нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 11 от дата 31.03.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 31 март 2016г. от 10:00 ч.


1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-3814/16.03.2016 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност след приключване на проект: „Медико-психологически център за деца и юноши“ по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 към Министерството на здравеопазването.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 246 по т. 1, обявено на 06.04.2016 г.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2640(1)/12.03.2016 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горски територии, общинска собственост през 2017г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 247 по т. 2, обявено на 06.04.2016 г.
Приложение №1, №2 и №3

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3802/16.03.2016 г. относно промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ от държавно училище в общинско училище и безвъзмездно придобиване на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 68134.4334.70,  заедно с построените върху него сгради, в кв. 70, район „Овча купел“ – държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 248 по т. 3, обявено на 06.04.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3804/16.03.2016 г. относно промяна на статута на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии /ПГХВТ/ „Проф. д-р Георги Павлов“ от държавно училище в общинско училище и безвъзмездно придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1202.778, заедно с построените върху него сгради, в кв. 32,  за който е отреден УПИ II, м. „Разсадника – Бежанци“, район „Илинден“ – държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 249 по т. 4, обявено на 06.04.2016 г.

5.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3525/12.03.2016 г. относно изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение №591 от 16.12.2004г. и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община.
Докл. Любомир Христов
Решение № 250 по т. 5, обявено на 06.04.2016 г.

6.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-228(1)/24.03.2016г. относно отмяна на Решение №558 по Протокол №86/23.07.2015г. на СОС, намаляване на капитала на „Егида – София” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 251 по т. 6, обявено на 06.04.2016 г.
Приложение №1

7.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4167/24.03.2016г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 252 по т. 7, обявено на 06.04.2016 г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4168/24.03.2016г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 253 по т. 8, обявено на 06.04.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3914(1)/23.03.2016 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2015г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 254 по т. 9, обявено на 06.04.2016 г.
Приложение №1

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4154/23.03.2016г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на помещения в „Медицински център І – Банкя” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 255 по т. 10, обявено на 04.04.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-75(3)/23.03.2016 г. относно дофинансиране със  средства от Специализирания общински приватизационен фонд доставката на оборудване за отделение „Патологична бременност“ към „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света „София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 256 по т. 11, обявено на 06.04.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА-ВК66-4156/23.03.2016г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд спешен и неотложен ремонт на покривната конструкция на сградата, намираща се на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №108, в която се помещават „Диагностично-консултативен център XVII – София " ЕООД и „Диагностично-консултативен център„Св. Ев. Лука“ – Диабетен център" ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 257 по т. 12, обявено на 06.04.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3562(1)/23.03.2016г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на две детски площадки в кв. „Банишора”, район „Сердика”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 258 по т. 13, обявено на 06.04.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-77(2)/24.03.2016г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХХІV – София” ЕООД да разходва собствени средства за доставка и монтаж на нова дограма.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 259 по т. 14, обявено на 06.04.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-89(1)/24.03.2016г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 260 по т. 15, обявено на 06.04.2016 г.
Приложение №1

16.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-101(2)/24.03.2016г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – иновативна апаратура.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 261 по т. 16, обявено на 06.04.2016 г.

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1020(2)/24.03.2016г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Джон Атанасов 1999” върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, жк „Младост 2”, бл. 236, вх. 1, ет.1, представляващ нежилишно помещение с идентификатор 68134.4091.128.3.67, за осъществяване на културно-образователна дейност – детска занимални за изучаване на чужди езици, за срок от 10 години.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 262 по т. 17, обявено на 06.04.2016 г.

18. Доклад вх.№СОА16-ВК08-4422(2)/23.03.2016 г. относно даване на статут на „Средищно училище“ на 72 ОУ „Христо Ботев“ кв. Суходол, район „Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 263 по т. 18, обявено на 06.04.2016 г.

19.
Доклад
 вх.№СОА16-ВК08-1566(2)/02.03.2016 г. относно определяне характера и категоризацията на спортен имот на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 264 по т. 19, обявено на 06.04.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-2985/02.03.2016 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и Катина Крумова Ценева, относно застроена част от недвижим имот, извън обема на учреденото право на строеж, построен върху общински УПИ, чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспаданата стойността на инвестицията.
Докл. Младен Младенов
Решение № 265 по т. 20, обявено на 06.04.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3753/2/16.03.2016 г. относно даване на статут на „Средищно училище“ на 179 ОУ „Васил Левски“ с. Доброславци, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 266 по т. 21, обявено на 06.04.2016 г.

22.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-2943/29.02.2016 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно възникнали проблеми и поставени въпроси от живущите в района на започналия строеж на 3-ти метродиаметър и по-конкретно на граждани от район „Средец“.
Отговор по т. 22

23.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-2977/01.03.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възникнало напрежение във връзка с един от архитектурните символи, който е пред събаряне – сградата на бившия театър „Ренесанс“, по-късно кино „Възраждане“ и профсъюзен дом „Георги Димитров“, а в по-нови времена и дискотека „Син Сити“.
Отговор по т. 23

24.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-3615/14.03.2016 г. от г-жа Анета Григорова – общински съветник, относно констативен акт, издаден на 05.01.2016 г. от СО – район „Красно село“.
Отговор по т. 24

25.
Доклад вх.№СОА16-НЦ62-407(1)/23.03.2016 г. относно удостояване на акад. Иван Тодоров Иванов със званието „Почетен гражданин на София“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева 
Решение № 267 по т. 25, обявено на 06.04.2016 г.
                                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              (п)
                       
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре