нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 78 от дата 12.03.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 12 март 2015 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх. № СО15-9300-61/24.02.2015 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2014 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2015г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 130 по т. 1, обявено на 19.03.2015
Приложение № 1 - I част
Приложение № 1 - II част
Приложение № 2

2. Доклад вх. №СО15-9300-70/05.03.2015 г. относно избор на заместник на обществения посредник на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 131 по т. 2, обявено на 19.03.2015

3.
Доклад вх. № МДТ-6600-88(1)/13.02.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 132 по т. 3, обявено на 19.03.2015


4.
Доклад вх. №СО15-9300-66/27.02.2015 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на територии, общинска собственост през 2016 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 133 по т. 4, обявено на 19.03.2015
Приложения № 1 - № 3


5. Доклад вх. №СО15-6600-994/20.02.2015 г. относно даване на съгласие за замяна на реална част от УПИ XV – „за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена и метростанция” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 5841 кв. м. за реална част от УПИ XV – „за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена и метростанция” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 4920 кв. м.; на реална част от УПИ XVI – „за администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 3224 кв. м. за реална част от УПИ XVI – „за администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена” в кв. 2 от действащия ЧЗРП, за кв. 2 на местността „Летищен комплекс” – София, район „Слатина”, с площ на частта 2977 кв. м.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 134 по т. 5, обявено на 19.03.2015


6.
Доклад вх. № СО15-6600-994(1)/20.02.2015 г. относно даване на съгласие Столична община да придобие ограничено вещно право – право на прокарване на водопровод с дължина 610 м от връзка с водопровод Ф 150 мм до метростанция 23, върху имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, учредено с решение на Министерски съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 135 по т. 6, обявено на 19.03.2015


7.
Доклад вх.№СО15-6600-995/20.02.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на м. „Орландовци – Малашевци", кв. 98, УПИ III-169, 895, УПИ IV-1008, обособяване на нови УПИ IV-1008 и УПИ XX-1008 и задънена улица по о.т. 687а-687б, за поземлен имот с идентификатор № 68134.8509.1008, район „Сердика”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 136 по т. 7, обявено на 19.03.2015


8.
Доклад вх. № СО-6600-3204(3)/05.03.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 640 по Протокол № 69 от 09.10.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 137 по т. 8, обявено на 19.03.2015


9.
Доклад вх. № СО15-9300-71/05.03.2015 г. относно прекратяване дейността на „Медицински център ІV –  София” ЕООД чрез ликвидация.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, Антоанета Пейчева
Решение № 138 по т. 9, обявено на 19.03.2015


10.
Доклад вх. №СО15-2900-30(4)/05.03.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център VІ – София ” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, 
Антоанета Пейчева
Решение № 139 по т. 10, обявено на 19.03.2015
Приложения № 1 - № 3

11.
Доклад вх. №СО15-9300-64(1)/26.02.2015 г. относно доклад на комисия, назначена със заповед № СО15-РД-0901-69/10.02.2015г. на кмета на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Зафир Зарков, Иван Илиев, Валя Чилова, Владимир Кисьов, Любомир Дацов, Панайот Бончев, Иван Таков, Дончо Барбалов
Решение № 140 по т. 11, обявено на 19.03.2015
Приложение № 1

12.
Доклад вх. №СО15-7000-203(2)/27.02.2015 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Егида – София“ ЕАД.
Докл.Николай Стойнев, Т
атяна Георгиева
Решение № 141 по т. 12, обявено на 19.03.2015
Приложение № 1 - I част
Приложение № 1 - II част

13.
Доклад вх. № СО-9300-8(32)/05.03.2015 г. относно утвърждаване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО за 2015г. и Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2015 г.
Докл. Роберт Янакиев,
д-р Тодор Чобанов
Решение № 142 по т. 13, обявено на 19.03.2015
Приложение № 1 - № 2

14.
Доклад вх. № СО15-9300-72/05.03.2015 г. относно изпълнение на Решение № 13 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г. и изпълнение на Заповед № СО-РД-09-01-60/03.02.2015 г. за финансиране на проектни предложения по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Роберт Янакиев, д-р Тодор Чобанов
Решение № 143 по т. 14, обявено на 19.03.2015
Приложение № 1
Приложение № 2

15.
Доклад вх. № СО-0814-321/2/25.02.2015 г. относно прехвърляне бъзвъзмездно право на собственост на Храм „Преподобни Наум Охридски Чудотворец“ на изградения храм в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, ж.к.“Дружба 1 част“.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 144 по т. 15, обявено на 19.03.2015


16.
Доклад вх. № СО-7000-1206(7)/23.02.2015г. относно учредяване на право на строеж на два стълба от въздушната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 145 по т. 16, обявено на 19.03.2015


17.
Доклад вх. № СО-94-С-87(9)/19.12.2014г. относно изкупуване от страна на Столична община на реална част от поземлен имот № 1061, кв. 26, по ПУП на м. „Гео Милев – Подуяне – Редута”, с площ от 226 кв.м, попадаща под ул. „Бетховен”, район „Слатина”.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 146 по т. 17, обявено на 19.03.2015


18.
Доклад вх. № СО15-0822-38(1)/04.03.2015 г. относно проект за изградено футболно игрище с изкуствено тревно покритие в кв. Кремиковци, район „Кремиковци”, гр. София в поземлен имот с идентификатор 68134.8200.385 с начин на трайно ползване обществен селищен парк-градина – публична общинска собственост с АОС №2865/09.02.2015 г.  – урбанизирана територия.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 147 по т. 18, обявено на 19.03.2015


19. Доклад вх. № СО-94-И-403(9)/19.02.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници между УПИ І-2 и УПИ ІІ-818, от кв. 23, по плана на м. „с. Железница”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 148 по т. 19, обявено на 19.03.2015


20.
Питане вх. №СО15-9300-59/24.02.2015 г.  от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Столичната община.
Отговор по т. 20

21.
Питане вх. №СО15-9300-60/24.02.2015 г.  от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно отчуждителни процедури за нуждите на Столичната община.
Отговор по т. 21

22. Питане вх. №СО15-9300-63/26.02.2015 г.  от г-н Владимир Данев – общински съветник, относно изграждане на козирки на подстъпите на метростанция „Вардар”.
Отговор по т. 22

23. Доклад вх. №1503-19(133)/09.03.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7 /04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С028 от 08.08.2012 г.  между Столична община и Министерство на околната среда и водите.
Докл. Ирина Савина
Решение № 149 по т. 23, обявено на 19.03.2015


24. Доклад вх. № СО15-7000-424(1)/10.03.2015 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 150 по т. 24, обявено на 13.03.2015


25. Доклад вх. № СО15-94-Г-58(1)/11.03.2015 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 151 по т. 25, обявено на 19.03.2015

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                   
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре