нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 81 от дата 14.05.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 14 май 2015 г. от 10:00 ч.:


1. Доклад вх. № СО15-9300-127/20.04.2015 г. относно мотивирано предложение за предоставяне на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, Столична община – район „Банкя”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 250 по т. 1, обявено на 21.05.2015
Приложение - I част
Приложение - II част
Приложения № 1 - № 2
Приложение № 3 - I част
Приложение № 3 - II част
Приложения № 4 - № 5
Приложения № 6 - № 16
Приложения № 17 - № 21
Приложение № 22 - I част
Приложение № 22 - II част
Приложения № 24 - № 25

2. Доклад вх. № СО15-9300-134(1)/21.04.2015 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община към 31.12.2014 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 251 по т. 2, обявено на 21.05.2015
Приложение № 1
Приложения № 2 - № 4
Приложения № 5 - № 7
Приложение № 8

3.
Доклад вх. № СО15-9300-138/27.04.2015 г. относно промяна на бюджета на Столична община за І-то тримесечие на 2015 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 252 по т. 3, обявено на 21.05.2015


4.
Доклад вх. № СО15-9300-137/24.04.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-12/18.08.2014 г., сключен между Столичен инспекторат и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG 051PO002/13/2.2-14.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 253 по т. 4, обявено на 21.05.2015


5.
Доклад вх. №СО15-9300-126/17.04.2015 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Наблюдавано жилище за младежи, напускащи социални институции на територията на Столичната община на адрес: Столична община, район „Панчарево”, с. Лозен, ул. „Полувраг” № 31.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 254 по т. 5, обявено на 21.05.2015


6.
Доклад вх. № СО15-9300-143/28.04.2015 г. относно членство на Столична община в Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 255 по т. 6, обявено на 21.05.2015


7.
Доклад вх. №СО15-9300-83/18.03.2015 г. относно приемане на решение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост –  помещения за осъществяване на ученическото столово хранене.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 256 по т. 7, обявено на 21.05.2015


8.
Доклад вх. № СО15-6600-1692(2)/28.04.2015 г. относно Решение № 8 по Протокол № 51 от 30.11.1998 г. на Столичния общински съвет за участие на Столична община в Международната асоциация на франкофонските столици и метрополии и изплащане на членски внос.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 257 по т. 8, обявено на 21.05.2015


9.
Доклад вх. № СО15-6600-1920/04.04.2015 г. относно разглеждане на проект на Специфични правила и нормативи към проекта на изменение план за регулация и застрояване на м. „Центъра – Зона „А – север” (част район „Оборище”)” по плана на град София и внасяне на предложение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приемането им от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика и утвърждаването им от министъра на основание чл.13, ал.3 от ЗУТ.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 258 по т. 9, обявено на 21.05.2015


10.
Доклад вх. № СО15-6600-1927/09.04.2015 г. относно разглеждане на проект на Специфични правила и нормативи към проекта на изменение на план за регулация и застрояване на м. „Центъра – Зона „А – юг” (част район „Средец”)” по плана на град София и внасяне на предложение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за приемането им от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика и утвърждаването им от министъра на основание чл.13, ал.3 от ЗУТ.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 259 по т. 10, обявено на 21.05.2015


11.
Доклад вх. №СО15-6600-2150/22.04.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за улична регулация за улица от о.т. 135 до о.т. 188 и план за регулация и застрояване за УПИ І-2885 за спортен клуб, спорт и атракции, УПИ ІІ-2886, 2887 за спортен клуб, кв. 57-нов, м. „Зона за отдих – Панчарево –  района на плажа”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 260 по т. 11, обявено на 21.05.2015


12.
Доклад вх. № СО15-6600-2324/05.05.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Южен парк”, кв. 187а, УПИ ІІ-„за парк” с предвиждане на сервитут на отливен канал, район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 261 по т. 12, обявено на 21.05.2015


13.
Доклад вх. № СО15-0500-1503/30.04.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 262 по т. 13, обявено на 21.05.2015


14.
Доклад вх. № СО15-7000-556(1)/05.05.2015 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 263 по т. 14, обявено на 21.05.2015
Приложения № 1 - № 2


15.
Доклад вх. №СО15-2600-3543(2)/07.05.2015 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД за гласуване на насроченото на 29 май 2015 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 264 по т. 15, обявено на 21.05.2015


16.
Доклад вх. № СО15-7000-910(1)/07.05.2015 г. относно даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 265 по т. 16, обявено на 21.05.2015


17.
Доклад вх. №СО15-94-К-55(2)/07.05.2015 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Спортна София 2000” ЕАД.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 266 по т. 17, обявено на 21.05.2015


18. Доклад
вх. №СО-9300-398(6)/07.05.2015 г. относно избор на три физически лица, които да извършват за период от 2 (две) години дейността „Обществени посредници (омбудсмани) на „Топлофикация – София” ЕАД”.
Докл. Зафир Зарков, Иван Илиев, Искра Ангелова, Радослав Абрашев, Панайот Бончев
Решение № 267 по т. 18, обявено на 21.05.2015


19.
Доклад вх. № СО15-9300-148/07.05.2015 г. относно създаване общинско юридическо лице с нестопанска цел.
Докл. Роберт Янакиев, Анатоли Илиев, Панайот Бончев, Христо Ангеличин, Анна Стойкова
Решение № 268 по т. 19, обявено на 21.05.2015
Приложение № 1


20.
Доклад вх. № СО15-9300-144/30.04.2015 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, 
Милка Христова
Решение № 269 по т. 20, обявено на 21.05.2015


21.
Доклад вх. № СО15-6200-278(2)/07.05.2015 г. относно поставяне на паметна плоча на кинорежисьора Людмил Кирков на ул. „Хемус” № 2, гр. София.
Докл. Роберт Янакиев, 
Борислав Бориславов
Решение № 270 по т. 21, обявено на 21.05.2015


22.
Доклад вх. №СО-0804-31(4)/16.04.2015 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и граждани,  в два магазина на ул. „Веслец” № 49, чрез доброволна делба.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 271 по т. 22, обявено на 21.05.2015


23.
Доклад вх. № 2600-3823(13)/16.04.2015 г. относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху 587/1200 идеални части от УПИ VІІІ 4197, 3321 от кв.49 по плана на гр. София, м. „Студентски град”; 990/1797 идеални части от УПИ ІХ 2752,4206 от кв.49 по плана на гр. София, м. „Студентски град” и 517/1055 идеални части от  УПИ V 4198, 3321 от кв.49 по плана на гр. София, м. „Студентски град”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 272 по т. 23, обявено на 21.05.2015


24.
Доклад вх. №СО15-0819-75(2)/20.04.2015 г. относно  изменение на т. 1.2 от Решение № 4 от 20.01.2000 г. по Протокол № 5 в частта относно басейните на 33 ОУ, 97 СОУ и 68 СОУ и безвъзмездното им предоставяне за управление на училищните ръководства.
Докл. Милко Младенов, 
Ивайло Цеков
Решение № 273 по т. 24, обявено на 21.05.2015


25.
Доклад вх. № 94-Й-71(24)/30.04.2015 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
Докл. Милко Младенов
Решение № 274 по т. 25, обявено на 21.05.2015


26.
Доклад вх. №СО15-0822-46(2)/15.04.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 275 по т. 26, обявено на 21.05.2015


27.
Доклад вх. № СО15-0823-175/18.04.2015 г. относно именуване на безименна улица в село Лозен  с името „Орлова круша” и на жилищен комплекс в с. Бистрица с името „Планински гледки”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 276 по т. 27, обявено на 21.05.2015


28.
Питане вх. № СО15-9300-78/12.03.2015 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно застрояване на междублоково пространство в район „Красна поляна”.
Отговор по т. 28

29.
Питане вх. № СО15-9300-97/31.03.2015 г. от г-н Иван Таков – общински съветник, относно опасност от свличане на земни пластове в рудник „Кремиковци“.
Отговор по т. 29

30.
Питане вх. № СО15-9300-110/07.04.2015 г. от г-жа Милка Христова – общински съветник, относно Заповед на СО 15-РД-09-02-79/24.03.2015 г. за сключване на договор между Столична община и адвокатско дружество „Евролекс България“ ООД за изготвяне на правен анализ на действащата и отменена правна уредба, касаеща дейността по реализиране на проекти за изграждане на МВЕЦ.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх. № СО15-9300-114/08.04.2015 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно състояние на ОП „Гробищни паркове“.
Отговор по т. 31 

32.
Питане вх. № СО15-9300-116/09.04.2015 г. от г-н Николай Белалов и г-н Панайот Бончев – общински съветници, относно несъответствия между бюджета и поименния списък на обектите за 2015 г. в частта им за изграждане на нови детски ясли и градини в гр. София.
Отговор по т. 32 

33.
Питане вх. № СО15-9300-129/20.04.2015 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно структура на Столичен инспекторат.
Отговор по т. 33

34. Доклад вх. № ИО-1500-1(69)/08.05.2015 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 277 по т. 34, обявено на 21.05.2015


35.
Доклад вх. №ИО-94-Н-36(6)/08.05.2015 г. относно обезщетяване с двустайно жилище от оборотния фонд на Столична община при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.)
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 278 по т. 35, обявено на 21.05.2015


36. Доклад вх. № СО15-7000-885(2)/12.05.2015 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в общото събрание на „Софийска вода” АД за гласуване на насроченото за 18 май 2015 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, 
Иван Илиев
Решение № 279 по т. 36, обявено на 15.05.2015

37. Доклад вх. №СО15-94-П-94(3)/12.05.2015 г. относно свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД.
Докл. Мита Георгиева, 
Кръстина Галова
Решение № 280 по т. 37, обявено на 21.05.2015


38.
Доклад вх. №СО15-2900-155(1)/12.05.2015 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 20 май 2015 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІ – София” ООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 281 по т. 38, обявено на 15.05.2015
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                   
                                                /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре