нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 12 от дата 14.04.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 14 април 2016г. от 10:00ч.1. Приемане на Декларация от името на Столичния общински съвет за достъпност на хората в неравностойно положение.
Решение № 268 по т. 2, обявено на 21.04.2016 г.
Приложение

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4345/30.03.2016г. относно предложения за икономическа рамка на обществения транспорт в Столичната община през 2016г.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Ивелина Джартова
Решение № 269 по т. 2, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложения № 1 и № 2

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4344/30.03.2016г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Орлин Иванов
Решение № 270 по т. 3, обявено на 21.04.2016 г.
Приложения № 1 и № 2
Приложения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7
 
4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4346/30.03.2016г. относно инвестиционен план на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Любомир Христов, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков
Решение № 271 по т. 4, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение №1

5.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4348/30.03.2016г. относно програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столичната  община  през 2016 – 2018г.
Докл. Любомир Христов, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Борислав Борисов
Решение № 272 по т. 5, обявено на 21.04.2016 г.
Приложение №1-I част
Приложение №1-II част
Приложение №1-III част
Приложение №1-IV част

6.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-1268/25.02.2016г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Борис Цветков
Решение № 273 по т. 6, обявено на 21.04.2016 г. 

7.
Доклад вх.№СКК16-ВК08-12/8/05.04.2016г. относно именуване на парково пространство на територията на район „Средец”, Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 274 по т. 7, обявено на 21.04.2016 г. 

8.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3807/16.03.2016г. относно даване на съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество за петгодишен период между Фондация Де Пасарел, Холандия и Столична община и на Споразумение за сътрудничество за 2016 г. в изпълнение на Меморандума, за реализиране на „Годишна програма за 2016 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги за хора с увреждания  в Столична община“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 275 по т. 8, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение №1
Приложение №2 -I част
Приложение №2 -II част

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4709/07.04.2016г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община, дирекция „Социални дейности” за 2016г. за разплащане на разходи по проект „Медико-психологически център за деца и юноши” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и др.)”, в рамките на норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 276 по т. 9, обявено на 21.04.2016 г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4169/24.03.2016г. относно процедури за изваждане от капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Пазари Изток” ЕАД на недвижими имоти, възстановени по реда на Закона за собсвеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 277 по т. 10, обявено на 21.04.2016 г. 
 
11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4198/25.03.2016г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 278 по т. 11, обявено на 21.04.2016 г. 

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4200/25.03.2016г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 279 по т. 12, обявено на 21.04.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4307/(1)/01.04.2016г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2016г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 280 по т. 13, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение №1

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1541(3)/01.04.2016г. относно финансиране със средства от СОПФ реализация на инженерингов проект „Физкултурен салон към 48-мо ОУ „Йосиф Ковачев”       , УПИІ-за основно училище и трафопост, кв. 76, м. „ГГЦ Зота В-16”, район „Сердика”.
Докл. Орлин Алексиев, 
Дончо Барбалов
Решение № 281 по т. 14, обявено на 21.04.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-519(1)/31.03.2016 г. относно продължаване на срока на ликвидация на „Медицински център ІV – София” ЕООД – в ликвидация и отпускане на средства за погасяване на задължения на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 282 по т. 15, обявено на 21.04.2016 г.

16.
Доклад вх.№ СОА16-ВК66-4770/07.04.2016г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” на Столична община за 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Станчо Станков
Решение № 283 по т. 16, обявено на 21.04.2016 г.
Приложение №1

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4751/07.04.2016г. относно присъждане на ежегодни награди на Столичната община в областта на средното образование.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 284 по т. 17, обявено на 21.04.2016 г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3092/09.03.2016г. и коригиран доклад вх.№СОА16-ВК66-4171/24.03.2016г. относно прекратяване на производство по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Орешковица – Джерджов дол”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 285 по т. 18, обявено на 21.04.2016 г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3094/09.03.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план –
план за регулация (ПР) на УПИ ХV-177,178, кв. 306, м. „Красно село – Плавателен канал – север”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село – Плавателен канал – север” в граници: бул. „Тодор Каблешков”, бул. „Братя Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ”, бул. „Гоце Делчев” и бул. „ген. Стефан Тошев”, район „Красно село”, одобрен с Решение №187 по Протокол №38 от 11.04.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 286 по т. 19, обявено на 21.04.2016 г. 

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3095/09.03.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ ІХ-240,общ.-„за ЖС”, кв. 322, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 287 по т. 20, обявено на 21.04.2016 г. 

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3509/12.03.2016г. относно одобряване на проект за: подробен устройствен план –   изменение на план за регулация на УПИ ІХ-543 за създаване на нови УПИ ІХ-543 и ХVІІ-543 и изменение на уличната регулация на задънена улица от о.т.138 до о.т.139 за продължаването й до о.т.139а, кв. 35, м. „в.з. „Симеоново – Драгалевци – 3ч.”, район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 288 по т. 21, обявено на 21.04.2016 г.

22.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3510/12.03.2016г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Базова станция на „Теленор България” ЕАД, заедно със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на телекомуникационно оборудване, мачта за монтиране на GSM антени и контейнери за телекомуникационно оборудване в поземлен имот с идентификатор 11394.1815.215”, землище на с. Владая, район „Витоша” в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 289 по т. 22, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение

23.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3512/12.03.2016г. относно
одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ II-38,5791 - за КОО, кв. 7, м. „Младост 2", район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2”, одобрен с Решение №549 по Протокол №45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 290 по т. 23, обявено на 21.04.2016 г.

24.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3514/12.03.2016г. относно
одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VIII-110, 664, 749 - "за КОО", кв. 11, „Младост 2”, район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Младост 2, одобрен с Решение №549 по Протокол №45 от 29.07.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 291 по т. 24, обявено на 21.04.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3517/12.03.2016г.  относно п
рекратяване производството по одобряване на ПУП – ПРЗ на м. „Студентски град“, одобрен с Решение №468 по Протокол № 70/17.06.2010г. на Столичен общински съвет, в частта относно УПИ І-2085,1742,1743, УПИ ІІІ-2320, УПИ ІV-4058, УПИ V-3473, УПИ VІІ-1502,3285, УПИ VІІІ-3315, УПИ ХІІ-2703 кв. 162.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 292 по т. 25, обявено на 21.04.2016 г. 

26.
Доклад вх. №СОА16-ВК66-3518/12.03.2016г.  относно:  1. отмяна на т. 2 от разпоредителната част на Решение №521 по Протокол №86/23.07.2015 г. на СОС, с което е поправена очевидна фактическа грешка и е допълнен диспозитива на Решение № 405 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС 2. поправка на очевидна фактическа грешка в т. 2 от диспозитива на Решение № 405 по Протокол № 84/25.06.2015 г. на СОС за обявяване на имоти -публична общинска собственост за частна общинска собственост, съгласно чл. 6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти - частна общинска собственост, които се засягат от строителството на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+ 780 до км 6+ 300, находящи се на територията на район „Връбница“, район „Люлин“ и район „Надежда“.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 293 по т. 26, обявено на 21.04.2016 г. 

27.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3665/15.03.2016г. относно
одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Волуяк”, кв. 6, УПИ XI-„за ресторант”, XII-„за озеленяване и спорт”, ХІІІ-1522, обособяване на нови УПИ XIV-233 „за ОО" и УПИ XV-„за озеленяване”, задънена улица по о.т. 49б-49в, за поземлен имот с идентификатор 12084.2700.233, район „Връбница”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 294 по т. 27, обявено на 21.04.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3666/15.03.2016г. относно
одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на м. „кв. Овча купел”, кв. 40а, нови УПИ ІІІ-4339.2508 и  УПИ XIX-4339.802, нова задънена улица от о.т. 304г до о.т.304д , район „Овча купел”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 295 по т. 28, обявено на 21.04.2016 г. 

29.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3973/21.03.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация на м. „Надежда 2а и 2б”, кв. 239, УПИ II-7, 8, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 2а ” в граници: от о. т. 80 - о. т. 207 -о. т. 210 - о. т. 215 до о. т. 33; от о. т. 33 до о. т. 35; от о. т. 35 до о. т. 51; от о. т. 51 до о. т. 80 и м. „Надежда част 2б ” в граници: от о. т. 80 до о. т. 14; от о. т. 14 до о. т. 33; от о. т. 33 - о. т. 215 - о. т. 210 - о. т. 207 - о. т. 80, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 296 по т. 29, обявено на 21.04.2016 г.

30.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-3974/21.03.2016г. относно
подробен устройствен план – изменение на улица за откриване на задънена улица от о.т.26д до о.т.26и и отреждане на нов УПИ VІІ-1605,2701, за складове и офиси,  план за застрояване за новосъздаден УПИ VІІ-1605,2701, за складове и офиси, кв. 1б, местност „с. Казичене – стопански двор”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 297 по т. 30, обявено на 21.04.2016 г. 

31.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-977(2)/10.03.2016г. относно учредяване право на пристрояване и застрояване над пешеходен проход до съществуващата административно-търговска сграда, намираща се в УПИ V-1441, кв.53, м. „Изток –  Изток”, по плана на град София.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 298 по т. 31, обявено на 21.04.2016 г. 

32.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1033(4)/06.04.2016г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите, за нуждите на офис „Красна поляна”, част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещения в административна сграда с идентификатор 68134.1107.317.1, намираща се в гр. София, бул. „Възкресение” № 1А, за срок от 10 години.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 299 по т. 32, обявено на 21.04.2016 г.

33.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-311(13)/30.03.2016г. относно провеждане на процедура по придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, чрез принудително отчуждаване, попадащи в улична регулация, във връзка с изграждане на обект „Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” – бул. „Рожен”, район "Надежда" и отмяна на част от Решение № 89 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., изменено с Решение №176 по Протокол №8 от 11.02.2016г. на СОС.
Докл. Димитър Димов
Решение № 300 по т. 33, обявено на 21.04.2016 г.

34. Доклад вх.№СОА16-ВК08-5058(2)/07.04.2016г. относно разкриване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността  или в домашна среда по проект „Съпричастност за независим живот”, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 301 по т. 34, обявено на 21.04.2016 г. 

35.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3539(2)/05.04.2016г. относно учредяване на допълнително възмездно право на строеж на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов” към физкултурен салон.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 302 по т. 35, обявено на 21.04.2016 г. 

36.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2228/2/06.04.2016г.  относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Просвета – 1925”, за срок от 10 години, върху нежилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, кв. „Филиповци”, ул. „Трети март” №58, представляващ едноетажна сграда с кадастрален идентификатор 68134.4388.169.1, за читалищни нужди.
Докл. Милко Младенов
Решение № 303 по т. 36, обявено на 21.04.2016 г.

37.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3190(3)/04.04.2016г. относно съфинансиране на проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ „ген. Хосе де Сан Мартин” – район „Люлин”, одобрено от Националния доверителен ЕкоФонд.
Докл. Милко Младенов
Решение № 304 по т. 37, обявено на 21.04.2016 г. 

38.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4520/01.04.2016г.  относно  процедура по чл.9 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 67, ал.1 от ЗОС, за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, намиращ се в гр. София, район „Овча купел”, ПИ с идентификатор 68134.4337.2025, представляващ УПИ ХІV-1058, кв.13, по плана на м. „Овча купел”, АОС№1556/19.01.2004г.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 305 по т. 38, обявено на 21.04.2016 г. 

39.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3560(2)/08.03.2016г. относно преименуване на улица „Лазур” в м. „в.з. Горна баня”  с името ул. „Китна градина”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 306 по т. 39, обявено на 21.04.2016 г. 

40. Питане вх.№СОА16-ВК66-2977/01.03.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно възникнало напрежение във връзка с един от архитектурните символи, който е пред събаряне – сградата на бившия театър „Ренесанс“, по-късно кино „Възраждане“ и профсъюзен дом „Георги Димитров“, а в по-нови времена и дискотека „Син Сити“.
Отговор по т. 40

41.
Питане вх.№СОА16-РР94-1925/24.03.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно продължаващ твърде дълго ремонт на пространството около НДК, ангажиращ значителни обществени средства.
Отговор по т. 41

42.
Питане вх.№СОА16-ГР94-2375/01.04.2016 г. от г-н Николай Николов – общински съветник, относно Гробищен парк „Горна баня“, район „Овча купел.
Отговор по т. 42

43.
Доклад вх.№СОА16-КИ18-66(3)/07.04.2016г. относно присъждане на „Почетен знак на Столичната община” на Струнен квартет „Димов”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 307 по т. 43, обявено на 21.04.2016 г.

44. Доклад вх.№СОА16-ВК66-4772/07.04.2016г. относно участие на Столичната община в проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море” 2014 – 2020.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 308 по т. 44, обявено на 21.04.2016 г.

45.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4798/08.04.2016г. относно общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 309 по т. 45, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение №1

46.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-133(3)/12.04.2016г. относно промяна на фирмата (наименованието) на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа – Света София” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 310 по т. 46, обявено на 21.04.2016 г. 
Приложение №1

47.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-2284(1)/12.04.2016г. относно даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение на парк „Възраждане”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 311 по т. 47, обявено на 21.04.2016 г. 

            
                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
              
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре