нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 8 от дата 11.02.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 11 февруари 2016 г. от 10:00ч.:

     

1. Доклад вх. СОА16-ВК66-1393/28.01.2016 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 154 по т.1, обявено на 18.02.2016г.
 
2.
Доклад вх.№СФИ16-ТД26-109(1)/03.02.2016 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА – 2 броя моторни превозни средства и универсален струг, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 155 по т.2, обявено на 18.02.2016г.
Приложение №1 и №2

3.
Доклад вх. №СОА16-ТД26-774(3)/04.02.2016г. относно даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на СО, съгласно договор РД-56-611/15.06.2011г., сключен със СО.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 156 по т.3, обявено на 18.02.2016г.
Приложение

4.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-1715/04.02.2016г. относно изменение на Решение № 376 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС за разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2013 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 157 по т.4, обявено на 18.02.2016г.

5.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-998(1)/04.02.2016 г. относно освобождаване от отговорност Йордан Григоров Василев – изпълнявал длъжността директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 158 по т.5, обявено на 18.02.2016г.

6.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1714/04.02.2016 г. относно подготовка на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на София” по ОП „Региони в растеж” 2014 –  2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съгласно Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013.
Докл. Любомир Христов
Решение № 159 по т.6, обявено на 18.02.2016г.

7.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1431/29.01.2016 г. относно участие на Столичната община като партньор в реализиране на проект „Къща за литература и превод в София”.
Докл. Малина Едрева, д-р Тодор Чобанов
Решение № 160 по т.7, обявено на 18.02.2016г.
Приложение

8. Доклад вх. №СОА16-ВК66-457/11.01.2016 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на улица при о.т. 300н и план за регулация – за откриване на нова задънена улица от о.т.300н до о.т. 310 за създаване на нови УПИ: VІ-375, VІІ-660, VІІІ-661, ІХ-662, Х-657, ХІ-658, ХІІ-659, ХІІІ- за инженерно-техническа инфраструктура, кв. 22-а, м. „Детски град - Панчарево” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 161 по т.8, обявено на 18.02.2016г.

9.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-772/15.01.2016 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ IX-1487, 2439, 2438, 2440, 2440, 3605 - "за ж.с.", кв. 279, м. Студентски град, район „Студентски”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 162 по т.9, обявено на 18.02.2016г.

10.
Доклад вх.№СО15-6600-1892(1)/08.04.2015 г. относно одобряване на проект за ПУП за м. „кв. Обеля”, ИПР и ПЗ за УПИ XXIX-2112 - "за жс", УПИ III-"жил. строителство и магазини" от кв. 5, УПИ XXIII-"ветрозащитен пояс"; УПИ XXI-953, XXIII-„ветрозащитен пояс” от нов кв. 5б, улици по о.т. 66а-37г-37д-37е-37ж-37а-37к, по о.т.37е-37и, отпадане на задънена улица по о.т.37б-37в за поземлен имот с идентификатор 68134.2817.2112, район „Връбница”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 163 по т.10, обявено на 18.02.2016г.

11.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-41(1)/03.02.2016 г. относно отпускане на безлихвен заем от Столична община на „Медицински център І – Банкя” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 164 по т.11, обявено на 18.02.2016г.
Приложение №1

12.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-16(2)/03.02.2016 г. относно даване на съгласие управителят на „ДКЦ ХІІ - София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 165 по т.12, обявено на 18.02.2016г.

13.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-1686/03.02.2016 г. относно прекратяване дейността на „Диагностично-консултативен център Х – София” ЕООД чрез ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 166 по т.13, обявено на 18.02.2016г.

14.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-1688/03.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 167 по т.14, обявено на 18.02.2016г.

15.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-47(1)/04.02.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение № 87 по Протокол №5 от 17.12.2015 г. на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 168 по т.15, обявено на 18.02.2016г.
Приложение

16.
Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-23(2)/01.02.2016 г. относно отмяна на Решение №378 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 169 по т.16, обявено на 18.02.2016г.

17.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-1750/04.02.2016 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 170 по т.17, обявено на 18.02.2016г.

18.
Доклад вх. № СОА16-ТД26-775(1)/04.02.2016 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация  София” ЕАД за 2016 г.
Докл. Валя Чилова, Николай Стойнев
Решение № 171 по т.18, обявено на 18.02.2016г.
Приложение, I част
Приложение, II част

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1434/29.01.2016 г. относно поставяне на паметник – символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война.
Докл. Малина Едрева, Прошко Прошков, Симеон Славчев
Решение № 172 по т.19, обявено на 18.02.2016г.

20.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-2134/01.02.2016 г. относно даване на съгласие за приемане на дарение от фондация „Домус” на експериментална жилищна сграда от морски контейнери.
Докл. Анна Стойкова, инж. Димитър Димов
Решение № 173 по т.20, обявено на 18.02.2016г.
Приложение №1

21.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-829/18.01.2016 г. относно одобряване на проект за реконструкция на спортно игрище и изграждане на площадка за фитнес на открито в кв. „Дианабад”, район „Изгрев”.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 174 по т.21, обявено на 18.02.2016г.

22.
Питане вх. № СОА16-ВК66-1644/02.02.2016г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, за неспазване на правилата за застрояване, съответно на ПУП и РУП в УПИ ІХ-507, кв. Младост 1. 
Отговор по т. 22 
 

23. Доклад вх. № СОА16-ВК66-1852/05.02.2016 г. относно отмяна на Решение №92/17.12.2015 г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 175 по т.23, обявено на 18.02.2016г.

24. Доклад вх. № СОА16-ТД26-323(12)/09.02.2016 г. относно изменение на Решение № 89 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., в частта относно цените за придобиване на Столична община, чрез изкупуване на реални части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, засегнати от обект „Северна скоростна тангента“ за доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“.
Докл.  инж. Димитър Димов
Решение № 176 по т.24, обявено на 18.02.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           (п)
                 
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре