нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 79 от дата 26.03.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 26 март 2015 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх. № СО15-9300-82/16.03.2015 г. относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 152 по т. 1, обявено на 02.04.2015

2.
Доклад  вх. №  СО15-9300-86/19.03.2015 г. относно поетапно разкриване на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище като местна дейност по Проект BG051PО001-5.2.12-0056-C0001 “Шанс за децата – разкриване на 13 „Центъра за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” в Столична община в периода от 01 април 2015 г. до приключване на Проекта.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 153 по т. 2, обявено на 02.04.2015


3. Доклад вх. №СО15-9300-90/20.03.2015 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Дневен център за хора с интелектуални затруднения, гр. София, ул. „Рикардо Вакарини”№8, вх. А, партерен етаж.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 154 по т. 3, обявено на 02.04.2015


4.
Доклад вх. № СО15-9300-94/23.03.2015 г. относно кандидатстване пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 155 по т. 4, обявено на 02.04.2015


5.
Доклад вх. №СО15-9300-85/19.03.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно ДДС№7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ №22/223/00294/19.12.2014 г. между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 156 по т. 5, обявено на 02.04.2015


6.
Доклад вх. № СО-1800-135(7)/11.03.2015 г. относно промяна на статута на недвижим имот, намиращ се в гр. София, ул. „Алеко Константинов” №40, ползван от ОКИ Малък градски театър „Зад канала” от частна общинска в публична общинска собственост.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 157 по т. 6, обявено на 02.04.2015


7. Доклад вх. № СО15-6600-1181/05.03.2015 г. одобряване на проект на подробен устройствен план за м. „Мало Бучино”, кв. 23, изменение на план за улична регулация при о.т. 17д, план за регулация на нови улици от о.т. 17д-о.т.17е до о.т. 17ж, задънена улица от о.т. 17е до о.т. 17з, план за регулация и застрояване на нови УПИ VII-52 и VIII-52.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 158 по т. 7, обявено на 02.04.2015


8.
Доклад вх. № СО15-6600-1182/05.03.2015 г. одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за новосъздаден УПИ XVII-4387.2 и изменение на улична регулация на улица от о.т. 79а до о.т. 80 за създаване на задънена улица от о.т. 79б до о.т. 79в, кв. 49, м. „Филиповци”, район „Люлин”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 159 по т. 8, обявено на 02.04.2015


9.
Доклад вх. №СО15-6600-1183/05.03.2015 г. относно проект за ПУП –изменение на план за регулация и застрояване на УПИ V-995 за образуване на нов УПИ V-2503 – „за административна, търговска и производствено-складова база” и пешеходна алея, кв. 16, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии” за поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2503, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 160 по т. 9, обявено на 02.04.2015


10.
Доклад вх. №СО15-6600-1184/05.03.2015 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица от о.т. 1в до о.т. 1ж; план за регулация на задънена улица от о.т. 1ж-о.т.1з-о.т.1и до о.т. 1к, задънена улица от о.т. 1и до о.т. 1п и план за регулация и застрояване за УПИ VI-102 и УПИ VII-123, кв.4а, м. „Детски град”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 161 по т. 10, обявено на 02.04.2015


11.
Доклад вх.№СО15-6600-1185/05.03.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план –  ИПР на кв. 31 и кв. 33, местност: „Врана – Лозен – на Триъгълника”; изменение на улица между о.т. 8в и о.т. 9а и УПИ I-2726; откриване на задънена улица от о.т. 8г-8ж до о.т. 8з; отреждане на нов УПИ VІ-626, „за офис сграда и шоурум; план за застрояване за новосъздаден УПИ VІ-626 „за офис сграда и шоурум", кв. 31, местност „Врана – Лозен – Триъгълника”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 162 по т. 11, обявено на 02.04.2015


12.
Доклад вх.№СО15-6600-1186/05.03.2015 г. относно подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VI-503, VIII-791, IX-791 и XII-733; изменение на план за застрояване на УПИ VI-503, заличаване на задънена улица от о.т. 639 до о.т. 658 и откриване на нова задънена улица от о.т. 640 а до о.т. 640б, м. „с. Железница”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 163 по т. 12, обявено на 02.04.2015


13.
Доклад вх. №СО15-6600-1188/05.03.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I-5, 12, - „за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост” за създаване на нови УПИ І-24-„за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост”   и УПИ ІІ-24-„за обществено обслужване, офиси и трафопост”от кв. 51; план за улична регулация за нова задънена улица по о.т. 156б - 156в - 156г - 156д - 156е, м. „Световрачане”, район „Нови Искър”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 164 по т. 13, обявено на 02.04.2015


14.
Доклад вх. № СО15-6600-1269/09.03.2015 г. относно подробен устройствен план – изменение на улица при о.т. 30 д, откриване на нова задънена улица от о.т. 30 г до о.т. 30 д, план за регулация за създаване на нов УПИ I-11, план за застрояване на нов УПИ I-11, кв. 53г, местност „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 165 по т. 14, обявено на 02.04.2015


15. Д
оклад вх. № ЗС-6600-170(4)/11.03.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница 2”, район „Връбница” в граници съгласно указания обхват в приложения проект – от север и североизток – проектно трасе на продължението на ул. „ген. Никола Жеков” от о.т. 200 до о.т. 208, от югоизток ул. „Бели Дунав”, от югозапад бул. „Ломско шосе”, от северозапад проектно трасе на ул. от о.т. 250 до о.т. 200.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 166 по т. 15, обявено на 02.04.2015


16.
Доклад вх. №ЗС-6600-170(5)/11.03.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-1”, в граници съгласно указания обхват в приложения проект – от североизток бул. „Ломско шосе”, югоизток ул. „Бели Дунав”, от югозапад ул. „Хан Кубрат”, от северозапад ул. „Свети мина” и проектно трасе на улица от о.т. 149 до о.т. 250, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 167 по т. 16, обявено на 02.04.2015


17. Доклад вх. № СО15-6600-1310/11.03.2015 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идент. с км 16+540).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 168 по т. 17, обявено на 27.03.2015

18. Доклад вх. №СО15-6600-1339/12.03.2015 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация /ИПР/ и план-схеми на техническата инфраструктура за улица „Богатица” в участъка бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучер”, м. „Лозенец – І част” и м. „Лозенец – жилищна група „Южен парк”, район „Лозенец” и район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 169 по т. 18, обявено на 02.04.2015


19. Доклад вх. №СО15-6600-1372/13.03.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на нов УПИ XX-223, кв. 1 и изменение на улична регулация и улица от о.т. 1 до о.т. 1а за продължаването й от о.т. 1б (нова), м. „Терена, отреден за трудовите войски в с. Суходол”, район „Красна поляна”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 170 по т. 19, обявено на 02.04.2015


20.
Доклад вх. №СО15-6600-1373/13.03.2015 г. относно подробен устройствен план –  изменение на план за регулация на улица от о.т. 201-нова до о.т. 200, откриване на улица от о.т. 200 до о.т. 122, отреждане на УПИ I-380, УПИ II-381, кв. 28б, местност „в.з. Кокалянски ханчета – разширение" и план за застрояване на новосъздадени УПИ I-380, УПИ II-381, кв. 28б, местност „в.з. Кокалянски ханчета, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 171 по т. 20, обявено на 02.04.2015


21. Д
оклад вх. №СО15-6600-1374/13.03.2015 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 113 до о.т. 116а (нова); план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-4, кв. 12, местност „в.з. Черният кос”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 172 по т. 21, обявено на 02.04.2015


22. Доклад вх. №СО15-6600-1491/20.03.2015г. одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ І-„за ОЖС и хидрофор” и УПИ ІІ-1698,593,общ. –„за магазин, подземен гараж и паркинг”, кв. 294, м. „Красно село – Плавателен канал – север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село – Плавателен канал – север” в граници: бул. „Тодор Каблешков”, бул. „Братя Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ”, бул. „Гоце Делчев” и бул. „ген. Стефан Тошев”, район „Красно село”, одобрен с решение на СОС № 187 по Протокол № 38, т.15 от 11.04.2013г.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 173 по т. 22, обявено на 02.04.2015


23.
Доклад вх. №СО15-0500-705/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 174 по т. 23, обявено на 02.04.2015


24.
Доклад вх. №СО15-0500-707/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 175 по т. 24, обявено на 02.04.2015


25.
Доклад вх. №СО15-0500-708/06.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 176 по т. 25, обявено на 02.04.2015


26.
Доклад вх. №СО15-0500-854/18.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 177 по т. 26, обявено на 02.04.2015


27.
Доклад вх. №СО15-7000-499(2)/19.03.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Чистота Искър” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Дончо Барбалов
Решение № 178 по т. 27, обявено на 02.04.2015
Приложения № 1 - № 3


28.
Доклад вх. №СО15-7000-506(1)/19.03.2015 г. относно даване на съгласие на „Пазари Възраждане” ЕАД за разходване на собствени средства.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Иванов
Решение № 179 по т. 28, обявено на 02.04.2015


29.
Доклад вх. № СО-2600-6085(1)/28.10.2014 г. относно одобряване на общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД.
Докл. Николай Стойнев, 
Иван Илиев
Решение № 180 по т. 29, обявено на 02.04.2015
Приложение № 1


30.
Доклад вх. №СО15-9300-89/19.03.2015 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения – 2015 г.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Теодора Делисивкова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 181 по т. 30, обявено на 02.04.2015
Приложение № 1

31.
Доклад вх. №СО15-9300-84/19.03.2015 г. относно одобряване на класиране и финансиране по проекти по Програма Европа на Столична община за 2015 г. въз основа на решения на Експертна комисия за оценяване и класиране на проектите.
Докл. Ирина Йорданова, Анна Славова, Марта Георгиева, д-р Тодор Чобанов
Решение № 182 по т. 31, обявено на 02.04.2015
Приложение № 1

32.
Доклад вх.№СО-9500-22(10)/17.03.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на бул. „Сливница” №212, вх.А, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 183 по т. 32, обявено на 02.04.2015


33.
Доклад вх. №94-Г-192(13)/15.07.2014 г. относно проект за изменение на план за регулация на УПИ VІІ, кв.11, местност „Младост -2” чрез създаване на нов УПИ VІІ-4091.663, 4091.667, 4091.668 на основание чл. 15 ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 184 по т. 33, обявено на 02.04.2015


34.
Доклад вх.№СО-0817-470(1)/12.02.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи тротоари и зелени площи, намиращи се на различни места на територията на Район „Витоша”, върху които е предвидено разполагането на преместваеми съоръжения (търговски обекти) – типови павилиони по  проект на „Статус - 1” ЕООД и одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 185 по т. 34, обявено на 02.04.2015


35.
Доклад вх. № СО15-0818-73(1)/11.03.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС №7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор №А12-22-19/13.05.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 186 по т. 35, обявено на 02.04.2015


36.
Доклад вх. №СО15-0819-112/19.03.2015 г. относно изменение на точка ІІ, т.т.3, 4 и 7 от Решение № 451 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. за процедура по придобиване на имоти от Столична община във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „3-ти март” – „Филиповско шосе” и Софийски околовръстен път.
Докл. Милко Младенов
Решение № 187 по т. 36, обявено на 02.04.2015


37.
Питане вх. №СО15-9300-65/26.02.2015 г.  от г-жа Теодора Делисивкова – общински съветник, относно обновяване на стари автобуси по линии № № 309, 310, 78, 79, 85, 86.
Отговор по т. 37

38.
Питане вх. № СО15-9300-69/05.03.2015 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно нерегламентирано отглеждане на домашни животни.
Отговор по т. 38

39. Доклад вх. № СО-0500-840(8)/23.03.2015 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху реална част от недвижим имот, държавна собственост, попадащ в обхвата на обект „Кръстовище на две нива при бул. Пейо Яворов” и бул. „Стоян Михайловски”, подобект: Участък от ул. „Атанас Дуков” до бул. „Черни връх”, район „Лозенец”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 188 по т. 39, обявено на 02.04.2015


40. Доклад вх. № СО15-2600-904(2)/20.03.2015 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи – 6 (шест) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 189 по т. 40, обявено на 02.04.2015
Приложения № 1 - № 2


41. Доклад вх. № СО15-7000-490(1)/21.03.2015 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да сключи договор с „Общинска банка”АД за издаване на банкова гаранция в полза на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 190 по т. 41, обявено на 27.03.2015

42. Доклад вх. №2600-4292(232)/23.03.2015 г. относно заплащане на ДДС, поради промяна на Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), изменен с ДВ, бр. 101 от 2013г., в сила от 01.01.2014 г., върху частта финансирана от бюджета на Столична община (СО) по проект „Енергийна ефективност в обществени сгради в София”, съфинансиран от Международен фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” (МФК).
Докл. Ирина Савина, Дончо Барбалов
Решение № 191 по т. 42, обявено на 02.04.2015


43. Доклад вх. №СО15-2900-87(1)/24.03.2015 г.  относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот, включен в капитала на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Д
ончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 192 по т. 43, обявено на 02.04.2015
Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4

44. Доклад вх. №СО15-0823-80(1)/23.03.2015г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на район „Панчарево”, в съответствие с разпоредбата на чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 193 по т. 44, обявено на 02.04.2015
Приложение № 1


45. Доклад вх. №СО15-9300-92/23.03.2015 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 194 по т. 45, обявено на 02.04.2015
Приложение № 1

46. Доклад вх. № СО15-1800-45(4)/23.03.2015 г. относно определяне на статутите на ОКИ Дом на културата „Красно село”, ОКИ „Надежда”,  ОКИ Дом на културата  „Искър” и ОКИ „Средец”, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и разпределение на собствените приходи на ОКИ Дом на културата „Красно село”, ОКИ „Надежда”, ОКИ Дом на културата „Искър” и Общински културен институт „Средец”, ОКИ „Музей за история на София”, ОКИ „Софийска градска художествена галерия”, ОКИ Галерия-музей „Дечко Узунов”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 195 по т. 46, обявено на 02.04.2015


47. Доклад вх. № СО15-9300-93/23.03.2015 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД.
Докл. Татяна Георгиева
Решение № 196 по т. 47, обявено на 02.04.2015


48. Доклад вх. № СО15-94-Г-58(3)/24.03.2015 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на  „Втора МБАЛ – София” ЕАД и избор на изпълнителен директор на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 197 по т. 48, обявено на 27.03.2015

49. Доклад вх. №СО15-6600-1494(2)/24.03.2015 г. относно проект за промяна на маршрута и за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителна градска автобусна линия № 20.
Докл. Зафир Зарков, Та
тяна Георгиева, Даниела Райчева
Решение № 198 по т. 49, обявено на 02.04.2015


50.
Доклад вх. №СО15-0811-55(2)/23.03.2015 г. относно преобразуване чрез сливане на ЦДГ № 187 „Божур” и ЦДГ № 140 „Тинтява”, район „Красна поляна” в ЦДГ № 140 „Тинтява”, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Спас Вацов” № 1, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 199 по т. 50, обявено на 02.04.2015


51.
Доклад вх. № СО15-9300-95/24.03.2015 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 200 по т. 51, обявено на 02.04.2015                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                   /
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре