нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 5 от дата 17.12.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 17 декември 2015 г. от 10:00 ч.


1.
Доклад вх. №СО15-7000-2385(5)08.12.2015 г. относно актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.”.
Докл.  Йорданка Фандъкова
Решение № 60 по т. 1, обявено на 23.12.2015

2.
Доклад вх. № СО15-0300-227(7)/10.12.2015 г. относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 61 по т. 2, обявено на 23.12.2015


3.
Доклад вх. № СО15-9300-314/16.11.2015 г.  относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 г. и размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2016 г.
Докл. Мария Бояджийска, 
Дончо Барбалов
Решение № 62 по т. 3, обявено на 23.12.2015
Приложения № А и № Б


4.
Доклад вх. №СО15-9300-333/30.11.2015 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община, дирекция „Социални дейност” за 2015 г. за разплащане на разходи по проект „И аз имам семейство”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 63 по т. 4, обявено на 23.12.2015


5.
Доклад вх. №СО15-9300-335/30.11.2015 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране от Столична община и Фондация „За нашите деца” на проект „Осигуряване на устойчивост на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община” през м. декември 2015 година, за отмяна на Решение № 599/23.07.2015 г. на СОС и за изменение на Решения № 124/13.03.2014 г. и №704/23.10.2014 на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 64 по т. 5, обявено на 17.12.2015 г.
Приложение

6.
Доклад вх. №СО15-9300-336/30.11.2015 г. относно разкриване като делегирана от държавата дейност на Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 65 по т. 6, обявено на 17.12.2015 г.

7.
Доклад вх.№ СО15-9300-337/30.11.2015 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 66 по т. 7, обявено на 23.12.2015


8.
Доклад вх. № СО15-9300-354/09.12.2015 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейност” за 2015 г. за разплащане на разходи по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община, район „Сердика”, „Връбница”, „Лозенец”, „Възраждане”, „Красна поляна”, „Овча купел”, „Витоша”, „Подуяне”, „Слатина”, „Искър”, „Младост”, „Люлин”, „Банкя” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 67 по т. 8, обявено на 23.12.2015


9.
Доклад вх.№СО15-9300-353/09.12.2015 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Център за социална рехабилитация и интеграция на адрес: гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Киро Тулешков” № 16.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 68 по т. 9, обявено на 23.12.2015


10. Доклад вх. № СО15-9300-360/11.12.2015 г. относно разкриване на две нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност – Дневен център за деца с увреждания „Ян Бибиян” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 3 до 7 години „Малечко Палечко”.
Докл.  Албена Атанасова
Решение № 69 по т. 10, обявено на 23.12.2015


11.
Доклад вх. №СО15-9300-329/26.11.2015 г. относно продажба на вещи – отпадъци чрез търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 70 по т. 11, обявено на 23.12.2015
Приложения № 1 и № 2


12. Доклад вх. № 6600-2327(144)/08.12.2015 г. относно изменение на Решение № 52 от 12.02.2015 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2010/034 от 20.05.2013 г., за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 71 по т. 12, обявено на 23.12.2015

Приложение


13.
Доклад вх. №СО15-9300-352/08.12.2015 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници”, одобрен за финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 72 по т. 13, обявено на 23.12.2015
Приложение

14.
Доклад вх. №СО15-9300-327/25.11.2015 г. относно определяне на цени, във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.
Докл. Екатерина Йорданова, 
Любомир Христов
Решение № 73 по т. 14, обявено на 23.12.2015


15.
Доклад вх. №  СО15-9300-357/10.12.2015 г. относно закупуване на нови специализирани автомобили за „ЦГМ” ЕАД.
Докл. Екатерина Йорданова, 
Любомир Христов
Решение № 74 по т. 15, обявено на 23.12.2015


16. Доклад вх. №СО15-0412-55(2)/24.11.2015 г. относно приключване на строителството на обект „Алея на творците” и Сакрално пространство „Ротонда” в Централните софийски гробища и предложение за отнемане от Министерството на културата правото на управление.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 75 по т. 16, обявено на 23.12.2015


17.
Доклад вх. № СО15-6600-8880/10.12.2015 г. относно промяна в състава на програмния съвет на общинската „Програма за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки”  приет с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 76 по т. 17, обявено на 23.12.2015


18.
Доклад вх. № СО15-9300-331/27.11.2015 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХХVІІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев,
Дончо Барбалов
Решение № 77 по т. 18, обявено на 23.12.2015
Приложение № 1

19.
Доклад вх. № СО15-2900-359(1)/10.12.2015 г. относно даване на разрешение на „Пета МБАЛ” ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение.
Докл. д-р Веселин Милев,
Дончо Барбалов
Решение № 78 по т. 19, обявено на 23.12.2015
Приложение № 1 - I част
Приложение № 1 - II част

20.
Доклад вх.№СО15-6600-4129/20.07.2015 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на ел. захранване с кабел 20 кV от имот с идентификатор №68134.4401.105 до имот с идентификатор № 6813
4.4428.26 по КККР на кв. Филиповци, район „Люлин” и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 79 по т. 20, обявено на 23.12.2015
Приложение

21.
Доклад вх.№СО15-6600-4260/27.07.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ V-1718, 4015-„за коо“, кв. 271, м. „Студентски град”, район „Студентски”, в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 80 по т. 21, обявено на 23.12.2015


22.
Доклад вх. № СО15-6600-8184/23.11.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) от о.т. 18 о.т. 17а до о.т. 17в и създаване на нов кв. 8А; изменение границите на УПИ XIII-снс от стар кв. 8 и преотреждането му в УПИ I-снс в кв. 8А; план за регулация и застрояване за създаване на УПИ XVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс в кв. 3, в.з. „Градоман”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 81 по т. 22, обявено на 23.12.2015


23.
Доклад вх. № СО15-6600-8187/23.11.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПЕ Х-3598, кв. 21 и план за регулация на нова задънена улица от о.т. 692-692а до о.т. 692б, местност "с. Бистрица", район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 82 по т. 23, обявено на 23.12.2015


24.
Доклад вх. № СО15-6600-8191/23.11.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план – проект за изменение на план за регулация – откриване на задънена улица от о.т. 48а до 48б, изменение границите на УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 и създаване на нови УПИ XI-823 "за жс" и XIV-823 "за жс", кв. 34, м. "с. Панчарево", район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 83 по т. 24, обявено на 23.12.2015


25.
Доклад вх. № СО15-6600-8193/23.11.2015 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация, кв. 2, м. НПЗ Илиянци – изток”, район „Сердика”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 84 по т. 25, обявено на 23.12.2015


26.
Доклад вх. № СО15-0817-91(3)/08.12.2015 г. относно участие на район „Витоша” като партньор в международен проект “RomaNet Works” по програма „Учене през целия живот”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 85 по т. 26, обявено на 23.12.2015


27.
Питане вх. № СО15-9300-301/12.11.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно осигуряване на ефективен достъп до метрото и улесняване на придвижването на гражданите в жк „Дружба“ № 2 и Цариградски комплекс.

28.
Питане вх. № СО15-9300-322/20.11.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно осигуряване места за урни в Гробищните паркове.

29.
Питане вх. № СО15-9300-345/04.12.2015 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно поставени въпроси във връзка с финансово-икономическото състояние на СОАПИ и целите и  финансовите отчети за дейността на СОПФ.

30. Питане вх
. № СО15-9300-346/04.12.2015 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно информация за инцидентите, станали на територията на метростанциите на Столична община през 2014 г. и 2015 г.

31.
Доклад вх. №СО15-2600-7223(2)07.09.2015 г. относно удостояване на инж. Светослав Глосов с отличие „Почетен знак на Столичната община”.
Докл. Йорданка Фандъкова, 
Елен Герджиков, 
Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 86 по т. 31, обявено на 23.12.2015

32. Доклад вх. №СО15-2900-310(1)/12.12.2015 г. относно промяна предмета на дейност на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 87 по т. 32, обявено на 23.12.2015
Приложение № 1

33.
Доклад вх.№СО15-7000-140(4)/11.12.2015 г. относно увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт”  ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 88 по т. 33, обявено на 23.12.2015


34.
Доклад вх. № СО15-0500-3473(5)/12.12.2015 г. относно придобиване от Столична община, чрез изкупуване на реални части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, засегнати от обект „Северна скоростна тангента” за доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” – бул. „Рожен”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 89 по т. 34, обявено на 23.12.2015


35.
Доклад вх. № СО15-9300-363/15.12.2015 г. относно промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и одитния комитет на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Елен Герджиков, Малина Едрева, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Карлос Контрера, Симеон Славчев
Решение № 90 по т. 35, обявено на 23.12.2015


36.
Доклад вх. №  СО15-9300-364/15.12.2015 г. относно освобождаване от длъжност на управителя на „Чистота Искър” ЕООД и избор на нов управител на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 91 по т. 36, обявено на 23.12.2015


37. Доклад вх.№ СО15-6600-8592(2)/11.12.2015 г. относно изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София 2014 – 2020”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 92 по т. 37, обявено на 23.12.2015                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
 
                                                                   
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре