нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 25 от дата 09.09.2004

1. Питане № 93-00-334/23.08.2004 г. от Бисер Бончев – общински съветник, относно довършване на канализационната мрежа на кв. Горубляне.

2. Питане № 93-00-335/23.08.2004 г. от Бисер Бончев – общински съветник, относно изграждане на светофарна  уредба на кръстовището на бул. “Самоковско шосе” и ул. “Павел Красов”.

3. Доклад № 93-00-317/16.07.2004 относно преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с жилище от оборотния фонд на Столична община по молба № 1194-Н-19/28.05.2004 от Николай Стоянов Стоянов и Виолета Петрова Савова.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 271 по точка 3

4. Доклад № 66-02-228/16.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и автомивка в поземлен имот № 138, кв. 20, м. “Овча купел – ІІ част”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 272 по точка 4

5. Доклад № 66-02-221/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда в поземлен имот № 315, к.л. 367, кв. 1 а, м. “Юбилейна гора”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 273 по точка 5

6. Доклад № 66-02-222/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда в УПИ І, кв. 25, м. “ж.к. Левски – зона В”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 274 по точка 6

7. Доклад № 66-02-223/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с обслужваща сграда в УПИ І-1001, кв. 799в, м. “Фондови жилища”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 275 по точка 7

8. Доклад № 66-02-211/29.06.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с газколонка и обслужваща сграда в поземлен имот № 1239, кв. 15, м. Дружба – ІІ част”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 276 по точка 8

9. Доклад № 66-02-229/16.07.2004 относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 277 по точка 9

10. Доклад № 66-02-224/13.07.2004 относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14 по Протокол № 47/06.02.2003 г. на СОС.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 278 по точка 10

11. Доклад № 66-02-210/29.06.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – сервизно-търговски комплекс и автомивка в УПИ ІІ, кв. 23 а, м. “бул. Ст. Димитров”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 279 по точка 11

12. Доклад № 08-14-103/13.07.2004 относно сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 280 по точка 12

13. Доклад № 08-04-25/07.07.2004 относно финансиране изграждането на приемна на район “Оборище” със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА” в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 281 по точка 13

14. Доклад № 26-00-2323/07.07.2004 относно заемообразно финансиране със средства от СОПФ, направление “Портфолио” в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева на “Егида – София” ЕАД.
Докл.: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 282 по точка 14

15. Доклад № 08-17-141/23.06.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ VІ-1034 и УПИ ХІІІ – СО, кв. 5, м. в.з. “Киноцентър ІІ част”, район “Витоша, кв. Драгалевци.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 283 по точка 15

16. Доклад № 08-23-65/21.07.2004 относно ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV-892, кв. 22, с. Кокаляне, между Столична община и Румен Иванов Донков.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 284 по точка 16 - спряно изпълнението от Областния управител.

17. Доклад № 94-И-369/00г./21.07.2004 относно ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІ-13, м. Зона Б 2” между Столична община и Ивайла Йорданова Хаджиминева.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 285 по точка 17 - спряно изпълнението от Областния управител.

18. Доклад № 08-09-58/13.07.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІІІ, кв. 11, м. НПЗ “Хладилника-Витоша”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 286 по точка 18

19. Доклад № 94-А-364/21.07.2004 относно замяна на УПИ ХХІХ, кв. 41, с. Железница срещу жилищни имоти собственост на ЕТ “Ася-Атанас Звезданов”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 287 по точка 19

20. Доклад № 93-00-306/13.07.2004 относно приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория ХХV-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството от фирмения регистър на СГС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 288 по точка 20

21. Доклад № 93-00-307/13.07.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХІV-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 289 по точка 21

22. Доклад № 93-00-309/13.07.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 290 по точка 22

23. Доклад № 93-00-310/13.07.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ХІ-София” ЕООД – в ликвидация.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 291 по точка 23

24. Доклад № 12-00-309/14.07.2004 относно откриване на процедура по приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 292 по точка 24

25. Доклад № 93-00-300/07.07.2004 относно допълнение към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Раздел VІІ – Такси за административни услуги.
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 293 по точка 25

26. Доклад № 93-00-337/27.08.2004 относно провеждане на конурс за възлагане управлението на "Диагностично - консултивен център XXII-София" ЕООД.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 294 по точка 26

27. Докладна записка № 93-00-343/08.09.2004 относно кандидатстване на СО по програма "ФАР - Развитие на българския екотуризъм".
Докл.: Милор Михайлов
Решение № 295 по точка 27

28. Доклад № 12-00-345/08.09.2004 относно кандидатстване на СО по програма "ФАР - Развитие на българския екотуризъм".
Докл.: Росен Желязков
Решение № 296 по точка 28

29. Декларация на общинските съветници от град София по повод трагедията в училището в град Беслан, Северна Осетия.
Решение № 297 по точка 29






< < обратно към страница "Заседания"
нагоре