нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 6 от дата 14.01.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, 
проведено на 14 януари 2016 г. от 10:00 ч.1. Доклад вх. №СО15-0900-1633(2)/24.08.2015 г. относно мотивирано предложение за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 93 по т. 1, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение №1 и №2

2.
Доклад вх. № СО15-6600-9078/15.12.2015 г. относно съгласуване на Анекс към Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. и Годишен план на дирекция „Вътрешен одит” – Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 94 по т. 2, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част
Приложение - V част
Приложение - VI част
Приложение - VII част

3. Доклад
вх. № СО15-9300-359/11.12.2015 г. относно закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга”, намиращ се в гр. София, бул. „Никола Петков” № 141.
Д
окл. Албена Атанасова
Решение № 95 по т. 3, обявено на 21.01.2016 г.

4.
Доклад вх. №СО15-9300-372/23.12.2015 г. относно предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 96 по т. 4, обявено на 21.01.2016 г.

5.
Доклад вх. № СО-0412-6(19)/11.12.2015 г. относно допълване на списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на ОКИ „Музей за история на София” с имот – публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценно „Късноантичен мавзолей”, гр. София, район „Триадица”, УПИ І, кв. 3, м. „Лозенец – Южен парк”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 97 по т. 5, обявено на 21.01.2016 г.

6.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-234/06.01.2016 г. относно приемане на Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2016 – 2020 година.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 98 по т. 6, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение №1, I част
Приложение №1, II част
Приложение №1, III част 
Приложение №1, IV част
Приложение №1, V част
Приложение №1, VI част
Приложение №1, VII част

7.
Доклад вх. № СО15-9300-367/17.12.2015 г. предоставяне на съоръжения и активи, придобити от Столичната община, на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците” за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка, във връзка с осъществяване на дейността му.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска
Решение № 99 по т. 7, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение №1

8.
Доклад вх. №МДТ-3900-1(4)/29.12.2015 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси на КТ „Подкрепа” на основание чл.4, ал.7 и чл.9а от ЗМДТ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 100 по т. 8, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение

9.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-376/07.01.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 101 по т. 9, обявено на 21.01.2016 г.

10.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-377/07.01.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 102 по т. 10, обявено на 21.01.2016 г.

11.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-378/07.01.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 103 по т. 11, обявено на21.01.2016 г.

12.
Доклад вх. №СО15-6600-8890/11.12.2015 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план и одобряване на задание за план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 00357.5059.39, 00357.5059.816, 00357.5059.44, 00357.5059.45, част от 00357.5059.193 от КККР на м. "кв. Славовци", район „Нови Искър”; план за нова улична регулация между о.т. 1152в-о.т.1152г; изменение на плана за улична регулация между о.т.1152-1152б-1152в по плана м. „гр. Нови Искър, кв. Славовци”, район „Нови Искър”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 104 по т. 12, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение

13.
Доклад вх. №СО15-6600-8895/11.12.2015 г. относно одобряване на проект за: подробен устройствен план изменение на плана за регулация на м. Волуяк, кв. 30, УПИ XVIII-385, обособяване на нови УПИ ХVІІІ-385-„за ЖС” и ХХІІІ-385-„за ЖС”, задънена улица по о.т. 172а-172б, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.385, район „Връбница”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 105 по т. 13, обявено на 21.01.2016 г.

14.
Доклад вх. №СО15-6600-8899/11.12.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ I-745-за жс, кв. 15а и създаване на задънена улица от о.т. 101б до о.т. 101е, в.з. „Малинова долина-2 ч.”, район „Витоша”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 106 по т. 14, обявено на 21.01.2016 г.

15.
Доклад вх. №СО15-6600-8900/11.12.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т. 811а до 811б, изменение границите на УПИ II-2049 и създаване на нови УПИ II-30, УПИ XXXII-30 И УПИ XXXIII-30,кв. 134, гр. Банкя, район „Банкя
”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 107 по т. 15, обявено на 21.01.2016 г.

16.
Доклад вх. №СО15-6600-8935/12.12.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) план за регулация (ПР) на УПИ III-2069, 2070, кв. 20, м. „Надежда част 2а”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по Протокол №43 от 18.07.2013 г. на СОС и изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-701, УПИ V-698 и УПИ X-708, кв. 20, м. „Надежда 2а и 2б”, район „Надежда”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 108 по т. 16, обявено на 21.01.2016 г.

17.
Доклад вх. №СО15-6600-8936/12.12.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ, заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16, м. „Приплат – разширение –запад”, район „Витоша”, Столична община
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 109 по т. 17, обявено на 21.01.2016 г.

18.
Доклад вх. №СО15-6600-8968/14.12.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) изменение на плана за регулация на УПИ V –„за складове, производство и администрация”, за създаване на нови УПИ V –„ за складове, производство и администрация”, УПИ XXX-376 – „за склад и офиси”, XXXI-376 – „за офиси, складове и производство”, XXXII-376 – „за офиси, складове и производство”, улица по о.т. 149-149а, кв. 36, м. „НПЗ Средец”, район „Красно село”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 110 по т. 18, обявено на 21.01.2016 г.

19.
Доклад вх. №СО15-6600-9128/16.12.2015 г. относно подробен устройствен план - проект за изменение на план за улична регулация от о.т. 70-о.т.604-о.т.607-о.т.609-о.т.610 до о.т. 610а, прилежаща на кв. 13з, кв. 13г , кв. 20 и кв. 22; закриване на улица от о.т. 645б /нова/ до о.т. 604 и откриване на задънена улица от о.т. 645б до о.т. 645а; ИПР на УПИ ІІІ-1413 и УПИ ІІ-1413 от кв. 13з, ИПР на УПИ XXIV-1663 и УПИ XXIII-1663, 1665 "за жилищно строителство и локална ПСОВ" от кв. 13г, план за вертикално планиране в обхвата на разработката, м. „Малинова долина – Герена”, район „Панчарево”
.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 111 по т. 19, обявено на 21.01.2016 г.

20.
Доклад вх. № СО15-9300-361/14.12.2015 г. относно обявяване на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски”.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 112 по т. 20, обявено на 21.01.2016 г.
Приложение №1 и №2

21.
Доклад вх.№ СО15-2900-319(2)/14.12.2015 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – София-град” ЕООД да закупи със собствени средства ДМА – 1 брой.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 113 по т. 21, обявено на 21.01.2016 г.

22.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-373/07.01.2016г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой рентгенова тръба за графичен рентгенов апарат.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 114 по т. 22, обявено на 21.01.2016 г.

23.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-374/07.01.2016г.   относно даване на съгласие „Втора МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой рентгенова тръба за компютърен томограф.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 115 по т. 23, обявено на 21.01.2016 г.

24.
Доклад вх. № СО15-2900-332(4)/16.12.2015 г. относно откриване на процедура по акредитация на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД като учебна база.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 116 по т. 24, обявено на 21.01.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-371/07.01.2016г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на насроченото за 19 януари 2016 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл.
Николай Стойнев, 
Орлин Алексиев
Решение № 117 по т. 25, обявено на 15.01.2016 г.

26.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-372/07.01.2016 г. относно определяне на представител на Столичния общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 118 по т. 26, обявено на 15.01.2016 г.

27.
Доклад вх. № СО15-0801-196(6)/11.12.2015 г. относно предоставяне на помещение във връзка с подписване на договор по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 119 по т. 27, обявено на 21.01.2016 г.

28.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-339/06.01.2016 г. относно кандидатстване пред Националния доверителен екофонд за финансиране на проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на 44-то СОУ „Неофит Бозвели”, район „Подуяне” (доклад вх. № СО15-0806-301(4)/04.12.2015 г.).
Д
окл. Ева Митова
Решение № 120 по т. 28, обявено на 21.01.2016 г.

29.
Доклад вх. № СО15-0811-103(7)/14.12.2015 г. относно предварително съгласие за продажба на поземлен имот без търг или конкурс, намиращ се в кв 132, м. „Факултета”, район „Красна поляна” на инвеститор, получил клас инвестиция, като насърчителна мярка на основание чл. 22а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 51, ал.1 от НОС.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 121 по т. 29, обявено на 21.01.2016 г.

30.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-146/04.01.2016г. относно учредяване право на строеж на „ТЕЛЕСИТИГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изграждане на трафопост върху общински имот (преписка вх.№СО15-2600-5001(16)/2015г.)
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 122 по т. 30, обявено на 21.01.2016 г.

31.
Питане вх. № СО15-9300-324/24.11.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възникнало напрежение сред гражданите във връзка с предприети действия за отдаване под наем на терени и обекти в парка около езерото в жк „Дружба“, район „Искър“.
Отговор по т. 31

32.
Питане вх. № СО15-9300-342/03.12.2015 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно редица пътно-транспортни произшествия в София с пострадали хора, в т.ч. последния удар между трамвайни мотриси.
Отговор по т. 32

33. Питане вх. № СО15-9300-366/16.12.2015 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно осигуряване на безопасно и безпрепятствено ползване на земя и сгради, находящи се в УПИ ІІ „За Лиди-Р и озеленяване“, кв.17, по регулационния план на м. „Комплекс БАН ІV-ти км“ гр.София.
Отговор по т. 33


34. Доклад вх. №ДК-6600-124(2)17.12.2015 г. относно присъждане на Значка на София на Бина Харалампиева, Ириней Константинов и Кирякос Аргиропулос.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 123 по т. 34, обявено на 21.01.2016 г.

35. Доклад вх. № СОА16-ВК66-444/08.01.2016 г. относно участие на Столичната община като партньор в проекти „Възстановяване на историческия туризъм в трансграничния регион” и „Увеличаване на туристически информационни услуги в трансграничния регион” по програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос „Устойчив туризъм”.
Докл.  д-р Тодор Чобанов
Решение № 124 по т. 35, обявено на 18.01.2016 г. 

36.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-470/11.01.2016 г. относно поставяне на стрийт фитнес площадки на територията на Столичната община във връзка с участие на Фондация „София европейска столица на спорта” в проектно предложение „Насърчаване на спорта и развитие на спортните дейности сред младите хора в трансграничния регион” по програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 2. „Младежи”.
Докл. Елен Герджиков, д-р Тодор Чобанов
Решение № 125 по т. 36, обявено на 18.01.2016 г.

37.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-471/11.01.2016 г. относно консервация и реставрация на Античен мавзолей (ІІІ – ІV в.) на ул. „Димитър Хаджикоцев”, до Южния парк във връзка с участието на Асоциация за развитие на София в проектно предложение „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш” по програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, 1.1 Туристически атракции.
Докл. Елен Герджиков, д-р Тодор Чобанов
Решение № 126 по т. 37, обявено на 18.01.2016 г.

38.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-557/12.01.2016 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Младежко предприемачество в спорта” по приоритетна ос „Младежи” на програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
Докл. Ирина Савина, Любомир Дреков
Решение № 127 по т. 38, обявено на 18.01.2016 г.

39.
Доклад вх. №СОА16-МЦ29-10(1)/12.01.2016 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 18.01.2016 г. общо събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 128 по т. 39, обявено на 15.01.2016 г.

40.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-456/11.01.2016 г. относно отпускане на финансова помощ на служител от ОП „София – проект”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 129 по т. 40, обявено на 21.01.2016 г.

41.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-604(1)/12.01.2016г. относно кандидатстване на район „Възраждане” и съфинансиране от Столична община по проект „Красива България” 2015г., мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.
Докл. Савина Савова
Решение № 130 по т. 41, обявено на 15.01.2016 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ:            (п)
                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

                                                                                                        


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре