нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 83 от дата 11.06.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 11 юни 2015 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх. № СО15-0813-74(4)/04.06.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания”, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Недко Войвода” № 49, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 68134.1382.575.1 и поземлен имот с идентификатор 68134.1382.575, за срок до реализиране на мероприятието по застроителния план, но за не повече от 10 години.
Докл. Димитър Димов
Решение № 330 по т. 1, обявено на 18.06.2015

2.
Доклад вх. № СО15-9300-177/04.06.2015 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска (право на собственост върху недвижими имоти) за увеличаване капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев,
Михаил Владов
Решение № 331 по т. 2, обявено на 18.06.2015
Приложение № 1


3.
Доклад вх. № СО-0500-1067(6)/05.06.2015 г. относно участие на Столична община в проекта “Solidarity Grid” на град Крайстчърч – Нова Зеландия.
Докл. Малина Едрева
Решение № 332 по т. 3, обявено на 18.06.2015


4. Доклад вх. № СО15-9300-163/22.05.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за 2015 г. за разплащане на разходи по проект „Изграждане на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, номер на договора BG051PO001-5.2.15-0008-CO001.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 333 по т. 4, обявено на 18.06.2015


5.
Доклад вх. № СО-6600-2063(8)/01.06.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №475/24.07.2014 г., изм. с Решение №604/11.09.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 334 по т. 5, обявено на 18.06.2015


6.
Доклад вх. №СО-2600-7485(21)/15.05.2015 г. относно одобряване на „Актуализиране на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 335 по т. 6, обявено на 18.06.2015
Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част
Приложение - V част
Приложение - VI част
Приложение - VII част
Приложение - VIII част
Приложение - IX част
Приложение - X част
Приложение - XI част
Приложение - XII част
Приложение - XIII част
Приложение - XIV част
Приложение - XV част
Приложение - XVI част
Приложение - XVII част
Приложение - XVIII част
Приложение - XIX част
Приложение - XX част
Приложение - XXI част
Приложение - XXII част
Приложение - XXIII част
Приложение - XXIV част
Приложение - XXV част
Приложение - XXVI част
Приложение - XXVII част
Приложение - XXVIII част
Приложение - XXIX част

7. Доклад вх.№СО-0900-30(21)/26.05.2015 г. относно предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 336 по т. 7, обявено на 18.06.2015


8.
Доклад вх. № СО-0408-169(7)/29.05.2015 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти и промяна на предназначението на земеделски земи, общинска собственост, необходима за изграждане на обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” – Западна дъга от км 0+780 до км6+310, от км 59+400 до км 61+629.18 и от 0+000 до км 0+780”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 337 по т. 8, обявено на 18.06.2015


9.
Доклад вх. № СО15-6200-580(1)/08.05.2015 г.  относно процедура за пряко отдаване под наем на спортен обект – басейн, намиращ се в сградата на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов”, район „Овча купел”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 338 по т. 9, обявено на 18.06.2015


10.
Доклад вх. № СО15-9300-160/21.05.2015 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 339 по т. 10, обявено на 18.06.2015


11.
Доклад вх. № СО15-0415-12(3)/21.05.2015 г.  относно именуване на 4 ОУ в 4 ОУ „Професор Джон Атанасов”, район „Искър”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 340 по т. 11, обявено на 18.06.2015


12.
Доклад вх. № СО15-9300-174/04.06.2015 г. относно допълнение на Решение № 798 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 341 по т. 12, обявено на 18.06.2015


13.
Доклад вх. №СО15-6600-2756/21.05.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 4” и планове-схеми за „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“ в граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул. „ген. Никола Жеков”(от о.т.8 до о.т. 156), улица от о.т. 156 до о.т. 159, ул. „Христо Силянов” (от о.т.159 до о.т. 82) и осовата линия на бул. „Ломско шосе”(от о.т. 82 до о.т. 2), район ,,Надежда”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 342 по т. 13, обявено на 18.06.2015


14.
Доклад вх. №СО15-6600-2758/21.05.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 3” и планове-схеми за „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“ в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. „Ломско шосе” (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. „Христо Силянов” (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. „Хан Кубрат” (от о.т.79 до о.т.3), район ,,Надежда”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 343 по т. 14, обявено на 18.06.2015


15.
Доклад вх. №СО15-6600-2774/22.05.2015 г. относно план за регулация на УПИ XIV-6166-„за обществено обслужване”, кв. 35, м. „Младост 1”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 1”, одобрен с Решение №551 по Протокол №45/29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 344 по т. 15, обявено на 18.06.2015


16.
Доклад вх. № СО15-6600-2799/25.05.2015 г. относно предоставяне заемообразно средства по извънбюджетната сметка, обслужваща договор №BG161PO001/5-02/2012/002 за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 345 по т. 16, обявено на 18.06.2015


17.
Доклад вх. № 0500-43(4)/25.05.2015 г. относно поставяне на бюст-паметник на Апостола на свободата и патрон на военното училище Васил Левски на територията на Военната академия „Г.С.Раковски” в София.
Д
окл. Михаил Владов,
д-р Борислав Бориславов
Решение № 346 по т. 17, обявено на 18.06.2015


18.
Доклад вх. № СО-94-Д-215(7)/25.05.2015 г. относно наименуване на безименна улица в м. „Малинова долина – изток”, район „Студентски” с името „Марко Цепенков”.
Докл. Малина Едрева, 
д-р Борислав Бориславов
Решение № 347 по т. 18, обявено на 18.06.2015


19.
Доклад вх. № СО15-9300-172/03.06.2015 г. относно именуване на безименна улица в район „Лозенец”, м. „Витоша – ВЕЦ Симеонов”, започваща от о.т.534, през о.т.562 до о.т. 555, с името „Академик Христо Янков Христов”.
Докл. Прошко Прошков
Решение № 348 по т. 19, обявено на 18.06.2015


20.
Доклад вх. №94-Е-339(7)/27.03.2014 г. относно учредяване право на пристрояване към съществуващ частен нежилищен имот – едноетажно помещение към трафопост, върху общински УПИ VІ-за коо, кв. 24, м. ж.к. „Левски – Зона В”.
Докл. Ева Митова
Решение № 349 по т. 20, обявено на 18.06.2015


21. Доклад вх. № СО15-0813-25(4)/04.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за  отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи помещение № 1 и помещение №2  с обща площ 47.7 кв. м, намиращи се на втория етаж в сграда, с идентификатор 68134.1371.2022.3, на административен адрес: бул. „Рожен” № 61, кв. Илиянци, с предназначение „за поставяне на техническа апаратура за осъществяване на телекомуникация”, за срок от 10 години”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 350 по т. 21, обявено на 18.06.2015


22. Доклад вх. № 2600-6719(24)/28.01.2015 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 351 по т. 22, обявено на 18.06.2015


23.
Доклад вх. №СО15-0816-83(3)/25.05.2015 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестени конкурси.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 352 по т. 23, обявено на 18.06.2015


24.
Доклад вх. № СО-0820-309(5)/04.06.2015 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Връбница”, отдел „Закрила на детето”, имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. София, бул. „Ломско шосе” № 186.
Докл. Младен Младенов
Решение № 353 по т. 24, обявено на 18.06.2015


25.
Доклад вх. № СО-0820-305(5)/04.06.2015 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение  в сграда за комбинат за битови услуги, с. Мрамор, ул. „Васил Левски” № 40 за срок от 10 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 354 по т. 25, обявено на 18.06.2015


26.
Доклад вх. № СО15-0822-74(4)/25.05.2015 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 355 по т. 26, обявено на 18.06.2015


27.
Доклад вх. № СО15-0823-184(2)/25.05.2015 г. относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Панчарево”, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 356 по т. 27, обявено на 18.06.2015


28.
Доклад вх. № СО15-0814-122(1)/13.05.2015 г. относно  именуване на безименни улици на територията на район „Искър” с имената „Генерал Борис Ганев” и „Капитан Симеон Петров”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 357 по т. 28, обявено на 18.06.2015


29.
Питане вх. № СО15-9300-140/28.04.2015 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно изпълнението на проекти „Изграждане, реконструкция и реализация на пешеходни алеи и тротоари – І етап и „Възстановяване на зона за обществен отдих, парк „Ротонда“, гр. Банкя.
Отговор по т. 29

30.
Питане вх. № СО15-9300-141/28.04.2015 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне – район „Банкя“.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх. № СО15-9300-145/30.04.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно кадровата политика на Столична община в район „Слатина”.
Отговор по т. 31

32.
Питане вх. № СО15-9300-154/14.05.2015 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно функциониране на депо за твърди отпадъци на територията на кв. „Суходол”.
Отговор по т. 32

33. Питане вх. № СО15-9300-155/14.05.2015 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно установяване на незаконно строителство в кв. „Факултета“, премахване на незаконни постройки и сметища на територията на кв.“Факултета“.
Отговор по т. 33

34.
Питане вх. № СО15-9300-165/27.05.2015 г. от г-н Стефан Иванов и г-жа Марта Георгиева – общински съветници, относно Паметника на съветската армия.
Отговор по т. 34

35.
Питане вх. № СО15-9300-167/28.05.2015 г. от г-н Николай Белалов и г-жа Теодора Делисивкова  – общински съветници, относно предоставяне на общинско имущество.
Отговор по т. 35

36.
Доклад вх. №СО15-9300-180/05.06.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00027-С0001 от 12.07.2011 г. между Столична община и Министерски съвет.
Докл. Ирина Савина
Решение № 358 по т. 36, обявено на 18.06.2015


37.
Доклад вх. №СО15-9300-182/08.06.2015 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител с тежко онкологично заболяване.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 359 по т. 37, обявено на 18.06.2015


38. Доклад вх. №СО15-9300-183/08.06.2015 г. относно допълнение на Решение № 201 от 23.04.2015 г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 360 по т. 38, обявено на 18.06.2015


39. Доклад вх. № СО15-9300-184/08.06.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична 
община за разплащане на разходи по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. по проекти „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси” и „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 361 по т. 39, обявено на 16.06.2015


40. Доклад вх. №СО15-0802-154(1)/05.06.2015 г. относно изграждане на два броя спортни игрища за петанк в УПИ І-за подземни гаражи, спорт и озеленяване, кв. 20, м. „Лагера”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 362 по т. 40, обявено на 18.06.2015


41.
Доклад вх. №СО15-0816-166(2)/09.06.2015 г. относно учредяване право на строеж на  храм „Св. мчк Георги Софийски Нови” за изграждане на православен храм в поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 68134.1602.6041, за който е отреден урегулиран поземлен имот ІV-за параклис, кв. 43А, м. „Младост 1 - Мусагеница”, кв.10. 
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 363 по т. 41, обявено на 18.06.2015                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                   
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре