклад вх. № СО-7000-1929(2)/11.12.2014 г. относно утвърждаване на Бизнес-план на „Топлофикация – София” ЕАД за 2015 г.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 838 по т. 38, обявено на 23.12.2014
Прилжение № 1 - І част
Прилжение № 1 - ІІ част
Прилжение № 1 - ІІІ част
Прилжение № 1 - ІV част

39.
Доклад вх. № СО-7000-975(2)/11.12.2014 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане” ЕАД за учредяване на ограничено вещно право.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
Решение № 839 по т. 39, обявено на 23.12.2014

40.
Доклад вх. № СО-7000-240(1)/13.02.2014 г. и писмо вх. № СО-7000-240(11)/11.12.2014 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 840 по т. 40, обявено на 23.12.2014
Прилжение № 1

41.
Доклад вх. № СО-9300-412/08.12.2014 г. относно поставяне на бюст-паметник на капитан Димитър Списаревски, с. Долни Пасарел, район „Панчарево”.
Докл. Мита Георгиева, Димитър Антов
Решение № 841 по т. 41, обявено на 23.12.2014

42.
Доклад вх. № СО-9300-413/10.12.2014 г. относно възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-художествения синтез „1300-та години България” и тяхното реаранжиране.
Докл. Михаил Владов, Орлин Иванов, Малина Едрева, Борислав Бориславов, Прошко Прошков
Решение № 842 по т. 42, обявено на 23.12.2014

43.
Доклад вх. № СО-0801-205(1)/01.12.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Средец”, съгласно одобрена схема от главния архитект на Столична община.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 843 по т. 43, обявено на 23.12.2014

44.
Доклад вх. № СО-0801-206(1)/01.12.2014 г. относно отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 години.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 844 по т. 44, обявено на 23.12.2014

45.
Доклад вх. № СО-0801-207(1)/01.12.2014 г. относно отдаване под наем на  части от недвижими имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по обособени позиции, за срок от 5 години.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 845 по т. 45, обявено на 23.12.2014

46.
Доклад вх.№СО-0802-219(1)/04.12.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Красно село”, ул. „Тодор Каблешков” № 52, за срок от 10 години.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 846 по т. 46, обявено на 23.12.2014

47.
Доклад вх.№0806-446(12)/01.12.2014 г. относно изменение на Решение №143 по Протокол №62 от 25.03.2010 г. на Столичен общински съвет, в частта относно определените цени на общинските части, съгласно действащия ПУП включени в УПИ ІІІ-за жилищно строителство, от кв. № 39, м. „ж.к. Левски – зона Г”, район „Подуяне” и на реални части – частна собственост, включени в улица.
Докл. Ева Митова
Решение № 847 по т. 47, обявено на 23.12.2014

48.
Доклад вх. № СО-6200-1057(4)/04.12.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Център за защита на правата в здравеопазването”, за срок от 10 (десет) години, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, жк „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 121.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 848 по т. 48, обявено на 23.12.2014

49.
Доклад вх. № СО-2600-1224(11)/01.12.2014 г. относно изменение на Решение №517 по Протокол №66 от 24.07.2014г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Д и К ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД върху УПИIII
„За ЖС”, кв. 58, м. „бул. Ломско шосе”, срещу обезщетение с равностойни обекти в блок „Б”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 849 по т. 49, обявено на 23.12.2014

50.
Доклад вх. №СО-0813-263(3)/01.12.2014 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, на територията на гр. София, район „Надежда”, представляващи помещения в сградата на 141 ОУ „Народни будители”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 850 по т. 50, обявено на 23.12.2014

51.
Доклад вх. №СО-0813-218(4)/01.12.2014 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 68134.1387.229, с площ от 203 кв.м, включен в УПИVIII-229,228,288,
кв.847, м. „Триъгълника” с административен адрес гр.София, район „Надежда”, ж.к. „Триъгълника”, ул. „Чепеларе” №12.
Докл. Димитър Димов
Решение № 851 по т. 51, обявено на 23.12.2014

52.
Доклад вх. № 0813-108(6)/11.12.2014 г. относно отмяна на Решение № 655 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС, за публичен търг за учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ-„за жс”, УПИ V-149 и УПИ VІ-158, кв. 85, м. „бул. Станке Димитров” и постановяване на ново решение.
Докл. Димитър Димов
Решение № 852 по т. 52, обявено на 23.12.2014

53. Доклад вх. №СО-0818-231(7)/01.12.2014 г. относно провеждане на  публичен търг за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ІХ-213, 788 (имот с идентификатор 46721.3851.213), кв. 13, м. „с. Мало Бучино”, с площ от 535 кв.м.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 853 по т. 53, обявено на 23.12.2014

54.
Доклад вх. №СО-0818-112(3 )/01.12.2014г. относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собсвеност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от пет години.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 854 по т. 54, обявено на 23.12.2014

55.
Доклад вх. №СО-0815-368(3)/09.12.2014г. относно присъждане на Значка на София на Андон Асенов Андонов.
Д
окл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 855 по т. 55, обявено на 23.12.2014

56.
Доклад вх. № СО-9300-418/11.12.2014 г. относно преразпределение на държавно делегирани бюджетни средства за 2014 г. и допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 856 по т. 56, обявено на 23.12.2014

57.
Доклад вх. №СО-6600-3601(8)/12.12.2014 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина на територията на Столична община” по Програма BG044 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 857 по т. 57, обявено на 23.12.2014
Прилжение

58.
Доклад вх. №СО-7000-1978(1)/16.12.2014 г.  относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” – гр. София”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 858 по т. 58, обявено на 23.12.2014
Прилжение № 1 - І част
Прилжение № 1 - ІІ част

59.
Доклад вх. №СО-9300-406(3)/16.12.2014 г. относно състав на Творческия съвет, приоритети, направления, програми, годишен бюджет, максимална сума за финансиране на един проект в дадена програма и сесия за кандидатстване по Програма „Култура” през 2015 г.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов, Христо Ангеличин
Решение № 859 по т. 59, обявено на 23.12.2014
Прилжения № 1 и № 2

60.
Доклад вх. № СО-94-К-277(1)/16.12.2014 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ Х – София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 860 по т. 60, обявено на 23.12.2014

61.
Доклад вх. № СО-0803-26(1)/14.03.2014 г. допълнен с доклад вх.№ СО- 0803-288/09.12.2014 г.  относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Институт за европейски инициативи”, за срок от 2 години,  върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се на ул. „Пиротска” № 52., за реализиране на проект „Младежки информационно-консултантски център”.
Докл. Савина Савова
Решение № 861 по т. 61, обявено на 23.12.2014

62.
Доклад вх. № СО-0811-122(7)/16.12.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години на Фондация "Здраве и социално развитие".
Докл. Иван Чакъров
Решение № 862 по т. 62, обявено на 23.12.2014

63.
Доклад вх. № СО-94-Г-114(3)/19.11.2014 г. и СО-94-Г-114(4)/12.12.2014 г. относно проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV-„за ресторант и озеленяване”, кв. 97, с.Бистрица, район „Панчарево” на основание чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 863 по т. 63, обявено на 23.12.2014

64.
Доклад вх. № ДК-6600-326(2)/12.12.2014 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” г-жа Ирина Бокова
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 864 по т. 64, обявено на 23.12.2014

65. Доклад вх. № ДК-6600-335(1)16.12.2014 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” г-жа Райна Кабаиванска.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 865 по т. 65, обявено на 18.12.2014

66. Доклад вх. № СО-2900-365(1)/17.12.2014 г. относно финансиране на „Първа САГБАЛ Св. София” ЕАД за извършване на основен ремонт.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 866 по т. 66, обявено на 23.12.2014

67.
Питане вх. № СО-9300-378/20.11.2014 г. от господин Орлин Ваташки – общински съветник, относно  дейността на 20-то ОУ „Тодор Минков”.
Отговор по т. 67


68.
Питане вх. № СО-9300-388/25.11.2014 г. от господин Орлин Ваташки – общински съветник, относно изграждане на предавател на телекомуникационна компания Теленор (Глобул) с височина 18 м.
Отговор по т. 68


69.
Питане вх. № СО-9300-390/25.11.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно ремонти в ОДЗ по време на учебната година.
Отговор по т. 69

70.
Питане вх. № СО-6600-4197/26.11.2014 г. от г-жа Милка Христова и г-н Калоян Паргов – общински съветници, относно изпълнение на проекти с европейско финансиране.
Отговор по т. 70                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                    
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре