нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 3 от дата 19.11.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 19 ноември 2015 г. от 10:00ч.:


 

1. Устно предложение от името на Председателския съвет на СОС за приемане на декларация от Столичния общински съвет по повод терористичните атаки в гр. Париж, Република Франция на 13.11.2015 г.
Решение № 5 по т. 1, обявено на 25.11.2015 г.
Приложение

2. Доклад вх. №СО15-9300-296/04.11.2015 г. относно промяна на бюджета на Столична община за ІІІ-то тримесечие на 2015 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 6 по т. 2, обявено на 25.11.2015 г. 

3.
Доклад вх. №СО15-9300-312/16.11.2015 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2015 г. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 7 по т. 3, обявено на 25.11.2015 г.

4.
Доклад вх.№ СО-0202-50(7)/30.07.2015 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 8 по т. 4, обявено на 25.11.2015 г.

5.
Доклад вх.№ СО-0202-82(5)/30.07.2015 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 9 по т. 5, обявено на 25.11.2015 г.

6.
Доклад вх. № СО15-0202-2(4)/17.08.2015 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 10 по т. 6, обявено на 25.11.2015 г.

7.
Доклад вх. № СО15-0202-10(7)/17.08.2015 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата. 
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 11 по т. 7, обявено на 25.11.2015 г.

8.
Доклад вх. № СО-0202-60(4)/20.08.2015 г.  относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 12 по т. 8, обявено на 25.11.2015 г.

9.
Доклад вх. №СО15-2600-7314/3/10.09.2015 г. относно предварително съгласие за преминаване на трасето на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“ през имоти, общинска собственост и учредяване на сервитути, находящи се в землища на гр. София – кв. Требич, с. Мрамор – район „Връбница“, гр. Нови Искър, с. Доброславци, с. Мировяне, с. Житен – район „Нови Искър“, Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 13 по т. 9, обявено на 25.11.2015 г.

10.
Доклад вх. №СО15-9300-293/06.10.2015 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 14 по т. 10, обявено на 25.11.2015 г.

11.
Доклад вх. № СО15-6200-683(4)/06.10.2015 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Дневен център за деца с увреждания „Дъга” на територията на Столична община на адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Персенк” № 22, бл. 34, партер.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 15 по т. 11, обявено на 25.11.2015 г. 

12.
Доклад вх. № СД-0500-151(1)/06.10.2015 г. относно изменение на т.І.13 и т.І.14 от Решение № 425/09.07.2015 г. на Столичния общински съвет.
Д
окл. Албена Атанасова
Решение № 16 по т. 12, обявено на 25.11.2015 г.

13.
Доклад вх. № СД-6200-277(1)/06.10.2015 г. относно изменение на Решения № 46/14.02.2013 и №794/04.12.2014 г. на Столичния общински съвет относно Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Детство”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 17 по т. 13, обявено на 25.11.2015 г.

14.
Доклад вх. № СО15-9301-8(10)/10(09.2015 г. относно учредяване безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години на общински имот, частна общинска собственост (АОС№ 306/14.12.1998 г. на СО – район „Средец”), представляващ нежилищно помещение с площ 120 кв.м, намиращ се на бул. „Михай Еминеску”№ 5, район „Средец” за нуждите на Фондация „София – европейска столица на спорта”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 18 по т. 14, обявено на 25.11.2015 г.

15.
Доклад вх. № СО15-0807-370(2)/16.09.2015 г. относно участие на район „Слатина” като партньор по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, схема „Активни” – за активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 19 по т. 15, обявено на 25.11.2015 г. 
Приложение

16.
Доклад вх. № СО-0400-39(62)/16.11.2015 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-02/2011/005, № от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0010-С0001 от 18.09.2015 г., за изпълнение на проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на район „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 20 по т. 16, обявено на 25.11.2015 г.
Приложение

17.
Доклад вх. № СО-0400-39(63)/16.11.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-02/2011/005, № от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0010-С0001. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина
Решение № 21 по т. 17, обявено на 25.11.2015 г.

18.
Доклад вх. № СО15-9300-316/17.11.2015 г. относно удължаване на договори за основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столичната община.
Докл. Любомир Христов
Решение № 22 по т. 18, обявено на 23.11.2015

19.
Доклад вх.№СО15-9300-317/17.11.2015 г. относно утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”.
Докл. Малина Едрева, д
-р Тодор Чобанов
Решение № 23 по т. 19, обявено на 25.11.2015 г.
Приложение № 1 

20.
Доклад вх.№СО15-9300-315/17.11.2015 г. относно избор на членове на Комисията, назначена на основание Решение № 15 по Протокол №3 от 24.11.2011г., изменено с Решение № 289 по Протокол № 41 от 13.06.2013 г. и Решение № 461 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 24 по т. 20, обявено на 25.11.2015 г.

21.
Доклад вх.№СО15-0809-429(3)/15.09.2015 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Изграждане на спортни площадки в двора на 35 СОУ „Добри Войников”, ул. „Добри Войников” № 16 за финансиране на проект от Министерство на младежта и спорта.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 25 по т. 21, обявено на 25.11.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         (п)
               
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре