нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 9 от дата 25.02.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 25.02.2016г. от 10:00ч.
:

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2414/18.02.2016г. относно приемане на промени  в общата численост и структура на общинската администрация на Столична община и на районните администрации на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 177 по т. 1, обявено на 02.03.2016 г. 
Приложение №1
Приложение №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24

2.
Доклад вх. №СОА16-ПП00-39(1)/18.02.2016г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчет на Програма „Зелена София” за 2015г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 178 по т. 2, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение №1 - I част
Приложение №1 - II част
Приложение №1 - III част

3.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-2457/18.02.2016 г. относно приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2015 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2016г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 179 по т. 3, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение №1
Приложение №2

4.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-2029/10.02.2016 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІV-то тримесечие на 2015 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 180 по т. 4, обявено на 02.03.2016 г. 

5.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-1249(1)/12.02.2016г. относно членство на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” в Европейска биогаз асоциация (European Biogas Association / EBA).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 181 по т. 5, обявено на 02.03.2016 г. 

6.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-2147/12.02.2016г. относно предоставяне на мери, пасища и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от  общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 182 по т. 6, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение №1
Приложение №2, №2а, №2б
Приложение №2в, №2г, №2д, №2е, №2ж


7.
Доклад вх. №СОА16-НЦ62-35(2)/08.02.2016 г. относно отмяна на Решение № 644 по Протокол №113 на СОС от 12.07.2007 г. за членство на Столична община в Асоциацията за култура на европейските градове и региони (ново име LIKE).
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 183 по т. 7, обявено на 02.03.2016 г. 

8.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-2456/18.02.2016 г. относно Календар на културните събития на Столичната община за 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов,  Малина Едрева
Решение № 184 по т. 8, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение №1

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2421/18.02.2016 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столичната община за 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 185 по т. 9, обявено на 02.03.2016 г. 
Приложение

10.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-1173/25.01.2016 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ VI-3334, за жс и маг, отреждане на УПИ XIII-3334, за жс и маг., кв. 90а, откриване на задънена улица от о.т. 800 до о.т. 801 и изменение на план за застрояване за новосъздаден УПИ XIII-3334, за жс и маг, кв. 90а, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 186 по т. 10, обявено на 02.03.2016 г.

11.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-1902/08.02.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация (ПР) на м. „Надежда 1а и 1б", кв. 75, УПИ II-2049, 2050, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1б” в граници: улица от о.т. 341=1- о.т. 8 до о.т. 14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ II-за жс от кв. 147б, от о.т. 65 - о.т. 68 до о.т. 341=1; одобрен с Решение №408 по Протокол №43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 187 по т. 11, обявено на 02.03.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1909/08.02.2016 г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 от сградата на трансформаторен пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на х. „Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3 по КК на с. Мърчаево със съответния сервитут“, м. „Въртен камък“, природен парк „Витоша“, район „Витоша“ в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 188 по т. 12, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение

13.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-2444/18.02.2016 г. относно приемане на годишен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2015г., годишен доклад за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2015г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки  и програма за дейността на Асоциацията за 2016г., бюджет за 2016г., промени в Учредителния акт и управителните органи на Асоциация за развитие на София.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Малина Едрева, Милка Христова, д-р Тодор Чобанов
Решение № 189 по т. 13, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение №1 - I част
Приложение №1 - II част
Приложение №1 - III част
Приложение №1 - IV част
Приложение №2 - I част
Приложение №2 - II част
Приложение №2 - III част
Приложение №3
Приложение №4

14.
Доклад вх. №СОА16-МЦ29-55(2)/18.02.2016г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХV – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 1 брой ехокардиограф и 1 брой автоматичен хематологичен анализатор.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 190 по т. 14, обявено на 02.03.2016 г.

15.
Доклад вх. № СОА16-МЦ29-59(1)/18.02.2016г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 191 по т. 15, обявено на 02.03.2016 г.
Приложение № 1
Приложение № 2 - I част
Приложение № 2 - II част
Приложение № 3

16.
Доклад вх. № СОА16-ВК66-2423/18.02.2016 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД за финансиране на проект №БГ07-49/30.04.2015г. „Подобряване на майчиното и детско здравеопазване чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години”.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 192 по т. 16, обявено на 02.03.2016 г. 
Приложение № 1

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2441/18.02.2016 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Център за психично здраве „проф. Н. Шипковенски” ЕООД и избор на нов управител на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 193 по т. 17, обявено на 02.03.2016 г.

18.
Доклад вх. №СОА16-ДИ05-413/10.02.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 194 по т. 18, обявено на 02.03.2016 г. 

19.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-1451(3)/18.02.2016г. относно даване на мандат на представителя на Столичната община в Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.02.2016г. Общо събрание на акционерите. 
Д
окл. Йордан Господинов
Решение № 195 по т. 19, обявено на 29.02.2016г. 

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3158/17.02.2016г. относно изменение на Решение №119 по Протокол №6 от 14.01.2016г. на Столичния общински съвет.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 196 по т. 20, обявено на 02.03.2016 г.

21.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-1744(2)/08.02.2016г. относно преобразуване на ЦДГ №110 „Слънчева мечта”, район „Подуяне” в ОДЗ №110 „Слънчева мечта” с административен адрес: гр. София, ул. „Батуня” № 75.
Докл. Ева Митова
Решение № 197 по т. 21, обявено на 02.03.2016 г. 

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-965/20.01.2016 г. относно процедура по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост, по преписка №СО15-2600-7777(7)/15.12.2015г.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 198 по т. 22, обявено на 02.03.2016 г. 


23.
Доклад вх. № СОА16-ВК08-270(2)/05.02.2016 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столичната община и ЖСК „Артех” за допълнително застроените обекти извън учреденото право на строеж с договор от 29.04.1991 г., чрез заплащане на стойността на правото на собственост след приспадане стойността на инвестицията.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 199 по т. 23, обявено на 02.03.2016 г. 

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3131/17.02.2016г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на тежко боледуващ служител от администрацията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 200 по т. 24, обявено на 02.03.2016 г.

25.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-546(2)/05.02.2016 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал.5   от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-383, 385 от кв.13а, с. Локорско, район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 201 по т. 25, обявено на 02.03.2016 г.

26.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-1718/04.02.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възникнало напрежение и недоволство сред граждани, живеещи, работещи и пътуващи в кв. „Хладилника“ във връзка с проблеми с транспорта и транспортното обслужване – промяна на спирки на масовия градски транспорт, липса на пешеходна пътека, затрудняващи гражданите и създаващи им неудобство и опасност от пътно-транспортни произшествия.
Отговор по т. 26

27.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-1729/04.02.2016 г. от г-н Карлос Контрера и г-н Димитър Антов – общински съветници, относно премахване на незаконни постройки, находящи се в кв.“Факултета“, столичен район „Красна поляна“ по протежение на жп линията София-Кулата от жп прелез на ул.“Суходолска“ по протежението на ул.“Гайтанци“, ул. 763, 767, 768.
Отговор по т. 27

28.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-1737/04.02.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно сигнал за незаконна сеч и замърсяване на район от Западен парк.
Отговор по т. 28

29.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-1730/04.02.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно неясно формиране и начисляване на суми за комунални услуги на наемателите в „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД.
Отговор по т. 29

30.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-2026/10.02.2016 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно неработещо улично осветление в участъци по бул.“Цариградско шосе“.
Отговор по т. 30

31.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-2045/10.02.2016 г. от г-н Николай Николов – общински съветник, относно провеждане на анкета в сайта на район „Красно село“ с въпрос „Искате ли във Вашия квартал да се въведе „Зелена зона?“
Отговор по т. 31                                                       


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             (п)
                       
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре