нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 85 от дата 09.07.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 09.07.2015 г. от 10:00 ч.:

1. Доклад вх. № СО15-6600-3494(1)/22.06.2015 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 422 по т. 1, обявено на 16.07.2015
Приложения № 1 и № 2

2.
Доклад вх.№СО15-6600-3377/16.06.2015 г. относно приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015-2020 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 423 по т. 2, обявено на 16.07.2015
Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част
Приложение - V част
Приложение - VI част
Приложение - VII част
Приложение - VIII част
Приложение - IX част
Приложение - X част
Приложение - XI част
Приложение - XII част
Приложение - XIII част
Приложение - XIV част
Приложение - XV част
Приложение - XVI част
Приложение - XVII част
Приложение - XVIII част
Приложение - XIX част
Приложение - XX част

3.
Доклад вх. № СО15-9300-216/24.06.2015 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба и на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и за настаняване в общински гараж.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 424 по т. 3, обявено на 16.07.2015
Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3


4.
Доклад вх. № 1504-1(274)/23.06.2015 г. относно разкриване като делегирана от държавата дейност на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две преходни жилища и едно защитено жилище.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 425 по т. 4, обявено на 16.07.2015

5.
Доклад вх. № СО15-0413-24(2)/29.06.2015 г. относно изменение на Решение № 214 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г. на СОС за кандидатстване на Столичната община с проектно предложение с наименование: „Медико-психологически център за деца и юноши” по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 към Министерството на здравеопазването.
До
кл. Албена Атанасова
Решение № 426 по т.5, обявено на 10.07.2015

6.
Доклад вх. № СО-0404-22(5)/02.07.2015 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в район „Панчарево” и обявяването му за имот – публична общинска собственост.
Докл. Юлия Ненкова, 
Ралица Стоянова
Решение № 427 по т. 6, обявено на 16.07.2015

7.
Доклад вх. № СО15-1800-201(1)/23.06.2015 г. относно увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на „Симфониета „София”, Квартет „Еолина” и Джаз формация „София” към ОКИ „Надежда”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 428 по т. 7, обявено на 16.07.2015

8.
Доклад вх. №СО-0412-45(13)/02.07.2015 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на културата с издател Столичната община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №24-10М2-36/30.4.2015 г., сключен между Столичната община и Министерството на културата по проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 429 по т. 8, обявено на 16.07.2015
Приложение


9.
Доклад вх. № СО15-6600-3413/18.06.2015 г. относно подробен устройствен план – план за улична регулация за улица от о.т. 503 до о.т. 508 и план за регулация и застрояване за УПИ I-102, за общ. хранене, нов кв. 10, м. „в.з. Врана – Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 430 по т. 9, обявено на 16.07.2015

10.
Доклад вх. № СО15-6600-3414/18.06.2015 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на ел. захранване с кабел 20 kv от нов ЖР стълб в имот с идентификатор 39791.6021.96 до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с. Кривина, план за застрояване на КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 431 по т. 10, обявено на 16.07.2015
Приложение

11.
Доклад вх. № СО15-6600-3415/18.06.2015 г. относно  одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Кръстова вада”, кв. 139 и създаване на нови УПИ.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 432 по т. 11, обявено на 16.07.2015

12.
Доклад вх. № СО15-6600-3416/18.06.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-197, 230, 231, 232, 186-„за жилищно строителство“, кв. 12, м. „Люлин – 5 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин – 5 мр”, одобрен с Решение № 411 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 433 по т. 12, обявено на 16.07.2015

13.
Доклад вх. № СО15-6600-3417/18.06.2015 г. относно  поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 221 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 434 по т. 13, обявено на 16.07.2015

14.
Доклад вх. № СО15-6600-2096(3)/19.06.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ I-1753, 1754, общ. – „за офиси и ОО", кв. 320, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „Гоце Делчев”, бул. „България”, бул. „Тодор Каблешков”, бул. „ген. Стефан Тошев” и ул. „Дойран”, район „Красно село”, одобрен с Решение №404 по Протокол №43 от 20.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 435 по т. 14, обявено на 16.07.2015

15.
Доклад вх. №СО15-6600-3459/19.06.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, заедно с план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Люлин 10 мр и р. Суходолска” , район  „Люлин”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 436 по т. 15, обявено на 16.07.2015

16.
Доклад вх. №СО15-6600-3486/22.06.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Юбилейна гора – І и ІІ част”, район „Овча купел”, с придружаващи го план-схеми на инженерната инфраструктура, проект за вертикално планиране и оценки за пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 437 по т. 16, обявено на 16.07.2015

17.
Доклад вх. №СО15-6600-3487/22.06.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на решение № 24 по Протокол №50/23.01.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 438 по т. 17, обявено на 16.07.2015

18. Доклад вх. №СО15-6600-3489/22.06.2015 г. относно подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод с водохващане в част от имот с идентификатор 29150.7102.722 /по скица-проект имот с идентификатор 29150.7102.721/, землище на с. Железница до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище Кокаляне и трасе на електропровод 20 kv, обслужващ централата, с присъединяване от въздушен електропровод ,,Регата” в имот с идентификатор 29150.7102.970 по КККР на с. Железница, план за застрояване за водохващане в част от имот с идентификатор 29150.7102.722 /по скица-проект имот с идентификатор 29150.7102.721/, землище на с. Железница и план за застрояване за изграждане на МВЕЦ ,,Ведена” в имот с идентификатор 37914.6829.60, землище на с. Кокаляне, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 439 по т. 18, обявено на 16.07.2015

19.
Доклад вх. №СО15-6600-3501/23.06.2015 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали - 9,10,11,12,13,14,15,19,20, м. „Орлова круша”, район „Панчарево”.
Д
окл. арх. Петър Диков
Решение № 440 по т. 19, обявено на 16.07.2015

20.
Доклад вх. №СО15-6600-3581/25.06.2015 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 874 160,00 лв /осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/002.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 441 по т. 20, обявено на 16.07.2015

21.
Доклад вх. №СО15-6600-3582/25.06.2015 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на електропровод 20 kv от ЖР стълб в имот с идентификатор 44063.6201.127 до нов трафопост в имот 44063.6201.77 по КККР на с. Лозен, план за застрояване на ТП в имот с идентификатор 44063.6201.77 по КККР на с. Лозен, м. „Садина”, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 442 по т. 21, обявено на 16.07.2015
Приложение

22.
Доклад вх. №СО15-6600-3583/25.06.2015 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл.16 от ЗУТ за местност, условно наречена за част от територията на м. „п.з. Илиянци – изток”, район „Сердика” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 443 по т. 22, обявено на 16.07.2015
Приложение

23.
Доклад вх. № СО15-6600-3608/26.06.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XXI-60 и улица от о.т. 192с до о.т. 192н за създаване на задънена улица от о.т. 201 до о.т. 202 и план за регулация и застрояване на нов УПИ LI-73, кв. 3а, м. „Национален киноцентър”, район „Витоша”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 444 по т. 23, обявено на 16.07.2015

24. Доклад вх. №СО15-0500-1976/24.06.2015 г.  относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 445 по т. 24, обявено на 16.07.2015

25.
Доклад вх. № СО15-94-П-144(2)/30.06.2015 г. относно провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ Х –  София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 446 по т. 25, обявено на 16.07.2015

26. Доклад вх. №СО15-2900-165/3/02.07.2015 г. относно даване на съгласие „Втора МБАЛ – София“ ЕАД да сключи съдебна спогодба с „Ковачев и партньори“ ЕООД за погасяване на задължения за извършена доставка на храна.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 447 по т. 26, обявено на 16.07.2015
Приложение № 1

27. Доклад вх. №СО15-2900-217(1)/02.07.2015 г. относно даване на съгласие „Първа САГБАЛ „Св. София” ЕАД, „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД за кандидатстване по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и допълнение на Решение № 246 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, д-р Антоанета Пейчева
Решение № 448 по т. 27, обявено на 14.07.2015

28. Доклад вх. № СО15-6200-47(23)/01.07.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 години, на Сдружение „Българска Хънтингтън асоциация” и Сдружение „Национален алианс на хора с редки болести” върху нежилищно помещение – частна общинска собственост.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 449 по т. 28, обявено на 16.07.2015

29.
Доклад вх. № СО-6600-4251(5)/02.07.2015 г. относно промяна на вида на собствеността от частна общинска собственост в публична общинска собственост, на недвижими имоти, намиращи се в сграда на ул. „Будапеща” № 17, район „Оборище”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 450 по т. 29, обявено на 16.07.2015

30.
Доклад вх. №СО-0806-408(4)/18.06.2015 г. относно промяна в характера на собствеността на помещение, намиращо се в жк „Хаджи Димитър”, бл. 145, ет.1, от публична в частна общинска собственост, определяне на предназначението му като жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и предоставянето му на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 451 по т. 30, обявено на 16.07.2015

31. Доклад вх.№СО-9402-3/9/25.06.2015 г. относно учредяване допълнително право на строеж от 18,88 кв.м. на ЖСК „ДОМЕНА-М“ и сключване на анекс към сключен договор за учредяване право на строеж № РД-564-3089/18.12.2008г., върху общински УПИ I – „за жилищно строителство и офиси“, кв. 30Б, м. „Суха река – Ботевградско шосе“ по плана на гр.София, район „Подуяне“. 
Докл. Ева Митова
Решение № 452 по т. 31, обявено на 16.07.2015

32.
Доклад вх. №СО-9402-4(9)/25.06.2015 г. относно учредяване н2 допълнително право на строеж от 50.44 кв.м на ЖСК „Независимост 2007” и сключване на анекс към договор за учредяване право на строеж № РД-564-3083/11.12.2008 г. върху общински УПИ І, кв. 30Б, м. „Суха река – Ботевградско шосе”.
Докл. Ева Митова
Решение № 453 по т. 32, обявено на 16.07.2015

33.
Доклад вх.№СО-0807-336/8/24.06.2015 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ – имот публична общинска собственост, представляващ „Спортна скуош зала“, находяща се в УПИ III – „За училище“, кв. 199, м. „Христо Смирненски-Слатина“, ул. Слатина № 35.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 454 по т. 33, обявено на 16.07.2015

34.
Доклад вх. № СО15-2600-4390(9)/02.07.2015 г. относно доброволно прилагане на действащ регулационен план на УПИ VІ-238, 240, 241, 242, 243, 244 в кв.8, м. „Драгалевска спирка”, чрез продажба на общински имоти.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 455 по т. 34, обявено на 16.07.2015

35. Доклад
вх. № 0811-225(14)/25.05.2015 г. относно учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване и надстрояване на сграда в режим на етажна собственост, построена върху  общински имоти, без търг и конкурс в полза на собственик на самостоятелен обект в сградата.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 456 по т. 35, обявено на 16.07.2015

36.
Доклад вх. №СО15-0811-119(2)/18.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на ъгъла на бул. „Вардар” и бул. „Възкресение” пред кв.№ 12, местност НПЗ „Средец”, район „Красна поляна”, върху които е предвидено разполагането на преместваеми търговски обекти и съоръжения, съответно по индивидуален и унифициран (типов) проект и одобрена локална схема от главния архитект на Столичната община.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 457 по т. 36, обявено на 16.07.2015

37.
Доклад вх. №СО15-0811-120(2)/18.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на ъгъла на бул. „Ал. Стамболийски” и бул. „Вардар” пред кв.№ 58, местност „Разсадника – Бежанци”, район „Красна поляна”, върху които е предвидено разполагането на преместваеми търговски обекти и съоръжения, съответно по индивидуален проект и одобрена локална схема от главния архитект на Столичната община.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 458 по т. 37, обявено на 16.07.2015

38.
Доклад вх. №СО15-0811-55(5)/25.06.2015 г. относно допълване на Решение №199 от 26.03.2015 г. на СОС за  преобразуване чрез сливане на ЦДГ № 187 „Божур” и ЦДГ № 140 „Тинтява”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 459 по т. 38, обявено на 16.07.2015

39. Доклад вх. № СО15-0812-118(2)/24.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за наем на реални части от имоти общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, съгласно схеми, одобрени от главния архитект на Столичната община.
Докл. Иван Божилов
Решение № 460 по т. 39, обявено на 16.07.2015

40.
Доклад вх. № СО-0812-69(15)/30.06.2015 г. относно прекратяване на съсобственост в ПИ с пл. № 583 (стар), целият с площ от 265 кв.м, намиращ се в УПИ ІІ-„за ЖС и КОО”, кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 461 по т. 40, обявено на 16.07.2015

41. Доклад вх. №СО15-0817-256(7)/16.06.2015 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници между УПИ I-СГНС, УПИ XIX-ТКЗС, УПИ „за озеленяване“, УПИ XX- 667, УПИ XVII-258 и улица по о.т. 16а – о.т.16в, кв.2, м. „в.з.Беловодски път“, район „Витоша“.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 462 по т. 41, обявено на 16.07.2015

42.
Доклад вх. № СО-94-Е-279(12)/19.06.2015 г. относно процедура по чл. 17, ал.1, ал.2, т.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на улична регулация и план за регулация и застрояване за УПИ ХL-116, 117, 118 (нов) „за ЖС”, от нов кв.4а, м. „Мало Бучино”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 463 по т. 42, обявено на 16.07.2015

43.
Доклад вх. №СО-94-И-471(15)/25.06.2015 г. относно процедура по реда на чл.15, ал. 5 във връзка с ал.3 от ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 464 по т. 43, обявено на 16.07.2015

44.
Доклад вх. №СО15-0819-159/3/18.06.2015 г. относно  отдаване под наем чрез провеждане на процедура за конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО – за терени – публична общинска собственост, за срок от 10 години.
Докл. Милко Младенов
Решение № 465 по т. 44, обявено на 16.07.2015

45. Доклад вх. № СО15-0819-260(2)/24.06.2015 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на НАП част от имот – публична общинска собственост, в административна сграда с идентификатор 68134.4361.56.20, намираща се в гр. София, жк „Люлин 3 м.р”, бул. „Захари Стоянов” № 15 за срок от 10 години.
Докл. Милко Младенов
Решение № 466 по т. 45, обявено на 16.07.2015

46.
Доклад вх. № СО15-0819-263(1)/24.06.2015 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение в административна сграда – кметство, с идентификатор 68134.4388.758.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, намираща се в кв. Филиповци, ул. „Братя Найденови”, за срок от 5 години.
Докл. Милко Младенов
Решение № 467 по т. 46, обявено на 16.07.2015

47.
Доклад вх.№СО15-0820-53/4/22.06.2015 г. относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 468 по т. 47, обявено на 16.07.2015

48.
Доклад вх.№СО15-0820-174/2/24.06.2015 г. относно необходимостта от определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем на територията на район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 469 по т. 48, обявено на 16.07.2015
Приложения № 1 и № 2

49. Доклад вх. № СО-0820-265(12)/24.06.2015 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за задоволяване на здравни нужди на населението, на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, намиращо се в сградата на „ДКЦ ХХХ – София” ЕООД, жк „Обеля – 2”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 470 по т. 49, обявено на 16.07.2015

50.
Доклад вх. №СО15-94-С-59(15)/03.07.2015 г. относно изкупуване от Столична община на имот с идентификатор 68134.2818.2050 по КККР, собственост на „Тирон – Медикал лизинг” ЕООД, попадащ по ОУП на Столична община в устройствена зона Т зв – терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути, и в УПИ ІІ-976, УПИ ІІІ-1775, 976 и УПИ ІV-общ.1775,976, кв. 46 и в улица, по плана на м. жк „Обеля – кв. 25 – стар”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 471 по т. 50, обявено на 16.07.2015

51.
Доклад вх. № СО15-0821-174/2/17.06.2015  г. относно преобразуване на ЦДГ № 37 с. Подгумер във филиал на ЦДГ № 32 с. Чепинци – район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 472 по т. 51, обявено на 16.07.2015

52.
Доклад вх. № СО15-0821-107(4)/02.07.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Нови Искър”, за осъществяване на здравна дейност  (лекарски и стоматологични кабинети) и аптека.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 473 по т. 52, обявено на 16.07.2015

53.
Доклад вх. № СО-0823-203(22)/25.05.2015 г. относно провеждане на процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с проект за ИПРЗ, относно УПИ Х-373 и УПИ ХІV-377 и създаване на нови УПИ Х-373.377 и УПИ ХІV-3025 в с. Бистрица, в.з „Косанин дол”, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 474 по т. 53, обявено на 16.07.2015

54.
Доклад вх. № СО15-0823-228(2)/24.06.2015 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 475 по т. 54, обявено на 16.07.2015

55.
Доклад вх. № СО15-0824-127(1)/18.06.2015 г. относно процедура по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, по повод допуснато ИПРЗ и промяна на граници между УПИ Х-2486 „за предприятие за бутилиране на минерална вода и складове”, УПИ ХІ-1755 „за хотел и открит басейн”, кв. 34, м. „Изгрев” и улица, гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 476 по т. 55, обявено на 16.07.2015

56.
Доклад вх.№СО15-0824-209(3)/02.07.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № М 13-22-130/17.11.2014 г. по ОПАК, сключен между район „Банкя”, СО и Министерството на финансите.
Докл. Рангел Марков
Решение № 477 по т. 56, обявено на 16.07.2015

57.
Питане вх. № СО15-9300-214/23.06.2015 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно състояние на общински обекти на територията на с.Мърчаево, район „Витоша.
Отговор по т. 57

58. Питане вх. № СО15-9300-219/01.07.2015 г. от г-жа Гергана Алексова и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно зачестили некачествени ремонтни работи в София.
Отговор по т. 58

59.
Питане вх. № СО15-9300-220/01.07.2015 г. от г-жа Милка Христова и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно незаконно строителство и бездействие на администрацията.
Отговор по т. 59
Приложение към отговор по т. 59

60.
Доклад вх. №СО15-0819-175(1)/03.07.2015 г. относно кандидатстване на Столичната община пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при МОСВ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на обект „Инженерна инфраструктура (ВиК мрежи) на м. „Сливница” в участъка между ул. „Луи Пастьор” и ул. „Минск”, район „Люлин” – ІІІ етап, І-ви подетап и ІІ-ри подетап.
Докл. Ирина Савина
Решение № 478 по т. 60, обявено на 16.07.2015

61.
Доклад вх. №СО15-6600-3824/06.07.2015 г. относно участие на Столичната община като партньор в проектно предложение по програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020 на ЕС по приоритетна ос „Околна среда и ресурсна ефективност” с водещ партньор Агенцията за околна среда на град Брюксел.
Докл. Ирина Савина, 
Мария Бояджийска
Решение № 479 по т. 61, обявено на 16.07.2015

62. Доклад вх. № СО15-0412-25(16)/06.07.2015 г. относно издаване на Запис на Заповед в полза на Министерството на културата и издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ № 24-10М1-42/30.04.2015 г., сключен между Столична община и Министерството на културата по проект „Античната история на София, културно-историческо наследство достъпно за всички”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 480 по т. 62, обявено на 16.07.2015

63. Доклад вх. № СО15-6600-3925/07.07.2015 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. „Лозенец - ІІ част, кв. 204; на м. „Лозенец - ІІІ част, кв. 173, УПИ ХІV - „за озеленяване и трафопост”; на м. „Борисова градина – погребите – І част, кв. 5, УПИ І-1602-„за спорт и озеленяване”; отпадане на улица по о.т. 34-241; промяна профила на улица по о.т.31-32; на бул. „Н .Й. Вапцаров” от о. т.9 до о.т. 244б; на улица „Атанас Дуков” по о.т.11-242а, район „Лозенец“.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 481 по т. 63, обявено на 16.07.2015

64. Доклад вх. №СО15-0802-205(2)/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонтни дейности в детски и учебни заведения на територията на район „Красно село”.
Д
окл. Орлин Алексиев
Решение № 482 по т. 64, обявено на 16.07.2015

65.
Доклад вх. № СО15-0802-178(1)/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на детски площадки на територията на район „Красно село”.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 483 по т. 65, обявено на 16.07.2015

66.
Доклад вх. СО15-0803-163(1)/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане и реновиране на детски и спортни площадки и ремонт на настилки във вътрешно-квартални пространства в район „Възраждане”.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 484 по т. 66, обявено на 16.07.2015

67.
Доклад вх. № СО-0809-340(4)/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждането и реновирането на спортни площадки ва 107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13, район „Лозенец”.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 485 по т. 67, обявено на 16.07.2015

68.
Доклад вх. №СО15-0810-330(1)/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ авариен ремонт на обект „Плувен басейн на 22 СОУ „Г.С.Раковски”, район „Триадица”.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 486 по т. 68, обявено на 16.07.2015

69.
Доклад вх. № СО15-2900-210/2/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на медицинска апаратура за нуждите на „Пета многопрофилна болница за активно лечение –  София“ ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 487 по т. 69, обявено на 16.07.2015

70.
Доклад вх.№СО15-2900-162/5/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ основен ремонт на асансьори в сградата на „Диагностично-консултативен център ХХIХ – София“ ЕООД на ул.“Георги Измирлиев“ №8.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 488 по т. 70, обявено на 16.07.2015

71.
Доклад вх. № СО15-2900-209/1/06.07.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ основен ремонт на Отделение по патологична бременност и централните стълбища в Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 489 по т. 71, обявено на 16.07.2015

72.
Доклад вх. № СО15-2900-199/2/06.07.2015г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на 2 бр. неонатални респиратори за Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД. 
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 490 по т. 72, обявено на 16.07.2015

73.
Доклад вх. №СО15-0802-160(1)/06.07.2015 г. относно предоставяне на пълномощия от СОС на кмета на Столичната община пред съдебно изпълнителните органи и за участие в търг за публична продан  с възможност за устно наддаване за недвижим имот, съсобствен между Столична община и „Бартер” ЕООД, намиращ се на ул. „Дойран” № 17, представляващ УПИ ХІІІ-516, кв. 15А, м. ж.к. „Бели брези” с цел ликвидиране на съсобственост.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 491 по т. 73, обявено на 16.07.2015

74.
Доклад вх. № 2600-5713(37)/07.07.2015 г. относно допълване на Решение № 65 по Протокол № 56 от 06.02.2014 г. на СОС за приватизация на магазин, в жк „Разсадника”, УПИ І, кв.
81, м. „Разсадника - Коньовица”, район „Красна поляна”.
До
кл. Иван Чакъров
Решение № 492 по т. 74, обявено на 16.07.2015

75.
Доклад вх. № СО15-0814-205(2)/07.07.2015 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти, съставляващи поземлен имот с идентификатор 68134.1504.181 с площ 534 кв.м, ведно с находящите се в него сгради и поземлен имот с идентификатор 68134.1504.180 с площ от 217 кв.м, кв. 9, м. „жк „Дружба – 2-ра част”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 493 по т. 75, обявено на 16.07.2015                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)
                                                                   /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре