нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 82 от дата 28.05.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 28 май 2015 г. от 10:00 ч:

1. Доклад вх.№ ИО-94-С-5(1)/18.05.2015 г. относно преобезщетяване с двустайно с хол жилище от оборотния фонд на Столичната община при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал.5 от ЗТСУ (отм.).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 282 по т. 1, обявено на 4.06.2015

2.
Доклад вх. № СД-94-М-262(1)/19.05.2015 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 283 по т. 2, обявено на 4.06.2015

3.
Доклад вх. № СО15-9300-158/15.05.2015 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот и превозно средство за мобилна работа.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 284 по т. 3, обявено на 4.06.2015

4.
Доклад вх. № СО-6200-61(4)/14.05.2015 г. относно промяна на вида на социалната услуга – делегирана от държавата дейност от Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Слънчоглед” –  гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №128 в Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания „Слънчоглед” – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №128.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 285 по т. 4, обявено на 4.06.2015

5. Доклад вх. № 6601-1403(5)/19.05.2015 г. относно предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 286 по т. 5, обявено на 4.06.2015

6. Доклад вх. №СО-9300-451(3)/21.05.2015 г. относно промяна на Решение № 746/19.12.2013 г. на СОС за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – специализирана техника чрез собствени средства, вкл. На лизинг при спазване изискванията на ЗОП от „Чистота Искър” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов, Николай Стойнев
Решение № 287 по т. 6, обявено на 4.06.2015

7. 
Доклад вх. № СО15-9300-150/08.05.2015 г. относно дарение на произведения на изкуството от г-н Гауденц Руф на Софийска градска художествена галерия.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 288 по т. 7, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1

8.
Доклад вх. № СО15-2900-112(3)/21.05.2015 г. относно необходимостта от превеждане на средства за погасяване на задълженията на „Дентален център ХV – София” ЕООД (в ликвидация) с оглед приключване процедурата по ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 289 по т. 8, обявено на 4.06.2015

9.
Доклад вх.№СО15-6600-2716(1)/21.05.2015г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2014г.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 290 по т. 9, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1 - I част
Приложение № 1 - II част

10.
Доклад вх.№СО15-6200-355(6)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение  в публичните площи на територията на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 291 по т. 10, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1

11.
Доклад вх.№ СО15-6600-2746(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение на общинските учебни и детски заведения и разширяване  на обхвата в оперативно интересни входно-изходни точки на столицата.
Д
окл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 292 по т. 11, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1

12.
Доклад вх.№СО-2900-336(2)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Диагностично-консултативен център ІІІ – София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 293 по т. 12, обявено на 4.06.2015

13.
Доклад вх.№СО-2900-354(4)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на два апарата за патохистологична лаборатория във „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 294 по т. 13, обявено на 4.06.2015

14. До
клад вх.№6600-1839(77)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на конструктивно-укрепителни дейности през 2015 г. в сградите на общински детски и учебни заведения.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 295 по т. 14, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1
 
15.
Доклад вх.№СО15-6600-2735(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ районни администрации на Столична община за строителство на детски заведения през 2015 г.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 296 по т. 15, обявено на 4.06.2015
Приложение № 1

16.
Доклад вх.№СО15-0816-136(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ  изграждане на четири броя детски площадки на територията на район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 297 по т. 16, обявено на 4.06.2015

17.
Доклад вх.№ 0816-72(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на ограда на ОДЗ № 10 „Чебурашка”, м. „Младост 1”, на територията на район „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 298 по т. 17, обявено на 4.06.2015

18.
Доклад вх.№СО15-0822-88(2)/21.05.2015 г. г. относно финансиране със средства от СОПФ реализиране на проект за „Изграждане на паркова среда и засаждане на дървесна и храстова растителност в зелени площи на територията на район „Кремиковци””.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 299 по т. 18, обявено на 4.06.2015

19.
Доклад вх. № 0804-228(3)/21.05.2015 г. относно допълнително финансиране със средства от СОПФ по Решение № 319 по Протокол № 90/26.05.2011 г. на СОС за полагане на топлоизолация на фасадата и покрива на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 300 по т. 19, обявено на 4.06.2015

20.
Доклад вх. №СО-6600-37(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на неврологично интензивно отделение в „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 301 по т. 20, обявено на 4.06.2015

21.
Доклад вх.№СО15-9300-161/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонт  на сградата на „ДКЦ ХІІІ –  София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 302 по т. 21, обявено на 4.06.2015

22.
Доклад вх. № г. СО15-6600-2338/07.05.2015 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 00357.5300.36 и 00357.5300.316 по КККР м. „кв. Гниляне, гр. Нови Искър”, район „Нови Искър” за създаване на нов УПИ V-36, 316 – „за жилищно строителство”, кв. 116а и нова улица по о.т. 676а-о.т.676б-о.т.676в-о.т.676г.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 303 по т. 22, обявено на 4.06.2015

23.
Доклад вх. № СО15-6600-2339/07.05.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 242, м. „Кумарица”, район „Нови Искър” – изменение на улична регулация о.т. 1052 б- о.т. 1052 ж, задънена улица от о.т. 1052ж-1052л, план за регулация за образуване на нови УПИ IV-5122.18, V-5122.18, VІ-5122.18, VII-5122.18, VIII-5122.18 – „обществено обслужване”, УПИ IX-5122.18, XII-5122.18, XIII-5122.18 и план за застрояване за УПИ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 304 по т. 23, обявено на 4.06.2015

24.
Доклад вх. №СО15-6600-2358/08.05.2015 г. относно учредяване на „Метрополитен” ЕАД безвъзмездно право на ползване на търговски обекти в метростанциите на софийското метро –  от разширението на метрото до Летище София и Бизнес парк София.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 305 по т. 24, обявено на 4.06.2015
Приложение

25.
Доклад вх. № СО15-6600-2433/11.05.2015 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изменение на план за регулация и застрояване на с. Мърчаево, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 306 по т. 25, обявено на 4.06.2015
Приложение

26.
Доклад вх. № СО15-6600-2446/11.05.2015 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „Дианабад”, район „Изгрев”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 307 по т. 26, обявено на 4.06.2015

27.
Доклад вх. № СО15-6600-2504/13.05.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 1 до о.т.5, в.з. „Приплат”, план за улична регулация на улица от о.т. 350 през о.т. 351-о.т.352-о.т.353-о.т.354-о.т.355-о.т.356-о.т.357-о.т.358 и о.т. 359 до о.т. 360 и план за регулация и застрояване за нови УПИ І-364 и ІІ-365 от нов кв. 19 и УПИ І-364 и ІІ-365 от нов кв. 20, в.з. „Приплат –разширение – запад", район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 308 по т. 27, обявено на 4.06.2015

28.
Доклад вх. № СО15-6600-2554/15.05.2015 г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Манилов дол”, землище "Филиповци", ПИ с идентификатор 68134.4378.175, кв. 8 /стар кв. 9/ за създаване на нови УПИ VI-4378.175, VII-4378.175 с предвидено застрояване, създаване на нова задънена улица по о.т. 20а-о.т.20б; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-139, II-169 и III-232, преномериране на УПИ I-169, II-169, III-232, V-169, VI-169, район „Люлин”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 309 по т. 28, обявено на 4.06.2015

29.
Доклад вх. № СО15-6600-2711/19.05.2015 г. относно приемане на схема за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 2 кв.м на територията на Столичната община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 310 по т. 29, обявено на 4.06.2015

30.
Доклад вх. № СО15-0500-1656/19.05.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод з4 извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 311 по т. 30, обявено на 4.06.2015

31.
Доклад вх. № СО15-2900-41(1)/11.05.2015 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да предприеме действия за вписване на промени в учредителния акт на дъщерното дружество – „Диагностично-консултативен център Първа градска болница – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 312 по т. 31, обявено на 4.06.2015
Приложение №1

32. Доклад вх. № СО15-2900-159(1)/19.05.2015 г. относно определяне на представител на Столичната община  в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.05.2015 г. общо събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София ” ООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 313 по т. 32, обявено на 28.05.2015

33. Доклад вх. №СО-1600-28(5)/07.05.2015 г. относно поставяне на паметна плоча на журналиста Горан Готев на ул. „Буная” № 18.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 314 по т. 33, обявено на 4.06.2015

34. Доклад вх. № 94-Е-30(35)/11.05.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІІсго, ХІІІсго и ХІVсго, кв. 38, м. „Бенковски” и прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба в новообразуваните имоти.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 315 по т. 34, обявено на 4.06.2015

35.
Доклад вх. №СО15-0808-24(5)/11.05.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на район „Изгрев”, съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 316 по т. 35, обявено на 4.06.2015

36.
Доклад вх. СО15-0813-197(1)/21.05.2015 г. относно откриване да ОДЗ № 172 „София”, район „Надежда”, с административен адрес град София, район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 14.
Докл. Димитър Димов
Решение № 317 по т. 36, обявено на 4.06.2015

37.
Доклад вх. № СО15-0815-21(3)/15.05.2015 г. относно именуване на безименни улици от които има достъп до 8 общински детски заведения, за които не е предвиден административен адрес на територията на район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 318 по т. 37, обявено на 4.06.2015

38. Доклад вх. № СО15-0817-162(2)/16.04.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на реални части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, съгласно схеми, одобрени от главния архитект на София.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 319 по т. 38, обявено на 4.06.2015

39.
Доклад вх. № СО-0817-481(9)/30.04.2015 г. относно и4купуване от страна на Столична община на частен поземлен имот, включен в улица.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 320 по т. 39, обявено на 4.06.2015

40. Доклад вх. № СО-0817-128(9)/12.05.2015 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица чрез доброволна делба и получаване в дял на реална част от имота.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 321 по т. 40, обявено на 4.06.2015

41. Доклад вх. № СО15-0822-129/20.05.2015 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на тежко боледуващ служител от администрацията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 322 по т. 41, обявено на 28.05.2015

42. Доклад вх. № СО15-0823-127(4)/11.05.2015 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент със съответно право на строеж за монтаж на енергиен обект трафопост – тип МКТП на „ЧЕЗ Разпределение България”, с площ 6 кв.м, с идентификатор 39791.6016.972.1 изграден в общински имот – ПИ с идентификатор 39791.6016.972, с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 323 по т. 42, обявено на 4.06.2015

43.
Питане вх. № СО15-9300-118/15.04.2015 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно паметна плоча на Харалампи Стоянов.
Отговор по т. 43

44.
Питане вх. № СО15-9300-139/28.04.2015 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно незаконен строеж в район „Слатина“.
Отговор по т. 44

45. Питане вх. № СО15-9300-140/28.04.2015 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно изпълнението на проекти „Изграждане, реконструкция и реализация на пешеходни алеи и тротоари – І етап и „Възстановяване на зона за обществен отдих, парк „Ротонда“, гр. Банкя.
Отговор по т. 45

46.
Питане вх. № СО15-9300-141/28.04.2015 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне – район „Банкя“.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх. № СО15-9300-145/30.04.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно кадровата политика на Столична община в район „Слатина”.
Отговор по т. 47

48.
Питане вх. № СО15-9300-151/11.05.2015 г. г-н Николай Белалов и г-н Иван Таков – общински съветници, относно лошо състояние на уличната мрежа в гр. София.
Отговор по т. 48

49. Доклад вх. № СО15-9300-159/21.05.2015 г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 324 по т. 49, обявено на 28.05.2015


50. Доклад вх. № СО15-6200-391(3)/18.05.2015 г. относно удостояване на Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег – посланик на Република Хърватия в Република България със Значка на София.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 325 по т. 50, обявено на 4.06.2015

51. Доклад вх. № СО15-94-К-33(6)/25.05.2015 г. относно промяна на Статута на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата.
Докл. д-р  Тодор Чобанов
Решение № 326 по т. 51, обявено на 4.06.2015

52.
Доклад вх. №СО-1800-135(10)/25.05.2015 г. относно изменение и допълнение на Решение № 157 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет за промяна на статута на недвижим имот, намиращ се в гр. София, ул. „Алеко Константинов” № 40 от частна в публична общинска собственост.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 327 по т. 52, обявено на 4.06.2015

53.
Доклад вх. № СО15-7000-855(2)/26.05.2015 г. относно утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на търговски обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” – гр. София”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 328 по т. 53, обявено на 4.06.2015
Приложение №1 - I част
Приложение №1 - II част

54. Доклад вх. № СО15-2600-1740(5)/25.05.2015 г. относно именуване на безименна улица в м. „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица” с името „Спас Соколов”.
Докл. д-р  Борислав Бориславов
Решение № 329 по т. 54, обявено на 4.06.2015                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                   
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре