нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 80 от дата 23.04.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведедо на 23 април 2015 г. от 10:00 ч.


1. Доклад вх. №СО15-9300-122/16.04.2015 г. относно частична промяна на структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно-щатната структура на район „Илинден” при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 201 по т. 1, обявено на 29.04.2015
Приложения № 1 - № 3

2.
Доклад вх. №СО15-9300-2(4)/13.03.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 202 по т. 2, обявено на 29.04.2015


3.
Доклад  вх.СО-0202-19(3)/20.03.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 203 по т. 3, обявено на 29.04.2015


4.
Доклад  вх. №СО-0202-22(3)/20.03.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 204 по т. 4, обявено на 29.04.2015


5.
Доклад  вх. №СО-0202-104(5)/20.03.2015 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 205 по т. 5, обявено на 29.04.2015


6.
Доклад вх. №СО15-9300-91/21.03.2015 г. относно приключване ликвидацията на „Дентален център І – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенцията по вписванията.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 206 по т. 6, обявено на 29.04.2015
Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4

7.
Доклад вх. № СО15-9300-67(4)/24.03.2015 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на части от имот – изключителна държавна собственост, актуван с АДС №42/18.03.1997 г. на Министерството на финансите, представляващ Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз-Борисова градина”, предоставен за стопанисване на Столична община с договор за управление на имот – изключителна държавна собственост № РД-56-831/15.19.2011 г.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 207 по т. 7, обявено на 29.04.2015
Приложения


8.
Доклад вх. № СО15-9300-107/06.04.2015 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 208 по т. 8, обявено на 29.04.2015


9.
Доклад вх. № СО15-9300-108/07.04.2015 г. относно преместване на 33 Езикова гимназия „Света София” в сградата на закритото 110 ОУ, район „Илинден” и промяна на административния адрес на училището – от ул. „Пловдив” №20 в кв. „Захарна фабрика”, район „Илинден” „Билянини извори” №4, район „Илинден”, гр. София.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 209 по т. 9, обявено на 29.04.2015


10. Доклад вх. №СО15-94-К-33(3)/09.04.2015 г. относно измение на Статут на Специалната награда на София и на наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 210 по т. 10, обявено на 29.04.2015


11.
Доклад вх. № ДК-1506-352(5)/16.04.2015 г. относно партньорство на Столична община по проект „Европейски месец на фотографията – София”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 211 по т. 11, обявено на 29.04.2015


12.
Доклад вх. № СО15-9300-109/07.04.2015 г. относно предложение за приемане на План за действие за 2015г. по реализацията на Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 г. – 2015 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 212 по т. 12, обявено на 29.04.2015
Приложение


13. Доклад вх. № СО15-9300-125/17.04.2015 г. относно даване на съгласие за кандидатстване на Столична община в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие” и „ДКЦ – ХІІІ – София” ЕООД с проектно предложение с наименование „Семейно планиране и репродуктивно здраве – младите хора знаят и могат” по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 213 по т. 13, обявено на 28.04.2015

14.
Доклад вх. №СО15-9300-132/20.04.2015 г. относно изменение на Решение №557 / 10.10.2013 г. на Столичния общински съвет и даване на съгласие за кандидатстване на Столична община с проект: „Медико-психологически център за деца и юноши” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 „Подобряване на достъпа и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)”, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г. към Министерството на здравеопазването.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 214 по т. 14, обявено на 28.04.2015


15.
Доклад вх. № СО15-9300-133/20.04.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция  „Социални дейности” за 2015 г. и безвъзмездно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за 2015 г. за разплащане на разходи по Проект BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 „Шанс за деца – разкриване на 13 „Центъра за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., сключен между Столична община и Агенция за социално подпомагане.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 215 по т. 15, обявено на 29.04.2015


16.
Доклад вх. № СО15-9300-112/08.04.2015 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ на служители в администрацията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 216 по т. 16, обявено на 29.04.2015


17.
Доклад вх. № СО15-9300-111/07.04.2015 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения, класирани в резерва – 2015г.
Докл. Малина Едрева, Христо Ангеличин, д-р Тодор Чобанов
Решение № 217 по т. 17, обявено на 29.04.2015
Приложения № 1 - № 2


18.
Доклад вх. № СО15-1466/19.03.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на нови УПИ XII-537, XI-700, VII-498, 490, IX-905, 906, XXI-4028, 4072 и XX-4071, 4072, 4073 от кв. 67 (нов); изменение на улична регулация за създаване на пешеходна алея между кв. 61 и кв. 67, в.з. „Симеоново – север”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 218 по т. 18, обявено на 29.04.2015


19.
Доклад вх. № СО-6600-3505(4)/08.04.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част Решение № 686 по Протокол №70 от 23.10.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 219 по т. 19, обявено на 29.04.2015


20. Доклад вх. № СО15-6600-1893(1)/08.04.2015 г. относно одобряване на проект на ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Мало Бучино”, нов кв.16а, УПИ І-3851.818-„за ж.с.” и изменение на улична регулация между  о.т.66 и о.т.69.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 220 по т. 20, обявено на 29.04.2015


21.
Доклад вх. № СО15-6600-1894(1)/08.04.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ за м. „НПЗ Орион и съседни жилищни квартали”, кв. 5, за УПИ II-1183, 1193-за ОО, III-1196, 1197-за ОО, XI-1190-за маг., офиси и ЖС, ХІІ-за ОО, ХІІІ-за ОО, ХV-1192-за ОО, кв. 6, УПИ IV-за ОО и озеленяване, улици по о.т.25-24а-24б-24в-24г-23б-23а, по о.т. 23б-23в-23г, отпадане на улица по о.т.23а-24-25, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 221 по т. 21, обявено на 29.04.2015


22.
Доклад вх. № СО15-6600-1895(1)/08.04.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на План за регулация и застрояване на м. „Голямата локва – търговски парк” ІІ на поземлени имоти и м. „Доло” и м. „Османска могила” от КККР, части 1 и 2, одобрени с Решение № 534 по Протокол №48 от 26.09.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 222 по т. 22, обявено на 29.04.2015


23.
Доклад вх. № СО15-6600-1921/09.04.2015 г. относно одобряване  проект за ПУП – изменение на план за регулация за кв. 201: откриване на улица от о.т.495в до о.т.497 и създаване на нови квартали 201 и 201б; изменение на план за регулация и застрояване  на УПИ VІІ-1105, от който се създават нови УПИ-3015, УПИ XII-2922 и УПИ XIII-3049; изменение на границите на УПИ VIII-1106 и преотреждането му в УПИ VIII-660, нов кв.201, гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 223 по т. 23, обявено на 29.04.2015


24.
Доклад вх. №СО15-0500-1021/26.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 224 по т. 24, обявено на 29.04.2015


25.
Доклад вх. №СО15-0500-1022/26.03.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 225 по т. 25, обявено на 29.04.2015


26.
Доклад вх. №СО15-0500-1207/09.04.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 226 по т. 26, обявено на 29.04.2015


27.
Доклад вх. СО-9300-394(2)/21.03.2015 г. относно промяна на Решение № 782 от 04.12.2014 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 227 по т. 27, обявено на 29.04.2015


28.
Доклад вх. №СО15-2900-49(2)/25.03.2015 г. относно даване на съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой ехографски апарат.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 228 по т. 28, обявено на 29.04.2015


29.
Доклад вх. № СО15-2900-59/3/08.04.2015 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VІІІ-София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой ехокардиограф.
Докл. доц. Лилиянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 229 по т. 29, обявено на 29.04.2015


30.
Доклад вх. № СО15-7000-555(1)/16.04.2015 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба на притежавани от дружеството дялове от недвижими имоти в режим на съсобственост.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 230 по т. 30, обявено на 29.04.2015
Приложения № 1 - № 2

31.
Доклад вх. № СО-2600-3373(4)/15.04.2015 г. относно дарение на общински недвижим имот, намиращ  се в гр. София, район „Красно село”, ул. „Солун”, представляващ УПИ ХІ за ЖС, кв. 330Б, м. „ж.к. Борово” по плана на гр. София в полза на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев” и приемане на дарение на имот, собственост на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев”, находящ се  в гр. София, район „Красно село”, бул. „Братя Бъкстон”, представляващ УПИ ІІ 1660, кв. 302, м. „Красно село – Плавателен канал” и парична вноска в размер на 14 348 евро.

Докл. Пламен Църноречки
Решение № 231 по т. 31, обявено на 29.04.2015


32.
Доклад вх.№СО15-0806-36(7)/27.03.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, с предназначение за книжарница, в общинско училище – 95-то СОУ „Проф. Иван Шишманов”, ж.к. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне” за срок от 5 години.
Докл. Ева Митова
Решение № 232 по т. 32, обявено на 29.04.2015


33.
Доклад вх.№СО15-0807-92(1)/20.03.2015 г. относно  заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-156/11.03.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 233 по т. 33, обявено на 29.04.2015


34.
Доклад вх. № СО15-0809-150(1)/07.04.2015 г. относно именуване на Обединено детско заведение № 175 с името „Слънчеви лъчи”, район „Лозенец”, ул.”Тодор Чипев” № 1.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 234 по т. 34, обявено на 29.04.2015


35.
Доклад вх. № СО-0815-279(7)/27.03.2015 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници на УПИ Х-695, за жилищно строителство, кв.2, м. „Младост 1а” и улици, район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 235 по т. 35, обявено на 29.04.2015


36. Доклад вх. № СО15-0818-89(1)/24.03.2015 г. относно отпускане на безлихвен заем от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по първи етап от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C025/17.02.2012 г. сключен между СО и МОСВ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 236 по т. 36, обявено на 29.04.2015


37.
Доклад вх. № СО15-0821-77(2)/16.04.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ от 19.50 кв.м, заедно с припадащите се към обекта 3.76 кв.м от общите части на сградата, намиращо се на третия етаж в административната сграда на кметство Световрачане, район „Нови Искър”, с. Световрачане – за офис, за срок от пет години.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 237 по т. 37, обявено на 29.04.2015


38.
Доклад вх. № 94-Н-138(22)/02.04.2015 г.  относно промяна характера на собствеността  от публична в частна общинска собственост на имот, намиращ се в с. Бистрица и провеждане на процедура по чл. 17 , ал.3 и  ал.5 от  Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 238 по т. 38, обявено на 29.04.2015


39.
Доклад вх. № СО15-0823-75(2)/02.04.2015 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за прехвърляне правото на собственост върху общински поземлен имот с идентификатор 44063.6214.583 с площ 133 кв.м., придаваем към УПИ ХХІХ-4813.583.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 239 по т. 39, обявено на 29.04.2015


40.
Доклад вх. № СО15-0823-161/06.04.2015 г. относно потвърждаване на имена на улици в селищата от район „Панчарево” – СО.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 240 по т. 40, обявено на 29.04.2015


41.
Доклад вх. №СО15-0824-70/20.03.2015 г. относно преименуване  на улица „Шипка” и именуване на безименни улици на територията на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 241 по т. 41, обявено на 29.04.2015


42.
Доклад вх. № 94-Н-438(23)/02.04.2015 г.  относно процедура по чл. 15 , ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка  с изменение на план за регулация. 
Докл. Рангел Марков
Решение № 242 по т. 42, обявено на 29.04.2015


43. Питане вх. № СО-9300-423(9)/04.03.2015 г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 428 на Столичния общински съвет от  19.07.2012 г.  отнасящо се за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи и ползването на съответните съществуващи елементи единствено за инициативи на Столична община и отговор на мое питане № СО-9300-423/18.12.2014 г.
Отговор по т. 43

44. Питане вх. № СО15-9300-74/06.03.2015 г. от г-жа Милка Христова и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно профилактични прегледи.
Отговор по т. 44

45.
Питане вх. № СО15-9300-75/11.03.2015 г. от арх. Борислав Борисов и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно проблеми в така наричаната местност „Смърдана“ в район „Красна поляна“ и район „Люлин“ – Столична община.
Отговор по т. 45

46.
Питане вх. № СО15-9300-76/11.03.2015 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно информиране за извършеното от Столична община в периода от вземане на Решение № 819/18.12.2014 г. до внасяне на документите по подписания меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх. № СО15-9300-77/12.03.2015 г. от г-жа Теодора Делисивкова – общински съветник, относно ремонт на булевард „Витоша“.
Отговор по т. 47

48.
Питане вх. № СО15-9300-97/31.03.2015 г. от г-н Иван Таков – общински съветник, относно опасност от свличане на земни пластове в рудник „Кремиковци“.
Отговор по т. 48

49.
Доклад вх. № СО15-9300-115/08.04.2015 г.  относно  удостояване на Любомир Левчев със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Елен Герджиков, Йорданка Фандъкова, 
Ралица Стоянова, 
Малина Едрева
Решение № 243 по т. 49, обявено на 29.04.2015


50.
Доклад вх. № СО15-94-Ю-17(1)/20.04.2015 г. относно отпускане на парична помощ на общински служител.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 244 по т. 50, обявено на 29.04.2015


51.
Доклад вх. №СО15-6600-770(2)/17.04.2015 г. относно приключване ликвидацията на „Оборище” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенцията по вписванията.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 245 по т. 51, обявено на 29.04.2015
Приложения № 1 - № 3
Приложение № 4

52.
Доклад вх. № СО15-6600-1154(8)/20.04.2015 г.  относно даване на съгласие на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД за кандидатстване с проектно предложение по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 209 – 2014 г.
Докл. доц. Лилянда Еленкова,
Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 246 по т. 52, обявено на 28.04.2015


53.
Доклад вх. № СО15-2900-89(4)/20.04.2015 г. относно даване на съгласие на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за кандидатстване с проектно предложение по Програма BG „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 247 по т. 53, обявено на 28.04.2015


54.
Доклад вх. № СО15-9300-124/17.04.2015 г. относно изменение на Решение № 168 по Протокол №79 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет за обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км 0 + 000 до км 16 + 400 (идент. с км 16 + 540).
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 248 по т. 54, обявено на 29.04.2015


55.
Доклад вх. №СО15-6200-92(1)/17.04.2015 г. относно наименуване на безименна улица в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски” с името  „Акад. Петко Стайнов”.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 249 по т. 55, обявено на 29.04.2015                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                   /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре