нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 76 от дата 12.02.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 12 февруари 2015 г. от 10:00 ч.:


1. Доклад вх. № СО15-9300-40/10.02.2015 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проект за сборен бюджет на Столична община за 2015 година.
Докл. Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Альоша Даков, Анна Славова, Борислав Борисов, Владимир Данев, Гергана Алексова, Иван Мечков, Иван Таков, Коста Иванов, Николай Белалов, Орлин Ваташки, Панайот Бончев, Теодора Делисивкова
Решение № 47 по т. 1, обявено на 19.02.2015

1. Доклад вх.№ СО15-9300-21/26.01.2015 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 48 по т. 1, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложения № 4 - № 8
Приложение № 9 - І част
Приложение № 9 - ІІ част
Приложение № 9 - ІІІ част

2.
Доклад вх.№ СО15-9300-31/03.02.2015 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 49 по т. 2, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

3. Доклад вх.№ СО15-9300-35/04.02.2015 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2014 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 50 по т. 3, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 1 - ІV част

4.
Доклад вх.№СО-2600-7156/12/04.04.2014г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 51 по т. 4, обявено на 19.02.2015


5.
Доклад вх. № 6600-2327/77/21.01.2015 г. относно изменение на Решение № 479 от 24.07.2014 г. на СОС за издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/034 от 20.05.2013 г. за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 52 по т. 5, обявено на 19.02.2015
Приложение

6.
Доклад вх. № СО-2600-8667(9)/05.02.2015 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2015 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 53 по т. 6, обявено на 19.02.2015
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

7.
Доклад вх. № 0409-122(42)/05.02.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г., за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-187 от 27.05.2014 г. между Столична община и Министерство на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Ирина Савина
Решение № 54 по т. 7, обявено на 19.02.2015

8.
Доклад вх. № СО-0202-112(3)/21.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 55 по т. 8, обявено на 19.02.2015

9.
Доклад вх. № СО-0202-104(8)/26.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 56 по т. 9, обявено на 19.02.2015

10.
Доклад вх. № СО-0202-48(3)/26.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 57 по т. 10, обявено на 19.02.2015

11.
Доклад вх. № СО-0202-42/2/28.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбаблов
Решение № 58 по т. 11, обявено на 19.02.2015

12.
Доклад вх. № СО-0202-36/5/28.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 59 по т. 12, обявено на 19.02.2015

13.
Доклад вх. № СО-0202-20/3/28.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 60 по т. 13, обявено на 19.02.2015

14.
Доклад вх. № СО-0202-41/3/28.01.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 61 по т. 14, обявено на 19.02.2015

15.
Доклад вх. СО-1800-294(1)/02.12.2014 г. относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия – музей „Дечко Узунов” и увеличаване числеността на персонала с една щатна бройка.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 62 по т. 15, обявено на 19.02.2015
Приложения № 1 и № 2

16.
Доклад вх. № СО15-9300-14/16.01.2015 г. относно отчет за изпълнение на едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2014 година и Едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2015 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 63 по т. 16, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1
Приложение № 2

17. Доклад вх. № СО-1800-99(13)/16.01.2015 г. относно увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на Софийски духов оркестър към ОКИ „Искър”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 64 по т. 17, обявено на 19.02.2015

18.
Доклад вх. № СО15-9300-27/30.01.2015 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на образованието и науката за нуждите  на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” за срок от 10 години части от имот – публична общинска собственост – 9 класни стаи в сградата на 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, район „Сердика” за образователна дейност.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 65 по т. 18, обявено на 19.02.2015

19.
Доклад вх. № СО-6600-4768/29.12.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VІІ-182, VІІІ-378, ІХ-со И Х-415 от кв. 1 и УПИ І-„за хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и детска площадка“ от кв. 2а за създаване на УПИ VІІ-182, VІІІ-378, ІХ-со, Х-415 и ХІV-„за хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и детска площадка“ и задънена улица от о.т.3а - о.т.4 до о.т.3б, кв. 1 /нов/, м. ”Мала кория”, район “Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 66 по т. 19, обявено на 19.02.2015

20.
Доклад вх. № СО15-6600-165/14.01.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на улици: от о.т. 85е-о.т. 1-о.т. 19-о.т. 27-о.т. 73-о.т. 29-о.т. 68-о.т.65-о.т.62-о.т. 53-о.т. 44-о.т. 38-о.т. 31 до о.т. 29; от о.т. 73-о.т. 81-о.т. 90 до о. т. 95; задънени улици: от о.т. 73 до о.т. 94; от о.т. 53 до о.т. 95А; план за регулация и застрояване за квартали 1,2,3,4 и 5, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на идейна вертикална планировка с надлъжни профили на новопроектираните улици в обхвата на разработката, м. ,,Дъбо”, землище с. Мало Бучино, район ,,Овча купел”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 67 по т. 20, обявено на 19.02.2015

21.
Доклад вх. № СО15-6600-432/28.01.2015 г. относно одобряване  за частна общинска собственост на обособени обекти от сградата на Столичната общинска администрация – Направление „Архитектура и градоустройство” – публична общинска собственост, находящи се на ул.”Сердика 5” и предоставянето им безвъзмездно за ползване на „Географска информационна система – София” ЕООД („ГИС – София” ЕООД).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 68 по т. 21, обявено на 19.02.2015

22.
Доклад вх. № СО15-6600-569/03.02.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за м. "кв. Кумарица" - гр. Нови Искър, кв. 236, УПИ VІІ-1213, УПИ XXІX-1214 – нови и изменение на улична регулация от о.т. 127-б до о.т. 127-в.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 69 по т. 22, обявено на 19.02.2015

23.
Доклад вх. № СО15-6600-571/03.02.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) –  план за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-74, кв. 35а, м. "Люлин-8 мр.", район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. "Люлин-8 мр." в граници: бул. "Панчо Владигеров", бул. "Царица Йоана", ул. "Ген. Асен Николов" и ул. "Крим", одобрен с Решение №408 по Протокол №21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 70 по т. 23, обявено на 19.02.2015

24.
Доклад вх. № СО15-6200-73(1)/10.02.2015 г. относно изработване и поставяне на барелеф на майката на Васил Левски.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 71 по т. 24, обявено на 19.02.2015


25. Доклад вх. № СО-2900-355(3)/22.01.2015 г.  относно даване на съгласие на „Първа МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен актив – нова версия на лицензирана компютърна програма.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 72 по т. 25, обявено на 19.02.2015

26.
Доклад вх. № СО15-9300-22/26.01.2015 г.  относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център XV – София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 73 по т. 26, обявено на 19.02.2015

27.
Доклад вх. № СО15-0500-173/28.01.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 74 по т. 27, обявено на 19.02.2015

28.
Доклад вх. № СО15-0500-174/28.01.2015 г.  относно изменение на Решение № 521 по Протокол № 27 от 11.10.2012г. и Решение № 774 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 75 по т. 28, обявено на 19.02.2015

29.
Доклад вх. № СО-7000-1710/3/02.02.2015 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на имот, собственост на „Софийски имоти” ЕАД. 
Докл. Николай Стойнев
Решение № 76 по т. 29, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1
Приложение № 2

30.
Доклад вх. № СО15-0803-9(1)/05.02.2015 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 77 по т. 30, обявено на 19.02.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 1 - ІV част
Приложение № 1 - V част
Приложение № 1 - VІ част

31.
Доклад вх. № СО-7000-1761/12/04.02.2015 г. относно изменение на Решение № 500, по Протокол № 66, т.47 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 78 по т. 31, обявено на 19.02.2015

32.
Доклад вх. № СО15-9300-26/29.01.2015 г.  относно програма за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донорство на репродуктивен материал.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Силвия Христова
Оттеглен от вносителите по време на заседанието

33.
Доклад вх. № СО15-9300-29/02.02.2015 г. относно създаване на устойчива Програма за финансово подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми от Столична община и осигуряване на финансова подкрепа за изследване и лечение на безплодието им чрез общински фонд.
Докл. Анна Славова, Милка Христова
Оттеглен от вносителите по време на заседанието

34. Доклад вх. № СО-0816-61/1/05.02.2015 г.  относно наименуване на безименна улица в район „Студентски” с името „Проф. Борис Боровски”, наименуване на жилищен комплекс с името „Панорама Бояна”, район „Витоша” и преименуване на улица в район „Сердика” с името „Север”.
Докл. Мария Димитрова, Теодора Делисивкова
Решение № 79 по т. 34, обявено на 19.02.2015

35. Доклад вх. № СО-0806-279(6)/28.01.2015 г.  относно учредяване право на надстрояване към съществуващ частен нежилищен имот – едноетажно помещение към трафопост, в сграда с пл.№1320, находяща се в общински УПИ І – „ЗА ЖС, магазин и трафопост”, кв.261, м.”Суха река” – „Квартали от североизточен град, прилежащи на първа задгарова артерия” по плана на гр. София, Район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 80 по т. 35, обявено на 19.02.2015

36.
Доклад вх. № СО-1800-169(7)/28.01.2015 г.  относно учредяване безвъзмездно право  на ползване на народно читалище „Паисий Хилендарски 2007” на сграда – частна общинска собственост, находяща се на територията на район „Слатина”, кв.”Редута”, ул. „Иларион Драгостинов” № 17-19.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 81 по т. 36, обявено на 19.02.2015

37.
Доклад вх. № СО-1100-835(9)/21.01.2015 г.  относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, находящ се в СО – район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, кв. 9, УПИ ІІІ За ЖС и КОО и УПИ За ЖС и КОО, стар УПИ ІІ За ЖС и КОО.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 82 по т. 37, обявено на 19.02.2015

38.
Доклад
вх.№СО-0809-304(2)/21.01.2015 г. относно отмяна на Решение № 512 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Ханна” върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се на ул. „Кричим” № 47, ет.1,  за срок от 10 (десет) години, за разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 83 по т. 38, обявено на 19.02.2015

39.
Доклад вх. № СО-0813-313(3)/21.01.2015 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на 101 СОУ „Бачо Киро”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 84 по т. 39, обявено на 19.02.2015

40.
Доклад вх. №СО-2600-8268(4)/05.02.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, на „БТК” ЕАД и „Български пощи” ЕАД, върху реални части от имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, кв. „Драгалевци”, ул. „Папрат” № 26, представляващ масивна триетажна сграда с идентификатор 68134.1977.496.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, за АТЦ и поща.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 85 по т. 40, обявено на 19.02.2015

41.
Доклад вх. № СО15-0817-68(1)/05.02.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-9/26.03.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 86 по т. 41, обявено на 19.02.2015

42.
Доклад вх. № СО-0819-379(1)/21.01.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 87 по т. 42, обявено на 19.02.2015

43.
Доклад вх. №94-П-250(24)/21.01.2015 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица чрез доброволна делба.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 88 по т. 43, обявено на 19.02.2015

44.
Доклад вх. № СО15-0824-15/3/30.01.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджет на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор № А12-22-11/20.05.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Рангел Марков
Решение № 89 по т. 44, обявено на 19.02.2015

45.
Питане вх. № СО-9300-423/18.12.2014 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, изпълнение на Решение № 428 на Столичния общински съвет от  19.07.2012 г.  отнасящо се за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи и ползването на съответните съществуващи елементи единствено за инициативи на Столична община.
Отговор по т. 45

46.
Питане вх. № СО-9300-305/6/03.02.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, действия на Столична община за предотвратяване образуването на нерегламентирани разтоварища и сметища  на зимни маси и строителни отпадъци в бившите землища на кварталите Бояна, Драгалевци, Симеоново, Дървеница и Горубляне в нарушение на ЗУО и ЗООС.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх. № СО15-9300-18/1/03.02.2015 г. от Димитър Антов – общински съветник, състоянието на СКГТ и нерегламентираното ползване на градския транспорт на територията на Столична община.
Отговор по т. 47

48.
Питане вх. № СО15-9300-19/1/03.02.2015 г. от Димитър Антов – общински съветник, дейности по извършване на разкопки, консервация, укрепване на археологически обект „Западна порта” на Сердика и нарушения на пътната инфраструктура в съседство.
Отговор по т. 48


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре