нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 4 от дата 03.12.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 3 декември 2015 г. от 10:00 ч.:1. Доклад вх. № СО15-9300-152(14)/12.11.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 26 по т. 1, обявено на 10.12.2015 г.

2.
Доклад вх. №СО15-6600-7960/16.11.2015 г. относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столичната община и Правилника за организацията и дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 27 по т. 2, обявено на 10.12.2015 г.

3.
Доклад вх.№ СО15-9300-320/19.11.2015 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столичната община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 28 по т. 3, обявено на 10.12.2015 г.

4.
Доклад вх.№СО-9300-350(5)/16.11.2015 г. относно увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 29 по т. 4, обявено на 10.12.2015 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложения № 3 и № 4

5.
Доклад вх. №СО15-9300-325/24.11.2015 г. относно изменение на Решение № 374 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на СОС и определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на „Софинвест” ЕООД и „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 30 по т. 5, обявено на 10.12.2015 г.

6.
Доклад вх. №
№ИТД-6600-61(9)/24.11.2015 г. относно освобождаване от отговорност за 2014 г. на управителя на Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София” ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 31 по т. 6, обявено на 10.12.2015 г.

7.
Доклад вх.№СО15-7000-2026(7)/24.11.2015 г. относно внасяне на парична гаранция от „Топлофикация – София” ЕАД в размер на 100 000 лв. по банкова сметка на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за допускане на предварително изпълнение на решение по оценка на въздействието върху околната среда №СО-03-3/2015 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 32 по т. 7, обявено на 07.12.2015 г.

8.
Доклад вх. № СО15-7000-2142(5)/26.11.2015 г. относно даване на разрешение на „Топлофикация – София” ЕАД за сключване на споразумение с „Български енергиен холдинг” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 33 по т. 8, обявено на 07.12.2015 г.
Приложения № 1
Приложения № 2

9.
Доклад вх. №СО-2900-365(12)/19.11.2015 г. относно  финансиране със средства от СОПФ ремонт на Неонатологичното отделение и закупуване на съответната медицинска апаратура за нуждите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 34 по т. 9, обявено на 10.12.2015 г.

10.
Доклад вх. № СО15-2900-297(1)/24.11.2015 г. относно увеличаване капитала на „Първа МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 35 по т. 10, обявено на 10.12.2015 г.
Приложениe № 1
Приложениe № 2
Приложениe № 3

11.
Доклад вх. № СО15-2900-290(3)/24.11.2015 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Първа МБАЛ – София”, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Д
ончо Барбалов
Решение № 36 по т. 11, обявено на 10.12.2015 г.
Приложениe № 1
 
12.
Доклад вх. №ДЗ-0816-9(14)/24.11.2015 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Д
ончо Барбалов
Решение № 37 по т. 12, обявено на 10.12.2015 г.
Приложениe № 1

13.
Доклад вх. №СО15-2900-118(4)/24.11.2015 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Д
ончо Барбалов
Решение № 38 по т. 13, обявено на 10.12.2015 г.
Приложениe № 1
 
14.
Доклад вх. №СО15-7000-2573(1)/16.11.2015 г. относно даване на съгласие „Столичен електротранспорт” ЕАД да дари на Столична община ретро трамвай (ТМ Музеен експонат Siemens).
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 39 по т. 14, обявено на 10.12.2015 г.

15.
Доклад вх. №СО15-9300-306/12.11.2015 г. относно приемане на отчет на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – обявена сесия м. февруари 2015г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 40 по т. 15, обявено на 10.12.2015 г.
Приложение - І част
Приложение - ІI част

16.
Доклад вх. №СО15-9300-307/12.11.2015 г. относно приемане на отчет на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2015 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 41 по т. 16, обявено на 10.12.2015 г.
Приложение - І част
Приложение - ІI част

17.
Доклад вх. №СО15-9300-310/16.11.2015 г. относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2015/2016 година в общинските училища на територията на Столичната община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 42 по т. 17, обявено на 10.12.2015 г.

18.
Доклад вх.№ 0408-57(1565)/18.11.2015 г.  относно      издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община,  без протест и без разноски, със срок на предявяване до 23.12.2016г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) в размер на 27 398 499.76 лв., обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 
Докл. Любомир Христов
Решение № 43 по т. 18, обявено на 10.12.2015 г.
Приложение

19.
Доклад вх. №СО15-6600-6127(3)/19.11.2015 г. относно обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща кафе-бар, намиращ се на партерния етаж в сградата на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5.
Докл. Юлия Ненкова
Решение № 44 по т. 19, обявено на 10.12.2015 г.

20.
Доклад вх. № СО15-6600-5410/26.08.2015 г. относно проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) и план-схеми на техническата инфраструктура за м. „бул. Източна тангента и прилежащи територии” от „Северна скоростна тангента” до бул. „Ботевградско шосе”, части от м. „Левски – зона Г", м. „Левски зона – В", м. „Триъгълника –Ботевградско шосе”, м. „Ботевградско шосе – рамка", м. „Летищен комплекс –София", район „Подуяне”, район  „Кремиковци” и район „Слатина”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 45 по т. 20, обявено на 10.12.2015 г.

21.
Доклад вх. № СО15-9300-283/01.09.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за улична регулация на продължението на бул. „Царица Йоана” от м. „Люлин – разширение – запад” до ул. „Банско шосе” и изменение на плана за улична регулация на улица от от.832 до о.т.834, м. „Люлин – разширение – запад”, район „Люлин”, Столична община.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 46 по т. 21, обявено на 10.12.2015 г.

22.
Доклад вх. № СО15-6600-8188/23.11.2015 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на План за регулация и застрояване на м „Орлова круша”, одобрен с Решение №206 по Протокол № 60 от 10.04.2014 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 47 по т. 22, обявено на 10.12.2015 г.

23.
Доклад вх. № СО15-6600-8189/23.11.2015 г. относно отказ за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатори 00357.5318.26 по КККР м. „Гниляне”, район „Нови Искър”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 48 по т. 23, обявено на 10.12.2015 г.

24.
Доклад вх. № СО15-6600-8186/23.11.2015 г. относно отказ за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.8421.37 и 68134.8421.38 по кадастрална карта на територията, землище кв. Челопечене, м. „Ленище", район „Кремиковци”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 49 по т. 24, обявено на 10.12.2015 г.

25.
Доклад вх. № СО15-0500-2754/08.09.2015 г. относно възстановяване на цената по сключен приватизационен договор на основание влязло в сила съдебно решение за съдебно отстранение на купувача.
Докл. Валя Чилова
Решение № 50 по т. 25, обявено на 10.12.2015 г.
Приложение

26.
Доклад вх. №СО15-9300-328/25.11.2015 г. относно утвърждаване състава на Програмния съвет на Програма „Европа” на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 51 по т. 26, обявено на 10.12.2015 г.

27.
Доклад вх. №СО15-9300-319/18.11.2015 г. относно сключване на договор за доставка на 20 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 мм за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 52 по т. 27, обявено на 10.12.2015 г.

28.
Доклад вх.№СО15-7000-2455(3)/26.11.2015 г. относно възстановяване стойността на направената обезценка на част от вземанията на „Столичен електротранспорт” ЕАД от „Център за градска мобилност” ЕАД и извършване на плащане от „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Андрей Иванов, Дончо Барбалов
Решение № 53 по т. 28, обявено на 10.12.2015 г.

29.
Доклад вх. №СО15-0804-389(1)/26.11.2015 г. относно даване на съгласие за предоставяне на помещение за услугите по проект „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Докл. Васил Цолов
Решение № 54 по т. 29, обявено на 10.12.2015 г.

30.
Доклад вх.№СО15-0410-27(19)/26.11.2015 г. относно даване на съгласие за създаване на център/звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, във връзка с проектно предложение „Център за независим живот в район „Възраждане”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Савина Савова
Решение № 55 по т. 30, обявено на 10.12.2015 г.

31.
Доклад вх. № СО15-0819-546(86)/26.11.2015 г. относно необходимост от осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на СО във връзка с изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по ОП „Развитие на човешките ресурси ” 2014 – 2020 г.
Докл. Милко Младенов, Димитър Димов, Савина Савова, Младен Младенов, Цветомир Жеков, Мария Ачкова, Даниела Райчева, Иван Божилов, Димитър Дилчев, Любомир Дреков, Теодор Петков, Христо Апостолов, Иван Чакъров, Тодор Кръстев, Христина Семерджиева, Димитър Сичанов, Ивайло Цеков, Цвета Авджиева, Ивайло Панев, Рангел Марков
Решение № 56 по т. 31, обявено на 10.12.2015 г.

32.
Питане вх. № СО15-9300-301/12.11.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно осигуряване на ефективен достъп до метрото и улесняване на придвижването на гражданите в жк „Дружба“ № 2 и Цариградски комплекс.
Отговор по т. 32

33.
Питане вх. № СО15-9300-318/18.11.2015 г. от г-н Карлос Контрера и г-н Димитър Антов – общински съветници, относно собствеността и стопанисването на сграда, общинска собственост, находяща се в столичен район „Сердика“.
Отговор по т. 33

34.
Питане вх. № СО15-9300-322/20.11.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно осигуряване места за урни в Гробищните паркове.
Отговор по т. 34

35.
Доклад вх. №СО15-9300-332/27.11.2015 г. относно промяна на наименованието (фирмата) на общински търговски дружества – лечебни заведения за болнична помощ.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 57 по т. 35, обявено на 10.12.2015 г.
Приложениe № 1
Приложениe № 2
Приложения № 3 и № 4

36.
Доклад вх. №СО15-94-Р-254(1)/01.12.2015 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „ДКЦ ХІV – София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл.  д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 58 по т. 36, обявено на 04.12.2015

37.
Доклад вх. № СО15-0806-518/27.11.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Ева Митова, Наталия Стоянова, Николай Терзиев
Решение № 59 по т. 37, обявено на 10.12.2015 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
          
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре