нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 15 от дата 19.05.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 19 май 2016г. от 10:00ч.


1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-4748/07.04.2016г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столичната община.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 337 по т. 1, обявено на 26.05.2016 г.

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5968/11.05.2016г.  относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове на територията на Столичната община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 338 по т. 2, обявено на 26.05.2016 г.

3. Доклад вх.№СОА16-ВК66-5941/11.05.2016г. относно промяна на бюджета на Столичната община за І-во тримесечие на 2016г.
Д
окл. Дончо Барбалов
Решение № 339 по т. 3, обявено на 26.05.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5827/10.05.2016г. относно продължаване членството на Столичната община в Европейската социална мрежа и осигуряване на средства за членски внос за 2016г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 340 по т. 4, обявено на 26.05.2016 г.

5.
Доклад вх.№ССД16-ГР94-2742(3)/28.04.2016г. относно отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 341 по т. 5, обявено на 26.05.2016 г.

6. Доклад вх.№СОА16-ВК66-5325/21.04.2016г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 342 по т. 6, обявено на 26.05.2016 г.

7.
Доклад вх.№СОА16-ДИ04-374(4)/10.05.2016г. относно безвъзмездно прехвърляне на Столична община правото на собственост върху имоти – държавна собственост, намиращи се в гр. София, район „Връбница”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 343 по т. 7, обявено на 26.05.2016 г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-5500/2/13.05.2016 г. относно даване на съгласие на „Спортна София - 2000“ЕАД за закупуване на дълготраен материален актив – 1 (един) брой лекотоварен автомобил.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 344 по т. 8, обявено на 26.05.2016 г.

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5012/15.04.2016г. относно одобряване на
подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 13 и о.т. 501 и план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.500а-о.т.500б-500в-500г и от о.т.500б до о.т.500е за създаване на нови УПИ І-40,41, за автосервиз, магазин и офис и УПИ ІІ-21,22 за автосервиз, магазин и офис, кв. 11, м. „в.з. Врана – Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 345 по т. 9, обявено на 26.05.2016 г.

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5013/15.04.2016г. относно
одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ III-129,130,308, кв. 35а, м. „Люлин – 8мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-8 мр”, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 346 по т. 10, обявено на 26.05.2016 г.

11.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5166/18.04.2016г. относно
одобряване на подробен устройствен план – изменение улица между о.т.48б-48в-72а-72-71-71а и о.т.600; изменение на границите на УПИ І-2369; план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.71а-о.т.71б до о.т.71в за създаване на нови УПИ: V-13,за жс, VІ-12,за жс, VІІ-12, за жс, VIIІ-8,за жс, ІХ-за озел. и инж.инфр., Х-за озел. и инж. инфр., ХІ-за озел. и инж.инфр., кв. 43а, местност „в.з. Бистрица - разширение”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 347 по т. 11, обявено на 26.05.2016 г.

12.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5167/18.04.2016г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-574,575-,,за офиси и магазини”, кв. 13а, м. „Суха река - запад”, район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42  от 27.06.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 348 по т. 12, обявено на 26.05.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-84(11)/13.05.2016г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД да проведе преговори с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране чрез предоставяне на заем за осъществяване на проект „Енергийно ефективни мерки в сграда на ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, гр. София, ул. „Кореняк”№17.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 349 по т. 13, обявено на 26.05.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-67/6/13.05.2016 г. относно промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на сграда, находяща се в гр.София, ул.“Николай Коперник“ №9, Район „Слатина“.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 350 по т. 14, обявено на 26.05.2016 г.

15. Доклад вх.№СОА16-ВК08-6300/11.04.2016г. относно именуване на целодневна детска градина (ЦДГ) №119, с административен адрес – ул. „Брегалница”№26, намираща на територията на район „Възраждане”, с името „Детска планета”.
Докл. Савина Савова
Решение № 351 по т. 15, обявено на 26.05.2016 г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-7671/10.05.2016г.  относно именуване на ОДЗ №120, с административен адрес – ул. „Позитано” №125, намиращо се на територията на район „Възраждане”, с името „Детство под липите”.
Докл. Савина Савова
Решение № 352 по т. 16, обявено на 26.05.2016 г.

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3140(1)/20.04.2016г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на обособени части от имоти, публична общинска собственост, намиращи се в район „Слатина”, върху които е предвидено разполагането на два преместваеми търговски обекта по одобрени районни схеми от главния архитект на СО.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 353 по т. 17, обявено на 26.05.2016 г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1948(2)/20.04.2016г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 години, на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 354 по т. 18, обявено на 26.05.2016 г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ГР94-871(2)/06.04.2016г. относно изменение и допълнение на Решение №42 по Протокол №98 от 25.01.2007г. на СОС и сключване на нов анекс към предварителен договор.
Докл. Теодор Петков
Решение № 355 по т. 19, обявено на 26.05.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6539(2)/10.05.2016г. относно разкриване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността във връзка с кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси ” 2014 – 2020 г.
Докл. Теодор Петков
Решение № 356 по т. 20, обявено на 26.05.2016 г.

21.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6182(2)/28.04.2016г. относно даване на съгласие Сдружение ФК „Витоша” – Бистрица да кандидатства пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане за реализиране на проект за изграждане на „Открити трибуни за зрители, допълнително игрище и обслужваща сграда” в кв.19, УПИ І, в.з. „Бистрица – Манастира”, АПОС №3986/`4.12.2012г., район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 357 по т. 21, обявено на 26.05.2016 г.

22.
Доклад вх. №СОА16-ВК08-4987(5)/09.05.2016г. относно даване на съгласие за постигане на съдебна спогодба между Столична община и Потребителска кооперация Лозен – в ликвидация, по делбата на съсобствен недвижим имот – триетажна административно-търговска сграда.
Докл. Дими
тър Сичанов
Решение № 358 по т. 22, обявено на 26.05.2016 г.

23.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-4378/31.03.2016 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно статут и контрол върху площадки за събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци.
Отговор по т. 23

24. Питане вх.№ СОА16-ВК66-5253/20.04.2016 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно капацитета на депо „Враждебна“, процедурата по рекултивацията му и мерките на Столична община във връзка с депонирането на строителни отпадъци и земни маси на територията на Столична община.
Отговор по т. 24

25.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-2861/20.04.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно изпълнението на инвестиционната програма на Столична община през 2016 г. и възможностите за включване в нея за изграждане и ремонт на обекти (като нетърпящи отлагане ремонт на 36 и 96 етернитови ОДЗ и др. обекти) на мястото на отпаднали като кръстовището на две нива на бул. „България“ и бул. „Иван Гешов“.
Отговор по т. 25

26.
Доклад вх.№СОА16-КИ18-146(3)/22.04.2016 г. относно присъждане на Значка на София на Илка Василева Зафирова.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 359 по т. 26, обявено на 26.05.2016 г.

27.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-6006/12.05.2016г. относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.
Докл.  Елен Герджиков
Решение № 360 по т. 27, обявено на 20.05.2016 г.

28. Доклад вх.№СОА16-МЦ29-199(1)/14.05.2016 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 25.05.2016 г. общо събрание на съдружниците в „ДКЦ ХХІІІ – София” ООД.
Докл. д-р Веселин Милев
Решение № 361 по т. 28, обявено на 20.05.2016 г.

29.
Доклад вх.
№СОА16-ВК08-4408(3)/23.03.2016г. относно разкриване на Детска ясла №128 „Слънце” в бившата сграда на 33-то ОДЗ, предоставена за ползване на 33 ОУ.
Докл. Милко Младенов
Решение № 362 по т. 29, обявено на 26.05.2016 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ:             (п)

                  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре