нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 10 от дата 17.03.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 17 март 2016г. от 10:00ч.:
1. Доклад вх.№СОА16-НЦ62-209(1)/29.02.2016. относно даване на съгласие за приемане на дарение от НСОРБ в полза на Столична община на движими вещи, доставени в изпълнение на договор от 24.08.2015г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 202, по т. 1, обявено на 24.03.2016 г.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2673/24.02.2016г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 203, по т. 2, обявено на 24.03.2016 г.

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2772/25.02.2016г. относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 204, по т. 3, обявено на 24.03.2016 г.

4. Доклад вх.№СОА16-ВК66-3025/07.03.2016г. относно продължаване срока на договори за управление на членове на съвети на директорите, респективно управители на еднолични търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 205, по т. 4, обявено на 24.03.2016 г.

5. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2624/23.02.2016г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 206, по т. 5, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение

6.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3299/10.03.2016г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари 2016г. по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 207, по т. 6, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1-I част
Приложение №1-II част

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3109/09.03.2016г. относно приемане на решение за извършване на капиталов трансфер от Столична община към „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Докл. Любомир Христов
Решение № 208, по т. 7, обявено на 24.03.2016 г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2266/16.02.2016г. относно одобряване на ПУП – план за регулация на УПИ ІІІ-644, 645, 646, 648, 828-за „за КОО”, кв. 1А, м. „Младост 3”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 3”, одобрен с Решение №548 по Протокол №45 от 29.07.2009г. на СОС
.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 209, по т. 8, обявено на 24.03.2016 г.

9. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2268/16.02.2016г. относно одобряване на ПУП – план за регулация  на УПИ ІІ-1111-„за обществено обслужване”, кв. 13г, м. „Младост 2”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2” одобрен с Решение №549 по Протокол №45 от 29.07.2009г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 210, по т. 9, обявено на 24.03.2016 г.

10. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2585/23.02.2016г. относно одобряване на проект за ПУП – ИПРЗ за м. „Кръстова вада”, кв. 37, УПИ VІІ-607-„за ЖС”, УПИ ХХІІ-607-„за ЖС” и задънена улица по о.т. 662а- 662б, район „Лозенец”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 211, по т. 10, обявено на 24.03.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2586/23.02.2016. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП –  план за регулация и застрояване на м. „Площад Възраждане” – кв. 210, 210а, 211, 212, 245, 246, 247а и ПУП за м. „Зона Б-2-1", кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252 а, район „Възраждане”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 212, по т. 11, обявено на 24.03.2016 г.

12. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2638/24.02.2016г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ ІІІ-1207, V-5053,5055,5056, 057 и ХІІІ1290, кв. 3, изменение на улична регулация между о.т.19б до о.т.19а и откриване на задънена улица от о.т.19а до о.т.19з; изменение на улица при о.т.28; откриване на задънена улица от о.т.28е-о.т.28ж-о.т.28з-о.т.28и-о.т.28й до о.т.28ж; изменение на план за застрояване с предвиждане на ново такова в ХVІ-5055-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП”, ХVІІ-9968-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП”, ХVІІІ-9967-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП”, ХІХ-9969-„за офиси, търговия, чисто производство, складове, КО, подземни гаражи и ТП”, ХХІІ-3121-„за КОО”, ХХІІІ-621-„за КОО”, кв. 3; план-схема по част „В и К” в обхвата на проекта, м. НПЗ „Горубляне”, район „Младост”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 213, по т. 12, обявено на 24.03.2016 г.

13. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2987/02.03.2016г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасета на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на район „Кремиковци”, Столична община.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 214, по т. 13, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2988/02.03.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХІІІ-4110, 2311, 2299 – „за КОО”,  кв. 279, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, одобрен с Решение №468 по Протокол №70 от 22.07.2010 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 215, по т. 14, обявено на 24.03.2016 г.

15. Доклад вх.№СОА16-ВК66-1079(1)/22.02.2016г. относно учредяване на търговско дружество – лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.
Докл. д-р Веселин  Милев, Дончо Барбалов
Решение № 216, по т. 15, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1

16.
Доклад вх.№СФИ16-МЦ29-82(1)/07.03.2016г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин  Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 217, по т. 16, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1

17.
Доклад вх.№СФИ16-ВК08-48(4)/10.03.2016г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сгради, предназначени за здравно заведение, намиращи с в ж.к „Обеля 2”, район „Връбница” в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ – София” ЕООД.
Докл. д-р Веселин  Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 218, по т. 17, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1, №2, №3, №4 и №5

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3277/10.03.2016г. относно изменение и допълнение на Решение №35 по Протокол №4 от 03.12.2015г. на Столичния общински съвет.
Докл. д-р Веселин  Милев, Дончо Барбалов
Решение № 219, по т. 18, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №4 и №5

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2401/17.02.2016г. относно Стратегия за образование на Столична община за 2016 – 2023 г. и Отчет за изпълнение на едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015г.
Докл. Малина Едрева, 
Нина Чанева, 
д-р Тодор Чобанов
Решение № 220, по т. 19, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1-I част
Приложение №1-II част
Приложение №1-III част
Приложение №1-IV част
Приложение №1-V част
Приложение №2-I част
Приложение №2-II част
Приложение №3

20.
Д
оклад вх.№СОА16-ВК66-2581/22.02.2016 г. относно утвърждаване на Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столичната община за 2016г. и обявяване на сесия за набиране на проектни предложения.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 221, по т. 20, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение-I част
Приложение-II част
Приложение-III част

21.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-3297/10.03.2016г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация „София – европейска столица на спорта 2018г.” за 2015г., основни насоки и програма за дейността на фондацията за 2016г. и бюджет за 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев
Решение № 222, по т. 21, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1
Приложение №2

22.
Доклад вх. №СОА16-ГР94-1450/08.03.2016г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2015 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2016г.
Докл. Ирина Йорданова, Антон Койчев
Решение № 223, по т. 22, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1 и №2

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3031/07.03.2016г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на LCD информационни киоски (табла) във връзка с инициативата „София – европейска столица на спорта 2018”.
Докл. Анна Стойкова, Николай Пехливанов, Иветка Петрова, Николай Николов, Светослав Витков
Решение № 224, по т. 23, обявено на 24.03.2016 г.

24.
Доклад вх. №СОА16-ДИ05-757/02.03.2016г. относно приемане и утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016г. и Отчет за извършената работа в СОАПИ по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2015г.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 225, по т. 24, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение №1
Приложение №1Б и 2Б
Приложение №3Б
Приложение №1А и 2А

25. Доклад вх.№СОА16-ДИ05-625/19.02.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 226, по т. 25, обявено на 24.03.2016 г.

26.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-712/26.02.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 227, по т. 26, обявено на 24.03.2016 г.

27.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-713/26.02.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 228, по т. 27, обявено на 24.03.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ДИ05-714/26.02.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 229, по т. 28, обявено на 24.03.2016 г.

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3305/10.03.2016г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 230, по т. 29, обявено на 24.03.2016 г.

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3283/10.03.2016 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Любомир Тенев.
Докл. Малина Едрева
Решение № 231, по т. 30, обявено на 24.03.2016 г.

31.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2982/02.03.2016г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична на самостоятелен обект с идентификатор 68134.404.263.1.26 по КККР, с предназначение за „учебна дейност”, намиращ се на ул. „Чаталджа”№68, ет.1 (партер) и предоставянето му безвъзмездно за управление на 112-то ОУ „Стоян Заимов”.
Докл. Васил Цолов
Решение № 232, по т. 31, обявено на 24.03.2016 г.

32.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-4287/09.03.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител в администрацията на район „Изгрев”.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 233, по т. 32, обявено на 24.03.2016 г.

33.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1038(5)/10.03.2016г. относно придобиване право на собственост върху реална част с площ от 832 кв.м от ПИ№578, м. „Манастирски ливади”, район „Триадица”, частна собственост, попадаща по действащия ПУП в улица от о.т.24-о.т.263а-о.т.263.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 234, по т. 33, обявено на 24.03.2016 г.

34.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-731(1)/01.03.2016г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Стоянка Соколова 1999” за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост, в сграда с идентификатор 68134.1109.547.1 по КККР, намираща се в гр. София, ул. „Суходолска” №99, за читалищни нужди.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 235, по т. 34, обявено на 24.03.2016 г.

35.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-4100(2)/10.03.2016г. относно даване на съгласие за разкриване Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общинско помещение за целите на проект по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 236, по т. 35, обявено на 24.03.2016 г.

36.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2959/01.03.2016 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Бъднина – 1982” върху имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4088.483.23.1 по КККР, намиращ се в гр. София, жк „Младост 3”, до бл. 345, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 237, по т. 36, обявено на 24.03.2016 г.

37.
Доклад вх. №СИС16-ВК66-34/15.02.2016г. относно провеждане на процедура по придобиване на имоти от СО, чрез принудително отчуждаване, попадащи в улична регулация, във връзка с изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „3-ти март” – „Филиповско шосе” и Софийски околовръстен път.
Докл. Милко Младенов
Решение № 238, по т. 37, обявено на 24.03.2016 г.

38. Доклад вх.№СОА16-ВК08-1470(1)/02.03.2016г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ 5.7кв.м, намиращо се в административната сграда на район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, ет.1 – за копирни услуги, за срок от 5 години.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 239, по т. 38, обявено на 24.03.2016 г.

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2981/02.03.2016г. относно провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ІV-1058, кв.80, м. „в.з. Горна баня”, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4329.1058.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 240, по т. 39, обявено на 24.03.2016 г.

40.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1377(2)/02.03.2016г. относно откриване на процедура за повеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 241, по т. 40, обявено на 24.03.2016 г.

41. Доклад вх.№СОА16-ВК08-514(2)/02.03.2016г. относно провеждане на публичен търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 55419.6717.3010, с. Панчарево, м. „в.з. Бяла нива”, с площ 174 кв.м.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 242, по т. 41, обявено на 24.03.2016 г.

42. Питане вх.№СОА16-ВК66-1717/04.02.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно проблемите със сметосъбирането, сметоизвозването, преработка и оползотворяване на отпадъците.
Отговор по т. 42

43.
Питане вх.№СОА16-ВК66-1728/04.02.2016 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно поставяне на трамвайна мотриса на бул.“Витоша“ за информационен център на Столична община.
Отговор по т. 43

44.
Питане вх.№СОА16-ВК66-1890/08.02.2016 г. от г-н Николай Николов – общински съветник, относно строителство, ремонт и изграждане на инженерна инфраструктура по улици „Орех“ и „Явор“ в кв.“Суходол“, район „Овча купел“ – Столична община.
Отговор по т. 44

45. Питане вх.№СОА16-ВК66-2555/22.02.2016 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно броя на паркоместата в „Синя“ и „Зелена“ зони за платено почасово паркиране и приходите на „Център за градска мобилност“ ЕАД от платено почасово паркиране, служебен абонамент и стикери за паркиране.
Отговор по т. 45

46.
Питане вх.№СОА16-ВК66-2947/01.03.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно изпълнение от кмета на Столична община на разпоредбите на ЗМСМА за предоставяне пред СОС на програма за управление за мандат 2015-2019 г., съдържаща основните цели, приоритети, дейности, срокове на изпълнение и очакваните резултати, както и годишния отчет пред СОС за изпълнение на програмата.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх.№СОА16-ВК66-2969/01.03.2016 г. от г-н Димитър Антов – общински съветник, относно осигуряване на автобусен превоз от страна на Центъра за градска мобилност до м. „Златни мостове“, Витоша планина.
Отговор по т. 47

48.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-1960/09.02.2016г. относно награждаване със „Значка на София” педагогическия колектив на СМГ „Паисий Хилендарски” и г-жа Антоанета Малинова – директор на ОДЗ №62 „Братя Мормареви”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 243, по т. 48, обявено на 24.03.2016 г.

49. Доклад вх.№СОА16-ВК66-3667/15.03.2016г. относно създаване на временна комисия за анализ на съществуващите проблеми, свързани с целогодишния достъп до ПП Витоша на граждани с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения и мерки за решаване на тези проблеми.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 244, по т. 49, обявено на 24.03.2016 г.

50.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3669/15.03.2016г. относно актуализация на договор №СО-РД-56-1009/05.12.2013г. за обществен превоз на пътници между Столична община, „ЦГМ” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Любомир Христов
Решение № 245, по т. 50, обявено на 24.03.2016 г.
Приложение


ПРЕДСЕДАТЕЛ:          (п)
                    
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре