нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 7 от дата 28.01.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 28 януари 2016г. от 10:00ч.


1. Доклад вх. № СОА16-ВК66-629/13.01.2016 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2016 г. 
Докл. Калоян Паргов, Милка Христова, Владимир Данев, Борис Цветков, Ирена Анастасова, Марин Стоянов, Николай Николов
Решение № 131 по т.1 , обявено на 04.02.2016г.

Доклад вх. №СОА16-ВК66-1020/20.01.2016 г. относно предложения за изменения в приходната и разходната част на Сборен бюджет на Столична община за 2016 г. 
Докл. Войслав Тодоров, 
Тодор Цанев
Решение № 132 по т.1 , обявено на 04.02.2016г.

Доклади вх. №СОА16-ВК66-429/08.01.2016 г. и вх. №СОА16-ВК66-429(1)21.01.2016 г относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столичната община за 2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 133 по т.1 , обявено на 04.02.2016г.
Приложение №1
Приложение №2 и №2.1
Приложение №3 и №3.1
Приложение №4, №5а, №5б, №6, №7 и №8
Приложение №9 - I част
Приложение №9 - II част

2. Доклад вх. № СО15-9300-344/04.12.2015 г. относно предложения за включване в „Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2016 г.” и в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2016 г.
Докл. Борис Цветков
Решение № 134 по т.2 , обявено на 04.02.2016г.

Доклад вх. №СОА16-ВК66-623/13.01.2016 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2016 г.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 135 по т.2 , обявено на 04.02.2016г.
Приложение - I част
Приложение - II част

3. Доклад вх. № СОА16-ВК66-1090/21.01.2016 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, в размер на 220 039, 68 лв., обезпечаваща авансово плащане по договор № BG04-02-03-064-001 от 18.08.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Рехабилитация на вътрешни отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешната топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина” на територията на Столична община”, програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Докл. Ирина Савина
Решение № 136 по т. 3, обявено на 04.02.2016г.
Приложение

4.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-931/20.01.2016 г. относно съгласие за кандидатстване на Столична община с проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 137 по т. 4, обявено на 04.02.2016г.

5.
Доклад вх. № СО15-9300-369/21.12.2015г. относно приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 – 2020 г. и план за действие за нейното изпълнение за 2016 г.
Докл. Николай Стойнев, Ирина Йорданова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 138 по т. 5, обявено на 04.02.2016г.
Приложение №1 - I част
Приложение №1 - II част
Приложение №1 - III част
Приложение №1 - IV част
Приложение №1 - V част
Приложение №2

6. Доклад вх. № СОА16-ВК66-346/07.01.2016 г. относно приемане на годишни отчети за изпълнение на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община и Програма за реновиране на спортна инфраструктура за 2015 г. 
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 139 по т. 6, обявено на 04.02.2016г.
Приложение №1
Приложение №2

7. Доклад вх. № СОА16-ВК66-791/15.01.2016 г. относно обявяване на сесия през месец февруари 2016 г. в изпълнение на Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 – 2020г.) на Столичната община. 
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 140 по т. 7, обявено на 04.02.2016г.

8.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-798/18.01.2016 г. относно допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за учебната 2015/2016 учебна година в общинските училища на територията на Столичната община. 
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 141 по т. 8, обявено на 04.02.2016г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-845/18.01.2016 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 142 по т. 9, обявено на 04.02.2016г.

10.
Доклад вх. №СО15-6600-8901/11.12.2015 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ XVI-443, УПИ XX-1266-"за жилищно строителство", нова задънена улица по о.т. 369а-о.т. 369б от кв. 30, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 143 по т. 10, обявено на 04.02.2016г.

11.
Доклад вх. № СО15-6600-9094/15.12.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация на улица „Вардар” от бул. „Възкресение” до бул. „Александър Стамболийски”, изменение на плана за регулация на контактните територии на жк. „Красна поляна” и м. "жк. Разсадника – Коньовица” и изменение на плана за регулация и изменение на плана за застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на кв. 109 и кв. 131 (нови квартали 131, 131а, 131б, 131в), жк. „Красна поляна”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, район „Красна поляна”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 144 по т. 11, обявено на 04.02.2016г.

12.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1126/21.01.2016г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на обект: Трасе на Околовръстен път заедно с локалните платна и изменение регулацията на прилежащите квартали.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 145 по т. 12, обявено на 04.02.2016г.

13.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-1125/21.01.2016 г. относно промяна в състава и броя на членовете на управителния съвет на фондация „София – европейска столица на спорта”.
Докл. Елен Герджиков, Анатоли Илиев
Решение № 146 по т. 13, обявено на 04.02.2016г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-900/19.01.2016 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения – 2016 г.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Ирена Анастасова, д-р Борислав Бориславов, Виолета Тодорова
Решение № 147 по т. 14, обявено на 04.02.2016г.
Приложение №1 и №2

15.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1081/21.01.2016 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма Европа за 2015 г. и Приоритетни области и финансиране по Програма Европа за 2016 г.
Докл. Ирина Йорданова, Станчо Станков, д-р Тодор Чобанов
Решение № 148 по т. 15, обявено на 04.02.2016г.
Приложение №1 и №2

16.
Доклад вх. №СОА16-ГР94-320(1)/21.01.2016 г. относно избор на главен изпълнителен директор и изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 149 по т. 16, обявено на 01.02.2016г.

17.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-745/14.01.2016 г. относно съфинансиране и даване на съгласие на район „Илинден” да кандидатства по Програма „Красива България”, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с инвестиционен проект за „Изграждане на спортно игрище в двора на 45 ОУ „Константин Величков” в УПИ І-за училище, кв. 856, ул. „Пловдив” № 20”.
Докл. Татяна Георгиева
Решение № 150 по т. 17, обявено на 02.02.2016г.

18.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-143/04.01.2016 г. относно изменение на Решение №316 по Протокол №82 от 28.05.2015 г. на СОС за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, на територията на район „Изгрев”, съгласно одобрени от главния архитект на СО схеми.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 151 по т. 18, обявено на 04.02.2016г.

19.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-433/08.01.2016 г. относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Христо Апостолов
Решение № 152 по т. 19, обявено на 02.02.2016г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1106/21.01.2016г. относно безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6095, за който е отреден УПИ Х-„за специални нужди”, кв.2б, м. „Младост 3” – държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, за изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения в район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 153 по т. 20, обявено на 04.02.2016г.
 
21.
Питане вх. № СОА16-ВК66-928/20.01.2016 г. от г-н Борис Цветков – възникнало напрежение и недоволство сред гражданите във връзка с обявеното намерение от Софийска вода и приетото от КЕВР за предстоящо увеличение на цената на водата с 20% и продължаващо неизпълнение на концесионните задължения от страна на Софийска вода.
Отговор по т. 21

22.
Питане вх. № СОА16-ВК66-929/20.01.2016 г. от г-н Борис Цветков – провеждането на „обществени обсъждания” на практика зад гърба на десетките хиляди граждани на жк. „Дружба” 1 и 2 на нови ПУП, предвиждащи редица нови сгради в съществуващите в момента зелени площи, междублокови пространства, детски и спортни площадки и действията на длъжностни лица в ущърб на интересите на гражданите и лишаващи ги от жизненото им пространство.
Отговор по т. 22


ПРЕДСЕДАТЕЛ:             (п)
                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре