нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 75 от дата 22.01.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 22 януари 2015 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх.№ СО-6600-4270/01.12.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 1 по т. 1, обявено на 29.01.2015
Приложение

2. Доклад вх. № СО-6200-1166(14)/09.01.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене” на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 2 по т. 2, обявено на 29.01.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

3.
Доклад вх. № СО15-9300-2/06.01.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 3 по т. 3, обявено на 29.01.2015

4.
Доклад вх. № СО-9300-428/19.12.2014 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа за изграждане на устойчив модел на резидентни социални услуги за деца и младежи в Столична община” през 2014 – 2015 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 4 по т. 4, обявено на 29.01.2015
Приложение

5.
Доклад вх. № СО-94-И-406(1)/19.12.2014 г. относно предложение за отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 5 по т. 5, обявено на 29.01.2015

6.
Доклад вх. № СО-6600-3601(12)/15.01.2014 г. относно изменение и допълнение на Решение № 857  по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на Столичния общински съвет за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина на територията на Столична община” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 6 по т. 6, обявено на 29.01.2015
Приложение

7. Доклад вх.№0408-32(8)/2012г./15.01.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. между Столична община (СО) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОППР) за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД – гр. София”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 7 по т. 7, обявено на 29.01.2015

8.
Доклад вх. № СО-6600-4095(6)/22.12.2014 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране по Проект „Красива България”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 8 по т. 8, обявено на 29.01.2015

9.
Доклад вх. № СО-6600-3571(18)/15.01.2015 г. относно изпълнение на проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 9 по т. 9, обявено на 29.01.2015

10.
Доклад вх. № 0408-57(1149)15.01.2015 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Столична община, в размер на 34 227 025 лв., обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 10 по т. 10, обявено на 29.01.2015
Приложение

11.
Доклад вх. СО15-9300-3/08.01.2015 г. относно приемане на годишни отчети по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2014 г.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 11 по т. 11, обявено на 29.01.2015
Приложение № 1
Приложение № 2

12.
Доклад вх. СО15-9300-4/09.01.2015 г. относно приемане на отчет по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – обявена сесия за програмно финансиране през м. септември 2014 г.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 12 по т. 12, обявено на 29.01.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част

13.
Доклад вх. № СО15-9300-5/13.01.2015 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2015 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 13 по т. 13, обявено на 29.01.2015

14.
Доклад вх. СО-6600-4367/05.12.2014 4 г. относно одобряване на подробен устройствен  план – изменение на план за регулация за м. "Врана – Лозен  –триъгълника", кв. 17; изменение на план за улична регулация при о.т. 117а; изменение на границите на УПИ: Х-169, XI-292, XIII-167, XV-142 И XIV-141; създаване на нови УПИ: XVI-168, XVII-168, кв. 17, м. "Врана – Лозен  –триъгълника", район "Панчарево".
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 14 по т. 14, обявено на 29.01.2015

15.
Доклад вх. № СО-6600-4625/17.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица” и план-схеми на техническата инфраструктура, район „Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 15 по т. 15, обявено на 29.01.2015

16.
Доклад вх. № СО-6600-4626/17.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „кв. Димитър Миленков” и план-схеми на техническата инфраструктура, район „Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 16 по т. 16, обявено на 29.01.2015

17. 
Доклад вх. № СО-6600-3808(3)/22.12.2014 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 723 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 17 по т. 17, обявено на 29.01.2015

18.
Доклад вх. № СО-6600-4765/29.12.2014 г. относно прекратяване на административното производство по одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: "Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със софийски околовръстен път до възела при бул. "Ботевградско шосе" (от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (ВЛ 110 kV "Требич").
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 18 по т. 18, обявено на 29.01.2015

19.
Доклад вх. № СО-6600-4766/29.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ II-120 и УПИ - "за озеленяване" за създаване на нови УПИ II-120, XI-1114 и УПИ- "за озеленяване" и прокарване на задънена улица от о.т. 184а до о.т. 184б, кв. 31, м. "в.з. Киноцентър-1ч", район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 19 по т. 19, обявено на 29.01.2015

20.
Доклад вх. № СО-6600-4767/29.12.2014 г. относно прекратяване на административното производство по одобряване на подробен устройствен план – парцеларен  план за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул.”Ботевградско шосе” (от към 0+00 до км 16+400) – реконструкция на ел. преносна мрежа при км 9+180 CPH 20kV, „Чепинско шосе”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 20 по т. 20, обявено на 29.01.2015

21.
Доклад вх. № СО-6600-4769/29.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V – за трудови казарми, за създаване на нови УПИ V – за трудови казарми и ІV-62,63-за автосервиз и нова задънена улица от о.т. 15б до о.т. 15ж, кв.1, м.”Трудови казарми”, район „Красна поляна”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 21 по т. 21, обявено на 29.01.2015

22.
Доклад вх. № СО-6600-4770/29.12.2014 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Южна тангента”, кв.2, УПИ І-„за транспортна инфраструктура и КОО” за създаване на нов УПИ VІ-13-„за офиси и оо” с предвидено застрояване и нова задънена улица по о.т. 58а – о.т. 58б.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 22 по т. 22, обявено на 29.01.2015

23.
Доклад вх. № СО-6600-4771/29.12.2014 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между о.т. 654 и о.т.658, откриване на задънена улица от о.т. 655 до о.т. 654в, план за регулация и застрояване за УПИ І-512, ІІ-512,535, ІІІ535, кв.53в, местност „с. Железница”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 23 по т. 23, обявено на 29.01.2015

24.
Доклад вх. № СО-6600-4772/29.12.2014 г. относно  разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план –   парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на разпределителен газопровод м. "Долни Богров" от ГРС "Кремиковци" до "Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина" в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 22304.7930.15, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 24 по т. 24, обявено на 29.01.2015
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

25.
Доклад вх. № СО15-9300-15/16.01.2015 г. относно именуване на пространството между ул. „Московска” (о.т.112а – о.т.106а), бул. „Васил Левски” в частта площад „Паметник Васил Левски” и сградата на „Музеен комплекс” – квартал 500, местност „Център – Зона А” по плана на град София с името площад „Гина Кунчева”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 25 по т. 25, обявено на 29.01.2015
Приложение


26.
Доклад вх. № СО15-9300-9/15.01.2014 г.  относно избор на Организационен комитет на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.” и утвърждаване на правила за дейността на Организационния комитет.
Докл. Анатоли Илиев
Решение № 26 по т. 26, обявено на 29.01.2015

27.
Доклад вх. № СО15-6200-31(1)/15.01.2015 г. относно освобождаване на заместника на обществения посредник на територията на Столична община от заеманата длъжност.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 27 по т. 27, обявено на 23.01.2015

28.
Доклад вх. № СО-7000-1193(13)/15.01.2014г.относно увеличаване на капитала на „Чистота – Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 28 по т. 28, обявено на 29.01.2015

29.
Доклад вх. № СО15-9300-8/15.01.2015 г. относно провеждане на скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ) на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Нина Чанева
Решение № 29 по т. 29, обявено на 29.01.2015

30.
Доклад вх. № СО15-9300-10/15.01.2015 г.  относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Европа”  за 2014 г. и Приоритетни области и финансиране по Програма „Европа” за 2015 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Анна Славова, Марта Георгиева
Решение № 30 по т. 30, обявено на 29.01.2015
Приложение № 1
Приложение № 2

31.
Доклад вх. № СО-0405-34(2)/14.01.2015 г. относно поставяне на паметна плоча на Димитър Николов Христов, министър на земеделието в няколко български правителства от 1911 до 1930 година.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 31 по т. 31, обявено на 29.01.2015

32.
Ново обсъждане на Решение № 818 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО-7000-1553(4)/01.12.2014 г. от г-жа Юлия Ненкова, за провеждане търг за отдаване под наем на част от имот – изключителна държавна собственост, представляващ изкуствен водоем – езеро „Ариана”, разположено на територията на Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз-Борисова градина”, върнато със Заповед  № РД-15-245/30.12.2014 г. на областния управител на Област София.
Решение № 32 по т. 32, обявено на 29.01.2015

33.
Доклад вх.№СО-0809-98(10)/17.12.2014 г. относно включване на недвижим имот, представляващ магазин № 1, намираш се в гр. София, ул. „Милин камък” № 8, партерен етаж, в Програмата на Столична община за 2014 г. по чл. 8, ал.9, т.4 от ЗОС, за придобиване от СО чрез покупка.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 33 по т. 33, обявено на 29.01.2015

34.
Доклад вх. № СО-0811-170/02.12.2014 г. относно именуване безименна улица на територията на район „Красна поляна” с името „Дар”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 34 по т. 34, обявено на 29.01.2015

35.
Доклад вх. № СО-0813-172(12)/08.01.2015 г. относно изменение и допълнение на Решение № 518 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Димитър Димов
Решение № 35 по т. 35, обявено на 29.01.2015

36.
Доклад вх. № СО15-0818-4/08.01.2014 г. относно преобразуване на ЦДГ 161 „Ласка” в ОДЗ № 161 „Ласка” на територията на район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 36 по т. 36, обявено на 29.01.2015

37. Доклад вх.№ 0817-31(13)/01.12.2014 г. относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 37 по т. 37, обявено на 29.01.2015

38.
Доклад вх. № СО-0819-374(2)/16.12.2014 г. относно изменение на точка ІІ, т. 5 от Решение № 451 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на Столичния общински съвет и провеждане на процедура по придобиване на имот от Столична община, чрез принудително отчуждаване.
Докл. Милко Младенов
Решение № 38 по т. 38, обявено на 29.01.2015

39.
Питане вх. № СО-9300-409/05.12.2014 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно състоянието и перспективите на съоръженията и прилежащите терени на и около стадион „Септември”, район „Красна поляна”.
Отговор по т. 39

40. Питане вх. № СО-9300-432/30.12.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно стопанисване на общински жилища.
Отговор по т. 40

41.
Питане вх. № СО15-9300-6/14.01.2015 г. от господата Николай Белалов и Румен Георгиев – общински съвет, относно поставена реклама в градинска площ.
Отговор по т. 41

42.
Питане вх. № СО15-9300-7/15.01.2015 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно изпълнение на Решение на СОС за възстановяване на мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-художествения синтез „1300 години България” и тяхното реаранжиране.
Отговор по т. 42

43.
Доклад вх. №6200-290(4)/15.01.2015 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” г-н Христо Георгиев Мирянов.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 39 по т. 43, обявено на 29.01.2015

44.
Доклад вх. № СО15-9300-17/20.01.2015 г. относно избор на кмет на район „Слатина”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 40 по т. 44, обявено на 29.01.2015

45.
Доклад вх. № СО-94-М-589(2)/12.01.2015 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване и необходим продължителен възстановителен период след извършена интервенция и проведено лъчелечение.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 41 по т. 45, обявено на 29.01.2015

46.
Доклад вх. № СО15-9300-11/15.01.2015 г. относно подновяване на договор за заем между Столична община и Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на съфинансиране по проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 42 по т. 46, обявено на 29.01.2015

47.
Доклад вх. № ДК-6600-5(1)/16.01.2015 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2015 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 43 по т. 47, обявено на 29.01.2015
Приложение № 1

48.
Доклад вх. № СО15-9300-16/19.01.2015 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Медицински център І – Банкя” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова
Решение № 44 по т. 48, обявено на 27.01.2015

49.
Доклад вх. № СО15-2900-11(1)/20.01.2015 г. относно даване на съгласие на „Първа МБАЛ – София” ЕАД за кандидатстване по програма, финансирана от Европейския съюз BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 45 по т. 49, обявено на 29.01.2015

50.
Доклад вх. № СО15-0813-15/20.01.2015 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на общински служител.
Докл. Димитър Димов
Решение № 46 по т. 50, обявено на 29.01.2015                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре