нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 74 от дата 29.12.2014

ДНЕВЕН РЕД
на извънредно заседание на Столичния общински съвет, проведено на 29.12.2014 г. (понеделник)
от 10:00 ч.

1. Доклад вх. СО-9300-401/27.11.2014 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.
Докл. Дончо Барбалов,
Юлия Ненкова
Решение № 867 по т. 1, обявено на 29.12.2014
Приложения А и Б                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре