нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 84 от дата 25.06.2015

ДНЕВЕН РЕД на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 25 юни 2015 г. от 10:00 ч.:


1.
Доклад вх. № СО15-9300-146/30.04.2015 г. относно приемане на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община.
Докл. Лорита Радева, Альоша Даков, Мария Бояджийска
Решение № 364 по т. 1, обявено на 02.07.2015
Приложение № 1 - I част
Приложение № 1 - II част
Приложения № I и № II


2.
Доклад вх. № СО15-9300-152/11.05.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столичната община.
Докл. Малина Едрева, 
д-р Тодор Чобанов
Решение № 365 по т. 2, обявено на 02.07.2015
Приложение № 1


3.
Доклад вх. №СО15-9300-186/10.06.2015 г. относно подписване на Споразумение за побратимяване между Община Шанхай на Китайската народна република и Столичната община на Република България.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 366 по т. 3, обявено на 02.07.2015
Приложение № 1

4.
Доклад вх. №СО15-9300-190/16.06.2015 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжката на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 367 по т. 4, обявено на 02.07.2015


5.
Доклад вх.№СО15-9300-181/05.06.2015 г. относно закриване на социалната услуга Социален учебно-професионален център „Княз Борис І” находящ се в жк. ”Хаджи Димитър”, ул.” Баба Вида” №1 в гр. София и разкриване на нови социални услуги като делегиран от държавата дейност – Дневен център за деца и младежи с увреждания „Княз Борис І” и Наблюдавано жилище „Хоризонти”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 368 по т. 5, обявено на 02.07.2015


6. Доклад вх. № СО15-9300-209/23.06.2015 г. относно даване на съгласие на 24-те районни администрации на Столична община за кандидатстване с проектни предложения по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
Докл. Албена Атанасова
Решение № 369 по т. 6, обявено на 02.07.2015


7. Доклад вх. №СО-0412-45(10)/22.06.2015 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столичната община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС №1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24-10М2-36/30.04.2015 г., сключен между Столичната община и Министерството на културата по проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 370 по т. 7, обявено на 02.07.2015


8. Доклад вх. №СО15-0412-25(11)/22.06.2015 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столичната община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС №1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24-10М1-42/30.04.2015 г., сключен между Столичната община и Министерството на културата по проект „Античната история на София, културно-историческо наследство достъпно за всички”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 371 по т. 8, обявено на 02.07.2015


9. Доклад вх. №СО15-9300-205/18.06.2015 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2014 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 372 по т. 9, обявено на 26.06.2015
Приложение № 1

10. Доклад вх. № СО15-9300-204/18.06.2015 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2014 г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 373 по т. 10, обявено на 26.06.2015

11. Доклад вх. №. СО15-9300-206/18.06.2015 г относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на търговските дружества със 100 % участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 374 по т. 11, обявено на 02.07.2015
Приложение № А

12. Доклад вх. №СО15-9300-210/23.06.2015 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2014 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала и отчисляване на дивидент за Столичната община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 375 по т. 12, обявено на 02.07.2015


13. Доклад вх. №СО15-9300-211/23.06.2015 г. относно избор на одитни комитети на общински търговски дружества.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 376 по т. 13, обявено на 02.07.2015


14. Доклад вх. №СО15-2600-5374(1)/18.06.2015 г. относно провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.  
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Орлин Ваташки
Решение № 377 по т. 14, обявено на 02.07.2015


15.
Доклад вх. №СО-2900-285(2)/18.06.2015 г. относно образуване на общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.
Докл. Дончо Барбалов, доц. Лилянда Еленкова, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 378 по т. 15, обявено на 02.07.2015
Приложение № 1

16.
Доклад вх. №СО15-2900-153(3)/18.06.2015 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой СR (СИАР) система за дигитализиране на 2 рентгенови апарата.
Докл. Дончо Барбалов, доц. Лилянда Еленкова, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 379 по т. 16, обявено на 02.07.2015


17.
Доклад вх. № СО15-9300-178/04.06.2015  г. относно сключване на Договор между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД за изпълнение на дейности по организация, управление и контрол на обществения превоз на пътници на територията на Столична община.
Докл. Любомир Христов
Решение № 380 по т. 17, обявено на 02.07.2015
Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част

18.
Доклад вх.№СО-9300-378(9)/18.06.2015 г. относно вземане на решение за одобряване на договор за банков кредит, страна по който е „ЦГМ“ ЕАД, в изпълнение на Решение № 720 от 19.12.2013 г. на СОС.
Докл. Любомир Христов
Решение № 381 по т. 18, обявено на 02.07.2015
Приложение

19.
Доклад вх. №СО15-9300-202/18.06.2015 г. относно изменение и допълнение на Договор за обществен превоз на пътници № СО-РД-56-1008/05.12.2013 г., сключен между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД. 
Докл. Любомир Христов
Решение № 382 по т. 19, обявено на 02.07.2015


20.
Доклад вх. № СО15-7000-960(1)/18.06.2015 г. относно икономическа рамка за 2015 година за транспортното обслужване на Столична община с обществен градски пътнически транспорт.
Докл. Любомир Христов, Радослав Тошев
Решение № 383 по т. 20, обявено на 02.07.2015
Приложение

21.
Доклад вх. №9300-557(3)/18.06.2015 г. относно сключване на споразумение за безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизирани трамваи за град София”, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за доставка на трамваи за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Любомир Христов
Решение № 384 по т. 21, обявено на 02.07.2015
Приложение

22. Доклад вх. №СО15-0813-213(1)/04.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”, съгласно схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение № 385 по т. 22, обявено на 02.07.2015


23. Доклад вх. № СО-9200-67(39)/16.06.2015 г. относно предложение за включване в „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.” на общински недвижим имот, намиращ се на територията на район „Витоша”, съставляващ УПИ VІІ-290 /ПИ с идентификатор 68134.1975.2674/, кв. 24, м. „Киноцентър І част”.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 386 по т. 23, обявено на 02.07.2015


24. Доклад вх. № СО15-0817-261(3)/16.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Витоша”, съгласно схеми одобрени от главния архитект на Столична община.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 387 по т. 24, обявено на 02.07.2015


25. Доклад вх. №СО-2600-4960/19/16.06.2015 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ XII-39, за офиси и търговия, кв. 226, м. „Три кладенци – Западно направление“, чрез изкупуване на общинската част от собственика, на основание чл.36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, ал. 1, т.3 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Савина Савова
Решение № 388 по т. 25, обявено на 02.07.2015


26. Доклад вх. №СО-2600-1302(11)/04.06.2015 г. относно учредяване на допълнително право на строеж с площ от 69.53 кв.м. върху общински УПИ ІІ – „за бензиностанция”, кв. 306а, м. „Левски”, бул. „Ботевградско шосе - рамка”, на основание чл.38 от ЗОС, във връзка с чл. 64 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Ева Митова
Решение № 389 по т. 26, обявено на 02.07.2015


27. Доклад вх. №СО15-0805-140/1/04.06.2015 г. относно учредяване безвъзмездно  право на ползване на Сдружение „Ръгби клуб Сердика 59” върху нежилищни помещения – частна общинска собственост, намиращи се в гр. София, район „Сердика”, ул.”Опълченска” №92, бл.44, вх.Е, ет.1, за срок от 10 (десет) години, за нуждите на клуб на ветераните на Обединени спортни клубове „Локомотив София”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 390 по т. 27, обявено на 02.07.2015


28. Доклад вх.№СО15-0805-116/8/12.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10/десет/ години, на имот, публична общинска собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 391 по т. 28, обявено на 02.07.2015


29. Доклад вх. №СО15-0805-131/3/16.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на едно помещение, обособено за търговски обект, намиращо се в административната сграда на Район „Сердика“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, която е публична общинска собственост, както и  на два поземлени имота – публична общинска собственост, намиращи се на територията на района.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 392 по т. 29, обявено на 02.07.2015


30. Доклад вх. №0818-3207(34)/21.03.2015 г. относно прекратяване на съсобственост  чрез доброволна делба на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4161.9032 по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-74 / 20.10.2099 г. на изпълнителния директор на АГКК, между Столична община от една страна и от друга Ваня Атанасова Дойчева и Дочко Иванов Дойчев.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 393 по т. 30, обявено на 02.07.2015


31. Доклад вх. № 0818-142(41)/04.06.2015 г. относно изменение на Решение № 752 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 394 по т. 31, обявено на 02.07.2015


32.
Доклад вх.№СО15-9300-188/11.06.2015 г. относно утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.
Докл. Дончо Барбалов, 
Мария Бояджийска
Решение № 395 по т. 32, обявено на 02.07.2015
Приложение № 2

33.
Доклад вх.№0405-8/23/09.06.2015 г. относно предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Витоша”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 396 по т. 33, обявено на 02.07.2015


34. Доклад
вх.№СО15-6600-3376/16.06.2015 г. относно удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община“ до влизане в сила на новата „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015-2020 г.“
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 397 по т. 34, обявено на 02.07.2015


35.
Доклад вх. № СО15-0823-201(1)/16.06.2015 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на район „Панчарево”, в съответствие с разпоредбата на чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 398 по т. 35, обявено на 02.07.2015
Приложения № 1 и № 2

36.
Доклад вх.№СО-0405-4/3/17.06.2015 г. относно предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево“.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 399 по т. 36, обявено на 02.07.2015


37. Доклад вх.№СО15-9300-194/17.06.2015 г. относно участие на Столична община като водещ партньор в проектно предложение „ФУУДБЕК” /„FOODBACK“/ по програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 на ЕС.
Докл. Ирина Савина,
Мария Бояджийска
Решение № 400 по т. 37, обявено на 02.07.2015


38.
Доклад вх. № СО15-9300-193/17.06.2015 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община, извършена интервенция и необходим продължителен период за възстановяване.
Докл. Ирина Савина, 
Ралица Стоянова
Решение № 401 по т. 38, обявено на 02.07.2015


39.
Доклад вх. № СО15-9300-197/17.06.2015 г. относно управление на Къща-музей „Ненко Балкански” на ул. „Латинка” № 12, район „Изгрев”, гр. София.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 402 по т. 39, обявено на 02.07.2015


40. Доклад вх. №СО15-0811-118/2/16.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 50,00 кв. м. от имот – публична общинска собственост, което помещение се намира на приземния етаж в административната сграда на Район „Красна поляна“, находяща се в град София, улица „Освобождение“ № 25.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 403 по т. 40, обявено на 02.07.2015


41. Доклад вх. №94-Г-192(13)/15.07.2014 г. относно проект за изменение на план за регулация на УПИ VІІ, кв.11, местност „Младост -2” чрез създаване на нов УПИ VІІ-4091.663, 4091.667, 4091.668 на основание чл. 15 ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 404 по т. 41, обявено на 02.07.2015


42. Доклад вх. №СО15-6600-3488/22.06.2015 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на „Софийски околовръстен път” от км 0+780 до км 6+300.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 405 по т. 42, обявено на 02.07.2015

43. Доклад вх. № СО15-6600-3390/17.06.2015 г. относно одобряване на проект за: подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ ІХ-589 и ХІІ-591 за създаване на нови УПИ IХ-589, УПИ ХІІ-2073,2074 и УПИ ХХІІ-2073,2074,2075 и прокарване на задънена улица от о.т.149а до о.т.149б, кв. 41, м. в.з. „Симеоново – Драгалевци – 3 ч.”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 406 по т. 43, обявено на 02.07.2015


44.
Доклад вх. № СО15-6600-3392/17.06.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за нов кв. 22а – образуване на нови УПИ III-281, 344, 345, 376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, УПИ ІV-414 „за укрепващо противосвлачищно озеленяване“ и УПИ V-346„за укрепващо противосвлачищно озеленяване“, нова задънена улица от о.т.315 до о.т.331 и нова задънена улица от о.т.300 до о.т.302, местност „Детски град – Панчарево“, район „Панчарево”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 407 по т. 44, обявено на 02.07.2015


45. Доклад вх. №СО15-0500-1923/18.06.2015 г.  относно утвърждаване на Проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизацията за 2015 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 408 по т. 45, обявено на 02.07.2015


46.
Доклад вх. №СО15-0500-1783/04.06.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 409 по т. 46, обявено на 02.07.2015


47.
Доклад вх. №СО15-0500-1784/04.06.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 410 по т. 47, обявено на 02.07.2015


48.
Доклад вх. №СО15-0500-1785/04.06.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 411 по т. 48, обявено на 02.07.2015


49.
Доклад вх. №СО15-0500-1786/04.06.2015 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 412 по т. 49, обявено на 02.07.2015


50. Доклад вх.№СО
15-0500-1874/12.06.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 413 по т. 50, обявено на 02.07.2015


51.
Доклад вх. №СО15-0500-1922/18.06.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 414 по т. 51, обявено на 02.07.2015


52.
Доклад вх. №СО15-7000-1069(1)/18.06.2015 г. относно даване на съгласие на „Пазари Юг” ЕАД да изразходва собствени средства за реализиране на инвестиционен проект.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 415 по т. 52, обявено на 02.07.2015


53.
Доклад вх. №СО15-9300-187/10.06.2015 г. относно програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки и правила за нейната работа.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Силвия Христова, д-р Антон Койчев
Решение № 416 по т. 53, обявено на 02.07.2015
Приложения № 1 и № 2

54.
Доклад вх. №СО-7000-240(16)/11.06.2015 г. относно утвърждаване на общи условия и тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, в изпълнение на Решение № 840 по Протокол №73 от 18.12.2014 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 417 по т. 54, обявено на 02.07.2015
Приложение № 1
Приложение № 2 - I част
Приложение № 2 - II част
Приложение № 2 - III част
Приложение № 2 - IV част

55.
Доклад вх. № СО-6200-372(5)/18.06.2015г.  относно именуване на безименни улици на територията на район „Студентски” с имената „Илия Димушев” и „Проф. д-р Боян Боянов”, както и именуване на площадно пространство в памет на Никола Гюзелев.
Докл. Мария Димитрова, Теодора Делисивкова, д-р Борислав Бориславов
Решение № 418 по т. 55, обявено на 02.07.2015


56.
Доклад вх. № СО15-9300-201/18.06.2015 г. относно именуване на безименни улици в ж.к. „Овча купел 1”, м. в.з. „Горна Баня” и м. „в.з. Люлин”, район „Овча купел” с имената „Пролетен ден”, „Лазур” и номера от „1001” до „1016”.
Докл. Мария Димитрова, Теодора Делисивкова, 
д-р Борислав Бориславов
Решение № 419 по т. 56, обявено на 02.07.2015


57. Доклад вх. № СО15-0824-155(1)/04.06.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Светлина – Вердикал 1927г.”” върху имот – частна общинска собственост, намиращ с в гр. Банкя, кв. „Вердикал”, ул. „Варна” № 202, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Рангел Марков
Решение № 420 по т. 57, обявено на 02.07.2015


58. Доклад вх. №СО15-2600-953(11)/04.06.2015 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 421 по т. 58, обявено на 02.07.2015


59. Питане вх. № СО15-9300-164/26.05.2015 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно откритата на 24.05.2015 г. читалня в „стар павилион“ в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“.
Отговор по т. 59

60. Питане вх.№ СО15-9300-189/15.06.2015 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно експлоатацията на имоти в т.ч. и в спортен комплекс „Спартак” и продължаващо бездействие в изгода на частни лица.
Отговор по т. 60

61. Питане вх. № СО15-9300-196/17.06.2015 г. от г-жа Анна Славова – общински съветник, относно нова сграда на 25 ОДЗ „Изворче”, район „Банкя”.
Отговор по т. 61

62. Питане вх. № СО15-9300-199/18.06.2015 г. от г-жа Милка Христова и г-н Панайот Бончев  – общински съветници, относно проблемите в кв. Орландовци, район „Сердика” и отговорността на Столичната община за решаването им.
Отговор по т. 62


 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре