нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 77 от дата 26.02.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 26 февруари 2015 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-370/07.11.2014 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 90 по т. 1, обявено на 06.03.2015

2.
Доклад вх. № СО15-9300-39/09.02.2015 г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІV-то тримесечие на 2014 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 91 по т. 2, обявено на 06.03.2015

3.
Доклад вх. № СО15-6600-770/10.02.2015 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Оборище” ЕООД – в ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 92 по т. 3, обявено на 06.03.2015

4.
Доклад вх. № СО15-7000-222(1)/10.02.2015 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 93 по т. 4, обявено на 06.03.2015

5.
Доклад вх. № СО15-7000-21(4)/19.02.2015 г. относно даване на разрешение „Егида – София” ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за кредитен ангажимент за предоставяне на банков кредит-овърдрафт по разплащателна сметка и издаване на банкови гаранции № КБ-20-ЮЛ/14.01.2010г., изменен с Анекс № 6 от 14.03.2013 г., с „Общинска банка” АД и обезпечаване на същия с вземания на дружеството от клиенти по сключени договори за наем и охрана на търговски обекти, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 94 по т. 5, обявено на 06.03.2015
Приложения № 1 и № 2

6.
Доклад вх. № СО15-9300-38/06.02.2015 г. относно утвърждаване на проекти на методики за разпределение на субсидии и компенсации, изплащани от Столична община на транспортните оператори.
Докл. Любомир Христов
Решение № 95 по т. 6, обявено на 06.03.2015
Приложения № 1, № 2 и № 3

7.
Доклад вх. № 6600-4066(10)/15.01.2015 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, разположена в сутеренния етаж на административната сграда да Столичната община на ул. „Париж” № 3, състояща се от кухненска част, търговска зала, складови помещения, канцелария, заедно с тераса – „Зимна градина” и на част от дворното място за разполагане на маси на открито.
Докл. Юлия Ненкова, 
Ралица Стоянова
Решение № 96 по т. 7, обявено на 06.03.2015

8. Доклад вх. № СО15-9300-47/16.02.2015 г. относно потвърждаване на земеделските имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) определени за обезщетяване по реда на чл.10б, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за територията на Столичната община, обект на Решение № 719 от 06.11.2014 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 97 по т. 8, обявено на 06.03.2015
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

9. Доклад вх. № СО-0408-7(101)/17.02.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/002 от  29.03.2013 г. между СО и МРРБ.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 98 по т. 9, обявено на 06.03.2015

10.
Доклад вх.№СО-6600-3055(10)/19.02.2015 г. относно изменение и допълнение на Решение № 834 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 99 по т. 10, обявено на 06.03.2015

11.
Доклад вх. СО-6600-4702/22.12.2014 г.  относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6216.3570, 04234.6216.3571, 04234.6216.3572, 04234.6216.3573, 04234.6216.3574 и 04234.6216.3575 по ККР на с. Лозен, местност "Димоска бара", район „Панчарево”, попадащи в територия, отредена с ОУП на СО за далекоперспективно развите.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 100 по т. 11, обявено на 06.03.2015

12.
Доклад вх. № СО15-6600-572/03.02.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на квартали: 104, 104в, 105, 146 и 147. гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 101 по т. 12, обявено на 06.03.2015

13.
Доклад вх. СО15-6600-601/04.02.2015г. относно проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. "Суходол", кв. 44в, УПИ І-3942.371 "за комплексно обслужване, складове и безвредно производство", план за регулация на улица от о.т. 312а до о.т. 330, изменение на улична регулация при о.т. 312.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 102 по т. 13, обявено на 06.03.2015

14.
Доклад вх. № СО15-6600-602/04.02.2015г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за улична регулация за улица от о.т. 600 до о.т. 623 и план за застрояване за УПИ І-842 и УПИ ІІ-843 от нов кв. 45, м. "в.з. Бистрица – разширение", план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и проект за вертикална планировка с надлъжен профил и картограма на земните маси, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 103 по т. 14, обявено на 06.03.2015

15. Доклад вх. № СО-2900-12(25)/17.02.2014 г. относно прекратяване на договора за възлагане на контрол в „ДКЦ Х –  София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 104 по т. 15, обявено на 06.03.2015

16.
Доклад вх. № СО15-0500-232/06.02.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 105 по т. 16, обявено на 06.03.2015

17.
Доклад вх. № СО15-0500-483/17.02.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост и обособена част от имуществото на общинско търговско дружество.
Докл. Валя Чилова
Решение № 106 по т. 17, обявено на 06.03.2015

18.
Доклад вх. № СО15-0500-482/17.02.2015 г. относно приемане и утвърждаване на Проект на Годишния общински план за работа по приватизация за 2015 г. и Отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2014г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 107 по т. 18, обявено на 06.03.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - І част
Приложения № 1А, № 1Б, № 2А и № 2Б

19.
Доклад вх.№СО15-9300-52/19.02.2015 г. относно Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2014 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2015 година.
Докл. Ирина Йорданова, Панайот Бончев
Решение № 108 по т. 19, обявено на 06.03.2015
Приложения № 1 и № 2

20.
Доклад вх.№СО15-9300-53/19.02.2015 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2014 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2015 г. и бюджет за 2015 г.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Малина Едрева, Владимир Кисьов, д-р Тодор Чобанов
Решение № 109 по т. 20, обявено на 06.03.2015
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 1 - ІV част
Приложение № 1 - V част
Приложение № 1 - VІ част
Приложение № 1 - VІІ част
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 3

21.
Доклад вх. № СО-9300-429/23.12.2014 г. относно именуване на улица в район „Младост” с името „Ефрейтор Николай Паскалев”.
Докл. Иван Мечков
Решение № 110 по т. 21, обявено на 06.03.2015

22.
Доклад вх. № СО-0806-446(1)/09.02.2015 г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Ева Митова
Решение № 111 по т. 22, обявено на 06.03.2015

23.
Доклад вх. № 94-И-372(8)/09.02.2015 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински имот, на основание чл. 67 от Закона за собствеността, съставляващ УПИ ІV-95, кв.18а, м. „ж.к Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 112 по т. 23, обявено на 06.03.2015

24.
Доклад вх.№СО15-0808-27(2)/18.02.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община (СО), съгласно т.20 от ДДС 7/04.04.2008 г. за разплащане по договор № А12-22-157/18.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), сключен между район „Изгрев”, СО и Министерство на финансите.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 113 по т. 24, обявено на 06.03.2015

25.
Доклад вх. № СО-0811-119(9)/09.02.2015 г.  относно процедура по чл. 15, ал.5, във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 114 по т. 25, обявено на 06.03.2015

26. Доклад вх. № СО15-0812-24(1)/18.02.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община (СО), съгласно т. 20 от ДДС 7/04.04.2008 г. за разплащане по договор № А12-22-6/12.03.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), сключен между район „Илинден”, СО и Министерство на финансите.
Докл. Иван Божилов
Решение № 115 по т. 26, обявено на 04.03.2015

27. Доклад вх. № СО-0815-407(4)/10.02.2015 г. относно изменение на Решение № 442 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 116 по т. 27, обявено на 06.03.2015

28.
Доклад вх. № СО-0815-397(2)09.02.2015 г. относно отмяна на Решение № 511 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г. на СОС и учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 години, на Фондация „Бесарабски българи - 98” върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, представляващо занималня № 2, намираща се в жк „Младост 1”, бл.1Б, ет.8.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 117 по т. 28, обявено на 06.03.2015

29. Доклад вх. № 2600-9514(19)/28.01.2015 г. относно провеждане на процедура по §6, във връзка с §8 от ПРЗУТ, за изменение на Решение №998, по Протокол № 94 от 11.12.2006г.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 118 по т. 29, обявено на 06.03.2015

30. Доклад вх. № СО15-0817-13(2)09.02.2015г. относно определяне характера на собствеността на УПИ, отреден за спортно игрище, по реда на чл. 49 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 119 по т. 30, обявено на 06.03.2015

31.
Доклад вх. № 0818-3084(24)/09.02.2015 г. относно изменение на Решение № 335 по Протокол №68 от 28.06.2010 г. на СОС и процедура по §8, ал.1 от ПРЗУТ за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИХ-1100, 1611-общ. и УПИ ХІ-1100, 1611-общ, кв.25б, м. „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 120 по т. 31, обявено на 06.03.2015

32.
Доклад вх. СО-0818-177(10)/09.02.2015 г. относно процедура по реда на §8, ал.2, т.1 и ал. 3 от ПР ЗУТ и чл. 79, ал.2 от НОС.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 121 по т. 32, обявено на 06.03.2015

33.
Доклад вх. №СО-0820-302(3)/09.02.2015 г. относно допълване на Решение № 459 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху реални части от сгради – 2-ри етаж, намиращи се в жк „Обеля – 2”, район „Връбница”, частна общинска собственост, в полза на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД.
Докл. Младен Младенов
Решение № 122 по т. 33, обявено на 06.03.2015

34.
Доклад вх. № СО-0820-205/27.08.2014 г. относно именуване на безименна улица в м. „Модерно предградие”, район „Връбница” с името  ул. „Старши подофицер Йордан Такев Димитров”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 123 по т. 34, обявено на 06.03.2015

35.
Доклад вх. № СО15-0821-21/04.02.2015 г. относно именуване на безименна улица, намираща с в с. Локорско, район „Нови Искър” с името бул. „Божин Ласков”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 124 по т. 35, обявено на 06.03.2015

36.
Питане вх. № СО-9300-423/18.12.2014 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, изпълнение на Решение № 428 на Столичния общински съвет от  19.07.2012 г.  отнасящо се за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи и ползването на съответните съществуващи елементи единствено за инициативи на Столична община.
Отговор по т. 36

37.
Питане вх. № СО-9300-305/6/03.02.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, действия на Столична община за предотвратяване образуването на нерегламентирани разтоварища и сметища  на зимни маси и строителни отпадъци в бившите землища на кварталите Бояна, Драгалевци, Симеоново, Дървеница и Горубляне в нарушение на ЗУО и ЗООС.
Отговор по т. 37

38.
Питане вх. № СО15-9300-33/04.02.2015 г. от г-жа Милка Христова и г-жа Теодора Делисивкова  – общински съветници, относно осигуряване на условия за отдих на децата и учениците от общинските училища.
Отговор по т. 38

39.
Доклад вх. № СО15-94-Д-20(3)/18.02.2015 г. относно удостояване на г-н Димитър Йосифов със Значка на София по повод неговия 80-годишен юбилей и 55 години на сцената.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 125 по т. 39, обявено на 06.03.2015

40. Доклад вх. № ДЗ-0816-9(8)/23.02.2015 г. относно  допълнение на Решение № 200 по Протокол №64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет за приключване ликвидацията на „Дентален център V – София” ЕООД – в ликвидация.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, Антоанета Пейчева
Решение № 126 по т. 40, обявено на 06.03.2015

41.
Доклад вх. № СО15-2900-10(2)/23.02.2015 г. относно  отмяна на Решение № 416 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г. на Столичния общински съвет за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ІІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, Антоанета Пейчева
Решение № 127 по т. 41, обявено на 06.03.2015

42.
Доклад вх. № СО15-9300-58/24.02.2015 г. относно предоставяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 128 по т. 42, обявено на 06.03.2015
Приложения № 1, № 2 и № 4

43.
Доклад вх. № СО15-6200-21(2)/24.02.2015 г. относно учредяване на ежегодна награда „София – творчески град на киното” на Столична община в рамките на международния филмов фестивал София филм фест, част от Календара на културните събития на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 129 по т. 43, обявено на 06.03.2015
Приложение № 1                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре